தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PAlai-pAlai

 • pAlai

  2. pAlai
  azun'tupaTa vIzn'ta perun' taN kunRattu,
  oli val In'tin ulavaiam kATTu,
  ARu cel mAkkaL cenni eRin'ta
  cem maRut talaiya, n'eyttOr vAya,
  5
  valliyap perun' talaik kuruLai, mAlai,
  mAn n'Okku iNTu ivar Igkaiya curanE;
  vai eyiRRu aiyaL maTan'taimun uRRu
  elliTai n'Igkum iLaiyOn uLLam,
  kAloTu paTTa mAri
  10
  mAl varai miLirkkum uruminum koTitE!
  uTan pOkAn'inRArai iTaic curattuk kaNTAr colliyatu.-perumpatumanAr

  3. pAlai
  In parun'tu uyavum vAn poru n'eTuj cinaip
  pori arai vEmpin puLLi n'Izal,
  kaTTaLai anna vaTTu aragku izaittu,
  kallAc ciRAar n'elli vaTTu ATum
  5
  vil Er uzavar vem munaic cIRUrc
  curanmutal van'ta uran mAy mAlai
  uLLinen allenO, yAnE-uLLiya
  vinai muTittanna iniyOL
  manai mAN cuTaroTu paTar pozutu enavE?
  mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan pinnum poruL kaTaik kUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.-iLagkIranAr

  7. pAlai
  cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
  peru varai aTukkattu aruvi Arppa,
  kal alaittu izitarum kaTu varaR kAn yARRuk
  kazai mAy n'Ittam kATu alai Arppa,
  5
  tazagku kural ERoTu muzagki, vAnam
  innE peyya minnumAl-tOzi!
  veNNel arun'tiya vari n'utal yAnai
  taN n'aRuj cilampil tujcum
  ciRiyilaic can'tina vATu perug kATTE.
  paTTa pinRai varaiyAtu kizavOn n'eTTiyiTaik kazin'tu poruLvayiRpiriya,ARRALAya talaivikkuttOzicolliyatu.-n'alveLLiyAr

  9. pAlai
  azivilar muyalum Arva mAkkaL
  vazipaTu teyvam kaN kaNTAagku,
  alamaral varuttam tIra, yAza n'in
  n'ala men paNait tOL eytinam; Akalin,
  5
  porip pUm punkin azaR takai oN muRi
  cuNagku aNi vana mulai aNagku koLat timiri,
  n'izal kANtORum n'eTiya vaiki,
  maNal kANtORum vaNTal taii,
  varun'tAtu Ekumati-vAl eyiRROyE!
  10
  mA n'anai kozuti makiz kuyil Alum
  n'aRun' taN pozila, kAnam;
  kuRum pal Ura, yAm cellum ARE.
  uTanpOkAn'inRa talaimakan talaimakaTku uraittatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  10. pAlai
  aNNAn'tu En'tiya vana mulai taLarinum,
  pon n'Er mEni maNiyin tAzn'ta
  n'al n'eTug kUn'tal n'araiyoTu muTippinum,
  n'Ittal Ompumati-pUk kEz Ura!
  5
  in kaTug kaLLin izai aNi n'eTun' tErk
  koRRac cOzar kogkarp paNIiyar,
  veN kOTTu yAnaip pOor kizavOn
  pazaiyan vEl vAyttanna n'in
  pizaiyA n'al mozi tERiya ivaTkE.
  uTanpOkkum tOzi kaiyaTuttatu.

