தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

331-340

 • 331-340

  331. n'eytal
  uvar viLai uppin uzAa uzavar
  ozukai umaNar varu patam n'Okki,
  kAnal iTTa kAvaR kuppai,
  pulavu mIn uNagkal paTu puL Oppi,
  5
  maTa n'Okku AyamoTu uTan Urpu ERi,
  'en'tai timil, itu, n'un'tai timil' ena
  vaLai n'Ir vETTam pOkiya kiLaijar
  tiN timil eNNum taN kaTaR cErppa!
  initEteyya, em munivu il n'al Ur;
  10
  ini, varin tavaRum illai: enaiyatUum
  piRar piRar aRital yAvatu-
  tamar tamar aRiyAc cEriyum uTaittE.
  tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.-ulOccanAr

  332. kuRijci
  ikuLai tOzi! iHtu en enappaTumO-
  'kuvaLai kuRun'ar n'Ir vETTAgku,
  n'ALumn'AL uTan kavavavum, tOLE
  tol n'ilai vazIiya n'in toTi' enap pal mAN
  5
  uraittal AnRicin, n'IyE: viTar mukai,
  In piNavu oTukkiya irug kEz vayap puli
  irai n'acaiip parikkum malaimutal ciRu n'eRi,
  talain'AL anna pENalan, pala n'AL,
  Ar iruL varutal kANpERku,
  10
  yAgku AkummE, ilagku izai ceRippE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi kaLavuk kAlattu vaRpuRuppa,talaivi kURiyatu; vanpuRai etirmaRuttatUum Am.-kunRUrkizAr makan kaNNattanAr

  333. pAlai
  mazai tozil ulan'tu, mA vicumpu ukan'tena,
  kazai kavin azin'ta kal atarc ciRu n'eRip
  paral aval URal ciRu n'Ir marugkin,
  pU n'utal yAnaiyoTu puli porutu uNNum
  5
  curan iRan'tu, ariya ennAr, uran azin'tu,
  uL mali n'ejcamoTu vaNmai vENTi,
  arum poruTku akanRa kAtalar muyakku etirn'tu,
  tirun'tizaip paNait tOL peRun'ar pOlum;
  n'IgkukamAtO n'in avalam-Ogkumicai,
  10
  uyar pukaz n'al il oN cuvarp porun'ti
  n'ayavaru kurala palli,
  n'aLLen yAmattu, uLLutoRum paTumE.
  poruLvayiR pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-kaLLik kuTip pUtam pullanAr

  334. kuRijci
  karu viral man'tic cem mukap perug kiLai
  peru varai aTukkattu aruvi ATi,
  Ogku kazai Ucal tUgki, vEgkai
  veRpu aNi n'aRu vI kaRcunai uRaippa,
  5
  kalaiyoTu tiLaikkum varaiaka n'ATan-
  mAri n'inRa Ar iruL n'aTu n'AL,
  aruvi aTukkattu, oru vEl En'ti;
  minnu vaci viLakkattu varumenin,
  ennO-tOzi!-n'am in uyir n'ilaiyE?
  tOzi iravukkuRi mukam pukkatu.

  335. n'eytal
  tigkaLum tikaz vAn Ertarum; imiz n'Irp
  pogku tiraip puNariyum pATu OvAtE;
  oli ciRan'tu Otamum peyarum; mali punaR
  pal pUg kAnal muL ilait tAzai
  5
  cORu cori kuTaiyin kUmpu mukai aviza,
  vaLi paran'tu UTTum viLivu il n'ARRamoTu
  mai irum panaimicaip paitala uyavum
  anRilum enpuRa n'aralum; anRi,
  viral kavarn'tu uzan'ta kavarvin n'al yAz
  10
  yAmam uyyAmai n'inRanRu;
  kAmam peritE; kaLaijarO ilarE!
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi mitUrn'tu talaimakaL colliyatu.- veLLivItiyAr

