தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

361-370

 • 361-370

  361. mullai
  ciRu vI mullaip peritu kamaz alari
  tAnum cUTinan; iLaijarum malain'tanar;
  vicumpu kaTappanna polam paTaik kali mA,
  paTu mazai pozin'ta taN n'aRum puRavil,
  5
  n'eTu n'A oN maNi pATu ciRan'tu icaippa,
  mAlai mAnRa maNam mali viyal n'akart
  tan'tana n'eTun'takai tErE; enRum
  arum paTar akala n'Ikki,
  virun'tu ayar viruppinaL, tirun'tuizaiyOLE.
  vAyilkaLOTu tOzi uRazn'tu colliyatu.-maturaip pErAlavAyar

  362. pAlai
  vinai amai pAvaiyin iyali, n'un'tai
  manai varai iRan'tu van'tanai; Ayin,
  talai n'ATku etiriya taN pata ezili
  aNi miku kAnattu akan puRam paran'ta
  5
  kaTuj cemmUtAy kaNTum, koNTum,
  n'I viLaiyATuka ciRitE; yAnE,
  maza kaLiRu urijciya parArai vEgkai
  maNal iTu marugkin irum puRam porun'ti,
  amar varin, ajcEn, peyarkkuven;
  10
  n'umar varin, maRaikuven-mAayOLE!
  uTanpOkAn'inRa talaimakan, talaimakaTkuc colliyatu.-maturai marutan iLa n'AkanAr

  363. n'eytal
  'kaNTal vElik kazi cUz paTappait
  teN kaTal n'ATTuc celven yAn' ena
  viyam koNTu EkinaiAyin, enaiyatUum
  uRu vinaikku acAvA ulaivu il kammiyan
  5
  poRi aRu piNaik kUTTum tuRai maNal koNTu
  vammO-tOzi!-mali n'Irc cErppa-
  pain' tazai citaiya, kOtai vATa,
  n'annar mAlai, n'erun'ai, n'innoTu
  cila viLagku el vaLai jekiza,
  10
  alavan ATTuvOL cilampu jemirn'tu enavE.
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi, 'talaimakaLai ennai ARRuvikkumenRu AkAtO emperumAn kavalAtu celvatu? yAn ARRuvikkumiTattuk kavanRAl n'I ARRuvi' enac colliyatu; kaiyuRai n'Ern'ta tOzi tala

  364. mullai
  colliya paruvam kazin'tanRu; ellaiyum
  mayagku iruL n'aTu n'AL magkulOTu onRi,
  Ar kali vAnam n'Ir potin'tu iyagka,
  paniyin vATaiyoTu munivu van'tu iRuppa,
  5
  inna cil n'AL kaziyin, pal n'AL
  vAzalen vAzi-tOzi!-Uzin
  urum icai aRiyAc ciRu cen' n'Avin
  Ir maNi in kural Ur n'aNi iyampa,
  pal A tan'ta kallAk kOvalar
  10
  konRaiam tIm kuzal manRutORu iyampa,
  uyir celat tunaitarum mAlai,
  ceyir tIr mAriyoTu orugku talaivarinE.
  talaimakaL piriviTai melin'tatu.-kiTagkil kAvitip perug koRRanAr

  365. kuRijci
  arug kaTi annai kAval n'Ivi,
  perug kaTai iRan'tu, manRam pOki,
  pakalE, palarum kANa, vAy viTTu
  akal vayaR paTappai avan Ur vinavi,
  5
  cenmO vAzi-tOzi!-pal n'AL
  karuvi vAnam peyyAtuAyinum,
  aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
  vAn tOy mA malaik kizavanai,
  'cAnROy allai' enRanam varaRkE.
  tOzi, talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTku uraippALAy iyaRpazittu,'innatu ceytum' enpALAyc colliyatu.-kiLLimagkalam kizAr makanAr cEra kOvanAr

