தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'eytal-n'eytal

 • n'eytal

  4. n'eytal
  kAnal am ciRukuTik kaTal mEm paratavar
  n'Il n'iRa punnaik kozu n'izal acaii,
  taN perum parappin oN patam n'Okki,
  am kaN aril valai uNakkum tuRaivanoTu,
  5
  'alarE annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
  ariya Akum n'amakku' enak kURin,
  koNTum celvarkol-tOzi!-umaNar
  veN kal uppin koLLai cARRi,
  kaNa n'irai kiLarkkum n'eTu n'eRic cakaTam
  10
  maNal maTuttu uraRum Ocai kazanik
  karug kAl veN kuruku verUum
  irug kazic cErppin tam uRaivin UrkkE?
  talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi alar accam tOnRac colli varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

  11. n'eytal
  peyyAtu vaikiya kOtai pOla
  mey cAyinai, avar cey kuRi pizaippa;
  uLLi n'otumalar n'Erpu urai teLLitin
  vArAr ennum pulavi uTkoLal
  5
  ozikamALa n'in n'ejcattAnE;
  puNari poruta pU maNal aTaikarai,
  Azi marugkin alavan Ompi,
  valavan vaLpu Ayn'tu Ura,
  n'ilavu virin'tanRAl kAnalAnE.
  kAppu mikutikkaN iTaiyITupaTTu ARRALAya talaimakaTku, talaimakanciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- ulOccanAr

  15. n'eytal
  muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
  n'uNagku tukil n'uTakkam pOla, kaNam koLa
  Utai tURRum uravun'Irc cErppa!
  pUvin anna n'alam putitu uNTu,
  5
  n'I puNarn'tanaiyEm anmaiyin, yAmE
  n'ErpuTai n'ejcam tAgkat tAgki,
  mAcu il kaRpin maTavOL kuzavi
  pEey vAgkak kaiviTTAgku,
  cENum emmoTu van'ta
  10
  n'ANum viTTEm; alarka, iv UrE!
  varaivu n'ITTittavazi, tOzi talaimakaRkuc colli varaivu kaTAyatu.-aRivuTain'ampi

  19. n'eytal
  iRavup puRattu anna piNar paTu taTavu mutal
  cuRavuk kOTTanna muL ilait tAzai,
  perug kaLiRRu maruppin anna arumpu mutirpu,
  n'al mAn uzaiyin vERupaTat tOnRi,
  5
  vizavuk kaLam kamazum uravu n'Irc cErppa!
  ina maNi n'eTun' tEr pAkan iyakka,
  celIiya cERiAyin, ivaLE
  varuvai Akiya cil n'AL
  vAzALAtal n'aRku aRin'tanai cenmE!
  puNarn'tu n'Igkiya talaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-n'akkaNNaiyAr

  27. n'eytal
  n'Iyum yAnum, n'erun'al, pUvin
  n'uN tAtu uRaikkum vaNTinam Oppi,
  ozi tirai varitta veN maNal aTaikaraik
  kazi cUz kAnal ATiyatu anRi,
  5
  karan'tu n'Am ceytatu onRu illai; uNTu enin,
  paran'tu piRar aRin'tanRum ilarE-n'anRum
  evan kuRittanaL kol, annai?-kayan'tORu
  iRa Ar inak kuruku olippa, cuRavam
  kazi cEr marugkin kaNaik kAl n'ITi,
  10
  kaN pOl pUttamai kaNTu, 'n'uN pala
  ciRu pAcaTaiya n'eytal
  kuRumO, cenRu' enak kURAtOLE.
  ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

  31. n'eytal
  mA irum parappakam tuNiya n'Okki,
  cEyiRA eRin'ta ciRu veN kAkkai
  pAy irum panik kazi tuzaii, paig kAl
  tAn vIz peTaikkup payiriTUu, curakkum
  5
  ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
  perum pulampu uRRa n'ejcamoTu, pala n'inain'tu,
  yAnum inaiyEn-Ayin, AnAtu
  vERu pal n'ATTil kAl tara van'ta
  pala uRu paNNiyam izitaru n'ilavumaNal
  10
  n'eTuj cinaip punnaik kaTuj cUl veN kuruku
  ulavut tirai Otam verUum
  uravu n'Irc cErppanoTu maNavA UgkE.
  talaivanciRaippuRattAnAka, talaivi vanpuRai etir azin'tatu.-n'akkIranAr

  35. n'eytal
  pogku tirai poruta vAr maNal aTaikaraip
  pun kAl n'Aval potip puRa irug kani
  kiLai cettu moytta tumpi, pazam cettup
  pal kAl alavan koNTa kOTku acAn'tu,
  5
  koLLA n'arampin imirum pUcal
  irai tEr n'Arai eyti viTukkum
  tuRai kezu mAn'tai anna ivaL n'alam
  paNTum iRRE; kaNTicinteyya;
  uzaiyin pOkAtu aLippinum, ciRiya
  10
  jekizn'ta kavin n'alamkollO?-makizn'tOr
  kaLkaLi cerukkattu anna
  kAmamkol?-ivaL kaN pacan'tatuvE!
  maNa manaippiRRaijAnRu pukka tOzi, 'n'anku ARRuvittAy' enRa talaimakaRkuc colliyatu.-ammUvanAr

  38. n'eytal
  vETTam poyyAtu valaivaLamciRappa,
  pATTam poyyAtu paratavar pakara,
  irum panan' tIm pizi uNpOr makizum
  Ar kali yANarttuAyinum, tEr kezu
  5
  mellam pulampan piriyin, pullenap
  pulampu AkinRE-tOzi! kalagku n'Irk
  kazi cUz paTappaik kANTavAyil,
  oli kAvOlai muL miTai vEli,
  peNNai ivarum AgkaN
  10
  veN maNaR paTappai, em azugkal UrE.
  talaivi vanpuRai etir azin'tu colliyatu.-ulOccanAr

  45. n'eytal
  ivaLE, kAnal n'aNNiya kAmar ciRukuTi,
  n'Il n'iRap perug kaTal kalagka uLpukku
  mIn eRi paratavar makaLE; n'IyE,
  n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUrk
  5
  kaTun' tErc celvan kAtal makanE:
  n'iNac cuRA aRutta uNakkal vENTi,
  inap puL Oppum emakku n'alan evanO?
  pulavu n'ARutum; cela n'inRImO!
  peru n'Ir viLaiyuL em ciRu n'al vAzkkai
  10
  n'ummoTu puraivatO anRE;
  emmanOril cemmalum uTaittE!
  kuRai vENTiya talaivanaittOzi cETpaTuttatu.

  49. n'eytal
  paTu tirai kozIiya pAl n'iRa ekkart
  toTiyOr maTin'tenat tuRai pulampinRE;
  muTivalai mukan'ta muTagku iRAp paravaip
  paTu puL Oppalin pakal mAyn'tanRE;
  5
  kOTTu mIn eRin'ta uvakaiyar vETTam maTin'tu,
  emarum alkinar; 'EmArn'tanam' enac
  cenRu n'Am aRiyin, evanO-tOzi!
  manRap punnai mAc cinai n'aRu vI
  munRil tAzaiyoTu kamazum
  10
  teN kaTaR cErppan vAz ciRu n'al UrkkE?
  tOzi, talaimakaLai iravukkuRi n'ayappittatu; ciRaippuRamAkat tOzi ARRAmai viyan'tatUum Am.-n'eytal tattanAr

  54. n'eytal
  vaLai n'Ir mEyn'tu, kiLai mutalcelIi,
  vAp paRai virumpinaiAyinum, tUc ciRai
  irum pulA arun'tum n'in kiLaiyoTu ciRitu irun'tu-
  karug kAl veN kuruku!-enava kENmati:
  5
  perum pulampinRE, ciRu pun mAlai;
  atu n'I aRiyin, anpumAr uTaiyai;
  n'otumal n'ejcam koLLAtu, en kuRai
  iRRAgku uNara uraimati-tazaiyOr
  koykuzai arumpiya kumari jAzal
  10
  teN tirai maNip puRam taivarum
  kaNTal vEli n'um tuRai kizavORkE!
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-cEn'tag kaNNanAr

  58. n'eytal
  peru mutu celvar ponnuTaipputalvar
  ciRu tOT kOtta cev arippaRaiyin
  kaNNakattu ezutiya kurIip pOla,
  kOl koNTu alaippap paTIiyarmAtO-
  5
  vIrai vENmAn veLiyan tittan
  muracu mutal koLIiya mAlai viLakkin
  veN kOTu iyampa, n'uN pani arumpa,
  kaiyaRa van'ta pozutoTu mey cOrn'tu,
  avala n'ejcinam peyara, uyar tirai
  10
  n'ITu n'Irp panit tuRaic cErppan
  OTu tEr n'uN n'ukam n'uzain'ta mAvE!
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakan pOkku n'Okki, tOzi mAvinmElvaittuc colliyatu.- mutukURRanAr

  63. n'eytal
  uravuk kaTal uzan'ta peru valaipparatavar
  miku mIn uNakkiya putu maNal AgkaN,
  kallen cErip pulavaR punnai
  vizavu n'ARu viLagku iNar avizn'tu uTan kamazum
  5
  azugkal UrO aRan inRu; atanAl,
  aRan il annai arug kaTip paTuppa,
  pacalai Aki viLivatukollO-
  puL uRa ocin'ta pU mayagku aLLal
  kazic curam n'ivakkum iruj ciRai ivuLi
  10
  tirai taru puNariyin kazUum
  mali tiraic cErppanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  alar accattAltOzi ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-ulOccanAr

