தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pacu (An, A, CEtA, PuniRRA)-pacu (An, A, CEtA, PuniRRA)

 • pacu (An, A, cEtA, puniRRA)

  37. pAlai
  piNagku aril vATiya paza viRaln'anan' talai,
  uNagkuUN Ayattu Or An teL maNi
  paipaya icaikkum attam, vai eyiRRu
  ivaLoTum celinO n'anRE; kuvaLai
  5
  n'Ir cUz mA malar anna kaN aza,
  kalai ozi piNaiyin kalagki, mARi
  anpilir akaRir Ayin, en param
  Akuvatu anRu, ivaL avalam-n'Akattu
  aNagkuTai arun' talai uTali, valan Erpu,
  10
  Arkali n'al ERu tiritarum
  kAr cey mAlai varUum pOztE.
  varaiviTai vaittuppirivinkaN tOzi colliyatu.-pEri cAttanAr

  69. mullai
  pal katir maNTilam pakal ceytu ARRi,
  cEy uyar peru varaic cenRu, avaN maRaiya,
  paRavai pArppuvayin aTaiya, puRavil
  mA eruttu iralai maTap piNai tazuva,
  5
  mullai mukai vAy tiRappa, pal vayin
  tOnRi tOnRupu putal viLakku uRAa,
  matarvai n'al An mAcu il teN maNi,
  koTug kOl kOvalar kuzalOTu onRi,
  aitu van'tu icaikkum aruL il mAlai,
  10
  ALvinaikku akanROr cenRa n'ATTum
  inaiyavAkit tOnRin,
  vinai valittu amaital ARRalarmannE!
  vinaivayiR pirital ARRALAya talaivi colliyatu.-cEkampUtanAr

  100. marutam
  uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukir
  mArik kokkin kUral anna
  kuNTu n'Ir Ampal taN tuRai Uran
  tEm kamaz aimpAl paRRi, en vayin
  5
  vAn kOl el vaLai vauviya pUcal
  cinaviya mukattu, 'cinavAtu cenRu, n'in
  manaiyOTku uraippal' enRalin, munai Urp
  pal A n'eTu n'irai villin oyyum
  tEr vaN malaiyan mun'tai, pEr icaip
  10
  pulam puri vayiriyar n'alam puri muzavin
  maN Ar kaNNin atirum,
  n'annar ALan n'aTugku ajar n'ilaiyE.
  parattai, talaivikkuppAgkAyinAr kETpa, viRalikku uTampaTaccolliyatu.-paraNar

  109. pAlai
  'onRutum' enRa tonRu paTu n'aTpin
  kAtalar akanRena, kalagkip pEtuRRu,
  'annavO, in' n'annutal n'ilai?' ena,
  vinaval AnAp punaiyizai! kEL, ini
  5
  uraikkal AkA evvam; immena
  iraikkum vATai iruL kUr pozutil,
  tuLiyuTait tozuvin tuNital aRRattu,
  uccik kaTTiya kUzai Avin
  n'ilai ena, oruvEn Aki
  10
  ulamara, kaziyum, ip pakal maTi pozutE!
  piriviTai ARRALAya talaimaLatu n'ilaikaNTa tOzikkut talaimakaLcolliyatu.-mILip perumpatumanAr

  171. pAlai
  n'Ir n'acaikku Ukkiya uyaval yAnai
  vEniR kunRattu vev varaik kavAan
  n'ilam cela, cellAk kayan' talaik kuzavi
  cEri am peNTir n'ejcattu eRiya
  5
  Ur AnkanRoTu pukutum n'ATan
  pan malai aruj curam iRappin, n'am viTTu,
  yAgku vallun'a maRRE-jAgka
  vinaip pUN teN maNi vIzn'tana n'ikarppak
  kazutu kAlkoLLum pozutu koL pAnAL,
  10
  Arva n'ejcamoTu aLaii,
  mArpu uRap paTuttal marIiya kaNNE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTku uraittatu.

