தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'eytal-n'eytal

 • n'eytal

  8. kuRijci
  alku paTar uzan'ta ari matar mazaikkaN,
  pal pUm pakait tazai n'uTagkum alkul,
  tiru maNi puraiyum mEni maTavOL
  yAr makaLkol? ivaL tan'tai vAziyar!
  5
  tuyaram uRIiyinaL emmE: akalvayal 5
  arivanar arin'tum taruvanarp peRRum
  taN cERu tAay, matanuTai n'On tAL
  kaN pOl n'eytal pOrvil pUkkum
  tiN tErp poRaiyan toNTi-
  10
  tan tiRam peRuka, ivaL InRa tAyE!
  iyaRkaip puNarcci iRutikkaN talaimakaLai AyattoTum kaNTa talaimakancolliyatu.

  27. n'eytal
  n'Iyum yAnum, n'erun'al, pUvin
  n'uN tAtu uRaikkum vaNTinam Oppi,
  ozi tirai varitta veN maNal aTaikaraik
  kazi cUz kAnal ATiyatu anRi,
  5
  karan'tu n'Am ceytatu onRu illai; uNTu enin,
  paran'tu piRar aRin'tanRum ilarE-n'anRum
  evan kuRittanaL kol, annai?-kayan'tORu
  iRa Ar inak kuruku olippa, cuRavam
  kazi cEr marugkin kaNaik kAl n'ITi,
  10
  kaN pOl pUttamai kaNTu, 'n'uN pala
  ciRu pAcaTaiya n'eytal
  kuRumO, cenRu' enak kURAtOLE.
  ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

  78. n'eytal
  kOT cuRA vazagkum vAL kEz irug kazi
  maNi Er n'eytal mA malar n'iRaiya,
  pon n'Er n'uN tAtu punnai tUum,
  vIz tAz tAzaip pUk kamaz kAnal,
  5
  paTar van'tu n'aliyum cuTar cel mAlai,
  n'Oy mali paruvaral n'Am ivaN uykam;
  kETTicin-vAzi, tOzi!-teN kazi
  vaL vAy Azi uL vAy tOyinum,
  puLLu n'imirn'tanna polam paTaik kali mA
  10
  valavan kOl uRa aRiyA,
  uravu n'Irc cErppan, tErmaNik kuralE!
  varaivu malin'tatu.-kIragkIranAr

  113. pAlai
  uzai aNan'tu uNTa iRai vAgku uyarcinaip
  pul arai irattip potip puRap pacug kAy
  kal cEr ciRu n'eRi malkat tAam
  perug kATu iRan'tum, eyta van'tanavAl-
  5
  'aruj ceyal poruT piNi munni, yAmE
  cERum, maTan'tai!' enRalin, tAn tan
  n'eytal uNkaN paital kUra,
  pin irug kUn'talin maRaiyinaL, peritu azin'tu,
  utiyan maNTiya oli talai jATpin
  10
  immen perug kaLattu iyavar Utum
  Ampal am kuzalin Egki,
  kalagku ajar uRuvOL pulampu koL n'OkkE!
  iTaic curattu ARRAnAya talaivan colliyatu.-iLagkIranAr

  117. n'eytal
  perug kaTal muzagka, kAnal malara,
  irug kazi Otam il iRan'tu malira,
  vaL itaz n'eytal kUmpa, puL uTan
  kamaz pUm potumpark kaTci cEra,
  5
  cel cuTar mazugkac civan'tu vAgku maNTilam
  kal cErpu n'aNNip paTar aTaipu n'aTugka,
  pulampoTu van'ta punkaN mAlai
  annar unnAr kaziyin, pal n'AL
  vAzalen-vAzi, tOzi!-enkaN
  10
  piNi piRitAkak kURuvar;
  pazi piRitAkal paNpumAr anRE.
  varaivu n'ITa ARRALAya talaivi vanpuRai etirazin'tu colliyatu; ciRaippuRamum Am.-kunRiyanAr

