தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

321-330

 • 321-330

  321. mullai
  cen' n'ilap puRavin pun mayirp puruvai
  pATu in teL maNit tOTu talaippeyara,
  kAna mullaik kaya vAy alari
  pArppana makaLir cAraR puRattu aNiya,
  5
  kal cuTar cErum katir mAy mAlai,
  pullen vaRu manai n'Okki, mella
  varun'tumkollO, tirun'tuizai arivai?
  vallaik kaTavumati tErE; cenRika,
  kurun'tu aviz kuRumpoRai payiRRa,
  10
  perug kali mUtUr maram tOnRummE.
  vinai muRRi mILvAn tErppAkaRkuc colliyatu.-maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  322. kuRijci
  Agkanam taNikuvatuAyin, yAgkum
  itanin koTiyatu piRitu onRu illai;
  vAykol vAzi-tOzi! vEy uyarn'tu,
  eRin'tu ceRittanna piNagku aril viTar mukai,
  5
  Un tin piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
  AL iyagku arum puzai oRRi, vAL varik
  kaTug kaN vayap puli oTugkum n'ATan
  taN kamaz viyal mArpu uritinin peRAtu,
  n'al n'utal pacan'ta paTar mali aru n'Oy
  10
  aNagku ena uNarak kURi, vElan
  in iyam kaRagkap pATi,
  pal malar citaRip paravuRu palikkE.
  tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakaL, pAgkikku uraittatUum Am.-maturaip pAlAciriyan cEn'tan koRRanAr

  323. n'eytal
  Ogkit tOnRum, tIm kaL peNNai
  n'aTuvaNatuvEteyya-maTavaral
  Ayamum yAnum aRiyAtu avaNam
  Aya n'aTpin mAN n'alam ozin'tu, n'in
  5
  kiLaimai koNTa vaLai Ar munkai
  n'allOL tan'tai ciRukuTip pAkkam:
  puli varipu ekkarp punnai utirtta
  mali tAtu Utum tEnOTu onRi,
  vaNTu imir in icai kaRagka, tiN tErt
  10
  teri maNi kETTalum aritE;
  varum ARu Itu; avaN maRavAtImE.
  tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  324. kuRijci
  an'tO! tAnE aLiyaL tAyE;
  n'on'tu azi avalamoTu en AkuvaLkol,
  pon pOl mEnit tan makaL n'ayan'tOL?-
  kOTu muRRu yAnai kATuTan n'iRaitara,
  5
  n'ey paTTanna n'On kAz eHkin
  celvat tan'tai iTanuTai varaippin,
  ATu pan'tu uruTTun'aL pOla OTi,
  am cil Oti ivaL uRum
  pajci mel aTi n'aTaipayiRRummE!
  talaimakan, pAgkaRkuc colliyatu; iTaic curattuk kaNTOr colliyatUum Am.- kayamanAr

  325. pAlai
  kavitalai eNkin parUu mayir ERRai
  irai tEr vETkaiyin iravil pOki,
  n'ITu ceyal citalait tOTu punain'tu eTutta
  ara vAz puRRam oziya, oyyena
  5
  mura vAy vaL ukir iTappa vAgkum,
  Ukku arug kavalai n'In'ti, maRRu-ivaL
  pUppOl uNkaN putu n'alam citaiya,
  vIgku n'Ir vArak kaNTum,
  takumO?-peruma!-tavirka n'um celavE.
  tOzi celavu azugkuvittatu.-maturaik kArulaviyag kUttanAr

  326. kuRijci
  kozuj cuLaip palavin payam kezu kavAan,
  cezug kOL vAgkiya mAc cinaik kokkinam
  mIn kuTai n'ARRam tAgkalcellAtu,
  tuyt talai man'ti tummum n'ATa!
  5
  n'inakkum uraittal n'ANuval-ivaTkE
  n'uN koTip pIrattu Uz uRu pU enap
  pacalai Urum annO; pal n'AL
  ari amar vanappin em kAnam n'aNNa,
  vaNTu enum uNarAvAki,
  10
  malar ena marIi varUum, ivaL kaNNE.
  tOzi, talaimakanai varaivukaTAyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  327. n'eytal
  n'ATal cAnROr n'amputal pazi enin,
  pATu ila kaluzum kaNNoTu cAayc
  cAtalum initE-kAtal am tOzi!-
  an' n'ilai allaAyinum, 'cAnROr
  5
  kaTan n'ilai kunRalum ilar' enRu, uTan amarn'tu,
  ulakam kURuvatu uNTu ena, n'ilaiiya
  tAyam Akalum urittE-pOtu aviz
  punnai Ogkiya kAnaR
  taNNam tuRaivan cAyal mArpE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAya talaimakaL vanpuRai etir azin' tatu.-ammUvanAr

  328. kuRijci
  kizagku kIz vIzn'tu, tEn mEl tUgki,
  ciRcila vittip paRpala viLain'tu,
  tinai kiLi kaTiyum perug kal n'ATan
  piRappu Oranmai aRin'tanam: atanAl,
  5
  atu ini vAzi-tOzi!-oru n'AL,
  ciRu pal karuvittu Aki, valan Erpu,
  perum peyal talaika, punanE!-iniyE,
  eN pizi n'eyyoTu veN kizi vENTAtu
  cAn'tu talaikkoNTa Ogku peruj cAral,
  10
  vilagku malai aTukkattAnum,
  kalam peRu viRali ATum iv UrE.
  tOzi varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai vaRpuRuttatu.-tol kapilar

  329. pAlai
  varaiyA n'ayavinar n'iraiyam pENAr,
  konRu ARRut tuRan'ta mAkkaLin aTu piNan
  iTu muTai marugkil, toTum iTam peRAatu,
  puniRRu n'irai katitta, poRiya mutu pARu
  5
  iRaku puTaittu iRRa paRaip pun tUvi
  ceg kaNaic ceRitta vankaN ATavar
  ATu koL n'ejcamOTu atar pArttu alkum,
  attam iRan'tanar Ayinum, n'at tuRan'tu
  alkalar vAzi-tOzi!-utuk kAN:
  10
  iru vicumpu atira minni,
  karuvi mA mazai kaTal mukan'tanavE!
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttatu.-maturai marutagkizAr makanAr cokuttanAr

  330. marutam
  taTa maruppu erumaip piNarc cuval irum pOttu,
  maTa n'aTai n'Araip pal inam iriya,
  n'eTu n'Irt taN kayam tuTumenap pAyn'tu,
  n'AT tozil varuttam vITa, cEN cinai
  5
  iruL punai marutin in n'izal vatiyum
  yANar Ura! n'in mAN izai makaLirai
  em manait tan'tu n'I tazIiyinum, avartam
  pun manattu uNmaiyO aritE: avarum,
  pain' toTi makaLiroTu ciRuvarp payan'tu,
  10
  n'anRi cAnRa kaRpoTu
  em pATu Atal ataninum aritE.
  tOzi, talaimakanai vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:56:47(இந்திய நேரம்)