  67. n'eytal
  cEy vicumpu ivarn'ta cezug katir maNTilam
  mAl varai maRaiya, tuRai pulampinRE;
  iRavu arun'ti ezun'ta karug kAl veN kuruku
  veN kOTTu aruj ciRait tAay, karaiya
  5
  karug kOTTup punnai iRaikoNTanavE;
  kaNaik kAl mA malar karappa, malku kazit
  tuNaic cuRA vazagkalum vazagkum; AyiTai,
  el imiz panik kaTal, malku cuTark koLIi,
  emarum vETTam pukkanar; atanAl,
  10
  tagkin evanOteyya-pogku picir
  muzavu icaip puNari ezutarum
  uTai kaTaR paTappai em uRaivin UrkkE?
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu.-pEri cAttanAr

  72. n'eytal
  'pENupa pENAr periyOr' enpatu
  n'ANu takkanRu atu kANugkAlai;
  uyir Oranna ceyir tIr n'aTpin
  n'inakku yAn maRaittal yAvatu? mikap peritu
  5
  azitakkanRAl tAnE; koNkan,
  'yAn yAy ajcuval' eninum, tAn eR
  pirital cUzAnmannE; iniyE
  kAnal Ayam aRiyinum, 'AnAtu,
  alar van'tanRukol?' ennum; atanAl,
  10
  'pularvatukol, avan n'aTpu!' enA
  ajcuval-tOzi!-en n'ejcattAnE!
  tOzi ciRaippuRamAkat talaivikku uraippALAyccolliyatu.-iLampOtiyAr

  74. n'eytal
  vaTik katir tiritta val jANperu valai
  iTik kuraR puNarip pauvattu iTumAr,
  n'iRaiyap peyta ampi, kAzOr
  ciRai arug kaLiRRin, paratavar oyyum
  5
  ciRu vI jAzaR perug kaTaR cErppanai,
  'EtilALanum' enpa; pOtu aviz
  putu maNaR kAnal punnai n'uN tAtu,
  koNTal acai vaLi tUkkutoRum, kurukin
  veN puRam mociya vArkkum, teN kaTal
  10
  kaNTal vEliya Ur, 'avan
  peNTu' ena aRin'tanRu; peyarttalO aritE!
  talaivi pANaRku vAyilmaRuttatu.-ulOccanAr

  78. n'eytal
  kOT cuRA vazagkum vAL kEz irug kazi
  maNi Er n'eytal mA malar n'iRaiya,
  pon n'Er n'uN tAtu punnai tUum,
  vIz tAz tAzaip pUk kamaz kAnal,
  5
  paTar van'tu n'aliyum cuTar cel mAlai,
  n'Oy mali paruvaral n'Am ivaN uykam;
  kETTicin-vAzi, tOzi!-teN kazi
  vaL vAy Azi uL vAy tOyinum,
  puLLu n'imirn'tanna polam paTaik kali mA
  10
  valavan kOl uRa aRiyA,
  uravu n'Irc cErppan, tErmaNik kuralE!
  varaivu malin'tatu.-kIragkIranAr

  87. n'eytal
  uL Ur mA atta muL eyiRRu vAval
  Ogkal am cinait tUgku tuyil pozutin,
  vel pOrc cOzar aziciam perug kATTu
  n'elli am puLic cuvaik kanaviyAagku,
  5
  atu kazin'tanRE-tOzi!-avar n'ATTup
  pani arumpu uTain'ta perun' tAT punnai
  tuRai mEy ippi Irm puRattu uRaikkum
  ciRukuTip paratavar makizcciyum,
  perun' taN kAnalum, n'inain'ta ap pakalE.
  varaiviTai vaittuppiriya ARRALAya talaivi kanAk kaNTu, tOzikku uraittatu.-n'akkaNNaiyAr

  91. n'eytal
  n'I uNarn'tanaiyE-tOzi!-vI ukap
  punnai pUtta in n'izal uyar karaip
  pATu imiz panik kaTal tuzaii, peTaiyOTu
  uTagku irai tErum taTan' tAL n'Arai
  5
  aiya ciRu kaN ceg kaTaic ciRu mIn,
  mEkku uyar cinaiyin mImicaik kuTampai,
  tAyp payir piLLai vAyp paTac coriyum
  kAnal am paTappai AnA vaN makizp
  peru n'al Ikai n'am ciRu kuTip poliya,
  10
  puL uyirk koTpin vaL uyir maNit tArk
  kaTu mAp pUNTa n'eTun' tEr
  n'eTu n'Irc cErppan pakal ivaN varavE?
  tOzi, talaimakaTku varaivu malin'tu uraittatu.-picirAn'taiyAr

  94. n'eytal
  n'Oy alaik kalagkiya matan azi pozutil,
  kAmam ceppal ANmakaRku amaiyum;
  yAnE, peNmai taTpa n'uNNitin tAgki-
  kai val kammiyan kavin peRak kazAa
  5
  maNNAp pacu muttu Eyppa, kuvi iNarp
  punnai arumpiya pulavu n'Irc cErppan
  enna makankol-tOzi!-tanvayin
  Arvam uTaiyar Aki,
  mArpu aNagkuRun'arai aRiyAtOnE!
  talaimakanciRaippuRamAka, talaivi, tOzikku uraippALAyccolliyatu.-iLan'tiraiyanAr

  101. n'eytal
  muRRA majcaT pacum puRam kaTuppac
  cuRRiya piNara cUz kazi iRavin
  kaNam koL kuppai uNagku tiRan n'Okki,
  punnai am kozu n'izal mun uyttup parappum
  5
  tuRai n'aNi irun'ta pAkkam um uRai n'ani
  inituman; aLitO tAnE-tuni tIrn'tu,
  akanRa alkul aitu amai n'ucuppin,
  mIn eRi paratavar maTa makaL
  mAn amar n'Okkam kANA UgkE.
  pinninRa talaimakan, tOzi kETpac colliyatu.-veLLiyan'tinnanAr

  106. n'eytal
  aRitalum aRitiyO-pAka!-perugkaTal
  eRi tirai kozIiya ekkar veRi koLa,
  ATu vari alavan OTuvayin ARRAtu,
  acaii, uL ozin'ta vacai tIr kuRumakaTku
  5
  uyavinen cenRu, yAn, uL n'Oy uraippa,
  maRumozi peyarttal ARRAL, n'aRu malar
  jAzal am cinait tAz iNar kozuti,
  muRi timirn'tu utirtta kaiyaL,
  aRivu ajar uRuvi Ay maTa n'ilaiyE?
  paruva varavinkaN paNTu n'ikazn'tatOr kuRippu uNarn'ta talaivan, atanaik kaNTu tAgkakillAnAy mILkinRAn, tErppAkaRkuccolliyatu.-toNTaimAn iLan'tiraiyan

  111. n'eytal
  atta iruppaip pUvin anna
  tuyt talai iRavoTu tokai mIn peRIiyar,
  vari valaip paratavar karu vinaic ciRAar,
  maral mERkoNTu mAn kaNam takaimAr
  5
  ven' tiRal iLaiyavar vETTu ezun'tAgku,
  timil mERkoNTu, tiraic curam n'In'ti,
  vAL vAyc cuRavoTu vaya mIn keNTi,
  n'iNam pey tONiyar iku maNal izitarum
  perug kazip pAkkam kallena
  10
  varumE-tOzi!-koNkan tErE.
  viricci peRRuppukanRa tOzi talaivikku uraittatu.

  117. n'eytal
  perug kaTal muzagka, kAnal malara,
  irug kazi Otam il iRan'tu malira,
  vaL itaz n'eytal kUmpa, puL uTan
  kamaz pUm potumpark kaTci cEra,
  5
  cel cuTar mazugkac civan'tu vAgku maNTilam
  kal cErpu n'aNNip paTar aTaipu n'aTugka,
  pulampoTu van'ta punkaN mAlai
  annar unnAr kaziyin, pal n'AL
  vAzalen-vAzi, tOzi!-enkaN
  10
  piNi piRitAkak kURuvar;
  pazi piRitAkal paNpumAr anRE.
  varaivu n'ITa ARRALAya talaivi vanpuRai etirazin'tu colliyatu; ciRaippuRamum Am.-kunRiyanAr

  123. n'eytal
  uraiyAy-vAzi, tOzi!-irug kazi
  irai Ar kurukin n'irai paRait tozuti
  vAgku maTaR kuTampai, tUgku iruL tuvanRum
  peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai,
  5
  kAnal AyamoTu kAlaik kuRRa
  kaL kamaz alara taN n'aRug kAvi
  am pakai n'eRit tazai aNipeRat taii,
  vari punai ciRRil pari ciRan'tu OTi,
  pulavut tirai utaitta koTun' tAT kaNTal
  10
  cErppu Er Ir aLai alavan pArkkum
  ciRu viLaiyATalum azugki,
  n'inaikkuRu perun' tuyaram Akiya n'OyE.
  talaivanciRaippuRattAnAka, tOzi talaivikku uraippALAyccolliyatu.- kAjcip pulavanAr