  336. kuRijci
  piNarc cuvaR panRi tOlmulaip piNavoTu
  kaNaik kAl Enal kaimmikak kavartalin,
  kal atar arum puzai alki, kAnavan,
  villin tan'ta veN kOTTu ERRai,
  5
  punai irug katuppin manaiyOL keNTi,
  kuTi muRai pakukkum n'eTu malai n'ATa!
  uravuc cina vEzam uRu puli pArkkum
  iravin ajcAy; ajcuval-aravin
  Ir aLaip puRRam, kAr ena muRRi,
  10
  irai tEr eNkinam akazum
  varai cEr ciRu n'eRi vArAtImE!
  ARu pArttuRRuccolliyatu.-kapilar

  337. pAlai
  ulakam paTaitta kAlai-talaiva!-
  maRan'tanarkollO ciRan'ticinOrE-
  mutirA vEnil etiriya atiral,
  parAraip pAtirik kuRu mayir mA malar,
  5
  n'aRu mOrOTamoTu, uTan eRin'tu aTaicciya
  ceppu iTan'tanna n'ARRam tokku uTan,
  aNi n'iRam koNTa maNi maruL aim pAl
  tAz n'aRug katuppil paiyena muLkum
  arum peRal perum payam koLLAtu,
  10
  pirin'tu uRai marapina poruL paTaittOrE.
  tOzi, talaimakan poruLvayiR piritaluRRAnatu kuRippaRin'tu vilakkiyatu; tOzi ulakiyal kURip pirivu uNarttiyatUum Am.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  338. n'eytal
  kaTug katir jAyiRu malai maRain'tanRE;
  aTumpu koTi tumiya Azi pOzn'tu, avar
  n'eTun' tEr in oli iravum tOnRA;
  iRappa evvam n'aliyum, n'in n'ilai;
  5
  'n'iRuttal vENTum' enRi; n'ilaippa
  yAgganam viTumO maRRE!-mAl koLa
  viyal irum parappin irai ezun'tu arun'tupu,
  pulavu n'ARu ciRukuTi manRattu Ogkiya
  ATu araip peNNait tOTu maTal ERi,
  10
  koTu vAyp pETaik kuTampaic cEriya,
  uyir celak kaTaiip puNar tuNaip
  payirtal AnA, paital am kurukE?
  oruvazit taNan'ta kAlai ARRAta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.-maturai Arulaviya n'ATTu AlampEri cAttanAr

  339. kuRijci
  'tOlAk kAtalar tuRan'tu n'am aruLAr;
  alarvatu anRukol itu?' enRu, n'anRum
  pularA n'ejcamoTu putuva kURi,
  iruvEm n'In'tum paruvaral veLLam
  5
  aRin'tanaLpOlum, annai-ciRan'ta
  cIr kezu viyal n'akar varuvanaL muyagki,
  n'Ir alaik kalaiiya Ir itazt toTaiyal
  oL n'utal petumpai n'al n'alam peRIi,
  min n'Er Oti ivaLoTu, n'ALai,
  10
  pal malar kajaliya veRi kamaz vElit
  teN n'Ir maNic cunai ATin,
  ennO makaLirtam paNpu enROLE?
  ciRaippuRamAkat talaivan kETpac colliyatu.-cIttalaic cAttanAr

  340. marutam
  pullEn, makizn'a! pulattalum illEn-
  kallA yAnaik kaTun' tErc ceziyan
  paTai mAN perug kuLa maTai n'Ir viTTena,
  kAl aNain'tu etiriya kaNaik kOTTu vALai
  5
  aLLal am kazani uLvAy OTi,
  pakaTu cERu utaitta puLLi veN puRattu,
  cej cAl uzavar kOl puTai matari,
  paig kAR ceRuvin aNaimutal piRazum
  vANan ciRukuTi anna, en
  10
  kOL n'Er el vaLai n'ekiztta n'ummE!
  parattaiyiR maRuttan'ta talaimakanait talaimakaL n'on'tu colliyatu.-n'akkIrar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:56:54(இந்திய நேரம்)