தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kutirai (pari, MA, IvuLi, Puravi)-kutirai (pari, MA, IvuLi, Puravi)

 • kutirai (pari, mA, ivuLi, puravi)

  21. mullai
  viraip pari varun'tiya vIgku celal iLaiyar
  araic ceRi kaccai yAppu azittu acaii,
  vENTu amar n'aTaiyar, menmela varuka!
  tINTA vai muL tINTi n'Am celaRku
  5
  Emati, valava, tErE! utuk kAN-
  urukkuRu n'aRu n'ey pAl vitirttanna
  arik kural miTaRRa am n'uN pal poRik
  kAmaru takaiya kAnavAraNam
  peyal n'Ir pOkiya viyal n'eTum puRavil
  10
  pularA Ir maNal malirak keNTi,
  n'AL irai kavara mATTi, tan
  pETai n'Okkiya perun'taku n'ilaiyE!
  vinai muRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

  58. n'eytal
  peru mutu celvar ponnuTaipputalvar
  ciRu tOT kOtta cev arippaRaiyin
  kaNNakattu ezutiya kurIip pOla,
  kOl koNTu alaippap paTIiyarmAtO-
  5
  vIrai vENmAn veLiyan tittan
  muracu mutal koLIiya mAlai viLakkin
  veN kOTu iyampa, n'uN pani arumpa,
  kaiyaRa van'ta pozutoTu mey cOrn'tu,
  avala n'ejcinam peyara, uyar tirai
  10
  n'ITu n'Irp panit tuRaic cErppan
  OTu tEr n'uN n'ukam n'uzain'ta mAvE!
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakan pOkku n'Okki, tOzi mAvinmElvaittuc colliyatu.- mutukURRanAr

  63. n'eytal
  uravuk kaTal uzan'ta peru valaipparatavar
  miku mIn uNakkiya putu maNal AgkaN,
  kallen cErip pulavaR punnai
  vizavu n'ARu viLagku iNar avizn'tu uTan kamazum
  5
  azugkal UrO aRan inRu; atanAl,
  aRan il annai arug kaTip paTuppa,
  pacalai Aki viLivatukollO-
  puL uRa ocin'ta pU mayagku aLLal
  kazic curam n'ivakkum iruj ciRai ivuLi
  10
  tirai taru puNariyin kazUum
  mali tiraic cErppanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  alar accattAltOzi ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-ulOccanAr

  78. n'eytal
  kOT cuRA vazagkum vAL kEz irug kazi
  maNi Er n'eytal mA malar n'iRaiya,
  pon n'Er n'uN tAtu punnai tUum,
  vIz tAz tAzaip pUk kamaz kAnal,
  5
  paTar van'tu n'aliyum cuTar cel mAlai,
  n'Oy mali paruvaral n'Am ivaN uykam;
  kETTicin-vAzi, tOzi!-teN kazi
  vaL vAy Azi uL vAy tOyinum,
  puLLu n'imirn'tanna polam paTaik kali mA
  10
  valavan kOl uRa aRiyA,
  uravu n'Irc cErppan, tErmaNik kuralE!
  varaivu malin'tatu.-kIragkIranAr

  81. mullai
  iru n'ilam kuRaiyak koTTipparin'tinRu
  Ati pOkiya acaivu il n'On tAL,
  mannar matikkum mAN vinaip puravi
  koym mayir eruttil peym maNi Arppa,
  5
  pUNkatil-pAka!-n'in tErE: pUN tAz
  Aka vana mulaik karaivalam teRippa
  azutanaL uRaiyum am mA arivai
  virun'tu ayar viruppoTu varun'tinaL acaiiya
  muRuval in n'akai kANkam!-
  10
  uRu pakai taNittanan, uravu vAL vEn'tE.
  vinai muRRiya talaivantErppAkaRku uraittatu.-akampanmAlAtanAr

  91. n'eytal
  n'I uNarn'tanaiyE-tOzi!-vI ukap
  punnai pUtta in n'izal uyar karaip
  pATu imiz panik kaTal tuzaii, peTaiyOTu
  uTagku irai tErum taTan' tAL n'Arai
  5
  aiya ciRu kaN ceg kaTaic ciRu mIn,
  mEkku uyar cinaiyin mImicaik kuTampai,
  tAyp payir piLLai vAyp paTac coriyum
  kAnal am paTappai AnA vaN makizp
  peru n'al Ikai n'am ciRu kuTip poliya,
  10
  puL uyirk koTpin vaL uyir maNit tArk
  kaTu mAp pUNTa n'eTun' tEr
  n'eTu n'Irc cErppan pakal ivaN varavE?
  tOzi, talaimakaTku varaivu malin'tu uraittatu.-picirAn'taiyAr

  121. mullai
  vitaiyar konRa mutaiyal pUzi,
  iTu muRai n'irappiya Ir ilai varakin
  kavaik katir kaRitta kAmar maTap piNai,
  aralai am kATTu iralaiyoTu, vatiyum
  5
  puRaviRRu amma, n'I n'ayan'tOL UrE:
  'elli viTTanRu, vEn'tu' enac collupu
  pariyal; vAzka, n'in kaNNi!-kAN vara
  viri uLaip polin'ta vIgku celal kali mA
  vaN pari tayagka ezIi, taN peyaR
  10
  kAn yARRu ikumaNaR karai piRakku oziya,
  el virun'tu ayarum manaivi
  mel iRaip paNait tOL tuyil amarvOyE!
  vinai muRRi maRuttarumtalaimakaRkut tErppAkan colliyatu.-oru ciRaipperiyanAr