  124. n'eytal
  onRu il kAlai anRil pOlap
  pulampu koNTu uRaiyum punkaN vAzkkai
  yAnum ARREn; atutAnum van'tanRu-
  n'Igkal; vAziyar; aiya!-Igkai
  5
  mukai vI atiral mOTTu maNal ekkar,
  n'avvi n'On kuLampu azun'tena, veLLi
  urukkuRu koLkalam kaTuppa, viruppuRat
  teN n'Irk kumizi izitarum
  taNNIr tataii n'inRa pozutE.
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivaRku uraittatu.-mOci kaNNattanAr

  127. n'eytal
  irug kazi tuzaiiya Irm puRa n'Arai
  iRa eRi tivalaiyin panikkum pAkkattu,
  uvan varin, evanO?-pANa!-pEtai
  kozu mIn Arkaic cezu n'akar n'iRain'ta
  5
  kallAk katavar tan aiyar Akavum,
  vaNTal AyamoTu paNTu tAn ATiya
  InAp pAvai talaiyiTTu Orum,
  'mellam pulampan anRiyum,
  celvAm' ennum, 'kAnalAnE'.
  pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-cIttalaic cAttanAr

  130. n'eytal
  vaTu inRu n'iRain'ta mAn tErtteN kaN
  maTivAyt taNNumai n'aTuvaN Arppa,
  kOlin eRin'tu kAlait tOnRiya
  cen' n'Irp potu vinaic cemmal mUtUrt
  5
  tamatu cey vAzkkaiyin iniyatu uNTO?
  enai viruppuTaiyar Ayinum, n'inaivilar;
  n'Ern'ta n'ejcum n'ekizn'ta tOLum
  vATiya variyum n'Okki, n'ITAtu,
  'evan ceytanaL, ip pEr ajar uRuvi?' enRu
  10
  oru n'AL kURinRumilarE; virin'Ir
  vaiyaka varaiyaLavu iRan'ta,
  evva n'Oy; piRitu uyavut tuNai inRE.
  piriviTai melin'ta talaivi vanpuRai etirazin'tu colliyatu.- n'eytaltattanAr

  131. n'eytal
  ATiya tozilum, alkiya pozilum,
  uLLal AkA uyavu n'ejcamoTu
  UTalum uTaiyamO-uyar maNaR cErppa!
  tirai mutir araiya taTan' tAL tAzaic
  5
  cuRavu maruppu anna muT tOTu ociya,
  iRavu Ar inak kuruku iRaikoLa irukkum,
  n'aRavu makiz irukkai n'al tErp periyan,
  kaL kamaz, poRaiyARu anna en
  n'al tOL n'ekiza maRattal, n'umakkE?
  maNamanaiyil piRRai jAnRu pukka tOziyait talaivan, 'vERupaTAmai ARRuvittAy; periyai kAN' enRARkut tOzi colliyatu.-ulOccanAr

  132. n'eytal
  pEr Ur tujcum; yArum illai;
  tirun'tu vAyc cuRavam n'Ir kAnRu, oyyenap
  perun' teru utirtaru peyaluRu taN vaLi
  pOr amai katavap purai toRum tUva,
  5
  kUr eyiRRu ekinam n'aTugkum n'al n'akarp
  payilpaTai n'ivan'ta pal pUj cEkkai
  ayalum mAN ciRaiyatuvE; atantalai,
  'kAppuTai vAyil pORRu, O' ennum
  yAmam koLpavar n'eTu n'A oN maNi
  10
  onRu eRi pANiyin iraTTum;
  inRukol, aLiyEn ponRum n'ALE?
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu.

  135. n'eytal
  tUgkal Olai Ogku maTaR peNNai
  mA arai putaitta maNal mali munRil,
  varaiyAt tAram varu virun'tu ayarum
  taN kuTi vAzn'ar am kuTic cIRUr
  5
  initu manRamma tAnE-pani paTu
  pal curam uzan'ta n'alkUr pariya,
  muzagku tiraip putu maNal azun'tak koTkum,
  vAl uLaip polin'ta, puravit
  tErOr n'ammoTu n'akAa UgkE.
  'varaivu n'ITTippa alar Am' enak kavanRa tOzi ciRaippuRamAkaccolliyatu.-katappiLLaiyAr

  138. n'eytal
  uvar viLai uppin kunRu pOlkuppai
  malai uyttup pakarum, n'ilaiyA vAzkkai,
  kaNam koL umaNar uyagkuvayin ozitta
  paN azi pazam pAr veN kuruku Inum
  5
  taNNam tuRaivan, mun n'AL, n'ammoTu
  pAcaTaik kalitta kaNaik kAl n'eytal
  pUvuTan n'eRitaru toTalai taii,
  kaN aRivuTaimai allatu, n'uN vinai
  izai aNi alkul vizavu ATu makaLir
  10
  muzagku tirai in cIr tUgkum
  azugkal mUtUr aRin'tanRO inRE.
  'alar AyiRRu' ena ARRALAya talaimakaTkut talaivan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-ammUvanAr

  145. n'eytal
  irug kazi poruta Ira veN maNal
  mAk koTi aTumpin mA itaz alari
  kUn'tal makaLir kOtaik kUTTum
  kAmar koNkan, n'Am veg kENmai
  5
  aitu Eyn'tillA Ugkum, n'ammoTu
  puNarn'tanan pOla uNarak kURi,
  'tAn yAgku?' ennum aRan il annai;
  yAn ezil aRitalum uriyaL n'Iyum; n'am
  parAraip punnaic cEri, mella,
  10
  n'aLLen kagkulum, varumarO-
  amma vAzi!-tOzi avar tEr maNik kuralE!
  iravukkuRi van'tu talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi varaivukaTAyatu.-n'ampi kuTTuvan

  149. n'eytal
  cilarum palarum kaTaikkaN n'Okki,
  mUkkin uccic cuTTu viral cErtti,
  maRukil peNTir ampal tURRa,
  ciRu kOl valan'tanaL annai alaippa,
  5
  alan'tanen vAzi-tOzi!-kAnal
  putu malar tINTiya pU n'ARu kurUuc cuval
  kaTu mAn pariya kataz pari kaTaii,
  n'aTu n'AL varUum iyal tErk koNkanoTu
  celavu ayarn'ticinAl, yAnE;
  10
  alar cuman'tu ozika, iv azugkal UrE!
  tOzi talaiviyai uTanpOkku valittatu; ciRaippuRamAkac colliyatUum Am.- ulOccanAr

  152. n'eytal
  maTalE kAmam tan'tatu; alarE
  miTai pU erukkin alar tan'tanRE;
  ilagku katir mazugki, el vicumpu paTara,
  pulampu tan'tanRE, pukanRu cey maNTilam;
  5
  ellAm tan'tatantalaiyum paiyena
  vaTan'tai tuvalai tUva, kuTampaip
  peTai puNar anRil uyagku kural aLaii,
  kagkulum kaiyaRavu tan'tanRu;
  yAgku Akuvenkol; aLiyen yAnE?
  maTal valitta talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-AlampEri cAttanAr

  155. n'eytal
  'oL izai makaLiroTu Oraiyum ATAy,
  vaL itaz n'eytaR toTalaiyum punaiyAy,
  viri pUg kAnal oru ciRai n'inROy!
  yAraiyO? n'iR tozutanem vinavutum:
  5
  kaNTOr taNTA n'alattai-teN tiraip
  perug kaTal parappin amarn'tu uRai aNagkO?
  irug kazi marugku n'ilaipeRRanaiyO?
  col, ini, maTan'tai!' enRanen: atan etir
  muL eyiRRu muRuval tiRan'tana;
  10
  pal itaz uNkaNum paran'tavAl, paniyE.
  iraNTAm kUTTattuttalaiviyai etirppaTTut talaivan colliyatu; uNarppu vayin vArA UTaRkaN talaivan coRRatUum Am.-parAyanAr

  159. n'eytal
  maNi tuNin'tanna mA irum parappin
  uravut tirai kozIiya pU mali perun' tuRai,
  n'ilavuk kuvittanna mOTTu maNal iTikarai,
  kOTu tuNarn'tanna kuruku ozukku eNNi,
  5
  ellai kazippinam Ayin, mella
  vaLi cIttu varitta punnai munRil,
  kozu mIn Arkaic cezu n'akarc celIiya,
  'ezu' enin, avaLum ollAL; yAmum,
  'ozi' ena allam Ayinam; yAmattu,
  10
  uTaitirai oliyin tujcum mali kaTaR
  cil kuTip pAkkam kallena
  alkuvatAka, n'I amarn'ta tErE!
  talaiviyin ARRAmaiyum ulakiyalum kURi, varaivu kaTAyatu.-kaNNampullanAr

  163. n'eytal
  uyirttanavAkuka, aLiya, n'ALum-
  ayirt tukaL mukan'ta AnA UtaiyoTu
  elliyum iravum ennAtu, kallenak
  kaRagku icai ina maNi kaipuNarn'tu olippa,
  5
  n'ilavut tavaz maNaR kOTu ERic celavara,
  inRu en n'ejcam pOla, tonRu, n'ani
  varun'tuman; aLiya tAmE: perug kaTal
  n'Il n'iRap punnait tami oN kaitai,
  vAnam mUzkiya vayagku oLi n'eTuj cuTark
  10
  katir kAyn'tu ezun'tu akam kanali jAyiRRu
  vaikuRu vanappin, tOnRum
  kaitaiam kAnal tuRaivan mAvE!
  varaivu malin'tu colliyatu.

