தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

371-380

 • 371-380

  371. mullai
  kAyAg kunRattuk konRai pOla,
  mA malai viTar akam viLagka minni,
  mAyOL irun'ta tEem n'Okki,
  viyal iru vicumpu akam putaiyap pAay,
  5
  peyal toTagkinavE, peyyA vAnam:
  n'izal tikaz cuTart toTi jekiza Egki,
  azal toTagkinaLE Ayizai; atan etir,
  kuzal toTagkinarE kOvalar-
  tazagku kural urumin kagkulAnE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRAn pAkaRkuc colliyatu.-auvaiyAr

  372. n'eytal
  azitakkanRE-tOzi!-kazi cErpu
  kAnaR peNNait tEnuTai azi pazam,
  vaL itaz n'eytal varun'ta, mUkku iRupu,
  aLLal iruj cERRu Azap paTTena,
  5
  kiLaik kuruku iriyum tuRaivan vaLaik kOTTu
  anna veN maNaRRu akavayin, vETTa
  aNNal uLLamoTu amarn'tu, initu n'Okki,
  annai tan'ta alagkal vAn kOTu
  ulain'tAgku n'Otal ajci, 'aTain'tataRku
  10
  inaiyal ennum' enpa-manai irun'tu,
  irug kazi tuzavum panit talaip paratavar
  tiN timil viLakkam eNNum
  kaNTal vElik kazi n'al UrE.
  mEl iRceRippAn aRin'tu ARRALAki n'inRa talaimakaL ARRa vENTi, ulakiyal mEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRiyAr enac colliyatu.-ulOccanAr

  373. kuRijci
  munRiR palavin paTu cuLai marIi,
  pun talai man'ti tUrppa, tan'tai
  mai paTu mAl varai pATinaL koTicci,
  aivana veNNel kuRUum n'ATanoTu
  5
  cUruTaic cilampin aruvi ATi,
  kAr arumpu avizn'ta kaNi vAy vEgkaip
  pA amai itaNam ERi, pAcinam
  vaNar kuraR ciRu tinai kaTiya,
  puNarvatukollO, n'ALaiyum n'amakkE?
  ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

  374. mullai
  murampu talai maNan'ta n'irampA iyavin
  Ogkit tOnRum umaN poli ciRukuTik
  kaLarip puLiyin kAy paci peyarppa,
  uccik koNTa Ogku kuTai vampalIr!
  5
  muRRaiyum uTaiyamO maRRE-piRRai
  vIz mA maNiya punai n'eTug kUn'tal,
  n'Ir vAr puLLi Akam n'anaippa,
  virun'tu ayar viruppinaL varun'tum
  tirun'tuizai, arivait tEmozi n'ilaiyE?
  vinai muRRi mILvAn iTaic curattuk kaNTArkkuc colliyatu.-van paraNar

  375. n'eytal
  n'ITu cinaip punnai n'aRun' tAtu utira,
  kOTu punai kurukin tOTu talaip peyarum
  pal pUg kAnal malku n'Irc cErppa!
  anpu ilai; Atalin, tan pulan n'ayan'ta
  5
  ennum n'ANum n'annutal uvappa,
  varuvaiAyinO n'anRE-perug kaTal
  iravut talai maNTilam peyarn'tena, uravut tirai
  eRivana pOla varUum
  uyar maNal paTappai em uRaivin UrE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, talaimakaLatu n'ilai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu-potumpil kizAr makan veNkaNNi

  376. kuRijci
  muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
  iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
  varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
  kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
  5
  kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
  illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
  cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
  n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
  n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
  10
  aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
  vaRum punam kAval viTAmai
  aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?
  tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

  377. kuRijci
  maTal mA Urn'tu, mAlai cUTi,
  kaN akan vaippin n'ATum Urum
  oL n'utal arivai n'alam pArATTi,
  paNNal mEvalamAki, aritu uRRu,
  5
  atu piNi Aka, viLiyalamkollO-
  akal iru vicumpin aravuk kuRaipaTutta
  pacug katir matiyattu akal n'ilAp pOla,
  aLakam cErn'ta tirun'utal
  kazaRupu melikkum n'Oy AkinRE?
  cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan, tOzi kETpa, tannuLLE colliyatu.-maTal pATiya mAtagkIranAr

  378. n'eytal
  yAmamum n'eTiya kaziyum; kAmamum
  kaNpaTal IyAtu perukum; teN kaTal
  muzagku tirai, muzavin pANiyin, paipaya,
  pazam puN uRun'arin, paravaiyin Alum;
  5
  Agku avai n'aliyavum, n'Igki yAgkum,
  iravu iRan'tu, ellai tOnRalatu; alar vAy
  ayal iR peNTir pacalai pATa,
  Igku AkinRAl-tOzi!-Ogku maNal
  vari Ar ciRu manai citaii van'tu,
  10
  parivutarat toTTa paNimozi n'ampi,
  pATu imiz pani n'Irc cErppanoTu
  n'ATAtu iyain'ta n'aNpinatu aLavE.
  tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakan oruvazit taNan'ta pinnai vanpuRai etirmozin'tatUum Am.-vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

  379. kuRijci
  pun talai man'ti kallA van paRaz
  kunRu uzai n'aNNiya munRil pOkAtu,
  eri akain'tanna vI tatai iNara
  vEgkaiam paTu cinaip porun'ti, kaiya
  5
  tEm pey tIm pAl vauvalin, koTicci
  ezutu ezil citaiya azuta kaNNE,
  tEr vaN cOzar kuTan'taivAyil
  mAri am kiTagkin Iriya malarn'ta,
  peyal uRu n'Ilam pOnRana viralE,
  10
  pAay av vayiRu alaittalin, AnAtu,
  ATu mazai tavazum kOTu uyar potiyil
  Ogku iruj cilampil pUtta
  kAn'taL am kozu mukai pOnRana, civan'tE.
  tOzi talaimakaRkut talaimakaLai maTamai kURiyatu; kAppuk kaimmikka kAlattut talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.-kuTavAyiR kIrattanAr

  380. marutam
  n'eyyum kuyyum ATi, meyyoTu
  mAcu paTTanRE kaligkamum; tOLum,
  titalai men mulait tIm pAl piliRRa,
  putalvaR pullip puniRu n'ARummE;
  5
  vAl izai makaLir cErit tOnRum
  tErORku ottanem allEm; atanAl
  pon purai n'arampin in kural cIRiyAz
  ezAal vallai Ayinum, tozAal;
  koNTu cel-pANa!-n'in taN tuRai Uranai,
  10
  pATu manaip pATal; kUTAtu n'ITu n'ilaip
  puraviyum pUN n'ilai munikuva;
  viraku ila moziyal, yAm vETTatu il vaziyE!
  pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-kUTalUrp palkaNNanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:57:22(இந்திய நேரம்)