தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

131-140

 • 131-140

  131. n'eytal
  ATiya tozilum, alkiya pozilum,
  uLLal AkA uyavu n'ejcamoTu
  UTalum uTaiyamO-uyar maNaR cErppa!
  tirai mutir araiya taTan' tAL tAzaic
  5
  cuRavu maruppu anna muT tOTu ociya,
  iRavu Ar inak kuruku iRaikoLa irukkum,
  n'aRavu makiz irukkai n'al tErp periyan,
  kaL kamaz, poRaiyARu anna en
  n'al tOL n'ekiza maRattal, n'umakkE?
  maNamanaiyil piRRai jAnRu pukka tOziyait talaivan, 'vERupaTAmai ARRuvittAy; periyai kAN' enRARkut tOzi colliyatu.-ulOccanAr

  132. n'eytal
  pEr Ur tujcum; yArum illai;
  tirun'tu vAyc cuRavam n'Ir kAnRu, oyyenap
  perun' teru utirtaru peyaluRu taN vaLi
  pOr amai katavap purai toRum tUva,
  5
  kUr eyiRRu ekinam n'aTugkum n'al n'akarp
  payilpaTai n'ivan'ta pal pUj cEkkai
  ayalum mAN ciRaiyatuvE; atantalai,
  'kAppuTai vAyil pORRu, O' ennum
  yAmam koLpavar n'eTu n'A oN maNi
  10
  onRu eRi pANiyin iraTTum;
  inRukol, aLiyEn ponRum n'ALE?
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu.

  133. kuRijci
  'tOLE toTi koTpu AnA; kaNNE
  vAL Ir vaTiyin vaTivu izan'tanavE;
  n'utalum pacalai pAyinRu-titalaic
  cil poRi aNin'ta pal kAz alkul
  5
  maNi Er aimpAl mAyOTku' enRu,
  vev vAyp peNTir kavvai tURRa,
  n'Am uRu tuyaram ceyyalar ennum-
  kAmuRu tOzi!-kAtal am kiLavi,
  irumpu cey kollan vev ulait teLitta
  10
  tOy maTaR cil n'Ir pOla,
  n'Oy mali n'ejciRku Emam Am ciRitE.
  varaiviTai vaittuppirivu ARRALAya talaivi vaRpuRuttum tOzikkuccolliyatu.-n'aRRamanAr

  134. kuRijci
  'initin initu talaippaTum' enpatu
  itukol?-vAzi, tOzi!-kAtalar
  varu kuRi ceyta varaiyakac ciRu tinaic
  cev vAyp pAcinam kaTIiyar, 'koTicci!
  5
  av vAyt taTTaiyoTu avaNai Aka!' ena,
  EyaLman yAyum; n'un'tai, 'vAziyar,
  am mA mEni n'irai toTik kuRumakaL!
  cellAyO; n'in muL eyiRu uNku' ena,
  melliya iniya kURalin, yAn aHtu
  10
  ollEn pOla uraiyATuvalE!
  'iRceRippAr' ena ARRALAya talaiviyai, aHtu ilar enpatu paTa, tOzi colliyatu.

  135. n'eytal
  tUgkal Olai Ogku maTaR peNNai
  mA arai putaitta maNal mali munRil,
  varaiyAt tAram varu virun'tu ayarum
  taN kuTi vAzn'ar am kuTic cIRUr
  5
  initu manRamma tAnE-pani paTu
  pal curam uzan'ta n'alkUr pariya,
  muzagku tiraip putu maNal azun'tak koTkum,
  vAl uLaip polin'ta, puravit
  tErOr n'ammoTu n'akAa UgkE.
  'varaivu n'ITTippa alar Am' enak kavanRa tOzi ciRaippuRamAkaccolliyatu.-katappiLLaiyAr

  136. kuRijci
  tirun'tu kOl el vaLai vENTi yAn azavum,
  arum piNi uRun'arkku, vETTatu koTAatu,
  marun'tu Ayn'tu koTutta aRavOn pOla,
  ennai-vAziya, palavE!-panniya
  5
  malai kezu n'ATanoTu n'ammiTaic ciRiya
  talaippirivu uNmai aRivAn pOla,
  n'Ippa n'IgkAtu, varin varai amain'tu,
  tOL pazi maRaikkum utavip
  pOkku il polan' toTi ceRIiyOnE.
  ciRaippuRamAkattalaivi tOzikku uraittatu.-n'aRRag koRRanAr

  137. pAlai
  taNNiya kamazum tAz irug kUn'tal,
  taTa men paNait tOL, maTa n'allOLvayin
  piriyac cUzn'tanai Ayin, ariyatu onRu
  eytinai, vAziya-n'ejcE!-cev varai
  5
  aruvi AnRa n'Ir il n'IL iTai,
  kayan' talai maTap piTi uyagku paci kaLaiiyar,
  perug kaLiRu tolaitta muTat tAL Omai
  aruj curam celvOrkku alkun'izal' Akum
  kunRa vaippin kAnam
  10
  cenRu, cEN akaRal valliya n'IyE!
  talaivan celavu azugkiyatu.-perugkaNNanAr

  138. n'eytal
  uvar viLai uppin kunRu pOlkuppai
  malai uyttup pakarum, n'ilaiyA vAzkkai,
  kaNam koL umaNar uyagkuvayin ozitta
  paN azi pazam pAr veN kuruku Inum
  5
  taNNam tuRaivan, mun n'AL, n'ammoTu
  pAcaTaik kalitta kaNaik kAl n'eytal
  pUvuTan n'eRitaru toTalai taii,
  kaN aRivuTaimai allatu, n'uN vinai
  izai aNi alkul vizavu ATu makaLir
  10
  muzagku tirai in cIr tUgkum
  azugkal mUtUr aRin'tanRO inRE.
  'alar AyiRRu' ena ARRALAya talaimakaTkut talaivan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-ammUvanAr

  139. mullai
  ulakiRku ANiyAkap palar toza,
  pala vayin n'ilaiiya kunRin kOTutORu
  Eyinai, uraiiyarO!-perug kali ezili!
  paTumalai n'inRa n'al yAz vaTi n'arampu
  5
  ezIiyanna uRaiyinai! muzavin
  maN Ar kaNNin immena imirum-
  vaNarn'tu oli kUn'tal mAayOLoTu
  puNarn'tu initu n'ukarn'ta cAral n'al Ur,
  viravu malar utira vIci-
  10
  iravup peyal pozin'ta utaviyOyE!
  talaivan vinaimuRRi van'tu paLLiyiTattAnAka, peyta mazaiyai vAzttiyatu.-perugkaucikanAr

  140. kuRijci
  koNTal mA mazai kuTakku Erpu kuzaitta
  ciRu kOl iNara perun' taN cAn'tam
  vakai cEr aimpAl takai peRa vAri,
  pularviTattu utirtta tukaL paTu kUzaip
  5
  perug kaN Ayam uvappa, tan'tai
  n'eTun' tEr vazagkum n'ilavu maNal muRRattu,
  pan'toTu peyarum parivilATTi
  aruLinum, aruLAL Ayinum, peritu azin'tu
  pinnilai muniyalmA n'ejcE!-ennatUum
  10
  arun' tuyar avalam tIrkkum
  marun'tu piRitu illai, yAn uRRa n'OykkE.
  kuRai maRukkappaTTa talaivan tan n'ejcinai n'erugkiyatu.-pUtagkaNNanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:54:31(இந்திய நேரம்)