தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

391-400

 • 391-400

  391. pAlai
  Azal, maTan'tai! azugkuvar celavE-
  pulip poRi anna puLLi am potumpin
  panip pavar mEyn'ta mA iru maruppin
  malar talaik kArAn akaRRiya taN n'aTai
  5
  oN toTi makaLir izai aNik kUTTum,
  pon paTu, koNkAna n'annan n'al n'ATTu
  EziRkunRam peRinum, poruLvayin
  yArO pirikiRpavarE-kuvaLai
  n'Ir vAr n'ikar malar anna, n'in
  10
  pEr amar mazaik kaN teN pani koLavE?
  pirivu uNarttappaTTu ARRALAya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu; varaivu uNarttiyatUum Am.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  392. n'eytal
  kaTuj cuRA eRin'ta koTun' tAT tan'tai
  puL imiz perug kaTal koLLAn cenRena,
  manai azutu ozin'ta pun talaic ciRAar
  tuNaiyatin muyanRa tIm kaN n'ugkin
  5
  paNai koL vem mulai pATu peRRu uvakkum,
  peNNai vEli, uzai kaN cIRUr
  n'al manai aRiyin, n'anRumantilla;
  cemmal n'ejcamoTu tAm van'tu peyarn'ta
  kAnaloTu aziyun'ar pOlAm-pAnAL,
  10
  muni paTar kaLaiyinum kaLaipa;
  n'ani pEr anpinar kAtalOrE.
  iravukkuRi mukampukkatu; varaivu n'ITa ARRALAya talaimakaLait tOzi varaivu uNartti vaRpuRuttiyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

  393. kuRijci
  n'eTug kazai n'ivan'ta n'izal paTu cilampin
  kaTuj cUl vayappiTi kanRu InRu uyagka,
  pAl Ar pacum puniRu tIriya, kaLi ciRan'tu,
  vAlA vEzam vaNar kural kavartalin,
  5
  kAnavan eRin'ta kaTuj celal jekizi
  vEy payil aTukkam cuTara minni,
  n'ilai kiLar mInin, tOnRum n'ATan
  iravin varUum iTumpai n'Am uya,
  varaiya van'ta vAymaikku ERpa,
  10
  n'amar koTai n'Ern'tanar Ayin, avaruTan,
  n'Ervarkol vAzi-tOzi!-n'am kAtalar
  putuvar Akiya varavum, n'in
  vatuvai n'AN oTukkamum kANugkAlE?
  varaivu malin'tatu.-kOvUr kizAr

  394. mullai
  maran'talai maNan'ta n'anan' talaik kAnattu,
  alan'talai jemaiyattu irun'ta kuTijai,
  pon cey kollanin, iniya teLirppa,
  peym maNi Arkkum izai kiLar n'eTun' tEr,
  5
  van paral murampin, n'Emi atira,
  cenRicin vAziyO, panik kaTu n'ALE;
  iTaic curattu ezili uRaittena, mArpin
  kuRum poRik koNTa cAn'tamoTu
  n'aRun' taNNiyankol; n'OkO yAnE?
  vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakanai iTaic curattuk kaNTAr colliyatu;vancollAl kuRai n'ayappitta tOzi tan'tu aLittatUum Am.-auvaiyAr

  395. n'eytal
  yArai, eluva? yArE, n'I emakku
  yAraiyum allai; n'otumalALanai;
  anaittAl koNka, n'ammiTaiyE n'inaippin;
  kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kuTTuvan
  5
  vEn'tu aTu mayakkattu muracu atirn'tanna,
  OgkaR puNari pAyn'tu ATu makaLir
  aNin'tiTu pal pU marIi, Arn'ta
  A pulam pukutaru pEr icai mAlaik
  kaTal kezu mAn'tai anna, em
  10
  vETTanai allaiyAl, n'alam tan'tu cenmE.
  'n'alam tolain'tatu' enat talaivanait tOzi kURi, varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

