தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

191-200

 • 191-200

  191. n'eytal
  'ciRu vI jAzal tEn tOy oL iNar
  n'Er izai makaLir vAr maNal izaitta
  vaNTaR pAvai vana mulai muRRattu,
  oN poRic cuNagkin aitu paTat tAam
  5
  kaNTal vElik kAmar ciRukuTi,
  elli van'tanRO tEr?' enac colli,
  alar ezun'tanRu iv UrE; palaruLum
  en n'OkkinaLE annai; n'ALai
  maNip pU muNTakam koyyEn Ayin,
  10
  aNik kavin uNmaiyO aritE; maNik kazi
  n'aRum pUg kAnal van'tu, avar
  vaRun' tEr pOtal ataninum aritE.
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAka, ceRippu aRivuRuppAn vENTic colliyatu.-ulOccanAr

  192. kuRijci
  'kuruti vETkai uru kezu vaya mAn
  vali miku munpin maza kaLiRu pArkkum
  maram payil cOlai maliya, pUziyar
  uruvat turuvin, n'AL mEyal Arum
  5
  mAri eNkin malaic cura n'IL iTai,
  n'I n'ayan'tu varutal evan?' enap pala pulan'tu,
  azutanai uRaiyum am mA arivai!
  payam kezu palavin kollik kuTa varaip
  pUtam puNartta putitu iyal pAvai
  10
  viri katir iLa veyil tOnRi anna, n'in
  Ay n'alam uLLi varin, emakku
  Emam Akum, malaimutal ARE.
  iravukkuRi maRukkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatu.

  193. pAlai
  aTTarakku uruvin vaTTu mukai Igkait
  tuyt talaip putu malart tuLi talaik kalAva,
  n'iRai n'Irp puniRRup pulam tuzaii, AnAy,
  irum puRam tazUum perun' taN vATai!
  5
  n'inakkut tItu aRin'tanRO ilamE;
  paNait tOL el vaLai jekiztta em kAtalar
  aruj ceyal poruT piNip pirin'tanarAka,
  yArum il oru ciRai irun'tu,
  pEr ajar uRuviyai varuttAtImE!
  piriviTai ARRALAkiya talaimakaL colliyatu.

  194. kuRijci
  amma vAzi, tOzi! kaimmARu
  yAtu ceyvAgkol n'AmE-kaya vAyk
  kanRuTai marugkin piTi puNarn'tu iyalum,
  valan uyar maruppin, n'ilam Irt taTak kai,
  5
  aNNal yAnaikku anRiyum, kal micait
  tani n'ilai itaNam pulampap pOki,
  man'tiyum aRiyA maram payil oru ciRai,
  kunRa veRpanoTu n'Am viLaiyATa,
  irumpu kavarkoNTa EnaR
  10
  perug kural koLLAc ciRu pacug kiLikkE?
  ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  195. n'eytal
  aruLAyAkalO, koTitE!-irug kazik
  kuruLai n'Irn'Ay kozu mIn mAn'ti,
  tillaiam potumpil paLLi koLLum
  mellam pulampa! yAn kaNTicinE-
  5
  kallen puLLin kAnal am toNTi,
  n'el ari tozuvar kUr vAL uRRena,
  pal itaz tayagkiya kUmpA n'eytal
  n'Ir alait tORRam pOla,
  Iriya kaluzum, n'I n'ayan'tOL kaNNE.
  kaLavinkaN n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAyina tOzi varaivu kaTAyatu.

  196. n'eytal
  paLigku ceRin'tanna pal katir iTaiiTai,
  pAl mukan'tanna pacu veN n'ilavin,
  mAlpu iTar aRiyA, n'iRaiyuRu matiyam!
  cAlpum cemmaiyum uTaiyai Atalin,
  5
  n'iR karan'tu uRaiyum ulakam inmaiyin,
  eR karan'tu uRaivOr uLvazi kATTAy!
  n'aR kavin izan'ta en tOL pOl cAay,
  ciRukupu ciRukupu cerIi,
  aRi kari poyttalin, AkumO atuvE?
  n'eTTiTai kazin'tu poruLvayiR pirin'ta kAlattu, ARRALAkiya talaimakaL tigkaL mEliTTut tannuLLE colliyatu.-veLLaikkuTi n'AkanAr

  197. pAlai
  'tOLE toTi n'ekizn'tanavE; n'utalE
  pIr ivar malarin pacappu Urn'tanRE;
  kaNNum taN pani vaikina; annO!
  teLin'tanam manRa; tEyar en uyir' ena,
  5
  Azal, vAzi-tOzi!-n'I; n'in
  tAzn'tu oli katuppin vIzn'ta kAloTu,
  vaNTu paTu putu malar uNtuRait tarIiya,
  peru maTa makaLir munkaic ciRu kOl
  polan' toTi pOla minni, kaNag koL
  10
  in icai muracin iragki, mannar
  eyil Ur pal tOl pOlac
  cel mazai tavazum, avar n'al malai n'ATTE.
  varaivu n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-n'akkIrar

  198. pAlai
  cEyin varUum matavali! yA uyarn'tu
  Omai n'ITiya kAn iTai attam,
  munn'AL umpark kazin'ta en makaL
  kaNpaTa, n'Ir Azn'tanRE; tan'tai
  5
  tan Ur iTavayin tozuvEn; n'uN pal
  kOTu En'tu alkul arumpiya titalai,
  vArn'tu ilagku vAl eyiRRu, polin'ta tAar,
  cil vaLai, pal kUn'talaLE, avaLE;
  mai aNal eruttin munpin taTak kai
  10
  val vil ampin eyyA vaN makizt
  tan'taitan Ur ituvE;
  InREn yAnE; polika, n'um peyarE!
  pin cenRa cevili iTaic curattuk kaNTArkkuc colliyatu.-kayamanAr

  199. n'eytal
  Ogku maNal uTutta n'eTu mAp peNNai
  vIgku maTal kuTampaip paital veN kuruku,
  n'aLLen yAmattu, uyavutORu uruki,
  aLLal anna en uLLamoTu uL uTain'tu,
  5
  uLenE-vAzi, tOzi! vaLai n'Irk
  kaTuj cuRA eRin'ta koTun' timiR paratavar
  vAgku vicait tUNTil UgkuUgku Aki,
  vaLi porak kaRRai tAay, n'aLi cuTar,
  n'Il n'iRa vicumpin mInoTu puraiya,
  10
  paipaya imaikkum tuRaivan
  mey tOy muyakkam kANA UgkE!
  vanpuRai etirazin'tatu.-pEri cAttanAr

  200. marutam
  kaNNi kaTTiya katira anna
  oN kural n'occit teriyal cUTi,
  yARu kiTan'tanna akal n'eTun' teruvil,
  'cARu' ena n'uvalum mutu vAyk kuyava!
  5
  Itum AgkaN n'uvanRicin mAtO-
  Ampal amanRa tIm perum pazanattup
  poykai Urkkup pOvOy Aki,
  'kai kavar n'arampin panuvaR pANan
  ceyta allal palkuva-vai eyiRRu,
  10
  aitu akal alkul makaLir!-ivan
  poy poti koTuj col Ompumin' enavE.
  tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, vAyilAkap pukka pANan kETpa, kuyavanaik kUvi, 'igganam collAyO?' enRu kuyavaRkuc colliyatu.-kUTalUrp pal kaNNanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:55:14(இந்திய நேரம்)