  167. n'eytal
  karug kOTTup punnaik kuTakku vAgku peruj cinai
  virun'tin veN kuruku Arppin, Aay
  vaN makiz n'ALavaip paricil peRRa
  paN amai n'eTun' tErp pANiyin, olikkum
  5
  taNNam tuRaivan tUtoTum van'ta
  payan teri panuvaR pai tIr pANa!
  n'in vAyp paNi mozi kaLaiyA-pal mAN
  putu vI jAzaloTu punnai tAam
  maNam kamaz kAnal, mAN n'alam izan'ta
  10
  iRai Er el vaLaik kuRumakaL
  piRai Er tiru n'utal pAaya pacappE.
  tOzi pANaRku vAyil maRuttatu; tUtoTu van'ta pANaRkuc colliyatUum Am.

  172. n'eytal
  viLaiyATu AyamoTu veN maNal azutti,
  maRan'tanam tuRan'ta kAz muLai akaiya,
  'n'ey pey tIm pAl peytu initu vaLarppa;
  n'umminum ciRan'tatu; n'uvvai Akum' enRu,
  5
  annai kURinaL, punnaiyatu n'alanE-
  amma! n'ANutum, n'ummoTu n'akaiyE;
  virun'tin pANar viLar icai kaTuppa,
  valampuri vAn kOTu n'aralum ilagku n'Irt
  tuRai kezu koNka!-n'I n'alkin,
  10
  iRaipaTu n'Izal piRavumAr uLavE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kuRipeyarttITum Am.

  175. n'eytal
  n'eTug kaTal alaitta koTun' timiR paratavar
  kozu mIn koLLai azi maNal kuvaii,
  mIn n'ey aTTik kiLijcil pottiya
  ciRu tI viLakkil tujcum, n'aRu malarp
  5
  punnai Ogkiya, tuRaivanoTu annai
  tAn aRin'tanRO ilaLE; pAnAL
  cEriam peNTir ciRu col n'ampi,
  cuTuvAn pOla n'Okkum,
  aTu pAl anna en pacalai meyyE.
  tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.

  178. n'eytal
  ATu amai Akkam aitu picain'tanna
  tOTu amai tUvit taTan' tAL n'Arai
  n'alan uNappaTTa n'alkUr pETai
  kazi peyar marugkil ciRu mIn uNNAtu,
  5
  kaitai am paTu cinaip pulampoTu vatiyum
  taNNam tuRaivan tErE kaNNin
  kANavum iyain'tanRu mannE; n'ANi
  n'aLLen yAmattum kaN paTai peREen;
  puL oli maNi cettu Orppa,
  10
  viLin'tanRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.
  ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.

  183. n'eytal
  tam n'ATTu viLain'ta veNNel tan'tu,
  piRa n'ATTu uppin koLLai cARRi,
  n'eTu n'eRi ozukai n'ilavu maNal n'In'ti,
  avaN uRai munin'ta okkaloTu pulam peyarn'tu,
  5
  umaNar pOkalum innAtAkum-
  maTavai manRa-koNka!-vayintORu
  innAtu alaikkum UtaiyoTu Orum
  n'um il pulampin mAlaiyum uTaittE;
  ina mIn Arn'ta veN kuruku mititta
  10
  vaRu n'Ir n'eytal pOla,
  vAzAL Atal cUzAtOyE.
  varaiviTai vaittup piriyum talaivaRkut tOzi colliyatu.

  187. n'eytal
  n'eytal kUmpa, n'izal kuNakku ozuka,
  kal cEr maNTilam civan'tu n'ilam taNiya,
  pal pUg kAnalum alkinRanRE;
  ina maNi olippa, pozutu paTap pUTTi,
  5
  meym mali kAmattu yAm tozutu oziya,
  tErum cel puRam maRaiyum; UroTu
  yAgku Avatukol tAnE-tEm paTa
  Utu vaNTu imirum kOtai mArpin,
  min ivar koTum pUN, koNkanoTu
  10
  in n'akai mEvi, n'Am ATiya pozilE?
  talaimakan pakaRkuRi van'tu mILvAnatu celavu n'Okki, talaimakaL tannuLLE colluvALAyc colliyatu.-auvaiyAr

  191. n'eytal
  'ciRu vI jAzal tEn tOy oL iNar
  n'Er izai makaLir vAr maNal izaitta
  vaNTaR pAvai vana mulai muRRattu,
  oN poRic cuNagkin aitu paTat tAam
  5
  kaNTal vElik kAmar ciRukuTi,
  elli van'tanRO tEr?' enac colli,
  alar ezun'tanRu iv UrE; palaruLum
  en n'OkkinaLE annai; n'ALai
  maNip pU muNTakam koyyEn Ayin,
  10
  aNik kavin uNmaiyO aritE; maNik kazi
  n'aRum pUg kAnal van'tu, avar
  vaRun' tEr pOtal ataninum aritE.
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAka, ceRippu aRivuRuppAn vENTic colliyatu.-ulOccanAr

  195. n'eytal
  aruLAyAkalO, koTitE!-irug kazik
  kuruLai n'Irn'Ay kozu mIn mAn'ti,
  tillaiam potumpil paLLi koLLum
  mellam pulampa! yAn kaNTicinE-
  5
  kallen puLLin kAnal am toNTi,
  n'el ari tozuvar kUr vAL uRRena,
  pal itaz tayagkiya kUmpA n'eytal
  n'Ir alait tORRam pOla,
  Iriya kaluzum, n'I n'ayan'tOL kaNNE.
  kaLavinkaN n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAyina tOzi varaivu kaTAyatu.

  196. n'eytal
  paLigku ceRin'tanna pal katir iTaiiTai,
  pAl mukan'tanna pacu veN n'ilavin,
  mAlpu iTar aRiyA, n'iRaiyuRu matiyam!
  cAlpum cemmaiyum uTaiyai Atalin,
  5
  n'iR karan'tu uRaiyum ulakam inmaiyin,
  eR karan'tu uRaivOr uLvazi kATTAy!
  n'aR kavin izan'ta en tOL pOl cAay,
  ciRukupu ciRukupu cerIi,
  aRi kari poyttalin, AkumO atuvE?
  n'eTTiTai kazin'tu poruLvayiR pirin'ta kAlattu, ARRALAkiya talaimakaL tigkaL mEliTTut tannuLLE colliyatu.-veLLaikkuTi n'AkanAr

  199. n'eytal
  Ogku maNal uTutta n'eTu mAp peNNai
  vIgku maTal kuTampaip paital veN kuruku,
  n'aLLen yAmattu, uyavutORu uruki,
  aLLal anna en uLLamoTu uL uTain'tu,
  5
  uLenE-vAzi, tOzi! vaLai n'Irk
  kaTuj cuRA eRin'ta koTun' timiR paratavar
  vAgku vicait tUNTil UgkuUgku Aki,
  vaLi porak kaRRai tAay, n'aLi cuTar,
  n'Il n'iRa vicumpin mInoTu puraiya,
  10
  paipaya imaikkum tuRaivan
  mey tOy muyakkam kANA UgkE!
  vanpuRai etirazin'tatu.-pEri cAttanAr

  203. n'eytal
  muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
  taTan' tAT tAzai muLLuTai n'eTun' tOTTu
  aka maTal potuLiya mukai mutir vAn pUg
  kOTu vArn'tanna, veN pUt tAzai
  5
  eRi tirai utaittalin, pogkit tAtu cOrpu,
  ciRukuTip pAkkattu maRuku pulA maRukkum
  maNam kamaz kAnal, iyain'ta n'am kENmai
  oru n'AL piriyinum uyvu aritu ennAtu,
  kataz pari n'eTun' tEr varavu ANTu azugkac
  10
  ceyta tan tappal anRiyum,
  uyavup puNarn'tanRu, iv azugkal UrE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colli varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

  207. n'eytal
  kaNTal vElik kazi cUz paTappai
  muNTakam vEyn'ta kuRiyiRaik kurampaik
  kozu mIn koLpavar pAkkam kallena,
  n'eTun' tEr paNNi varal AnAtE;
  5
  kunRattu anna kuvavu maNal n'In'ti
  van'tanar, peyarvarkol tAmE? alkal,
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
  kOT cuRA eRin'tena, curugkiya n'arampin
  muTi mutir paratavar maTa mozik kuRumakaL,
  10
  valaiyum tUNTilum paRRi, perug kAl
  tirai ezu pauvam munniya
  kolai vej ciRAar pARpaTTanaLE.
  n'otumalar varaivuzi, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRatu.