  179. pAlai
  il ezu vayalai IRRu A tinRena,
  pan'tu n'ilattu eRin'tu, pAvai n'Ikki,
  av vayiRu alaitta en cey vinaik kuRumakaL
  mAn amarppanna maiyal n'OkkamoTu,
  5
  yAnum tAyum maTuppa, tEnoTu
  tIm pAl uNNAL vIgkuvanaL vimmi,
  n'erun'alum anaiyaLmannE; inRE,
  mai aNaR kALai poy pukalAka,
  aruj curam iRan'tanaL enpa-tan
  10
  murun'tu Er veN pal mukiz n'akai tiRan'tE.
  manai maruTci

  213. kuRijci
  aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
  'kanRu kAlyAtta manRap palavin
  vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
  kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
  5
  vEy payil iRumpin Am aRal parukum
  perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
  collavum collIr; Ayin, kallena
  karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
  ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
  10
  koy punam kAvalum n'umatO?-
  kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!
  mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

  264. pAlai
  pAmpu aLaic ceRiya muzagki, valan Erpu,
  vAn taLi pozin'ta kANpu in kAlai,
  aNi kiLar kalAvam aitu virittu iyalum
  maNi purai eruttin majjai pOla, n'in
  5
  vI pey kUn'tal vIcu vaLi uLara
  Ekuti-maTan'tai!-ellinRu pozutE:
  vEy payil iRumpil kOvalar yAtta
  A pUN teN maNi iyampum,
  IkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakan, talaimakaLai vaRpuRIiyatu; uTanpOy maRuttarA n'inRAn UrkATTi, vaRpuRIiyatum Am.-AvUrk kAvitikaL cAtEvanAr

  290. marutam
  vayal veL Ampal cUTu taru putup pUk
  kanRuTaip puniRRA tinRa miccil
  Oyn'aTai mutu pakaTu Arum Uran
  toTarpu n'I veHkinai Ayin, en col
  5
  koLLalmAtO, muL eyiRROyE!
  n'IyE peru n'alattaiyE; avanE,
  'n'eTu n'Irp poykai n'aTu n'AL eyti,
  taN kamaz putu malar Utum
  vaNTu' ena mozipa; 'makan' ennArE.
  parattai viRalimEl vaittut talaimakaLai n'erugkic colliyatu; parattaiyiRpiriya, vAyilAyp pukka pANan kETpa, tOzi colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

  343. pAlai
  mullai tAya kal atarc ciRu n'eRi
  aTaiyAtu irun'ta am kuTic cIRUrt
  tAtu eru maRukin, A puRam tINTum
  n'eTu vIz iTTa kaTavuL Alattu,
  5
  uku pali arun'tiya toku viraR kAkkai
  punkaN an'tik kiLaivayin ceRiya,
  paTaiyoTu van'ta paiyuL mAlai
  illaikol vAzi-tOzi!-n'attuRan'tu
  arum poruT kUTTam vENTip
  10
  pirin'tu uRai kAtalar cenRa n'ATTE?
  talaimakaL piriviTai ARRALAyc colliyatu.-karuvUrk katappiLLaic cAttanAr

  359. kuRijci
  cilampin mEyn'ta ciRu kOTTuc cEtA
  alagku kulaik kAn'taL tINTi, tAtu uka,
  kanRu tAy maruLum kunRa n'ATan
  uTukkum tazai tan'tananE; yAm aHtu
  5
  uTuppin, yAy ajcutumE; koTuppin,
  kELuTaik kETu ajcutumE; AyiTai
  vATalakollO tAmE-avan malaip
  pOruTai varuTaiyum pAyA,
  cUruTai aTukkatta koyaRku arun' tazaiyE?
  tOzi tazaiyERRuk koNTu n'inRu talaimakan kuRippin OTiyatu-kapilar

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:45:08(இந்திய நேரம்)