தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

211-220

 • 211-220

  211. n'eytal
  yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-Ur kaTal
  Otam cenRa uppuTaic ceRuvil,
  koTug kazi marugkin, irai vETTu ezun'ta
  karug kAl kurukin kOL uyn'tu pOkiya
  5
  muTagku puRa iRavin mOvAy ERRai,
  eRi tirai tokutta ekkar n'eTug kOTTut
  tuRu kaTaR talaiya tOTu poti tAzai
  vaNTu paTu vAn pOtu verUum
  tuRai kezu koNkan tuRan'tanan enavE?
  varaivu n'ITa orutalai ARRALAm enRa tOzi ciRaippuRamAkat tannuLLE colliyatu.-kOTTiyUr n'allan'taiyAr

  212. pAlai
  pArvai vETTuvan paTu valai verIi,
  n'eTug kAl kaNan'tuL am pulampu koL teL viLi
  curam cel kOTiyar katumena icaikkum
  n'arampoTu koLLum attattu AgkaN
  5
  kaTug kuraR pampaik kata n'Ay vaTukar
  n'eTum perug kunRam n'In'ti, n'am vayin
  van'tanar; vAzi-tOzi!-kaiyatai
  cem pon kazaltoTi n'Okki, mA makan
  kavavuk koL in kural kETToRum,
  10
  avavuk koL manattEm Akiya n'amakkE.
  poruL muTittut talaimakanOTu van'ta vAyilkaLvAy varavu kETTa tOzi talai makaTkuc colliyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

  213. kuRijci
  aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
  'kanRu kAlyAtta manRap palavin
  vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
  kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
  5
  vEy payil iRumpin Am aRal parukum
  perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
  collavum collIr; Ayin, kallena
  karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
  ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
  10
  koy punam kAvalum n'umatO?-
  kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!
  mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

  214. pAlai
  'icaiyum inpamum Italum mUnRum
  acaiyun'ar irun'tOrkku arum puNarvu Inm' ena,
  vinaivayin pirin'ta vERupaTu koLkai,
  'arumpu aviz alaric curumpu uN pal pOtu
  5
  aNiya varutum, n'in maNi irug katuppu' ena,
  ejcA vajcinam n'ejcu uNak kURi,
  mai cUz veRpin malai pala iRan'tu,
  cey poruTku akanRa ceyir tIr kAtalar
  kELArkollO-tOzi!-tOLa
  10
  ilagku vaLai n'ekiztta kalagku ajar eLLi
  n'akuvatu pOla, minni
  Arppatu pOlum ik kArp peyaR kuralE?
  ulakiyalAl pirivu uNarttappaTTa talaimakan kuRitta paruvam kaNTu talaimakaL colliyatu.-karuvUrk kOcanAr

  215. n'eytal
  kuNa kaTal ivarn'tu, kurUuk katir parappi,
  pakal kezu celvan kuTamalai maRaiya,
  pulampu van'tu iRutta punkaN mAlai,
  ilagku vaLai makaLir viyal n'akar ayara,
  5
  mIn n'iNam tokutta Un n'ey oN cuTar
  n'Il n'iRap parappil tayagku tirai utaippa;
  karai cErpu irun'ta kallen pAkkattu,
  inRu n'I ivaNai Aki, emmoTu
  tagkin evanOteyya? cegkAl
  10
  koTu muTi av valai pariyap pOkiya
  kOT cuRAk kuRitta munpoTu
  vETTam vAyAtu emar vAralarE.
  pakaR kuRi van'tu mILvAnai 'avaL ARRum tanmaiyaL allaL;n'Iyir igkut tagkaR pAlIr; emarum innatu oru tavaRRinar' enat tOzi talaimakaRkuc colliyatu. iravuk kuRi maRuttu varaivu kaTAyatUum Am.-maturaic c

  216. marutam
  tuni tIr kUTTamoTu tunnAr Ayinum,
  initE, kANun'ark kANpuzi vAztal;
  kaNNuRu vizumam kai pOl utavi,
  n'am uRu tuyaram kaLaiyAr Ayinum,
  5
  innAtuanRE, avar il UrE;
  eri maruL vEgkaik kaTavuL kAkkum
  kuruku Ar kazaniyin itaNattu AgkaN,
  EtilALan kavalai kavaRRa,
  oru mulai aRutta tirumAvuNNik
  10
  kETTOr anaiyarAyinum,
  vETTOr allatu, piRar innArE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpat talaimakan talain'inRu ozukap paTAn'inRa parattai, pANaRkuAyinum viRalikkuAyinum colluvALAy, n'erugkic colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  217. kuRijci
  icai paTa vAzpavar celvam pOlak
  kAN toRum poliyum, kataz vAy vEzam,
  irug kEz vayap puli verIi, ayalatu
  karug kAl vEgkai URupaTa maRali,
  5
  peruj cinam taNiyum kunRan'ATan
  n'ani peritu iniyanAyinum, tuni paTarn'tu
  UTal uRuvEn-tOzi!-n'ITu
  pulampu cEN akala n'Ikki,
  pulavi uNarttal vanmaiyAnE.
  talaimakaL vAyil maRuttatu.-kapilar.

  218. n'eytal
  jAyiRu jAnRu katir mazugkinRE;
  elliyum, pU vI koTiyin pulampu aTain'tanRE;
  vAvalum vayintoRum paRakkum; cEvalum
  n'akai vAyk koLIi n'akutoRum viLikkum;
  5
  AyAk kAtaloTu atarp paTat teLittOr
  kURiya paruvam kazin'tanRu; pAriya
  parArai vEmpin paTu cinai irun'ta
  kurAaR kUkaiyum irAa icaikkum;
  AnA n'Oy aTa varun'ti, innum
  10
  tamiyEn kETkuven kollO,
  pariyaraip peNNai anRiR kuralE?
  varaiviTai melin'ta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.kiTagkil - kAvitik kIragkaNNanAr

  219. n'eytal
  kaNNum tOLum taN n'aRug katuppum
  paza n'alam izan'tu pacalai pAya,
  in uyir perumpiRitu Ayinum, ennatUum
  pulavEn vAzi-tOzi!-ciRu kAl
  5
  alavanoTu peyarum pulavut tirai n'aLi kaTal
  peru mIn koLLum ciRukuTip paratavar
  kagkul mATTiya kanai katir oN cuTar
  mutirA jAyiRRu etir oLi kaTukkum
  kAnal am perun' tuRaic cErppan-
  10
  tAnE yAnE puNarn'tamARE.
  varaiviTai vaittup piriya ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.-tAyagkaNNanAr

  220. kuRijci
  ciRu maNi toTarn'tu, perug kaccu n'iRIi,
  kuRu mukiz erukkag kaNNi cUTi,
  uNNA n'al mAp paNNi, emmuTan
  maRukuTan tiritarum ciRu kuRumAkkaL,
  5
  peritum cAnROrmanRa-vicipiNi
  muzavuk kaN pularA vizavuTai AgkaN,
  'UrEm' ennum ip pEr EmuRun'ar
  tAmE oppuravu aRiyin, 'tEmozik
  kayal Er uNkaN kuRumakaTku
  10
  ayalOr Akal' enRu emmoTu paTalE!
  kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu. pinninRa talaimakan tOzi kETpat talaimakaLai OmpaTuttatUum Am.tAn ARRAnAyc colliyatUum Am.-kuNTukaTpAliyAtanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:55:28(இந்திய நேரம்)