  12. pAlai
  viLampazam kamazum kamajcURkuzicip
  pAcam tinRa tEy kAl mattam
  n'ey teri iyakkam veLilmutal muzagkum
  vaiku pular viTiyal mey karan'tu, tan kAl
  5
  ari amai cilampu kazIi, pal mAN
  vari punai pan'toTu vaiiya celvOL,
  'ivai kANtORum n'OvarmAtO;
  aLiyarO aLiyar en AyattOr!' ena
  n'ummoTu varavu tAn ayaravum,
  10
  tan varaittu anRiyum kaluzn'tana kaNNE.
  tOzi uTanpOkku ajcuvittatu.- kayamanAr

  14. pAlai
  tol kavin tolaiya, tOL n'alamcAaya,
  n'alkAr n'Ittanar Ayinum, n'alkuvar;
  n'aTTanar, vAzi!-tOzi!-kuTTuvan
  akappA aziya n'URi, cempiyan
  5
  pakal tI vETTa jATpinum mikap peritu
  alar ezac cenRanar Ayinum-malar kavizn'tu
  mA maTal avizn'ta kAn'taL am cAral,
  inam cAl vayak kaLiRu pAn'taT paTTena,
  tujcAt tuyarattu ajcu piTip pUcal
  10
  n'eTu varai viTarakattu iyampum
  kaTu mAn pulliya kATu iRan'tOrE.
  iyaRpazitta tOzikkut talaivi iyaRpaTa mozin'tatu.- mAmUlanAr

  16. pAlai
  puNarin puNarAtu poruLE; poruLvayiR
  piriyin puNarAtu puNarvE; AyiTaic
  cellinum, cellAy Ayinum, n'allataRku
  uriyai-vAzi, en n'ejcE!-poruLE,
  5
  vATAp pUvin poykai n'AppaN
  OTu mIn vaziyin keTuva; yAnE,
  vizun'Ir viyalakam tUNiAka
  ezu mAN aLakkum vizu n'eti peRinum,
  kanagkuzaikku amartta cEyari mazaik kaN
  10
  amarn'tu initu n'OkkamoTu cekuttanen;
  enaiya Akuka! vAziya poruLE!
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinai n'erugkit talaivan celavu azugkiyatu.-ciRaikkuTi An'taiyAr

  18. pAlai
  paruvaral n'ejcamoTu pal paTar akala
  varuvar vAzi-tOzi!-mUvan
  muzu vali muL eyiRu azuttiya katavin,
  kAnal am toNTip porun'an, ven vEl
  5
  teRal arun' tAnaip poRaiyan, pAcaRai,
  n'ejcam n'aTukkuRUum tujcA maRavar
  tirai tapu kaTalin initu kaN paTuppa,
  kaTAam kazIiya katan aTagku yAnait
  taTAa n'ilai oru kOTTanna,
  10
  onRu ilagku aruviya kunRu iRan'tOrE.
  piriviTai ARRALAkiya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-poykaiyAr

  24. pAlai
  'pAr paka vIzn'ta vEruTai vizukkOTTu
  uTumpu aTain'tanna n'eTum pori viLavin,
  ATTu ozi pan'tin, kOTTu mUkku iRupu,
  kampalattanna paim payirt tAam
  5
  veLLil valci vERRu n'ATTu Ar iTaic
  cERum, n'Am' enac colla-cEyizai!-
  'n'anRu' enap purin'tOy; n'anRu ceytanaiyE;
  ceyalpaTu manattar ceyporuTku
  akalvar, ATavar; atu atan paNpE.
  poruTpirivukku uTanpaTTa tOziyait talaivi uvan'tu kURiyatu. -kaNakkAyanAr

  28. pAlai
  en kaik koNTu tan kaN oRRiyum,
  tan kaik koNTu en n'al n'utal n'Iviyum.
  annai pOla iniya kURiyum,
  kaLvar pOlak koTiyanmAtO-
  5
  maNi ena izitarum aruvi, pon ena
  vEgkai tAya Ogku malai aTukkattu,
  ATu kazai n'ivan'ta paig kaN mUgkil
  OTu mazai kizikkum cenni,
  kOTu uyar piRagkal, malaikizavOnE!
  pirivinkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu; kuRai n'ayappum Am.-mutukURRanAr