  211. n'eytal
  yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-Ur kaTal
  Otam cenRa uppuTaic ceRuvil,
  koTug kazi marugkin, irai vETTu ezun'ta
  karug kAl kurukin kOL uyn'tu pOkiya
  5
  muTagku puRa iRavin mOvAy ERRai,
  eRi tirai tokutta ekkar n'eTug kOTTut
  tuRu kaTaR talaiya tOTu poti tAzai
  vaNTu paTu vAn pOtu verUum
  tuRai kezu koNkan tuRan'tanan enavE?
  varaivu n'ITa orutalai ARRALAm enRa tOzi ciRaippuRamAkat tannuLLE colliyatu.-kOTTiyUr n'allan'taiyAr

  215. n'eytal
  kuNa kaTal ivarn'tu, kurUuk katir parappi,
  pakal kezu celvan kuTamalai maRaiya,
  pulampu van'tu iRutta punkaN mAlai,
  ilagku vaLai makaLir viyal n'akar ayara,
  5
  mIn n'iNam tokutta Un n'ey oN cuTar
  n'Il n'iRap parappil tayagku tirai utaippa;
  karai cErpu irun'ta kallen pAkkattu,
  inRu n'I ivaNai Aki, emmoTu
  tagkin evanOteyya? cegkAl
  10
  koTu muTi av valai pariyap pOkiya
  kOT cuRAk kuRitta munpoTu
  vETTam vAyAtu emar vAralarE.
  pakaR kuRi van'tu mILvAnai 'avaL ARRum tanmaiyaL allaL;n'Iyir igkut tagkaR pAlIr; emarum innatu oru tavaRRinar' enat tOzi talaimakaRkuc colliyatu. iravuk kuRi maRuttu varaivu kaTAyatUum Am.-maturaic c

  218. n'eytal
  jAyiRu jAnRu katir mazugkinRE;
  elliyum, pU vI koTiyin pulampu aTain'tanRE;
  vAvalum vayintoRum paRakkum; cEvalum
  n'akai vAyk koLIi n'akutoRum viLikkum;
  5
  AyAk kAtaloTu atarp paTat teLittOr
  kURiya paruvam kazin'tanRu; pAriya
  parArai vEmpin paTu cinai irun'ta
  kurAaR kUkaiyum irAa icaikkum;
  AnA n'Oy aTa varun'ti, innum
  10
  tamiyEn kETkuven kollO,
  pariyaraip peNNai anRiR kuralE?
  varaiviTai melin'ta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.kiTagkil - kAvitik kIragkaNNanAr

  219. n'eytal
  kaNNum tOLum taN n'aRug katuppum
  paza n'alam izan'tu pacalai pAya,
  in uyir perumpiRitu Ayinum, ennatUum
  pulavEn vAzi-tOzi!-ciRu kAl
  5
  alavanoTu peyarum pulavut tirai n'aLi kaTal
  peru mIn koLLum ciRukuTip paratavar
  kagkul mATTiya kanai katir oN cuTar
  mutirA jAyiRRu etir oLi kaTukkum
  kAnal am perun' tuRaic cErppan-
  10
  tAnE yAnE puNarn'tamARE.
  varaiviTai vaittup piriya ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.-tAyagkaNNanAr

  223. n'eytal
  ivaLtan, kAmam perumaiyin, kAlai ennAL; n'in
  anpu peritu uTaimaiyin, aLittal vENTi,
  pakalum varuti, pal pUg kAnal;
  innIr AkalO initAl enin, ivaL
  5
  alarin arug kaTip paTukuvaL; atanAl
  elli vammO!-mellam pulampa!
  cuRavinam kalitta n'iRai irum parappin
  tuRaiyinum tujcAk kaNNar
  peNTirum uTaittu, iv ampal UrE.
  pakaRkuRi van'tu mILvAnait tOzi iravukkuRi n'ErvAL pOnRu, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

  227. n'eytal
  aRin'tOr 'aRan ilar' enRalin, ciRan'ta
  in uyir kaziyinum n'ani innAtE;
  punnaiam kAnal puNar kuRi vAytta
  pin Ir Oti en tOzikku, annO!
  5
  paTu maNi yAnaip pacumpUT cOzar
  koTi n'uTagku maRukin ArkkATTu AgkaN,
  kaLLuTait taTavil puL olittu OvAt
  tEr vazagku teruvin anna,
  kauvai AkinRatu-aiya!-n'in aruLE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, tOzi talaimakanai varaivu muTukac colliyatu.-tEvanAr

  231. n'eytal
  mai aRa viLagkiya maNi n'iRa vicumpil
  kaitozum marapin ezu mIn pOla,
  perug kaTaR parappin irum puRam tOya,
  ciRu veN kAkkai palavuTan ATum
  5
  tuRai pulampu uTaittE-tOzi!-paNTum,
  uL Urk kurIik karu uTaittanna,
  perum pOtu avizn'ta karun' tAT punnaik
  kAnal am koNkan tan'ta
  kAtal n'ammoTu n'IgkAmARE.
  ciRaippuRamAkat tOzi colli, varaivu kaTAyatu.-iLan'AkanAr

  235. n'eytal
  uravut tirai poruta piNar paTu taTavu mutal,
  aravu vAL vAya muL ilait tAzai
  pon n'Er tAtin punnaiyoTu kamazum
  pal pUg kAnal pakaRkuRi van'tu, n'am
  5
  mey kavin citaiyap peyarn'tananAyinum,
  kunRin tOnRum kuvavu maNal ERi,
  kaNTanam varukam cenmO-tOzi!-
  taN tAr akalam vaNTu imirpu Uta,
  paTu maNik kali mAk kaTaii,
  10
  n'eTu n'Irc cErppan varUum ARE.
  varaivu n'ITa ARRALAg kAlattut tOzi varaivu malin'tatu.

  239. n'eytal
  jAnRa jAyiRu kuTamalai maRaiya,
  mAnRa mAlai makizn'ta paratavar
  initu peRu peru mIn eLitinin mARi,
  alavan ATiya pulavu maNal munRil
  5
  kAmar ciRukuTic celn'eRi vaziyin,
  Ay maNi poti avizn'tAgku, n'eytal
  pul itaz potin'ta pUt tapa mitikkum
  mallal irug kazi mali n'Irc cErppaRku
  amain'tu tozil kETTanRO ilamE; 'munkai
  10
  vAr kOl el vaLai uTaiya vAgki,
  muyagku' enak kaluzn'ta iv Ur
  eRRu Avatukol, yAm maRRonRu ceyinE?
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.-kunRiyanAr

  245. n'eytal
  n'akaiyAkinRE-tOzi!-'takaiya
  aNi malar muNTakattu Ay pUgkOtai
  maNi maruL aimpAl vaNTu paTat taii,
  tuNi n'Irp pauvam tuNaiyOTu ATi,
  5
  ozuku n'uN n'ucuppin, akanRa alkul,
  teLi tIm kiLavi! yAraiyO, en
  aritu puNar in uyir vavviya n'I?' ena,
  pUN mali n'eTun' tErp puravi tAgki,
  tAn n'am aNagkutal aRiyAn, n'ammin
  10
  tAn aNagkuRRamai kURi, kAnal
  curumpu imir cuTar n'utal n'Okki,
  perug kaTaR cErppan tozutu n'inRatuvE
  kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu.-allagkIranAr

  249. n'eytal
  irumpin anna karug kOTTup punnai
  n'Ilattu anna pAcilai akamtoRum,
  veLLi anna viLagku iNar n'AppaN
  ponnin anna n'aRun' tAtu utira,
  5
  pulip poRik koNTa pU n'ARu kurUuc cuval
  vari vaNTu Utalin, puli cettu verIi,
  pariyuTai vayagku tAL pan'tin tAvat
  tAgkavum takai varai n'illA AgkaN,
  mallal am cEri kallenat tOnRi,
  10
  ampal mUtUr alar eza,
  cenRatu anRO, koNkan tErE?
  varaiviTai melin'tatu.-ulOccanAr

  254. n'eytal
  vaNTal taiiyum, varu tirai utaittum,
  kunRu Ogku veN maNaR koTi aTumpu koytum,
  tuni il n'almozi iniya kURiyum,
  col etir peRAay uyagki, mellac
  5
  celIiya cellum oli irum parappa!
  umaNar tan'ta uppu n'oTai n'ellin
  ayini mA inRu arun'ta, n'Ilak
  kaNam n'ARu perun' toTai puraLum mArpin
  tuNai ilai tamiyai cEkkuvai allai-
  10
  n'Er kaN ciRu taTi n'Irin mARRi,
  vAnam vENTA uzavin em
  kAnal am ciRu kuTic cEn'tanai celinE
  tOzi paTaittu mozin'tatu.-ulOccanAr

  258. n'eytal
  pal pUg kAnal pakaRkuRi marIi
  celval-koNka!-ceRittanaL yAyE-
  katir kAl vempak kalkAy jAyiRRut
  tiruvuTai viyal n'akar varu virun'tu ayarmAr,
  5
  poRRoTi makaLir puRagkaTai ukutta
  kokku ukir n'imiral mAn'ti, el paTa,
  akal agkATi acai n'izal kuvitta
  pacciRAk kavarn'ta pacug kaT kAkkai
  tUgkal vagkattuk kUmpil cEkkum
  10
  marugkUrp paTTinattu anna, ivaL
  n'erugku Er elvaLai OTuva kaNTE.
  tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-n'akkIrar

  263. n'eytal
  piRai vanappu izan'ta n'utalum, yAza n'in
  iRai varai n'illA vaLaiyum, maRaiyAtu
  Ur alar tURRum kauvaiyum, n'AN viTTu
  urai avaRku uraiyAm Ayinum, irai vETTu,
  5
  kaTuj cUl vayavoTu kAnal eytAtu,
  kazani ozin'ta koTu vAyp pETaikku,
  muTa mutir n'Arai kaTal mIn oyyum
  mellam pulampaR kaNTu, n'ilaicellAk
  karappavum karappavum kaimmikku,
  10
  uraitta-tOzi!-uNkaN n'IrE.
  ciRaippuRamAkat tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-iLaveyinanAr

