தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

111-120

 • 111-120

  111. n'eytal
  atta iruppaip pUvin anna
  tuyt talai iRavoTu tokai mIn peRIiyar,
  vari valaip paratavar karu vinaic ciRAar,
  maral mERkoNTu mAn kaNam takaimAr
  5
  ven' tiRal iLaiyavar vETTu ezun'tAgku,
  timil mERkoNTu, tiraic curam n'In'ti,
  vAL vAyc cuRavoTu vaya mIn keNTi,
  n'iNam pey tONiyar iku maNal izitarum
  perug kazip pAkkam kallena
  10
  varumE-tOzi!-koNkan tErE.
  viricci peRRuppukanRa tOzi talaivikku uraittatu.

  112. kuRijci
  virun'tu evanceykO-tOzi!-cAral
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkaic
  curumpu imir aTukkam pulampak kaLiRu aTTu,
  urumpu il uLLattu arimA vazagkum
  5
  perug kal n'ATan varavu aRin'tu, virumpi,
  mAk kaTal mukan'tu, maNi n'iRattu aruvit
  tAz n'Ir n'anan' talai azun'tu paTap pAay,
  malai imaippatu pOl minni,
  cilai val ERRoTu ceRin'ta im mazaikkE?
  paruva varavinkaN ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-perugkunRUr kizAr

  113. pAlai
  uzai aNan'tu uNTa iRai vAgku uyarcinaip
  pul arai irattip potip puRap pacug kAy
  kal cEr ciRu n'eRi malkat tAam
  perug kATu iRan'tum, eyta van'tanavAl-
  5
  'aruj ceyal poruT piNi munni, yAmE
  cERum, maTan'tai!' enRalin, tAn tan
  n'eytal uNkaN paital kUra,
  pin irug kUn'talin maRaiyinaL, peritu azin'tu,
  utiyan maNTiya oli talai jATpin
  10
  immen perug kaLattu iyavar Utum
  Ampal am kuzalin Egki,
  kalagku ajar uRuvOL pulampu koL n'OkkE!
  iTaic curattu ARRAnAya talaivan colliyatu.-iLagkIranAr

  114. kuRijci
  veN kOTu koNTu viyal aRai vaippavum,
  paccUn keNTi vaL ukir muNakkavum,
  maRukutoRu pulAvum ciRukuTi aravam
  vaikik kETTup paiyAn'ticinE;
  5
  aLitO tAnE-tOzi!-alkal
  van'tOnmanRa kunRa n'ATan;
  tuLi peyal poRitta puLLit tol karai
  poru tirai n'ivappin varum yARu ajcuval;
  Irg kural urumin Ar kali n'al ERu
  10
  pAmpu kavin azikkum Ogku varai potti,
  maiyal maTap piTi inaiya,
  kai UnRupu izitaru kaLiRu eRin'tanRE.
  ARu pArttu uRRa accattAl tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu.- tolkapilar

  115. mullai
  malarn'ta poykaip pUk kuRRu azugka
  ayarn'ta Ayam kaN initu paTIiyar,
  annaiyum ciRitu taNin'tu uyirinaL; 'in n'Irt
  taTag kaTal vAyil uNTu, cil n'Ir' ena,
  5
  mayil aTi ilaiya mAk kural n'occi
  manai n'aTu mauvaloTu Uz mukai aviza,
  kAr etirn'tanRAl, kAlai; kAtalar
  tavac cEy n'ATTar Ayinum, mikap pEr
  anpinar-vAzi, tOzi!-n'an pukaz
  10
  ulappu inRu peRinum taviralar;
  kETTicin allenO, vicumpin takavE?
  piriviTai ARRALAya talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttiyatu.

  116. kuRijci
  'tImai kaNTOr tiRattumperiyOr
  tAm aRin'tu uNarka' enpamAtO;
  vazuvap piNTam n'AppaN EmuRRu,
  iru vetir InRa vEl talaik kozu muLai,
  5
  cUl mutir maTap piTi, n'AL mEyal Arum
  malai kezu n'ATan kENmai, palavin
  mAc cinai tuRan'ta kOL mutir perum pazam
  viTar aLai vIzn'tu ukkAagku, toTarpu aRac
  cENum cenRu ukkanRE aRiyAtu
  10
  E kal aTukkattu iruL mukai irun'ta
  kuRijci n'al Urp peNTir
  innum OvAr, en tiRattu alarE!
  varaivu n'ITTippa ARRALAya talaivi tOzikku vanpuRai etirazin'tu colliyatu.-kan'tarattanAr

  117. n'eytal
  perug kaTal muzagka, kAnal malara,
  irug kazi Otam il iRan'tu malira,
  vaL itaz n'eytal kUmpa, puL uTan
  kamaz pUm potumpark kaTci cEra,
  5
  cel cuTar mazugkac civan'tu vAgku maNTilam
  kal cErpu n'aNNip paTar aTaipu n'aTugka,
  pulampoTu van'ta punkaN mAlai
  annar unnAr kaziyin, pal n'AL
  vAzalen-vAzi, tOzi!-enkaN
  10
  piNi piRitAkak kURuvar;
  pazi piRitAkal paNpumAr anRE.
  varaivu n'ITa ARRALAya talaivi vanpuRai etirazin'tu colliyatu; ciRaippuRamum Am.-kunRiyanAr

  118. pAlai
  aTaikarai mAattu alagku cinai poliyat
  taLir kavin eytiya taN n'aRum potumpil,
  cEvaloTu kezIiya ceg kaN irug kuyil
  pukanRu etir Alum pU mali kAlaiyum,
  5
  'akanROrmanRa n'am maRan'ticinOr' ena,
  iNar uRupu, uTaivatantalaiyum puNarvinai
  Ova mAkkaL oL arakku UTTiya
  tukilikai anna, tuyt talaip pAtiri
  vAl itaz alari vaNTu paTa En'ti,
  10
  putu malar teruvutoRu n'uvalum
  n'otumalATTikku n'Om, en n'ejcE!
  paruvam kaNTu ARRALAya talaivi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  119. kuRijci
  tinai uN kEzal iriya, punavan
  ciRu poRi mATTiya perug kal aTAar,
  oN kEz vayap puli paTUum n'ATan
  Ar tara van'tanan Ayinum, paTappai
  5
  in mucup perug kalai n'an mEyal Arum
  pal malark kAn yARRu umpar, karug kalai
  kaTumpu ATTu varuTaiyoTu tAvana ukaLum
  peru varai n'Izal varukuvan, kuLaviyoTu
  kUtaLam tatain'ta kaNNiyan; yAvatum
  10
  muyagkal peRukuvan allan;
  pulavi koLIiyar, tan malaiyinum peritE.
  ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-perugkunRUrkizAr

  120. marutam
  taTa maruppu erumai maTa n'aTaik kuzavi
  tUN toRum yAtta kANtaku n'al il,
  koTug kuzai peyta cezuj cey pEtai
  ciRu tAz ceRitta mel viral cEppa,
  5
  vALai Irn' taTi vallitin vakaii,
  pukai uNTu amartta kaNNaL, takai peRap
  piRai n'utal poRitta ciRu n'uN pal viyar
  am tukil talaiyil tuTaiyinaL, n'ap pulan'tu,
  aTTilOLE am mA arivai-
  10
  emakkE varukatil virun'tE! civappAL anRu,
  ciRu muL eyiRu tOnRa
  muRuval koNTa mukam kANkammE.
  virun'tu vAyilAkappukka talaivan colliyatu.-mAgkuTi kizAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:54:17(இந்திய நேரம்)