  135. n'eytal
  tUgkal Olai Ogku maTaR peNNai
  mA arai putaitta maNal mali munRil,
  varaiyAt tAram varu virun'tu ayarum
  taN kuTi vAzn'ar am kuTic cIRUr
  5
  initu manRamma tAnE-pani paTu
  pal curam uzan'ta n'alkUr pariya,
  muzagku tiraip putu maNal azun'tak koTkum,
  vAl uLaip polin'ta, puravit
  tErOr n'ammoTu n'akAa UgkE.
  'varaivu n'ITTippa alar Am' enak kavanRa tOzi ciRaippuRamAkaccolliyatu.-katappiLLaiyAr

  149. n'eytal
  cilarum palarum kaTaikkaN n'Okki,
  mUkkin uccic cuTTu viral cErtti,
  maRukil peNTir ampal tURRa,
  ciRu kOl valan'tanaL annai alaippa,
  5
  alan'tanen vAzi-tOzi!-kAnal
  putu malar tINTiya pU n'ARu kurUuc cuval
  kaTu mAn pariya kataz pari kaTaii,
  n'aTu n'AL varUum iyal tErk koNkanoTu
  celavu ayarn'ticinAl, yAnE;
  10
  alar cuman'tu ozika, iv azugkal UrE!
  tOzi talaiviyai uTanpOkku valittatu; ciRaippuRamAkac colliyatUum Am.- ulOccanAr

  150. marutam
  n'akai n'anku uTaiyan-pANa!-n'um perumakan:
  'miLai vali citaiyak kaLiRu pala parappi,
  araN pala kaTan'ta muraN koL tAnai
  vazuti, vAziya pala! enat tozutu, INTu
  5
  man eyil uTaiyOr pOla, aHtu yAm
  ennatum pariyalO ilam' enat taN n'aTaik
  kali mA kaTaii van'tu, em cErit
  tArum kaNNiyum kATTi, orumaiya
  n'ejcam koNTamai viTumO? ajca,
  10
  kaNNuTaic ciRu kOl paRRik
  katam peritu uTaiyaL, yAy; azugkalO ilaLE.
  talain'inRu ozukappaTA n'inRa parattai talaivanai n'erugkip pANaRku uraittatu.-kaTuvan iLamaLLanAr

  181. mullai
  uL iRaik kurIik kAr aNaR cEval
  piRa pulat tuNaiyOTu uRai pulattu alki,
  van'tatan cevvi n'Okki, pETai
  n'eRi kiLar Igkaip pUvin anna
  5
  ciRu pal piLLaiyoTu kuTampai kaTitalin,
  tuvalaiyin n'anain'ta puRattatu ayalatu
  kUral irukkai aruLi, n'eTitu n'inain'tu,
  Ira n'ejcin tan vayin viLippa,
  kaiyaRa van'ta maiyal mAlai
  10
  irIiya Akalin, in oli izan'ta
  tAr aNi puravi taN payir tumippa
  van'tanRu, peruviRal tErE;
  uyn'tanRAkum, ivaL Ay n'utaR kavinE.
  vinai muRRip pukun'tatu kaNTa tOzi makizn'tu uraittatu.

  245. n'eytal
  n'akaiyAkinRE-tOzi!-'takaiya
  aNi malar muNTakattu Ay pUgkOtai
  maNi maruL aimpAl vaNTu paTat taii,
  tuNi n'Irp pauvam tuNaiyOTu ATi,
  5
  ozuku n'uN n'ucuppin, akanRa alkul,
  teLi tIm kiLavi! yAraiyO, en
  aritu puNar in uyir vavviya n'I?' ena,
  pUN mali n'eTun' tErp puravi tAgki,
  tAn n'am aNagkutal aRiyAn, n'ammin
  10
  tAn aNagkuRRamai kURi, kAnal
  curumpu imir cuTar n'utal n'Okki,
  perug kaTaR cErppan tozutu n'inRatuvE
  kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu.-allagkIranAr

  380. marutam
  n'eyyum kuyyum ATi, meyyoTu
  mAcu paTTanRE kaligkamum; tOLum,
  titalai men mulait tIm pAl piliRRa,
  putalvaR pullip puniRu n'ARummE;
  5
  vAl izai makaLir cErit tOnRum
  tErORku ottanem allEm; atanAl
  pon purai n'arampin in kural cIRiyAz
  ezAal vallai Ayinum, tozAal;
  koNTu cel-pANa!-n'in taN tuRai Uranai,
  10
  pATu manaip pATal; kUTAtu n'ITu n'ilaip
  puraviyum pUN n'ilai munikuva;
  viraku ila moziyal, yAm vETTatu il vaziyE!
  pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-kUTalUrp palkaNNanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:44:18(இந்திய நேரம்)