  267. n'eytal
  'n'occi mA arumpu anna kaNNa
  ekkar jeNTin irug kiLait tozuti,
  ilagku eyiRRu Eer in n'akai makaLir
  uNagku tinai tuzavum kai pOl, jAzal
  5
  maNam kamaz n'aRu vI varikkum tuRaivan-
  tannoTu puNartta in amar kAnal,
  taniyE varutal n'ani pulampu uTaittu' ena,
  vArEnman yAn, van'tanen teyya;
  ciRu n'A oN maNit teL icai kaTuppa,
  10
  ina mIn Arkai INTu puL olikkural,
  'ivai makan' ennA aLavai,
  vaya mAn tOnRal van'tu n'inRananE.
  tOzi kAppuk kaimikkuk kAmam perukiya kAlattuc ciRaippuRamAkac colliyatu;varaivu kaTAyatUum Am.-kapilar

  270. n'eytal
  taTan' tAL tAzaik kuTampai, n'OnAt
  taNTalai kamazum vaNTu paTu n'ARRattu
  iruL purai kUn'tal pogku tukaL ATi,
  uruL poRi pOla em munai varutal,
  5
  aNit takai allatu piNittal tERRAp
  perun' tOT celvattu ivaLinum-ellA!-
  eR peritu aLittanai, n'IyE; poRpuTai
  viri uLaip polin'ta pariyuTai n'an mAn
  vEn'tar OTTiya En'tu vEl n'annan
  10
  kUn'tal muraRciyin koTitE;
  maRappal mAtO, n'in viRal takaimaiyE.
  tOzi vAyil n'ErkinRAL talaimakanai n'erugkic colli, vAyil etirkoNTatu,uTanilaik kiLavi vakaiyAl.-paraNar

  272. n'eytal
  kaTal am kAkkaic cev vAyc cEval,
  paTiva makaLir koTi koytu azitta
  pommal aTumpin veN maNal oru ciRai,
  kaTuj cUl vatin'ta kAmar pETaikku,
  5
  iruj cERRu ayirai tEriya, teN kazip
  pUuTaik kuTTam tuzavum tuRaivan
  n'alkAmaiyin, n'acai pazutAka,
  perug kaiyaRRa en ciRumai, palar vAy
  ampal mUtUr alarn'tu,
  10
  n'Oy AkinRu; atu n'Oyinum peritE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka ARRALAya talaimakaL colliyatu; tOzi talaimakaLukkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am.-mukkal AcAn n'alveLLaiyAr

  275. n'eytal
  cen'n'el arin'ar kUr vAT puNNuRak
  kANAr mutaloTu pOn'tena, pUvE
  paTaiyoTum katiroTum mayagkiya paTukkait
  tannuRu vizumam aRiyA, menmela,
  5
  teRu katir in tuyil pacu vAy tiRakkum
  pEtai n'eytaR peru n'Irc cErppataRku
  yAn n'inain'tu iragkEnAka, n'Oy ikan'tu,
  aRanilALan pukaza, eR
  peRinum, vallEnman-tOzi!-yAnE.
  ciRaippuRamAkat talaimakanatu varavuNarn'tu vaRpuRuppa, vanpuRai etirmozin'tatu.-ammUvanAr

  278. n'eytal
  paTu kAz n'ARiya parAaraip punnai,
  aTu maral mokkuLin, arumpu vAy aviza,
  ponnin anna tAtu paTu pal malar
  cUTun'ar toTutta miccil kOTutoRum
  5
  n'ey kani pacug kAy tUgkum tuRaivanai
  ini, aRin'ticinE koNkan Akutal-
  kazic cERu ATiya kaNaik kAl attiri
  kuLampinum cEyiRA oTugkina;
  kOtaiyum ellAm Utai veN maNalE.
  tOzi talaimakaTku varaivu malin'tatu.- ulOccanAr

  283. n'eytal
  oL n'utal makaLir Ogku kazik kuRRa
  kaN n'Er oppina kamaz n'aRu n'eytal
  akal varic ciRu manai aNiyum tuRaiva!-
  vallOr Ayn'ta tol kavin tolaiya,
  5
  innai Akutal takumO-Ogku tirai
  mun'n'Ir mImicaip palar tozat tOnRi,
  EmuRa viLagkiya cuTarinum,
  vAymai cAnRa n'in col n'ayan'tOrkkE?
  pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kaTin'akar pukka tOzi piRRai jAnRu, 'vERupaTAtu ARRinAy' enRu colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

  287. n'eytal
  'vicumpu uRaz puricai vempa muRRi,
  paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRutta;
  n'al eyiluTaiyOr uTaiyam' ennum
  perun' takai maRavan pOla-koTug kazip
  5
  pAcaTai n'eytaR pani n'Irc cErppan,
  n'Ama mutalai n'aTugku pakai ajcAn,
  kAmam perumaiyin, van'ta jAnRai-
  arukAtu Aki avankaN n'ejcam
  n'aLLen kagkul puL oli kETToRum,
  10
  'tEr maNit teL icaikol?' ena,
  Ur maTi kagkulum tuyil maRan'tatuvE.
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaimakaL colliyatu.-ulOccanAr

  291. n'eytal
  n'Ir peyarn'tu mARiya ceRi cERRu aLLal
  n'eyt talaik kozu mIn arun'ta, inak kuruku
  kuppai veN maNal ERi, araicar
  oN paTait tokutiyin ilagkit tOnRum,
  5
  taN perum pauva n'Irt tuRaivaRku, n'Iyum,
  kaNTAgku uraiyAy; koNmO-pANa!-
  mA iru muLLUr mannan mA Urn'tu,
  ellit tarIiya ina n'iraip
  pal An kizavarin azin'ta ivaL n'alanE?
  vAyilAkap pukka pANaRkut tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, n'erugkic colli yatu.- kapilar

  295. n'eytal
  murin'ta cilampin n'erin'ta vaLLiyin,
  puRan azin'tu olivarum tAz irug kUn'tal
  Ayamum azugkinRu; yAyum aHtu aRin'tanaL,
  arug kaTi ayarn'tanaL, kAppE; en'tai,
  5
  vERu pal n'ATTuk kAl tara van'ta,
  pala vinai n'AvAy tOnRum perun' tuRai,
  kali maTaik kaLLin cATi anna, em
  iLa n'alam iRkaTai oziyac
  cERum; vAziyO! mutirkam yAmE.
  tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; ciRaippuRamum Am.- auvaiyAr

  299. n'eytal
  uru kezu yAnai uTai kOTu anna,
  tatar piNi avizn'ta tAzai vAn pU,
  tayagku irug kOTai tUkkalin, n'uN tAtu
  vayagku izai makaLir vaNTal tAam
  5
  kAmar ciRukuTi pulampinum, avarkAN:
  n'Am ilam Akutal aRitum mannO-
  vil eRi pajci pOla, malku tirai
  vaLi poru vayagku picir pogkum
  n'aLi kaTaR cErppanoTu n'akAa UgkE.
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  303. n'eytal
  oli avin'tu aTagki, yAmam
  n'aLLena,
  kali kezu pAkkam tuyil maTin'tanRE;
  tonRu uRai kaTavuL cErn'ta parArai
  5
  manRap peNNai vAgku maTaR kuTampait
  tuNai puNar anRil uyavuk kural kETToRum,
  'tujcAk kaNNaL, tuyar aTac cAay,
  n'amvayin varun'tum, n'annutal' enpatu
  uNTukol?-vAzi, tOzi!-teN kaTal
  10
  van kaip paratavar iTTa ceg kOl
  koTu muTi av valai pariyap pOkki,
  kaTu muraN eRi cuRA vazagkum
  n'eTun'Irc cErppantan n'ejcattAnE.
  vETkai tAgkakillALAyt tOzikkut talaimakaL colliyatu;ciRaippuRattAn enpatu malin'tatUum Am.-maturai Arulaviyan'ATTu AlampEri cAttanAr

  307. n'eytal
  kavar pari n'eTun' tEr maNiyum icaikkum;
  peyar paTa iyagkiya iLaiyarum olippar;
  kaTal ATu viyal iTaip pEr aNip polin'ta
  titalai alkul n'alam pArATTiya
  5
  varumE-tOzi!-vAr maNaR cErppan:
  iRai paTa vAgkiya muzavumutaR punnai
  mA arai maRaikam vammati-pAnAL,
  pU viri kAnal, puNar kuRi van'tu, n'am
  mel iNar n'aRum pozil kANA
  10
  allal arum paTar kANkam n'Am, ciRitE.
  kuRi n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.-ammUvanAr

  311. n'eytal
  peyinE, viTu mAn uLaiyin veRuppat tOnRi,
  irug katir n'ellin yANaraHtE:
  vaRappin, mA n'Ir muNTakam tAayc cERu pularn'tu,
  irug kazic ceRuvin veL uppu viLaiyum,
  5
  aziyA marapin n'am mUtUr n'anRE-
  kozu mIn cuTu pukai maRukinuL mayagki,
  ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
  onRE- tOzi!-n'am kAnalatu paziyE:
  karug kOTTup punnai malart tAtu arun'ti,
  10
  irug kaLip piracam Uta, avar
  n'eTun' tEr in oli kETTalO aritE.
  alar kURappaTTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-ulOccanAr