  29. pAlai
  n'inRa vEnil ulan'ta kAn'taL
  azal avir n'IL iTai, n'izaliTam peRAatu,
  InRu kAn maTin'ta piNavup paci kUrn'tena,
  mAnRa mAlai, vazagkun'arc cekIiya,
  5
  puli pArttu uRaiyum pul atarc ciRu n'eRi
  yAgku vallun'aLkoltAnE-yAn, 'tan
  vanain'tu En'tu iLa mulai n'Ovakol!' ena
  n'inain'tu, kain'n'ekizn'ta anaittaRkut tAn tan
  pEr amar mazaik kaN Iriya kaluza,
  10
  veyya uyirkkum cAyal,
  mai Ir Oti, peru maTattakaiyE?
  makaLpOkkiya tAycolliyatu.- pUtanAr

  33. pAlai
  'paTu cuTar aTain'ta paku vAy n'eTu varai,
  murampu cEr ciRukuTi, paran'ta mAlai,
  pulampu kUTTuNNum pullen manRattu,
  kalluTaip paTuvil kaluzi tan'tu,
  5
  n'iRai peyal aRiyAk kuRaittu UN allil,
  tuvarcey ATaic cen' toTai maRavar
  atar pArttu alkum ajcuvaru n'eRiyiTai,
  iRappa eNNuvar avar enin, maRuttal
  valluvamkollO, melliyal! n'Am?' ena
  10
  vimmuRu kiLaviyaL en mukam n'Okki,
  n'al aka vana mulaik karai cErpu
  malku punal paran'ta malar Er kaNNE.
  pirivu uNarttappaTTa talaimakaLatu kuRippu aRin'ta tOzi talaimakaRkuc colliyatu.- iLavETTanAr

  37. pAlai
  piNagku aril vATiya paza viRaln'anan' talai,
  uNagkuUN Ayattu Or An teL maNi
  paipaya icaikkum attam, vai eyiRRu
  ivaLoTum celinO n'anRE; kuvaLai
  5
  n'Ir cUz mA malar anna kaN aza,
  kalai ozi piNaiyin kalagki, mARi
  anpilir akaRir Ayin, en param
  Akuvatu anRu, ivaL avalam-n'Akattu
  aNagkuTai arun' talai uTali, valan Erpu,
  10
  Arkali n'al ERu tiritarum
  kAr cey mAlai varUum pOztE.
  varaiviTai vaittuppirivinkaN tOzi colliyatu.-pEri cAttanAr

  41. pAlai
  paig kaN yAnaip parUut tAL utaitta
  veN puRak kaLari viTu n'IRu ATi,
  curan mutal varun'tiya varuttam paipayap
  pAar mali ciRu kUvalin taNiyum
  5
  n'eTuj cEN cenRu varun'tuvar mAtO-
  elli van'ta n'al icai virun'tiRku,
  kiLar izai arivai! n'ey tuzan'tu aTTa
  viLar Un am pukai eRin'ta n'eRRi,
  ciRu n'uN pal viyar poRitta
  10
  kuRu n'aTaik kUTTam vENTuvOrE.
  pirivu uNarttappaTTu ARRALAya talaimakaLait tOzi ulakiyalkURi vaRpuRuttiyatu.-iLan'tEvanAr

  43. pAlai
  tukil virittanna veyil avir uruppin
  enRUz n'ITiya kunRattuk kavAan,
  Oypacic cen'n'Ay uyagkumarai tolaicci
  Arn'tana ozin'ta miccil cEy n'ATTu
  5
  aruj curam celvOrkku valci Akum
  vemmai Ar iTai iRattal n'umakkE
  meym mali uvakai AkinRu; ivaTkE,
  ajcal enRa iRai kaiviTTena,
  paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRuttalin,
  10
  kaLaiyun'ark kANAtu kalagkiya uTai matil
  Or eyin mannan pOla,
  azivu van'tanRAl, ozital kETTE.
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivanaic celavu azugkuvittatu.-eyinan'taiyAr