  138. n'eytal
  uvar viLai uppin kunRu pOlkuppai
  malai uyttup pakarum, n'ilaiyA vAzkkai,
  kaNam koL umaNar uyagkuvayin ozitta
  paN azi pazam pAr veN kuruku Inum
  5
  taNNam tuRaivan, mun n'AL, n'ammoTu
  pAcaTaik kalitta kaNaik kAl n'eytal
  pUvuTan n'eRitaru toTalai taii,
  kaN aRivuTaimai allatu, n'uN vinai
  izai aNi alkul vizavu ATu makaLir
  10
  muzagku tirai in cIr tUgkum
  azugkal mUtUr aRin'tanRO inRE.
  'alar AyiRRu' ena ARRALAya talaimakaTkut talaivan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-ammUvanAr

  155. n'eytal
  'oL izai makaLiroTu Oraiyum ATAy,
  vaL itaz n'eytaR toTalaiyum punaiyAy,
  viri pUg kAnal oru ciRai n'inROy!
  yAraiyO? n'iR tozutanem vinavutum:
  5
  kaNTOr taNTA n'alattai-teN tiraip
  perug kaTal parappin amarn'tu uRai aNagkO?
  irug kazi marugku n'ilaipeRRanaiyO?
  col, ini, maTan'tai!' enRanen: atan etir
  muL eyiRRu muRuval tiRan'tana;
  10
  pal itaz uNkaNum paran'tavAl, paniyE.
  iraNTAm kUTTattuttalaiviyai etirppaTTut talaivan colliyatu; uNarppu vayin vArA UTaRkaN talaivan coRRatUum Am.-parAyanAr

  187. n'eytal
  n'eytal kUmpa, n'izal kuNakku ozuka,
  kal cEr maNTilam civan'tu n'ilam taNiya,
  pal pUg kAnalum alkinRanRE;
  ina maNi olippa, pozutu paTap pUTTi,
  5
  meym mali kAmattu yAm tozutu oziya,
  tErum cel puRam maRaiyum; UroTu
  yAgku Avatukol tAnE-tEm paTa
  Utu vaNTu imirum kOtai mArpin,
  min ivar koTum pUN, koNkanoTu
  10
  in n'akai mEvi, n'Am ATiya pozilE?
  talaimakan pakaRkuRi van'tu mILvAnatu celavu n'Okki, talaimakaL tannuLLE colluvALAyc colliyatu.-auvaiyAr

  190. kuRijci
  n'O, ini; vAziya-n'ejcE! mEvAr
  Ar araN kaTan'ta mAri vaN makizt
  titalai eHkin cEn'tan tan'tai,
  tEm kamaz viri tAr iyal tEr azici,
  5
  vaNTu mUcu n'eytal n'elliTai malarum
  ariyal am kazani ArkkATu anna
  kAmar paNait tOL n'alam vIRu eytiya,
  valai mAn mazaik kaN, kuRumakaL
  cil mozit tuvar vAy n'akaikku makizn'tOyE!
  pinninRa talaimakan ARRAnAki n'ejciRkuc colliyatu; allakuRippaTTu mILvAn n'ejciRkuc colliyatUum Am; iTaic curattuc cenRu talaimakaL n'alam uLLi mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatUum Am.

  195. n'eytal
  aruLAyAkalO, koTitE!-irug kazik
  kuruLai n'Irn'Ay kozu mIn mAn'ti,
  tillaiam potumpil paLLi koLLum
  mellam pulampa! yAn kaNTicinE-
  5
  kallen puLLin kAnal am toNTi,
  n'el ari tozuvar kUr vAL uRRena,
  pal itaz tayagkiya kUmpA n'eytal
  n'Ir alait tORRam pOla,
  Iriya kaluzum, n'I n'ayan'tOL kaNNE.
  kaLavinkaN n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAyina tOzi varaivu kaTAyatu.