  315. n'eytal
  INTu perun' teyvattu-yANTu pala kazin'tena,
  pArt tuRaip puNari alaittalin, puTai koNTu,
  mUttu, vinai pOkiya muri vAy ampi,
  n'al erutu n'aTai vaLam vaittena, uzavar
  5
  pulluTaik kAvil tozil viTTAgku,
  n'aRu virai n'an pukai koTAar, ciRu vI
  jAzaloTu kezIiya punnai am kozu n'izal
  muzavu mutaR piNikkum tuRaiva! n'anRum
  vizumitin koNTa kENmai n'ovvitin
  10
  tavaRum; n'anku aRiyAy Ayin, em pOl,
  jekiz tOL, kaluzn'ta kaNNar,
  malar tIyn'tanaiyar, n'in n'ayan'tOrE.
  talaimakanaip parattai n'on'tu colliyatu.- ammUvanAr

  319. n'eytal
  Otamum oli OvinRE; Utaiyum
  tAtu uLar kAnal tavvenRanRE;
  maNal mali mUtUr akal n'eTun' teruvil,
  kUkaic cEval kurAlOTu ERi,
  5
  Ar iruj catukkattu ajcuvarak kuzaRum,
  aNagku kAl kiLarum, mayagku iruL n'aTu n'AL;
  pAvai anna palar Ay vanappin,
  taTa men paNait tOL, maTam miku kuRumakaL
  cuNagku aNi vana mulai muyagkal uLLi,
  10
  mIn kaN tujcum pozutum,
  yAn kaN tujcEn; yAtukol n'ilaiyE?
  kAppu mikutikkaN ARRAnAkiya talaimakan, talaimakaLai n'inain'tu tannuLLE colli yatu.- vinaittozil cOkIranAr

  323. n'eytal
  Ogkit tOnRum, tIm kaL peNNai
  n'aTuvaNatuvEteyya-maTavaral
  Ayamum yAnum aRiyAtu avaNam
  Aya n'aTpin mAN n'alam ozin'tu, n'in
  5
  kiLaimai koNTa vaLai Ar munkai
  n'allOL tan'tai ciRukuTip pAkkam:
  puli varipu ekkarp punnai utirtta
  mali tAtu Utum tEnOTu onRi,
  vaNTu imir in icai kaRagka, tiN tErt
  10
  teri maNi kETTalum aritE;
  varum ARu Itu; avaN maRavAtImE.
  tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  325. pAlai
  kavitalai eNkin parUu mayir ERRai
  irai tEr vETkaiyin iravil pOki,
  n'ITu ceyal citalait tOTu punain'tu eTutta
  ara vAz puRRam oziya, oyyena
  5
  mura vAy vaL ukir iTappa vAgkum,
  Ukku arug kavalai n'In'ti, maRRu-ivaL
  pUppOl uNkaN putu n'alam citaiya,
  vIgku n'Ir vArak kaNTum,
  takumO?-peruma!-tavirka n'um celavE.
  tOzi celavu azugkuvittatu.-maturaik kArulaviyag kUttanAr

  327. n'eytal
  n'ATal cAnROr n'amputal pazi enin,
  pATu ila kaluzum kaNNoTu cAayc
  cAtalum initE-kAtal am tOzi!-
  an' n'ilai allaAyinum, 'cAnROr
  5
  kaTan n'ilai kunRalum ilar' enRu, uTan amarn'tu,
  ulakam kURuvatu uNTu ena, n'ilaiiya
  tAyam Akalum urittE-pOtu aviz
  punnai Ogkiya kAnaR
  taNNam tuRaivan cAyal mArpE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAya talaimakaL vanpuRai etir azin' tatu.-ammUvanAr

  331. n'eytal
  uvar viLai uppin uzAa uzavar
  ozukai umaNar varu patam n'Okki,
  kAnal iTTa kAvaR kuppai,
  pulavu mIn uNagkal paTu puL Oppi,
  5
  maTa n'Okku AyamoTu uTan Urpu ERi,
  'en'tai timil, itu, n'un'tai timil' ena
  vaLai n'Ir vETTam pOkiya kiLaijar
  tiN timil eNNum taN kaTaR cErppa!
  initEteyya, em munivu il n'al Ur;
  10
  ini, varin tavaRum illai: enaiyatUum
  piRar piRar aRital yAvatu-
  tamar tamar aRiyAc cEriyum uTaittE.
  tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.-ulOccanAr

  335. n'eytal
  tigkaLum tikaz vAn Ertarum; imiz n'Irp
  pogku tiraip puNariyum pATu OvAtE;
  oli ciRan'tu Otamum peyarum; mali punaR
  pal pUg kAnal muL ilait tAzai
  5
  cORu cori kuTaiyin kUmpu mukai aviza,
  vaLi paran'tu UTTum viLivu il n'ARRamoTu
  mai irum panaimicaip paitala uyavum
  anRilum enpuRa n'aralum; anRi,
  viral kavarn'tu uzan'ta kavarvin n'al yAz
  10
  yAmam uyyAmai n'inRanRu;
  kAmam peritE; kaLaijarO ilarE!
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi mitUrn'tu talaimakaL colliyatu.- veLLivItiyAr

  338. n'eytal
  kaTug katir jAyiRu malai maRain'tanRE;
  aTumpu koTi tumiya Azi pOzn'tu, avar
  n'eTun' tEr in oli iravum tOnRA;
  iRappa evvam n'aliyum, n'in n'ilai;
  5
  'n'iRuttal vENTum' enRi; n'ilaippa
  yAgganam viTumO maRRE!-mAl koLa
  viyal irum parappin irai ezun'tu arun'tupu,
  pulavu n'ARu ciRukuTi manRattu Ogkiya
  ATu araip peNNait tOTu maTal ERi,
  10
  koTu vAyp pETaik kuTampaic cEriya,
  uyir celak kaTaiip puNar tuNaip
  payirtal AnA, paital am kurukE?
  oruvazit taNan'ta kAlai ARRAta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.-maturai Arulaviya n'ATTu AlampEri cAttanAr

  342. n'eytal
  'mA ena matittu maTal Urn'tu, Agku
  matil ena matittu veN tEr ERi,
  en vAy n'in mozi mATTEn, n'in vayin
  cEri cErA varuvOrkku, enRum
  5
  aruLal vENTum, anpu uTaiyOy!' ena,
  kaN initAkak kOTTiyum tEralaL:
  yAnE-elvaLai!-yAtta kAnal
  vaNTu uN n'aRu vI n'uNNitin varitta
  cennic cEvaTi cErttin,
  10
  'en enap paTumO?' enRalum uNTE.
  kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukampukka tan col kELAtu viTalin, iRappa ARRAn AyinAn ena uNarn'tu, ARRALAyt tannuLLE colliyatu; talaimaka nukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukam pukkalaLAy,

  345. n'eytal
  kAnaR kaNTal kazanRu uku paig kAy
  n'Il n'iRa irug kazi uTpaTa vIzn'tena,
  uRu kAl tUkka, tUgki Ampal,
  ciRu veN kAkkai Avittanna,
  5
  veLiya viriyum tuRaiva! enRum,
  aLiya periya kENmai n'um pOl,
  cAlpu etirkoNTa cemmaiyOrum
  tERA n'ejcam kaiyaRupu vATa,
  n'ITinRu virumpAr Ayin,
  10
  vAztal maRRu evanO? tEykamA teLivE!
  teLiviTai vilagkiyatu.-n'ampi kuTTuvanAr

  348. n'eytal
  n'ilavE, n'Il n'iRa vicumpil pal katir parappi,
  pAl mali kaTalin, paran'tu paTTanRE;
  UrE, oli varum cummaiyoTu malipu tokupu INTi,
  kali kezu maRukin, vizavu ayarummE;
  5
  kAnE, pU malar kajaliya pozil akamtORum
  tAm amar tuNaiyoTu vaNTu imirummE;
  yAnE, punai izai jekiztta pulampu koL avalamoTu
  kanai irug kagkulum kaNpaTai ilenE:
  atanAl, ennoTu porumkol, iv ulakam?
  10
  ulakamoTu porumkol, en avalam uRu n'ejcE?
  vETkai perukat tAgkalaLAy, ARRAmai mItUrkinRAL colliyatu.-veLLi vItiyAr

  349. n'eytal
  kaTun' tEr ERiyum, kAlin cenRum,
  koTug kazi marugkin aTumpu malar koytum,
  kaitai tUkkiyum, n'eytal kuRRum,
  puNarn'tAm pOla, uNarn'ta n'ejcamoTu
  5
  vaikalum inaiyam Akavum, cey tArp
  pacum pUN vEn'tar azin'ta pAcaRai,
  oLiRu vEl azuvattuk kaLiRu paTap poruta
  perum puNNuRun'arkkup pEey pOla,
  pinnilai muniyA n'amvayin,
  10
  en ena n'inaiyumkol, paratavar makaLE?
  talaimakan, tOzi kETpat tannuLLE colliyatu.- miLai kizAn n'alvETTanAr

  354. n'eytal
  tAn atu poRuttal yAvatu-kAnal
  ATu arai ozitta n'ITu irum peNNai
  vIz kAvOlaic cUz ciRai yAtta
  kAnal n'aNNiya vAr maNal munRil,
  5
  elli anna iruL n'iRap punnai
  n'al arai muzumutal av vayin toTutta
  tUgkal ampit tUval am cErppin,
  kaTu veyil kotitta kal viLai uppu
  n'eTu n'eRi ozukai n'irai celap pArppOr
  10
  aLam pOku Akulam kaTuppa,
  kauvai AkinRatu, aiya! n'in n'aTpE?
  tOziyAl ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; manaivayin tOziyait talaimakan pukazn'tARku maRuttuc colliyatUum Am.- ulOccanAr