  46. pAlai
  vaikaltORum inpamum iLamaiyum
  ey kaNai n'izalin kaziyum, iv ulakattu;
  kANIr enRalO aritE; atu n'ani
  pENIr Akuvir-aiya! en tOzi
  5
  pUN aNi Akam pulampa, pANar
  ayirppuk koNTanna konRai am tIm kani,
  paRai aRai kaTippin, aRai aRaiyAt tuyalvara,
  vev vaLi vazagkum vEy payil azuvattu,
  evvam mikUum aruj curam iRan'tu,
  10
  n'an vAy allA vAzkkai
  mannAp poruT piNip piritum yAm enavE.
  pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi colliyatu.

  48. pAlai
  anRai anaiya Aki, inRum, em
  kaN uLapOlac cuzalummAtO-
  pul itazk kOgkin mel itazk kuTaip pU
  vaikuRu mInin n'inaiyat tOnRi,
  5
  puRavu aNi koNTa pU n'ARu kaTattiTai,
  kiTin ena iTikkum kOl toTi maRavar
  vaTi n'avil ampin vinaiyar ajcAtu
  amariTai uRutara, n'Ikki, n'Ir
  emariTai uRutara oLitta kATE.
  pirivu uNarttiya talaivaRkut tOzi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  52. pAlai
  mAk koTi atiraR pUvoTu pAtirit
  tUt takaTTu etir malar vEyn'ta kUn'tal
  maNam kamaz n'ARRam marIi, yAm ivaL
  cuNagku aNi Akam aTaiya muyagki,
  5
  vIgku uvark kavavin n'IgkalcellEm;
  n'IyE, ALvinai ciRappa eNNi, n'ALum
  pirin'tu uRai vAzkkai purin'tu amaiyalaiyE;
  anpu ilai; vAzi, en n'ejcE! vem pOr
  mazavar peru makan mA vaL Ori
  10
  kai vaLam iyaivatu Ayinum,
  aitu Eku amma, iyain'tu cey poruLE.
  talaimakan celavu azugkiyatu.-pAlattanAr

  56. pAlai
  kuRu n'ilaik kuravin ciRu n'anai n'aRu vI
  vaNTu taru n'ARRam vaLi kalan'tu Iya,
  kaN kaLi peRUum kavin peRu kAlai,
  el vaLai jekizttOrkku allal uRIic
  5
  cenRa n'ejcam ceyvinaikku acAvA,
  orugku varal n'acaiyoTu, varun'tumkollO
  aruLAn Atalin, azin'tu ivaN van'tu,
  tol n'alan izan'ta en pon n'iRam n'Okki,
  'EtilATTi ivaL' enap
  10
  pOyinRu kollO, n'Oy talaimaNan'tE
  varaiviTai melivu ARRuvikkum tOzikkut talaivi colliyatu.-peruvazuti

  62. pAlai
  vEr piNi vetirattuk kAl poru n'aral icai
  kan'tu piNi yAnai ayar uyirttanna
  enRUz n'ITiya vEy payil azuvattu,
  kunRu Ur matiyam n'Okki, n'inRu, n'inain'tu,
  5
  uLLinen allenO yAnE-'muL eyiRRu,
  tilakam taiiya tEm kamaz tiru n'utal,
  ematum uNTu, Or matin'AT tigkaL,
  uraRu kural vev vaLi eTuppa, n'izal tapa
  ulavai Akiya maratta
  10
  kal piRagku uyar malai umparaHtu' enavE?
  mun oru kAlattupporuLvayiR pirin'tu van'ta talaivan, pinnum poruLvalikkappaTTa n'ejciRkuc celavu azugkuvittatu.-iLagkIranAr

