தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'aRRAy-n'aRRAy

 • n'aRRAy

  29. pAlai
  n'inRa vEnil ulan'ta kAn'taL
  azal avir n'IL iTai, n'izaliTam peRAatu,
  InRu kAn maTin'ta piNavup paci kUrn'tena,
  mAnRa mAlai, vazagkun'arc cekIiya,
  5
  puli pArttu uRaiyum pul atarc ciRu n'eRi
  yAgku vallun'aLkoltAnE-yAn, 'tan
  vanain'tu En'tu iLa mulai n'Ovakol!' ena
  n'inain'tu, kain'n'ekizn'ta anaittaRkut tAn tan
  pEr amar mazaik kaN Iriya kaluza,
  10
  veyya uyirkkum cAyal,
  mai Ir Oti, peru maTattakaiyE?
  makaLpOkkiya tAycolliyatu.- pUtanAr

  110. pAlai
  piracam kalan'ta veN cuvait tImpAl
  viri katirp poRkalattu oru kai En'ti,
  puTaippin cuRRum pUn' talaic ciRu kOl,
  'uN' enRu Okkupu pizaippa, teN n'Ir
  5
  muttu arip poRcilampu olippat tattuRRu,
  ari n'araik kUn'taR cem mutu ceviliyar
  pari melin'tu oziya, pan'tar OTi,
  Eval maRukkum ciRu viLaiyATTi
  aRivum ozukkamum yANTu uNarn'tanaLkol?
  10
  koNTa kozun'an kuTi vaRan uRRena,
  koTutta tan'tai kozuj cORu uLLAL,
  ozuku n'Ir n'uNagku aRal pOla,
  pozutu maRuttu uNNum ciRu matukaiyaLE!
  manaimaruTci; makaLn'ilai uraittatUum Am.-pOtanAr

  143. pAlai
  aitE kamma yAnE; oyyena,
  taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRattu,
  Orai Ayamum n'occiyum kANtoRum,
  n'Ir vAr kaNNEn kaluzum enninum,
  5
  kiLLaiyum, 'kiLai' enak kUum; iLaiyOL
  vazu ilaL amma, tAnE; kuzIi,
  ampal mUtUr alar vAyp peNTir
  innA in urai kETTa cil n'AL
  aRiyEn pOla uyirEn;
  10
  'n'aRiya n'ARum n'in katuppu' enREnE.
  manai maruTci.-kaNNakAran koRRanAr

  179. pAlai
  il ezu vayalai IRRu A tinRena,
  pan'tu n'ilattu eRin'tu, pAvai n'Ikki,
  av vayiRu alaitta en cey vinaik kuRumakaL
  mAn amarppanna maiyal n'OkkamoTu,
  5
  yAnum tAyum maTuppa, tEnoTu
  tIm pAl uNNAL vIgkuvanaL vimmi,
  n'erun'alum anaiyaLmannE; inRE,
  mai aNaR kALai poy pukalAka,
  aruj curam iRan'tanaL enpa-tan
  10
  murun'tu Er veN pal mukiz n'akai tiRan'tE.
  manai maruTci

  184. pAlai
  oru makaL uTaiyEn mannE; avaLum
  ceru miku moympin kUrvER kALaiyoTu
  peru malai aruj curam n'erun'al cenRanaL;
  'iniyE, tAgku n'in avalam' enRir; atu maRRu
  5
  yAgganam ollumO? aRivuTaiyIrE!
  uLLin uLLam vEmE-uNkaN
  maNi vAz pAvai n'aTai kaRRanna en
  aNi iyaR kuRumakaL ATiya
  maNi Er n'occiyum teRRiyum kaNTE.
  manai maruTci

  234. kuRijci
  cAnROr varun'tiya varuttamum n'umatu
  vAn tOyvu anna kuTimaiyum n'Okkit
  tiru maNi varanRum kunRam koNTu ivaL
  varu mulai Akam vazagkinO n'anRE
  5
  aHtu AnRu
  aTai poruL karutuvir Ayin kuTaiyoTu
  kazumalam tan'ta n'al tErc cempiyan
  pagkuni vizavin uRan'taiyoTu
  uLLi vizavin vajciyum ciRitE.
  ceviliyAl aRattoTu n'iRkappaTTa n'aRRAy, tan'tai mutaliyOrkku aRattoTu n'inRatu.

  271. pAlai
  irum puniRRu erumaip peruj cevik kuzavi
  pain' tAtu eruvin vaiku tuyil maTiyum
  cezun' taN manaiyOTu em ivaN oziya,
  cel perug kALai poym maruNTu, cEy n'ATTuc
  5
  cuvaik kAy n'ellip pOkku arum pogkar
  vIz kaTait tiraL kAy orugkuTan tinRu,
  vI cunaic ciRu n'Ir kuTiyinaL, kazin'ta
  kuvaLai uNkaN en makaL Oranna,
  cey pOz veTTiya poytal Ayam,
  10
  mAlai viri n'ilavil peyarpu puRagkANTaRku,
  mA irun' tAzi kavippa,
  tA inRu kazika, eR koLLAk kURRE.
  manai maruNTu colliyatu.

  279. pAlai
  vEmpin oN pazam muNaii, iruppait
  tEm pAl ceRRa tIm pazam n'acaii,
  vaiku pani uzan'ta vAval, cinaitoRum,
  n'ey tOy tiriyin taN citar uRaippa,
  5
  n'AT curam uzan'ta vAL kEz ERRaiyoTu
  poruta yAnaip puT tAL Eyppa,
  pacip piTi utaitta Omaic cev varai
  veyil kAy amaiyattu imaikkum attattu,
  atar uzan'tu acaiyinakollO-tatarvAyc
  10
  cilampu kazIiya celvam
  piRaruzaik kazin'ta en Ayizai aTiyE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu.-kayamanAr

  293. pAlai
  maNik kural n'occit teriyal cUTi,
  palik kaL Ar kaip pAr mutu kuyavan
  iTu pali n'uvalum akantalai manRattu,
  vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUrp
  5
  pUg kaN Ayam kANtoRum, empOl,
  peru vituppuRukamAtO-em iR
  pommal Otiyait tan mozik koLIi,
  koNTu uTan pOka valitta
  vankaN kALaiyai InRa tAyE.
  tAy manai maruNTu colliyatu; avariTattAraik kaNTu colliyatUum Am.- kayamanAr

  305. pAlai
  vari aNi pan'tum, vATiya vayalaiyum,
  mayil aTi anna mAk kural n'occiyum,
  kaTiyuTai viyal n'akar kAN varat tOnRa,
  tamiyE kaNTa taNTalaiyum teRuvara,
  5
  n'Oy AkinRE-makaLai!-n'in tOzi,
  eri cinam taNin'ta ilai il am cinai
  varip puRap puRavin pulampu koL teL viLi,
  uruppu avir amaiyattu, amarppanaL n'Okki,
  ilagku ilai veL vEl viTalaiyai
  10
  vilagku malai Ar iTai n'aliyumkol enavE.
  n'aRRAy, tOzikkuc colliyatu; manai maruTciyum Am.-kayamanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:33:10(இந்திய நேரம்)