தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

181-190

 • 181-190

  181. mullai
  uL iRaik kurIik kAr aNaR cEval
  piRa pulat tuNaiyOTu uRai pulattu alki,
  van'tatan cevvi n'Okki, pETai
  n'eRi kiLar Igkaip pUvin anna
  5
  ciRu pal piLLaiyoTu kuTampai kaTitalin,
  tuvalaiyin n'anain'ta puRattatu ayalatu
  kUral irukkai aruLi, n'eTitu n'inain'tu,
  Ira n'ejcin tan vayin viLippa,
  kaiyaRa van'ta maiyal mAlai
  10
  irIiya Akalin, in oli izan'ta
  tAr aNi puravi taN payir tumippa
  van'tanRu, peruviRal tErE;
  uyn'tanRAkum, ivaL Ay n'utaR kavinE.
  vinai muRRip pukun'tatu kaNTa tOzi makizn'tu uraittatu.

  182. kuRijci
  n'ilavum maRain'tanRu; iruLum paTTanRu;
  Ovattu anna iTanuTai varaippin,
  pAvai anna n'iR puRagkAkkum
  ciRan'ta celvattu annaiyum tujcinaL;
  5
  keTuttuppaTu n'an kalam eTuttuk koNTAgku,
  n'an mArpu aTaiya muyagki, menmela,
  kaNTanam varukam cenmO?-tOzi!-
  kIzum mElum kAppOr n'Itta
  vaRun' talaip perug kaLiRu pOla,
  10
  tamiyan van'tOn, paniyalai n'IyE!
  varaivu n'ITTippa, talaimakaL ARRAmai aRin'ta tOzi ciRaippuRamAkac colli varaivu kaTAyatu.

  183. n'eytal
  tam n'ATTu viLain'ta veNNel tan'tu,
  piRa n'ATTu uppin koLLai cARRi,
  n'eTu n'eRi ozukai n'ilavu maNal n'In'ti,
  avaN uRai munin'ta okkaloTu pulam peyarn'tu,
  5
  umaNar pOkalum innAtAkum-
  maTavai manRa-koNka!-vayintORu
  innAtu alaikkum UtaiyoTu Orum
  n'um il pulampin mAlaiyum uTaittE;
  ina mIn Arn'ta veN kuruku mititta
  10
  vaRu n'Ir n'eytal pOla,
  vAzAL Atal cUzAtOyE.
  varaiviTai vaittup piriyum talaivaRkut tOzi colliyatu.

  184. pAlai
  oru makaL uTaiyEn mannE; avaLum
  ceru miku moympin kUrvER kALaiyoTu
  peru malai aruj curam n'erun'al cenRanaL;
  'iniyE, tAgku n'in avalam' enRir; atu maRRu
  5
  yAgganam ollumO? aRivuTaiyIrE!
  uLLin uLLam vEmE-uNkaN
  maNi vAz pAvai n'aTai kaRRanna en
  aNi iyaR kuRumakaL ATiya
  maNi Er n'occiyum teRRiyum kaNTE.
  manai maruTci

  185. kuRijci
  AnA n'OyOTu azi paTark kalagki,
  kAmam kaimmika, kaiyaRu tuyaram
  kANavum n'alkAy Ayin-pANar
  paricil peRRa viri uLai n'al mAn
  5
  kavi kuLampu poruta kal micaic ciRu n'eRi,
  iravalar meliyAtu ERum, poRaiyan
  urai cAl uyar varaik kollik kuTavayin,
  akal ilaik kAn'taL alagku kulaip pAyn'tu,
  paRavai izaitta pal kaN iRAal
  10
  tEnuTai n'eTu varai, teyvam ezutiya
  vinai mAN pAvai annOL
  kolai cUzn'tanaLAl-n'OkO yAnE.
  pAgkaRkut talaivan colliyatu; cETpaTukkum tOzikkut talaivan colliyatUum Am.

  186. pAlai
  kal URRu INTala kayan aRa, vAgki,
  irum piNart taTak kai n'ITTi, n'Ir n'oNTu,
  perug kai yAnai piTi etir OTum
  kAnam vempiya vaRam kUr kaTattiTai,
  5
  vEnil Oti n'iRam peyar mutu pOttu,
  pAN yAz kaTaiya, vAgki, pAgkar
  n'eTu n'ilai yAam ERum tozila-
  piRarkku ena muyalum pEr aruL n'ejcamoTu
  kAmar poruT piNi pOkiya
  10
  n'Am veg kAtalar cenRa ARE.
  piriviTai melin'ta tOzikkut talaivi colliyatu.

  187. n'eytal
  n'eytal kUmpa, n'izal kuNakku ozuka,
  kal cEr maNTilam civan'tu n'ilam taNiya,
  pal pUg kAnalum alkinRanRE;
  ina maNi olippa, pozutu paTap pUTTi,
  5
  meym mali kAmattu yAm tozutu oziya,
  tErum cel puRam maRaiyum; UroTu
  yAgku Avatukol tAnE-tEm paTa
  Utu vaNTu imirum kOtai mArpin,
  min ivar koTum pUN, koNkanoTu
  10
  in n'akai mEvi, n'Am ATiya pozilE?
  talaimakan pakaRkuRi van'tu mILvAnatu celavu n'Okki, talaimakaL tannuLLE colluvALAyc colliyatu.-auvaiyAr

  188. kuRijci
  paTu n'Irc cilampil kalitta vAzaik
  koTu maTal InRa kUr vAyk kuvi mukai,
  oL izai makaLir ilagku vaLait toTUum
  mel viral mOcai pOla, kAn'taL
  5
  vaL itaz tOyum vAn tOy veRpa!
  'n'anRi viLaivum tItoTu varum' ena,
  anRu n'aRku aRin'tanaL Ayin, kunRattut
  tEm mutir cilampil taTaiiya
  vEy maruL paNait tOL aziyalaLmannE.
  pakaRkuRi maRuttu varaivu kaTAyatu.

  189. pAlai
  tam alatu illA n'am n'ayan'tu aruLi
  innum vArAr; Ayinum, cenniyar,
  teRal arug kaTavuL munnar, cIRiyAz
  n'arampu icaittanna in kuraR kurukin
  5
  kagkai vagkam pOkuvarkollO-
  ev vinai ceyvarkol tAmE?-vev vinaik
  kolai val vETTuvan valai parin'tu pOkiya
  kAnap puRavin cEval vAy n'Ul
  cilampi am cinai verUum,
  10
  alagkal ulavai am kATu iRan'tOrE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.

  190. kuRijci
  n'O, ini; vAziya-n'ejcE! mEvAr
  Ar araN kaTan'ta mAri vaN makizt
  titalai eHkin cEn'tan tan'tai,
  tEm kamaz viri tAr iyal tEr azici,
  5
  vaNTu mUcu n'eytal n'elliTai malarum
  ariyal am kazani ArkkATu anna
  kAmar paNait tOL n'alam vIRu eytiya,
  valai mAn mazaik kaN, kuRumakaL
  cil mozit tuvar vAy n'akaikku makizn'tOyE!
  pinninRa talaimakan ARRAnAki n'ejciRkuc colliyatu; allakuRippaTTu mILvAn n'ejciRkuc colliyatUum Am; iTaic curattuc cenRu talaimakaL n'alam uLLi mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatUum Am.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:55:07(இந்திய நேரம்)