  239. n'eytal
  jAnRa jAyiRu kuTamalai maRaiya,
  mAnRa mAlai makizn'ta paratavar
  initu peRu peru mIn eLitinin mARi,
  alavan ATiya pulavu maNal munRil
  5
  kAmar ciRukuTic celn'eRi vaziyin,
  Ay maNi poti avizn'tAgku, n'eytal
  pul itaz potin'ta pUt tapa mitikkum
  mallal irug kazi mali n'Irc cErppaRku
  amain'tu tozil kETTanRO ilamE; 'munkai
  10
  vAr kOl el vaLai uTaiya vAgki,
  muyagku' enak kaluzn'ta iv Ur
  eRRu Avatukol, yAm maRRonRu ceyinE?
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.-kunRiyanAr

  283. n'eytal
  oL n'utal makaLir Ogku kazik kuRRa
  kaN n'Er oppina kamaz n'aRu n'eytal
  akal varic ciRu manai aNiyum tuRaiva!-
  vallOr Ayn'ta tol kavin tolaiya,
  5
  innai Akutal takumO-Ogku tirai
  mun'n'Ir mImicaip palar tozat tOnRi,
  EmuRa viLagkiya cuTarinum,
  vAymai cAnRa n'in col n'ayan'tOrkkE?
  pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kaTin'akar pukka tOzi piRRai jAnRu, 'vERupaTAtu ARRinAy' enRu colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

  287. n'eytal
  'vicumpu uRaz puricai vempa muRRi,
  paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRutta;
  n'al eyiluTaiyOr uTaiyam' ennum
  perun' takai maRavan pOla-koTug kazip
  5
  pAcaTai n'eytaR pani n'Irc cErppan,
  n'Ama mutalai n'aTugku pakai ajcAn,
  kAmam perumaiyin, van'ta jAnRai-
  arukAtu Aki avankaN n'ejcam
  n'aLLen kagkul puL oli kETToRum,
  10
  'tEr maNit teL icaikol?' ena,
  Ur maTi kagkulum tuyil maRan'tatuvE.
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaimakaL colliyatu.-ulOccanAr

  372. n'eytal
  azitakkanRE-tOzi!-kazi cErpu
  kAnaR peNNait tEnuTai azi pazam,
  vaL itaz n'eytal varun'ta, mUkku iRupu,
  aLLal iruj cERRu Azap paTTena,
  5
  kiLaik kuruku iriyum tuRaivan vaLaik kOTTu
  anna veN maNaRRu akavayin, vETTa
  aNNal uLLamoTu amarn'tu, initu n'Okki,
  annai tan'ta alagkal vAn kOTu
  ulain'tAgku n'Otal ajci, 'aTain'tataRku
  10
  inaiyal ennum' enpa-manai irun'tu,
  irug kazi tuzavum panit talaip paratavar
  tiN timil viLakkam eNNum
  kaNTal vElik kazi n'al UrE.
  mEl iRceRippAn aRin'tu ARRALAki n'inRa talaimakaL ARRa vENTi, ulakiyal mEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRiyAr enac colliyatu.-ulOccanAr

  382. n'eytal
  kAnal mAlaik kazi n'Ir malka,
  n'Il n'iRa n'eytal n'irai itaz porun'ta,
  AnAtu alaikkum kaTalE; mIn arun'ti,
  puLLinam kuTampai uTan cErpu uLLAr
  5
  tuRan'tOr tEettu irun'tu, n'ani varun'ti,
  Ar uyir azivatuAyinum-n'Erizai!-
  karattal vENTumAl maRRE, parappu n'Irt
  taNNam tuRaivan n'ANa,
  n'aNNAr tURRum pazitAn uNTE.
  oruvazit taNan'ta kAlattup pozutupaTa ARRALAki n'inRa talaimakaLait tOzi ARRuvikkallAL AyinATkut talaimakaL colliyatu.- n'ikaNTan kalaikkOTTut taNTanAra

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:38:27(இந்திய நேரம்)