  66. pAlai
  miLaku peytanaiya cuvaiya pun kAy
  ulaRu talai ukAayc citar citarn'tu uNTa
  pulampu koL n'eTuj cinai ERi, n'inain'tu, tan
  poRi kiLar eruttam veRi paTa maRuki,
  5
  pun puRA uyavum ven' tukaL iyavin,
  n'ayan'ta kAtalaR puNarn'tanaL Ayinum,
  civan'tu oLi mazugki amarttanakollO-
  kOtai mayagkinum, kuRun' toTi n'ekizinum,
  kAz peyal alkul kAcu muRai tiriyinum,
  10
  mAN n'alam kaiyaRak kaluzum en
  mAyak kuRumakaL malar Er kaNNE?
  manai maruTci.-inican'ta n'AkanAr

  71. pAlai
  mannAp poruT piNi munni, 'innatai
  vaLai aNi munkai n'in ikuLaikku uNarttu' enap
  pal mAN irattir Ayin, 'cenm' ena,
  viTun'aL Atalum uriyaL; viTinE,
  5
  kaNNum n'utalum n'Ivi, mun n'inRu,
  pirital vallirO-aiya! celvar
  vakai amar n'al il aka iRai uRaiyum
  vaNNap puRavin ceg kAR cEval
  vIz tuNaip payirum kaiyaRu mural kural
  10
  n'um ilaL pulampak kETToRum
  pommal Oti peru vituppuRavE?
  talaivanait tOzi celavu azugkuvittatu.-vaNNappuRak kan'tarattanAr

  73. pAlai
  vEnil murukkin viLai tuNar anna
  mANA virala val vAyp pEey
  mallal mUtUr malarp pali uNIiya,
  manRam pOzum punkaN mAlai,
  5
  tammoTum ajcum n'am ivaN oziyac
  celpa enpa tAmE-cev ari
  mayir n'iraittanna vAr kOl vAgku katirc
  cen'n'el am ceRuvin annam tujcum
  pUk kezu paTappaic cAykkATTu anna en
  10
  n'utaR kavin azikkum pacalaiyum,
  ayalOr tURRum ampalum aLittE.
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaivi colliyatu.-mUlagkIranAr

  76. pAlai
  varumazai karan'ta vAl n'iRa vicumpin
  n'uN tuLi mARiya ulavai am kATTu
  Ala n'Izal acaivu n'Ikki,
  ajcuvazi ajcAtu, acaivazi acaii,
  5
  varun'tAtu Ekumati-vAl izaik kuRumakaL!-
  immen pEr alar n'um Urp punnai
  vI malar utirn'ta tEn n'ARu pulavin
  kAnal vAr maNal marIi,
  kal uRac civan'ta n'in mel aTi uyaRkE!
  puNarn'tu uTanpOkAn'inRa talaivan iTaic curattut talaivikku uraittatu.-ammUvanAr

  79. pAlai
  'ciRai n'AL Igkai uRai n'ani tiraLvI,
  kUrai n'al manaik kuRun' toTi makaLir
  maNal ATu kazagkin, aRai micait tAam
  Er taraluRRa iyakku arug kavalaip
  5
  pirin'tOr van'tu, n'appuNarap puNarn'tOr
  pirital cUztalin, ariyatum uNTO?'
  enRu n'Am kURik kAmam cepputum;
  ceppAtu viTinE, uyiroTum van'tanRu-
  amma! vAzi, tOzi!-
  10
  yAtanin tavirkkuvam, kAtalar celavE?
  pirivu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu.-kaNNakanAr

  84. pAlai
  kaNNum, tOLum, taN n'aRugkatuppum,
  titalai alkulum pala pArATTi,
  n'erun'alum ivaNar mannE! inRE,
  peru n'Ir oppin pEey veN tEr
  5
  maran il n'IL iTai mAn n'acaiyuRUum,
  cuTumaN tacumpin mattam tinRa
  piRavA veNNey uruppu iTan'tanna
  uvar ezu kaLari Omai am kATTu,
  veyil vIRRirun'ta vempu alai aruj curam
  10
  Ekuvar enpa, tAmE-tamvayin
  iran'tOr mARRal ARRA
  illin vAzkkai vallAtOrE.
  piriviTai ARRALAya talaivi tOzikkuc colliyatu.

