தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

41-50

 • 41-50

  41. pAlai
  paig kaN yAnaip parUut tAL utaitta
  veN puRak kaLari viTu n'IRu ATi,
  curan mutal varun'tiya varuttam paipayap
  pAar mali ciRu kUvalin taNiyum
  5
  n'eTuj cEN cenRu varun'tuvar mAtO-
  elli van'ta n'al icai virun'tiRku,
  kiLar izai arivai! n'ey tuzan'tu aTTa
  viLar Un am pukai eRin'ta n'eRRi,
  ciRu n'uN pal viyar poRitta
  10
  kuRu n'aTaik kUTTam vENTuvOrE.
  pirivu uNarttappaTTu ARRALAya talaimakaLait tOzi ulakiyalkURi vaRpuRuttiyatu.-iLan'tEvanAr

  42. mullai
  maRattaRku aritAl-pAka! pal n'AL
  aRattoTu varun'tiya alku tozil koLIiya
  paza mazai pozin'ta putu n'Ir avala
  n'A n'avil pal kiLai kaRagka, mAN vinai
  5
  maNi oli kELAL, vANutal; atanAl,
  'Ekumin' enRa iLaiyar vallE
  il pukku aRiyun'arAka, mellena
  maNNAk kUn'tal mAcu aRak kazIi,
  cil pOtu koNTu pal kural azuttiya
  10
  an' n'ilai pukutalin, mey varuttuRAa
  aviz pU muTiyinaL kavaiiya
  maTa mA arivai makizn'tu ayar n'ilaiyE.
  vinaimuRRi mILvAn tErppAkaRkuc colliyatu.-kIrattanAr

  43. pAlai
  tukil virittanna veyil avir uruppin
  enRUz n'ITiya kunRattuk kavAan,
  Oypacic cen'n'Ay uyagkumarai tolaicci
  Arn'tana ozin'ta miccil cEy n'ATTu
  5
  aruj curam celvOrkku valci Akum
  vemmai Ar iTai iRattal n'umakkE
  meym mali uvakai AkinRu; ivaTkE,
  ajcal enRa iRai kaiviTTena,
  paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRuttalin,
  10
  kaLaiyun'ark kANAtu kalagkiya uTai matil
  Or eyin mannan pOla,
  azivu van'tanRAl, ozital kETTE.
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivanaic celavu azugkuvittatu.-eyinan'taiyAr

  44. kuRijci
  poru il AyamOTu aruvi ATi,
  n'Ir alaic civan'ta pEr amar mazaik kaN
  kuRiyA n'OkkamoTu muRuval n'alki,
  manaivayin peyarn'ta kAlai, n'inaiiya
  5
  n'inakkO aRiyun'aL-n'ejcE! punatta
  n'ITu ilai viLai tinaik koTug kAl n'imirak
  kozug kural kOTal kaNNi, cezum pala,
  pal kiLaik kuRavar alku ayar munRil,
  kuTak kAy Acinip paTappai n'ITiya
  10
  pal mara uyar cinai minmini viLakkattu,
  cel mazai iyakkam kANum
  n'al malai n'ATan kAtal makaLE?
  iRceRippinpiRRaijAnRu talaimakan kuRiyiTattu van'tu colliyatu.-perugkaucikanAr

  45. n'eytal
  ivaLE, kAnal n'aNNiya kAmar ciRukuTi,
  n'Il n'iRap perug kaTal kalagka uLpukku
  mIn eRi paratavar makaLE; n'IyE,
  n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUrk
  5
  kaTun' tErc celvan kAtal makanE:
  n'iNac cuRA aRutta uNakkal vENTi,
  inap puL Oppum emakku n'alan evanO?
  pulavu n'ARutum; cela n'inRImO!
  peru n'Ir viLaiyuL em ciRu n'al vAzkkai
  10
  n'ummoTu puraivatO anRE;
  emmanOril cemmalum uTaittE!
  kuRai vENTiya talaivanaittOzi cETpaTuttatu.