  366. pAlai
  aravuk kiLarn'tanna viravuRu pal kAz
  vITuRu n'uN tukil UTu van'tu imaikkum
  tirun'tuizai alkul, perun' tOT kuRumakaL
  maNi Er aimpAl mAcu aRak kazIi,
  5
  kUtir mullaik kuRug kAl alari
  mAtar vaNToTu curumpu paTa muTitta
  irum pal mel aNai oziya, karumpin
  vEl pOl veN mukai viriyat tINTi,
  mutuk kuRaik kurIi muyanRu cey kuTampai
  10
  mUgkil am kazait tUgka, oRRum
  vaTa pula vATaikkup pirivOr
  maTavar vAzi, iv ulakattAnE!
  ulakiyal kURip poruLvayiR piriya valitta n'ejciRkut talaimakan colliyatu.-maturai Izattup pUtan tEvanAr

  367. mullai
  koTug kaN kAkkaik kUr vAyp pETai
  n'aTugku ciRaip piLLai tazIi, kiLai payirn'tu,
  karug kaN karunaic cen'n'el veN cORu
  cUruTaip paliyoTu kavariya, kuRug kAl
  5
  kUzuTai n'al manaik kuzuvina irukkum
  mUtil aruman pEr icaic ciRukuTi
  mel iyal arivai! n'in pal irug katuppin
  kuvaLaiyoTu toTutta n'aRu vI mullait
  taLai aviz alarit taN n'aRug kOtai
  10
  iLaiyarum cUTi van'tanar: n'amarum
  viri uLai n'an mAk kaTaii,
  pariyAtu varuvar, ip pani paTu n'ALE.
  varavu malin'tatu-n'akkIrar

  368. kuRijci
  perum punam kavarum ciRu kiLi Oppi,
  karug kAl vEgkai Ucal tUgki,
  kOTu En'tu alkul tazai aNin'tu, n'ummoTu
  ATinam varutalin iniyatum uNTO?
  5
  n'eRi paTu kUzaik kAr mutirpu irun'ta
  veRi kamaz koNTa n'ARRamum, ciRiya
  pacalai pAytaru n'utalum, n'Okki,
  vaRitu uku n'ejcinaL, piRitu onRu cuTTi,
  veyya uyirttanaL yAyE-
  10
  aiya!-ajcinam, aLiyam yAmE!
  tOzi, talaimakaRkuc ceRippu aRivuRIiyatu.- kapilar

  369. n'eytal
  cuTar cinam taNin'tu kunRam cEra,
  n'iRai paRaik kurukinam vicumpu ukan'tu ozuka,
  ellai paipayak kazippi, mullai
  arumpu vAy avizum perum pun mAlai
  5
  inRum varuvatu Ayin, n'anRum
  aRiyEn vAzi-tOzi!-aRiyEn,
  jemai Ogku uyar varai imaiyattu ucci,
  vAan izitarum vayagku veL aruvik
  kagkaiam pEr yARRuk karai iRan'tu izitarum
  10
  ciRai aTu kaTum punal anna, en
  n'iRai aTu kAmam n'In'tumARE.
  paTTa pinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'tu, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir azin'tatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

  370. marutam
  vArAy, pANa! n'akukam-n'Erizai
  kaTumpuTaik kaTuj cUl n'am kuTikku utavi,
  n'eyyOTu imaikkum aiyavit tiraL kAz
  viLagku n'akar viLagkak kiTan'tOT kuRuki,
  5
  'putalvan InRenap peyar peyarttu, av varit
  titalai alkul mutu peNTu Aki,
  tujcutiyO, mel am cil Oti?' ena,
  pal mAN akaTTil kuvaLai oRRi,
  uLLinen uRaiyum eR kaNTu, mella,
  10
  mukai n'AN muRuval tORRi,
  takai malar uNkaN kai putaittatuvE.
  UTal n'ITa ARRAnAy n'inRAn pANarkkuc colliyatu; mun n'ikazn'tatanaip pANarkkuc colliyatUum Am.- uRaiyUrk katuvAyc cAttanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:57:15(இந்திய நேரம்)