  86. pAlai
  aRavar, vAzi-tOzi! maRavar
  vEl ena virin'ta katuppin tOla
  pANTil oppin pakanRai malarum
  kaTum pani aRciram, n'aTugka, kANtakak
  5
  kai val vinaivan taiyupu corin'ta
  curitaka uruvina Akip periya
  kOgkam kuvi mukai aviza, Igkai
  n'al taLir n'ayavara n'uTagkum
  muRRA vEnil munni van'tOrE!
  kuRitta paruvattinvinaimuTittu van'tamai kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-n'akkIrar

  92. pAlai
  uLLArkollO-tOzi!-tuNaiyoTu
  vEnil Oti pATu n'aTai vazalai
  vari maral n'ukumpin vATi, avaNa
  vaRan porun'tu kunRattu ucci kavAan
  5
  vETTac cIRUr akan kaN kENip
  paya n'iraikku eTutta maNi n'Irp pattar,
  pun talai maTap piTi kanROTu Ara,
  vil kaTin'tu UTTina peyarum
  kol kaLiRRu oruttal curan iRan'tOrE!
  piriviTai vERupaTTa kizattikkut tOzi colliyatu.

  103. pAlai
  onRu terin'tu uraitticin-n'ejcE! pun kAl
  ciRiyilai vEmpin periya konRu,
  kaTAam cerukkiya kaTuj cina munpin
  kaLiRu n'inRu iRan'ta n'Ir al Irattu,
  5
  pAl avi tOl mulai akaTu n'ilam cErttip
  paci aTa muTagkiya paig kaT cen'n'Ay
  mAyA vETTam pOkiya kaNavan
  poyyA marapin piNavu n'inain'tu iragkum
  virun'tin veg kATTu varun'tutum yAmE;
  10
  ALvinaikku akalvAm eninum,
  mILvAm eninum, n'I tuNin'tatuvE.
  poruLvayiRpirin'ta talaivan iTaiccurattu ARRAtAkiya n'ejcinaikkazaRiyatu.-marutan iLa n'AkanAr

  105. pAlai
  muLi koTi valan'ta muL arai ilavattu
  oLir cinai atira vIci, viLipaTa
  vev vaLi vazagkum vEy payil marugkil,
  kaTu n'aTai yAnai kanRoTu varun'ta,
  5
  n'eTu n'Ir aRRa n'izal il AgkaN
  aruj curak kavalaiya ennAy; n'eTuj cEN
  paTTanai, vAziya-n'ejcE!-kuTTuvan
  kuTa varaic cunaiya mA itazk kuvaLai
  vaNTu paTu vAn pOtu kamazum
  10
  am cil Oti arum paTar uRavE.
  iTaic curattu mILaluRRa n'ejcinait talaimakan kazaRiyatu.-muTattirumARan

  107. pAlai
  uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukirp
  piTi piLan'tiTTa n'Ar il veN kOTTuk
  koTiRu pOl kAya vAl iNarp pAlai,
  cel vaLi tUkkalin, ilai tIr n'eRRam
  5
  kal izi aruviyin ollena olikkum,
  pul ilai Omaiya, puli vazagku attam
  cenRa kAtalarvazi vazippaTTa
  n'ejcE n'alvinaippARRE; INTu ozin'tu,
  AnAk kauvai malain'ta
  10
  yAnE, tOzi! n'OyppAlEnE.
  piriviTai melin'ta talaivi tOzikkuc colliyatu

