தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

341-350

 • 341-350

  341. kuRijci
  vagkA varip paRaic ciRu pATu muNaiyin,
  cem poRi arakkin vaTTu n'A vaTikkum
  viLaiyATu in n'akai azugkA, pAl maTuttu,
  alaiyA, ulavai Occi, cila kiLaiyAk
  5
  kunRak kuRavanoTu kuRu n'oTi payiRRum
  tuNai n'anku uTaiyaL, maTan'tai: yAmE
  vem pakai aru munait taN peyal pozin'tena,
  n'Ir iragku arai n'AL mayagki, kUtiroTu
  vERu pula vATai alaippa,
  10
  tuNai ilEm, tamiyEm, pAcaRaiyEmE.
  vinaivayiR pirin'tu ARRAnAkiya talaimakan colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  342. n'eytal
  'mA ena matittu maTal Urn'tu, Agku
  matil ena matittu veN tEr ERi,
  en vAy n'in mozi mATTEn, n'in vayin
  cEri cErA varuvOrkku, enRum
  5
  aruLal vENTum, anpu uTaiyOy!' ena,
  kaN initAkak kOTTiyum tEralaL:
  yAnE-elvaLai!-yAtta kAnal
  vaNTu uN n'aRu vI n'uNNitin varitta
  cennic cEvaTi cErttin,
  10
  'en enap paTumO?' enRalum uNTE.
  kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukampukka tan col kELAtu viTalin, iRappa ARRAn AyinAn ena uNarn'tu, ARRALAyt tannuLLE colliyatu; talaimaka nukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukam pukkalaLAy,

  343. pAlai
  mullai tAya kal atarc ciRu n'eRi
  aTaiyAtu irun'ta am kuTic cIRUrt
  tAtu eru maRukin, A puRam tINTum
  n'eTu vIz iTTa kaTavuL Alattu,
  5
  uku pali arun'tiya toku viraR kAkkai
  punkaN an'tik kiLaivayin ceRiya,
  paTaiyoTu van'ta paiyuL mAlai
  illaikol vAzi-tOzi!-n'attuRan'tu
  arum poruT kUTTam vENTip
  10
  pirin'tu uRai kAtalar cenRa n'ATTE?
  talaimakaL piriviTai ARRALAyc colliyatu.-karuvUrk katappiLLaic cAttanAr

  344. kuRijci
  aNi varai marugkin aitu vaLarn'tiTTa
  maNi Er tOTTa mai Ar Enal
  irum piTit taTak kaiyin taTaiiya perum punam
  kAval kaNNinam Ayin-Ayizai!-
  5
  n'am n'ilai iTai terin'tu uNarAn, tan malai
  Aram n'Iviya aNi kiLar Akam
  cAral n'IL iTaic cAla vaNTu Arppa,
  celvan cellumkol tAnE-uyar varaip
  perug kal viTarakam cilampa, irum puli
  10
  kaLiRu tolaittu uraRum kaTi iTi mazai cettu,
  cen' tinai uNagkal tokukkum,
  in kal yANart tam uRaivin UrkkE?
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakan kETpac colliyatu.-maturai aRuvai vANi kan iLavETTanAr

  345. n'eytal
  kAnaR kaNTal kazanRu uku paig kAy
  n'Il n'iRa irug kazi uTpaTa vIzn'tena,
  uRu kAl tUkka, tUgki Ampal,
  ciRu veN kAkkai Avittanna,
  5
  veLiya viriyum tuRaiva! enRum,
  aLiya periya kENmai n'um pOl,
  cAlpu etirkoNTa cemmaiyOrum
  tERA n'ejcam kaiyaRupu vATa,
  n'ITinRu virumpAr Ayin,
  10
  vAztal maRRu evanO? tEykamA teLivE!
  teLiviTai vilagkiyatu.-n'ampi kuTTuvanAr

  346. pAlai
  kuNa kaTal mukan'tu, kuTakku Erpu iruLi,
  taN kAr talaiiya n'ilam taNi kAlai,
  aracu pakai n'uvalum aru munai iyavin,
  azin'ta vEli am kuTic cIRUr
  5
  AL il manRattu, alku vaLi ATTa,
  tAL vali Akiya vankaN irukkai,
  inRu, n'akkanaiman pOlA-enRum
  n'iRaiyuRu matiyin ilagkum poRaiyan
  perun' taN kollic ciRu pacug kuLavik
  10
  kaTi patam kamazum kUn'tal
  maTa mA arivai taTa men tOLE?
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan ARRAnAyt tan n'ejciRkuc colliyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

  347. kuRijci
  muzagku kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
  mAtira n'anan' talai putaiyap pAay,
  Ogku varai miLira ATTi, pAmpu eRipu,
  vAn puku talaiya kunRam muRRi,
  5
  azi tuLi talaiiya pozutil, pulaiyan
  pEz vAyt taNNumai iTam toTTanna,
  aruvi izitarum peru varai n'ATan,
  'n'Ir ana n'ilaiyan; pEr anpinan' enap
  pal mAN kURum paricilar n'eTumozi
  10
  vEnil tEraiyin aLiya,
  kANa vITumO-tOzi!-en n'alanE?
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAya talaimakaLait tOzi vaRpuRukka maRuttatu.-perugkunRUr kizAr

  348. n'eytal
  n'ilavE, n'Il n'iRa vicumpil pal katir parappi,
  pAl mali kaTalin, paran'tu paTTanRE;
  UrE, oli varum cummaiyoTu malipu tokupu INTi,
  kali kezu maRukin, vizavu ayarummE;
  5
  kAnE, pU malar kajaliya pozil akamtORum
  tAm amar tuNaiyoTu vaNTu imirummE;
  yAnE, punai izai jekiztta pulampu koL avalamoTu
  kanai irug kagkulum kaNpaTai ilenE:
  atanAl, ennoTu porumkol, iv ulakam?
  10
  ulakamoTu porumkol, en avalam uRu n'ejcE?
  vETkai perukat tAgkalaLAy, ARRAmai mItUrkinRAL colliyatu.-veLLi vItiyAr

  349. n'eytal
  kaTun' tEr ERiyum, kAlin cenRum,
  koTug kazi marugkin aTumpu malar koytum,
  kaitai tUkkiyum, n'eytal kuRRum,
  puNarn'tAm pOla, uNarn'ta n'ejcamoTu
  5
  vaikalum inaiyam Akavum, cey tArp
  pacum pUN vEn'tar azin'ta pAcaRai,
  oLiRu vEl azuvattuk kaLiRu paTap poruta
  perum puNNuRun'arkkup pEey pOla,
  pinnilai muniyA n'amvayin,
  10
  en ena n'inaiyumkol, paratavar makaLE?
  talaimakan, tOzi kETpat tannuLLE colliyatu.- miLai kizAn n'alvETTanAr

  350. marutam
  veNNel arin'ar taNNumai verIi,
  pazanap pal puL iriya, kazani
  vAgku cinai marutat tUgkutuNar utirum
  tEr vaN virAan iruppai anna, en
  5
  tol kavin tolaiyinum tolaika! cAra
  viTEen: viTukkuven Ayin, kaTaiik
  kavavuk kai tAgkum matukaiya kuvavu mulai
  cATiya cAn'tinai; vATiya kOtaiyai;
  Acu il kalam tazIiyaRRu;
  10
  vAral; vAziya, kavaii n'inROLE!
  talaimakaL UTal maRuttAL colliyatu.-paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:57:01(இந்திய நேரம்)