  46. pAlai
  vaikaltORum inpamum iLamaiyum
  ey kaNai n'izalin kaziyum, iv ulakattu;
  kANIr enRalO aritE; atu n'ani
  pENIr Akuvir-aiya! en tOzi
  5
  pUN aNi Akam pulampa, pANar
  ayirppuk koNTanna konRai am tIm kani,
  paRai aRai kaTippin, aRai aRaiyAt tuyalvara,
  vev vaLi vazagkum vEy payil azuvattu,
  evvam mikUum aruj curam iRan'tu,
  10
  n'an vAy allA vAzkkai
  mannAp poruT piNip piritum yAm enavE.
  pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi colliyatu.

  47. kuRijci
  perug kaLiRu uzuvai aTTena, irum piTi
  uyagkupiNi varuttamoTu iyagkal cellAtu,
  n'eytaR pAcaTai puraiyum am cevip
  paital am kuzavi tazIi, oyyena
  5
  arum puN uRun'arin varun'ti vaikum
  kAnaka n'ATaRku, 'itu ena' yAn atu
  kURin evanO-tOzi! vERu uNarn'tu,
  aNagku aRi kazagkin kOTTam kATTi,
  veRi ena uNarn'ta uLLamoTu maRi aRuttu,
  10
  annai ayarum muruku n'in
  pon n'Er pacalaikku utavAmARE?
  ciRaippuRamAkattOzi talaimakaLukku uraippALAyccolliyatu.-n'alveLLiyAr

  48. pAlai
  anRai anaiya Aki, inRum, em
  kaN uLapOlac cuzalummAtO-
  pul itazk kOgkin mel itazk kuTaip pU
  vaikuRu mInin n'inaiyat tOnRi,
  5
  puRavu aNi koNTa pU n'ARu kaTattiTai,
  kiTin ena iTikkum kOl toTi maRavar
  vaTi n'avil ampin vinaiyar ajcAtu
  amariTai uRutara, n'Ikki, n'Ir
  emariTai uRutara oLitta kATE.
  pirivu uNarttiya talaivaRkut tOzi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  49. n'eytal
  paTu tirai kozIiya pAl n'iRa ekkart
  toTiyOr maTin'tenat tuRai pulampinRE;
  muTivalai mukan'ta muTagku iRAp paravaip
  paTu puL Oppalin pakal mAyn'tanRE;
  5
  kOTTu mIn eRin'ta uvakaiyar vETTam maTin'tu,
  emarum alkinar; 'EmArn'tanam' enac
  cenRu n'Am aRiyin, evanO-tOzi!
  manRap punnai mAc cinai n'aRu vI
  munRil tAzaiyoTu kamazum
  10
  teN kaTaR cErppan vAz ciRu n'al UrkkE?
  tOzi, talaimakaLai iravukkuRi n'ayappittatu; ciRaippuRamAkat tOzi ARRAmai viyan'tatUum Am.-n'eytal tattanAr

  50. marutam
  aRiyAmaiyin, annai! ajci,
  kuzaiyan kOtaiyan kuRum pain' toTiyan
  vizavu ayar tuNagkai tazUukam cella,
  n'eTu n'imir teruvil kaipuku koTu miTai
  5
  n'otumalALan katumenat tAkkalin,
  'kETpOr uLarkol, illaikol? pORRu' ena,
  'yANatu pacalai' enRanan; atan etir,
  'n'AN ilai, eluva!' enRu van'ticinE-
  ceRun'arum vizaiyum cemmalOn ena,
  10
  n'aRu n'utal arivai! pORREn,
  ciRumai perumaiyin kANAtu tuNin'tE.
  tOzi pANaRku vAyilmaRuttatu.-marutam pATiya iLagkaTugkO

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:53:27(இந்திய நேரம்)