  358. n'eytal
  'perun' tOL n'ekiza, av vari vATa,
  ciRu mel Akam perum pacappu Ura,
  innEm Aka, eR kaNTu n'ANi,
  n'innoTu teLittanar Ayinum, ennatUum,
  5
  aNagkal Ompumati, vAziya n'I!' ena,
  kaNam kezu kaTavuTku uyar pali tUuy,
  paravinam varukam cenmO-tOzi!-
  peruj cEyiRavin tuyt talai muTagkal
  ciRu veN kAkkai n'AL irai peRUum
  10
  pacum pUN vazuti marugkai anna, en
  arum peRal Ay kavin tolaiya,
  pirin'tu ANTu uRaital valliyOrE.
  paTTapinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'ta kAlattu, tOzi, 'ivaL ARRA LAyinAL; ivaLai izan'tEn' enak kavanRAL vaRpuRuttatu; ak kAlattu ARRA LAy n'inRa talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.- n'akkIrar

  363. n'eytal
  'kaNTal vElik kazi cUz paTappait
  teN kaTal n'ATTuc celven yAn' ena
  viyam koNTu EkinaiAyin, enaiyatUum
  uRu vinaikku acAvA ulaivu il kammiyan
  5
  poRi aRu piNaik kUTTum tuRai maNal koNTu
  vammO-tOzi!-mali n'Irc cErppa-
  pain' tazai citaiya, kOtai vATa,
  n'annar mAlai, n'erun'ai, n'innoTu
  cila viLagku el vaLai jekiza,
  10
  alavan ATTuvOL cilampu jemirn'tu enavE.
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi, 'talaimakaLai ennai ARRuvikkumenRu AkAtO emperumAn kavalAtu celvatu? yAn ARRuvikkumiTattuk kavanRAl n'I ARRuvi' enac colliyatu; kaiyuRai n'Ern'ta tOzi tala

  369. n'eytal
  cuTar cinam taNin'tu kunRam cEra,
  n'iRai paRaik kurukinam vicumpu ukan'tu ozuka,
  ellai paipayak kazippi, mullai
  arumpu vAy avizum perum pun mAlai
  5
  inRum varuvatu Ayin, n'anRum
  aRiyEn vAzi-tOzi!-aRiyEn,
  jemai Ogku uyar varai imaiyattu ucci,
  vAan izitarum vayagku veL aruvik
  kagkaiam pEr yARRuk karai iRan'tu izitarum
  10
  ciRai aTu kaTum punal anna, en
  n'iRai aTu kAmam n'In'tumARE.
  paTTa pinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'tu, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir azin'tatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

  372. n'eytal
  azitakkanRE-tOzi!-kazi cErpu
  kAnaR peNNait tEnuTai azi pazam,
  vaL itaz n'eytal varun'ta, mUkku iRupu,
  aLLal iruj cERRu Azap paTTena,
  5
  kiLaik kuruku iriyum tuRaivan vaLaik kOTTu
  anna veN maNaRRu akavayin, vETTa
  aNNal uLLamoTu amarn'tu, initu n'Okki,
  annai tan'ta alagkal vAn kOTu
  ulain'tAgku n'Otal ajci, 'aTain'tataRku
  10
  inaiyal ennum' enpa-manai irun'tu,
  irug kazi tuzavum panit talaip paratavar
  tiN timil viLakkam eNNum
  kaNTal vElik kazi n'al UrE.
  mEl iRceRippAn aRin'tu ARRALAki n'inRa talaimakaL ARRa vENTi, ulakiyal mEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRiyAr enac colliyatu.-ulOccanAr

  375. n'eytal
  n'ITu cinaip punnai n'aRun' tAtu utira,
  kOTu punai kurukin tOTu talaip peyarum
  pal pUg kAnal malku n'Irc cErppa!
  anpu ilai; Atalin, tan pulan n'ayan'ta
  5
  ennum n'ANum n'annutal uvappa,
  varuvaiAyinO n'anRE-perug kaTal
  iravut talai maNTilam peyarn'tena, uravut tirai
  eRivana pOla varUum
  uyar maNal paTappai em uRaivin UrE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, talaimakaLatu n'ilai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu-potumpil kizAr makan veNkaNNi

  378. n'eytal
  yAmamum n'eTiya kaziyum; kAmamum
  kaNpaTal IyAtu perukum; teN kaTal
  muzagku tirai, muzavin pANiyin, paipaya,
  pazam puN uRun'arin, paravaiyin Alum;
  5
  Agku avai n'aliyavum, n'Igki yAgkum,
  iravu iRan'tu, ellai tOnRalatu; alar vAy
  ayal iR peNTir pacalai pATa,
  Igku AkinRAl-tOzi!-Ogku maNal
  vari Ar ciRu manai citaii van'tu,
  10
  parivutarat toTTa paNimozi n'ampi,
  pATu imiz pani n'Irc cErppanoTu
  n'ATAtu iyain'ta n'aNpinatu aLavE.
  tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakan oruvazit taNan'ta pinnai vanpuRai etirmozin'tatUum Am.-vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

  382. n'eytal
  kAnal mAlaik kazi n'Ir malka,
  n'Il n'iRa n'eytal n'irai itaz porun'ta,
  AnAtu alaikkum kaTalE; mIn arun'ti,
  puLLinam kuTampai uTan cErpu uLLAr
  5
  tuRan'tOr tEettu irun'tu, n'ani varun'ti,
  Ar uyir azivatuAyinum-n'Erizai!-
  karattal vENTumAl maRRE, parappu n'Irt
  taNNam tuRaivan n'ANa,
  n'aNNAr tURRum pazitAn uNTE.
  oruvazit taNan'ta kAlattup pozutupaTa ARRALAki n'inRa talaimakaLait tOzi ARRuvikkallAL AyinATkut talaimakaL colliyatu.- n'ikaNTan kalaikkOTTut taNTanAra

  385. n'eytal
  ellai cenRapin, malarum kUmpina;
  pulavu n'Ir aTaikarai yAmaip pArppOTu
  alavanum aLaivayiR ceRin'tana; koTug kazi
  irai n'acai varuttam vITa, maramicaip
  5
  puLLum piLLaiyoTu vatin'tana; atanAl,
  pozutanRuAtalin, tamiyai varuti:
  ezutu ezil mazaikka..............

  388. n'eytal
  amma vAzi, tOzi!-n'annutaRku
  yAgku AkinRukol pacappE-n'On purik
  kayiRu kaTai yAtta kaTu n'aTai eRi uLit
  tiN timil paratavar oN cuTark koLIi,
  5
  n'aTu n'AL vETTam pOki, vaikaRaik
  kaTal mIn tan'tu, kAnaR kuvaii,
  Ogku irum punnai vari n'izal irun'tu,
  tEm kamaz tERal kiLaiyoTu mAn'ti,
  periya makizum tuRaivan em
  10
  ciRiya n'ejcattu akalvu aRiyAnE?
  varaivu n'ITa ARRALAkiya tOzikkut talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu;'manaiyuL vERupaTAtu ARRinAy' enRARkut talaimakaL colliyatUum Am.-maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

  392. n'eytal
  kaTuj cuRA eRin'ta koTun' tAT tan'tai
  puL imiz perug kaTal koLLAn cenRena,
  manai azutu ozin'ta pun talaic ciRAar
  tuNaiyatin muyanRa tIm kaN n'ugkin
  5
  paNai koL vem mulai pATu peRRu uvakkum,
  peNNai vEli, uzai kaN cIRUr
  n'al manai aRiyin, n'anRumantilla;
  cemmal n'ejcamoTu tAm van'tu peyarn'ta
  kAnaloTu aziyun'ar pOlAm-pAnAL,
  10
  muni paTar kaLaiyinum kaLaipa;
  n'ani pEr anpinar kAtalOrE.
  iravukkuRi mukampukkatu; varaivu n'ITa ARRALAya talaimakaLait tOzi varaivu uNartti vaRpuRuttiyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

  395. n'eytal
  yArai, eluva? yArE, n'I emakku
  yAraiyum allai; n'otumalALanai;
  anaittAl koNka, n'ammiTaiyE n'inaippin;
  kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kuTTuvan
  5
  vEn'tu aTu mayakkattu muracu atirn'tanna,
  OgkaR puNari pAyn'tu ATu makaLir
  aNin'tiTu pal pU marIi, Arn'ta
  A pulam pukutaru pEr icai mAlaik
  kaTal kezu mAn'tai anna, em
  10
  vETTanai allaiyAl, n'alam tan'tu cenmE.
  'n'alam tolain'tatu' enat talaivanait tOzi kURi, varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

  398. n'eytal
  uru kezu teyvamum karan'tu uRaiyinRE;
  viri katir jAyiRum kuTakku vAgkummE;
  n'Ir alaik kalaiiya kUzai vaTiyAc
  cAay av vayiRu alaippa, uTan iyain'tu,
  5
  Orai makaLirum, Ur eytinarE;
  pal malar n'aRum pozil pazicci, yAm 'mun,
  cenmO, 'cEyizai?' enRanam; atan etir
  collAL melliyal, cilavE-n'al akattu
  yANar iLa mulai n'anaiya,
  10
  mAN ezil malark kaN teN pani koLavE.
  munnuRa uNarn'tu pakaRkuRi van'tu mILum talaimakanai, 'n'I tAn ivaLatu tanmaiyai ARRuvi' enac colliyatu.- ulOccanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:31:24(இந்திய நேரம்)