  396. kuRijci
  peytu pOku ezili vaiku malai cEra,
  tEn tUgku uyar varai aruvi Arppa,
  vEgkai tan'ta veRpu aNi n'al n'AL,
  ponnin anna pUj cinai tuzaii,
  5
  kamaz tAtu ATiya kavin peRu tOkai
  pAcaRai mImicaik kaNam koLpu, jAyiRRu
  uRu katir iLa veyil uNNum n'ATan!
  n'in mArpu aNagkiya cellal aru n'Oy
  yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-pal n'AL
  10
  kAmar n'ani col colli,
  Emam enRu aruLAy, n'I mayagkinaiyE?
  tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu; varaivu uNarttappaTTu ARRALAyc col liyatUum Am; iravukkuRi maRuttatUum Am.

  397. pAlai
  tOLum aziyum, n'ALum cenRena;
  n'IL iTai attam n'Okki, vAL aRRuk
  kaNNum kATci tauvina; en n'Ittu
  aRivum mayagki, piRitu AkinRE;
  5
  n'Oyum perukum; mAlaiyum van'tanRu;
  yAgku Akuvenkol yAnE? IgkO
  cAtal ajcEn; ajcuval, 'cAvin
  piRappup piRitu AkuvatuAyin,
  maRakkuvEnkol, en kAtalan' enavE.
  piriviTai ARRALAki n'inRa talaimakaLai vaRpuRAn'inRa tOzikku 'ARRuval' enpatu paTac colliyatu.-ammUvanAr

  398. n'eytal
  uru kezu teyvamum karan'tu uRaiyinRE;
  viri katir jAyiRum kuTakku vAgkummE;
  n'Ir alaik kalaiiya kUzai vaTiyAc
  cAay av vayiRu alaippa, uTan iyain'tu,
  5
  Orai makaLirum, Ur eytinarE;
  pal malar n'aRum pozil pazicci, yAm 'mun,
  cenmO, 'cEyizai?' enRanam; atan etir
  collAL melliyal, cilavE-n'al akattu
  yANar iLa mulai n'anaiya,
  10
  mAN ezil malark kaN teN pani koLavE.
  munnuRa uNarn'tu pakaRkuRi van'tu mILum talaimakanai, 'n'I tAn ivaLatu tanmaiyai ARRuvi' enac colliyatu.- ulOccanAr

  399. kuRijci
  aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
  kuruti oppin kamaz pUg kAn'taL
  vari aNi ciRakin vaNTu uNa malarum
  vAzai am cilampil, kEzal keNTiya
  5
  n'ilavarai n'ivan'ta pala uRu tiru maNi
  oLi tikaz viLakkattu, InRa maTap piTi,
  kaLiRu puRagkAppa, kanRoTu vatiyum
  mA malai n'ATan n'ayan'tanan varUum
  perumai uTaiyaL enpatu
  10
  tarumO-tOzi!-n'in tiru n'utal kavinE?
  n'eTugkAlam van'tu ozuka ARRAmai vERupaTa n'inRa talaimakaLait tOzi, 'emperumAn itaRkAya n'allatu puriyum' enRu talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu.'itaRkAya n'allatu puriyum perumAn tiRam vENTum'

  400. marutam
  vAzai men tOTu vArpuuRupu Ukkum
  n'el viLai kazani n'Er kaN ceRuvin,
  arivanar iTTa cUTTu ayal, periya
  iruj cuval vALai piRazum Ura!
  5
  n'ininRu amaikuven Ayin, ivaN n'inRu,
  innA n'OkkamoTu evan pizaippu uNTO?
  maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
  aRam keTa aRiyAtAgku, ciRan'ta
  kENmaiyoTu aLaii, n'IyE
  10
  keTu aRiyAy en n'ejcattAnE.
  parattai talaivanaip pukazn'tatu. munpu n'inRu yAtO pukazn'tavARu enin, 'n'in inRu amaiyAm' enRu connamaiyAn enpatu.-AlagkuTi vagkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:57:36(இந்திய நேரம்)