  109. pAlai
  'onRutum' enRa tonRu paTu n'aTpin
  kAtalar akanRena, kalagkip pEtuRRu,
  'annavO, in' n'annutal n'ilai?' ena,
  vinaval AnAp punaiyizai! kEL, ini
  5
  uraikkal AkA evvam; immena
  iraikkum vATai iruL kUr pozutil,
  tuLiyuTait tozuvin tuNital aRRattu,
  uccik kaTTiya kUzai Avin
  n'ilai ena, oruvEn Aki
  10
  ulamara, kaziyum, ip pakal maTi pozutE!
  piriviTai ARRALAya talaimaLatu n'ilaikaNTa tOzikkut talaimakaLcolliyatu.-mILip perumpatumanAr

  110. pAlai
  piracam kalan'ta veN cuvait tImpAl
  viri katirp poRkalattu oru kai En'ti,
  puTaippin cuRRum pUn' talaic ciRu kOl,
  'uN' enRu Okkupu pizaippa, teN n'Ir
  5
  muttu arip poRcilampu olippat tattuRRu,
  ari n'araik kUn'taR cem mutu ceviliyar
  pari melin'tu oziya, pan'tar OTi,
  Eval maRukkum ciRu viLaiyATTi
  aRivum ozukkamum yANTu uNarn'tanaLkol?
  10
  koNTa kozun'an kuTi vaRan uRRena,
  koTutta tan'tai kozuj cORu uLLAL,
  ozuku n'Ir n'uNagku aRal pOla,
  pozutu maRuttu uNNum ciRu matukaiyaLE!
  manaimaruTci; makaLn'ilai uraittatUum Am.-pOtanAr

  113. pAlai
  uzai aNan'tu uNTa iRai vAgku uyarcinaip
  pul arai irattip potip puRap pacug kAy
  kal cEr ciRu n'eRi malkat tAam
  perug kATu iRan'tum, eyta van'tanavAl-
  5
  'aruj ceyal poruT piNi munni, yAmE
  cERum, maTan'tai!' enRalin, tAn tan
  n'eytal uNkaN paital kUra,
  pin irug kUn'talin maRaiyinaL, peritu azin'tu,
  utiyan maNTiya oli talai jATpin
  10
  immen perug kaLattu iyavar Utum
  Ampal am kuzalin Egki,
  kalagku ajar uRuvOL pulampu koL n'OkkE!
  iTaic curattu ARRAnAya talaivan colliyatu.-iLagkIranAr

  115. mullai
  malarn'ta poykaip pUk kuRRu azugka
  ayarn'ta Ayam kaN initu paTIiyar,
  annaiyum ciRitu taNin'tu uyirinaL; 'in n'Irt
  taTag kaTal vAyil uNTu, cil n'Ir' ena,
  5
  mayil aTi ilaiya mAk kural n'occi
  manai n'aTu mauvaloTu Uz mukai aviza,
  kAr etirn'tanRAl, kAlai; kAtalar
  tavac cEy n'ATTar Ayinum, mikap pEr
  anpinar-vAzi, tOzi!-n'an pukaz
  10
  ulappu inRu peRinum taviralar;
  kETTicin allenO, vicumpin takavE?
  piriviTai ARRALAya talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttiyatu.

  118. pAlai
  aTaikarai mAattu alagku cinai poliyat
  taLir kavin eytiya taN n'aRum potumpil,
  cEvaloTu kezIiya ceg kaN irug kuyil
  pukanRu etir Alum pU mali kAlaiyum,
  5
  'akanROrmanRa n'am maRan'ticinOr' ena,
  iNar uRupu, uTaivatantalaiyum puNarvinai
  Ova mAkkaL oL arakku UTTiya
  tukilikai anna, tuyt talaip pAtiri
  vAl itaz alari vaNTu paTa En'ti,
  10
  putu malar teruvutoRu n'uvalum
  n'otumalATTikku n'Om, en n'ejcE!
  paruvam kaNTu ARRALAya talaivi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  126. pAlai
  paig kAy n'al iTam orIiya cegkAyk
  karug kaLi In'tin veN puRak kaLari
  iTu n'IRu ATiya kaTu n'aTai oruttal
  AL peRal n'acaii, n'AL curam vilagki,
  5
  tunaitarum vampalark kANAtu, ac cinam
  panaik kAnRu ARum pAz n'ATTu attam,
  iRan'tu cey poruLum inpam tarum enin,
  iLamaiyin ciRan'ta vaLamaiyum illai;
  iLamai kazin'ta pinRai, vaLamai
  10
  kAmam tarutalum inRE; atanAl,
  n'illAp poruT piNic cERi;
  vallE-n'ejcam!-vAykka n'in vinaiyE!
  poruL valitta n'ejcinait talaivan n'erugkic celavu azugkiyatu.

