தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

281-290

 • 281-290

  281. pAlai
  mAcu il maratta pali uN kAkkai
  vaLi poru n'eTuj cinai taLiyoTu tUgki,
  vel pOrc cOzar kazAark koLLum
  n'al vakai miku palik koTaiyOTu ukukkum
  5
  aTagkAc conRi, am pal yANar
  viTakkuTaip peruj cORu, uLLuvana iruppa,
  mazai amain'tu uRRa mAl iruL n'aTu n'AL,
  tAm n'am uzaiyarAkavum, n'Am n'am
  panik kaTumaiyin, n'ani peritu azugki,
  10
  tujcAm Akalum aRivOr
  anpilar-tOzi!-n'am kAtalOrE.
  vanpoRai etir azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu; 'ARRAL' enak kavanRa tOzi talaimakaTku uraittatUum Am.- kazArk kIran eyiRRiyAr

  282. kuRijci
  tOTu amai ceRippin ilagku vaLai jekiza,
  kOTu En'tu alkul av vari vATa,
  n'al n'utal cAya, paTar mali aru n'Oy
  kAtalan tan'tamai aRiyAtu, uNartta,
  5
  aNagkuRu kazagkin mutu vAy vElan
  kiLaviyin taNiyin, n'anRuman-cAral
  akil cuTu kAnavan uval cuTu kamaz pukai,
  ATu mazai magkulin, maRaikkum
  n'ATu kezu veRpanoTu amain'ta, n'am toTarpE?
  ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-n'allUrc ciRu mEtAviyAr

  283. n'eytal
  oL n'utal makaLir Ogku kazik kuRRa
  kaN n'Er oppina kamaz n'aRu n'eytal
  akal varic ciRu manai aNiyum tuRaiva!-
  vallOr Ayn'ta tol kavin tolaiya,
  5
  innai Akutal takumO-Ogku tirai
  mun'n'Ir mImicaip palar tozat tOnRi,
  EmuRa viLagkiya cuTarinum,
  vAymai cAnRa n'in col n'ayan'tOrkkE?
  pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kaTin'akar pukka tOzi piRRai jAnRu, 'vERupaTAtu ARRinAy' enRu colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

  284. pAlai
  'puRam tAzpu iruNTa kUn'tal, pOtin
  n'iRam peRum Ir itazp polin'ta uNkaN,
  uLLam piNikkoNTOLvayin', n'ejcam,
  'cellal tIrkam; celvAm' ennum:
  5
  'ceyvinai muTiyAtu evvam ceytal
  eyyAmaiyOTu iLivu talaittarum' ena,
  uRuti tUkkAt tUgki, aRivE,
  'ciRitu n'ani viraiyal' ennum: AyiTai,
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu mARu paRRiya
  10
  tEypurip pazag kayiRu pOla,
  vIvatukol en varun'tiya uTampE?
  poruL muTiyAn'inRa talaimakan ARRAnAkic colliyatu.- tEypurip pazagkayiRRinAr

  285. kuRijci
  aravu irai tErum Ar iruL n'aTu n'AL
  iravin varutal anRiyum-uravuk kaNai
  van kaik kAnavan vej cilai vaNakki,
  uLamicait tavirtta muLavumAn ERRaiyoTu,
  5
  manaivAy jamali orugku puTai ATa,
  vETTu valam paTutta uvakaiyan, kATTa
  n'aTu kAR kurampait tan kuTivayiR peyarum
  kunRa n'ATan kENmai n'amakkE
  n'anRAl vAzi-tOzi!-enRum,
  10
  ayalOr ampalin akalAn,
  pakalin varUum, eRi punattAnE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpa, 'ampa lum alarum AyiRRu' enRu colliyatu.- maturaik kollan veNNAkanAr

  286. pAlai
  'Ucal oN kuzai uTai vAyttanna,
  attak kumizin Ay itaz alari
  kal aRai varikkum pullen kunRam
  cenROrmanRa; celIiyar en uyir' ena,
  5
  punai izai n'ekiza vimmi, n'on'tu n'on'tu
  inaital AnRicin-Ayizai!-n'inaiyin
  n'aTTOr Akkam vENTiyum, oTTiya
  n'in tOL aNi peRa varaRkum
  anRO-tOzi!-avar cenRa tiRamE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-tuRaikkuRumAviR pAlag koRRanAr

  287. n'eytal
  'vicumpu uRaz puricai vempa muRRi,
  paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRutta;
  n'al eyiluTaiyOr uTaiyam' ennum
  perun' takai maRavan pOla-koTug kazip
  5
  pAcaTai n'eytaR pani n'Irc cErppan,
  n'Ama mutalai n'aTugku pakai ajcAn,
  kAmam perumaiyin, van'ta jAnRai-
  arukAtu Aki avankaN n'ejcam
  n'aLLen kagkul puL oli kETToRum,
  10
  'tEr maNit teL icaikol?' ena,
  Ur maTi kagkulum tuyil maRan'tatuvE.
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaimakaL colliyatu.-ulOccanAr

  288. kuRijci
  aruvi Arkkum aNagkuTai n'eTug kOTTu
  jAgkar, iLa veyil uNIiya, Ogku cinaip
  pIli majjai peTaiyOTu Alum
  kunRa n'ATan pirivin cenRu,
  5
  n'al n'utal paran'ta pacalai kaNTu, annai
  cem mutu peNTiroTu n'el mun n'iRIi,
  kaTTin kETkum Ayin, veRpil
  EnaR cen' tinaip pAl Ar kozug kuraR
  ciRu kiLi kaTikam cenRum, 'in'
  10
  n'eTu vEL aNagkiRRu' ennumkol atuvE?
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, veRi aRivuRIi varaivu kaTA yatu.-kuLampanAr

  289. mullai
  amma vAzi, tOzi!-kAtalar,
  n'ilam puTaipeyarvatAyinum, kURiya
  col puTaipeyartalO ilarE; vAnam
  n'aLi kaTal mukan'tu, ceRitaka iruLi,
  5
  kanai peyal pozin'tu, kaTug kural payiRRi,
  kAr ceytu, en uzaiyatuvE; AyiTai,
  kollaik kOvalar elli mATTiya
  peru mara oTiyal pOla,
  aruL ilEn amma; aLiyEn yAnE.
  piriviTaip paruvam kaNTu colliyatu.- marugkUrp paTTinattuc cEn'tan kumaranAr

  290. marutam
  vayal veL Ampal cUTu taru putup pUk
  kanRuTaip puniRRA tinRa miccil
  Oyn'aTai mutu pakaTu Arum Uran
  toTarpu n'I veHkinai Ayin, en col
  5
  koLLalmAtO, muL eyiRROyE!
  n'IyE peru n'alattaiyE; avanE,
  'n'eTu n'Irp poykai n'aTu n'AL eyti,
  taN kamaz putu malar Utum
  vaNTu' ena mozipa; 'makan' ennArE.
  parattai viRalimEl vaittut talaimakaLai n'erugkic colliyatu; parattaiyiRpiriya, vAyilAyp pukka pANan kETpa, tOzi colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:56:18(இந்திய நேரம்)