தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

151-160

 • 151-160

  151. kuRijci
  n'al n'utal pacappinum, perun' tOL n'ekizinum,
  kol muraN irum puli arum puzait tAkkic
  cem maRuk koNTa veN kOTTu yAnai
  kal micai aruviyin kazUuj cAral
  5
  vAraRkatilla-tOzi!-kaTuvan,
  muRi Ar perug kiLai aRital ajci,
  kaRi vaLar aTukkattu, kaLavinil puNarn'ta
  cem muka man'ti ceykuRi, karug kAl
  pon iNar vEgkaip pUj cinaic celIiyar,
  10
  kuNTu n'Ir n'eTuj cunai n'Okkik kavizn'tu, tan
  pun talaip pARu mayir tiruttum
  kunRa n'ATan iravinAnE!
  iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-iLan'AkanAr

  152. n'eytal
  maTalE kAmam tan'tatu; alarE
  miTai pU erukkin alar tan'tanRE;
  ilagku katir mazugki, el vicumpu paTara,
  pulampu tan'tanRE, pukanRu cey maNTilam;
  5
  ellAm tan'tatantalaiyum paiyena
  vaTan'tai tuvalai tUva, kuTampaip
  peTai puNar anRil uyagku kural aLaii,
  kagkulum kaiyaRavu tan'tanRu;
  yAgku Akuvenkol; aLiyen yAnE?
  maTal valitta talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-AlampEri cAttanAr

  153. pAlai
  kuNa kaTal mukan'tu, kuTakku Erpu iruLi,
  maN tiNi jAlam viLagka, kammiyar
  cempu cori pAnaiyin minni, ev vAyum
  tan tozil vAytta in kural ezili
  5
  tenpula marugkil cenRu aRRAgku,
  n'ejcam avarvayin cenRena, INTu ozin'tu,
  uNTal aLittu en uTampE-viRal pOr
  vej cina vEn'tan pakai alaik kalagki,
  vAzvOr pOkiya pEr Urp
  10
  pAz kAttirun'ta tani makan pOnRE.
  piriviTai melin'ta talaivi colliyatu.-tanimakanAr

  154. kuRijci
  kAnamum kammenRanRE; vAnamum
  varai kizippanna mai iruL parappi,
  pal kural ezili pATu OvAtE;
  majcu tavaz iRumpil kaLiRu valam paTutta
  5
  vej cina uzuvaip pEz vAy ERRai
  ajcutaka uraRum; Ocai kELAtu
  tujcutiyO-ila, tUvilATTi!-
  pEr ajar poruta pukar paTu n'ejcam
  n'Ir aTu n'eruppin taNiya, inRu avar
  10
  vArAr AyinO n'anRE; cAral
  vilagku malai Ar ARu uLLutoRum,
  n'ilam paran'tu ozukum, en n'iRai il n'ejcE?
  iravukkuRit talaivanciRaippuRamAka varaivu kaTAyatu.- n'allAvUr kizAr

  155. n'eytal
  'oL izai makaLiroTu Oraiyum ATAy,
  vaL itaz n'eytaR toTalaiyum punaiyAy,
  viri pUg kAnal oru ciRai n'inROy!
  yAraiyO? n'iR tozutanem vinavutum:
  5
  kaNTOr taNTA n'alattai-teN tiraip
  perug kaTal parappin amarn'tu uRai aNagkO?
  irug kazi marugku n'ilaipeRRanaiyO?
  col, ini, maTan'tai!' enRanen: atan etir
  muL eyiRRu muRuval tiRan'tana;
  10
  pal itaz uNkaNum paran'tavAl, paniyE.
  iraNTAm kUTTattuttalaiviyai etirppaTTut talaivan colliyatu; uNarppu vayin vArA UTaRkaN talaivan coRRatUum Am.-parAyanAr

  156. kuRijci
  n'IyE, aTi aRin'tu otugkA Ar iruL van'tu, em
  kaTiyuTai viyal n'akark kAval n'Iviyum,
  pEr anpinaiyE-perug kal n'ATa!-
  yAmE, n'innum n'in malaiyum pATi, pal n'AL
  5
  ciRu tinai kAkkuvam cERum; atanAl,
  pakal van'tImO, pal paTar akala!
  eruvai n'ITiya peru varaic ciRukuTi
  ariyal Arn'tavar Ayinum, periyar;
  pATu imiz viTar mukai muzagka,
  10
  ATu mazai iRuttatu, em kOTu uyar kunRE.
  iravukkuRi maRuttatu.-kaNNag koRRanAr

  157. pAlai
  irug kaN jAlattu INTu tozil utavip
  perum peyal pozin'ta vazi n'AL amaiyattu,
  pal poRi aravin cel puRam kaTuppa
  yARRu aRal n'uNagkiya n'AT pata vEnil,
  5
  iNar tutai mAatta puNar kuyil viLittoRum,
  n'amvayin n'inaiyum n'ejcamoTu, kaimmikak
  kETToRum kaluzumAl peritE-kATTa
  kuRum poRai ayala n'eTun' tAL vEgkai
  am pUn' tAtu ukkanna
  10
  n'uN pal titti mAayOLE.
  poruLvayiR pirin'ta talaivan paruvam uNarn'ta n'ejciRku uraittatu.-iLa vETTanAr

  158. kuRijci
  amma vAzi, tOzi! n'amvayin,
  yAnO kANEn-atutAn karan'tE,
  kal atar mannum kAl kollummE;
  kanai iruL mannum kaN kollummE-
  5
  viTar mukaic ceRin'ta vej cina irum puli
  pukar muka vEzam pulampat tAkki,
  kuruti parukiya kozug kavuT kaya vAy
  vEgkai mutaloTu tuTaikkum
  Ogku malai n'ATan varUum ARE.
  ARu pArttu uRRa accattAl ciRaippuRamAkac colliyatu.-veLLaikkuTi n'AkanAr

  159. n'eytal
  maNi tuNin'tanna mA irum parappin
  uravut tirai kozIiya pU mali perun' tuRai,
  n'ilavuk kuvittanna mOTTu maNal iTikarai,
  kOTu tuNarn'tanna kuruku ozukku eNNi,
  5
  ellai kazippinam Ayin, mella
  vaLi cIttu varitta punnai munRil,
  kozu mIn Arkaic cezu n'akarc celIiya,
  'ezu' enin, avaLum ollAL; yAmum,
  'ozi' ena allam Ayinam; yAmattu,
  10
  uTaitirai oliyin tujcum mali kaTaR
  cil kuTip pAkkam kallena
  alkuvatAka, n'I amarn'ta tErE!
  talaiviyin ARRAmaiyum ulakiyalum kURi, varaivu kaTAyatu.-kaNNampullanAr

  160. kuRijci
  n'ayanum, n'aNpum, n'ANu n'anku uTaimaiyum,
  payanum, paNpum, pATu aRin'tu ozukalum,
  n'umminum aRikuvenmannE-kammena
  etirtta titti, Er iLa vana mulai
  5
  vitirttu viTTanna an' n'uN cuNagkin,
  aim pAl vakutta kUn'tal, cem poRi
  tiru n'utal polin'ta tEm pAy Oti,
  mutu n'Ir ilajcip pUtta kuvaLai
  etir malarp piNaiyal anna ivaL
  10
  ari matar mazaik kaN kANA UgkE.
  kazaRRu etirmaRai.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:54:45(இந்திய நேரம்)