  137. pAlai
  taNNiya kamazum tAz irug kUn'tal,
  taTa men paNait tOL, maTa n'allOLvayin
  piriyac cUzn'tanai Ayin, ariyatu onRu
  eytinai, vAziya-n'ejcE!-cev varai
  5
  aruvi AnRa n'Ir il n'IL iTai,
  kayan' talai maTap piTi uyagku paci kaLaiiyar,
  perug kaLiRu tolaitta muTat tAL Omai
  aruj curam celvOrkku alkun'izal' Akum
  kunRa vaippin kAnam
  10
  cenRu, cEN akaRal valliya n'IyE!
  talaivan celavu azugkiyatu.-perugkaNNanAr

  141. pAlai
  iruj cERu ATiya koTug kavuL, kaya vAy,
  mAri yAnaiyin marugkul tINTi,
  pori arai jemirn'ta puzaR kAyk konRai,
  n'ITiya caTaiyOTu ATA mEnik
  5
  kunRu uRai tavaciyar pOla, pala uTan
  enRUz n'IL iTaip poRpat tOnRum
  aruj curam eLiyaman, n'inakkE; parun'tu paTa,
  pANTiloTu poruta pal piNart taTak kai
  En'tu kOTTu yAnai icai veg kiLLi
  10
  vampu aNi uyar koTi ampar cUzn'ta
  aricil am taN aRal anna, ivaL
  viri oli kUn'tal viTTu amaikalanE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaivan collic celavu azugkiyatu.-calliyagkumaranAr

  143. pAlai
  aitE kamma yAnE; oyyena,
  taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRattu,
  Orai Ayamum n'occiyum kANtoRum,
  n'Ir vAr kaNNEn kaluzum enninum,
  5
  kiLLaiyum, 'kiLai' enak kUum; iLaiyOL
  vazu ilaL amma, tAnE; kuzIi,
  ampal mUtUr alar vAyp peNTir
  innA in urai kETTa cil n'AL
  aRiyEn pOla uyirEn;
  10
  'n'aRiya n'ARum n'in katuppu' enREnE.
  manai maruTci.-kaNNakAran koRRanAr

  148. pAlai
  vaNNam n'Okkiyum, men mozi kURiyum,
  'n'I avaN varutal ARRAy' enat tAm
  toTagki ALvinaip pirin'tOr, inRE,
  n'eTug kayam purin'ta n'Ir il n'IL iTai,
  5
  ceg kAl marAattu am puTaip porun'ti,
  vAgku cilai maRavar vIgku n'ilai ajcAtu,
  kal aLaic ceRin'ta vaL ukirp piNavin
  in puniRRu iTumpai tIra, cinam ciRan'tu,
  ceg kaN irum pulik kOL val ERRai
  10
  uyar maruppu oruttal pukar mukam pAyum
  aruj curam iRappa enpa;
  varun'tEn-tOzi!-vAykka, avar celavE!
  pirivuNarn'tu vERupaTTa talaiviyait tOzi vaRpuRIiyatu.-kaLLampALanAr

  153. pAlai
  kuNa kaTal mukan'tu, kuTakku Erpu iruLi,
  maN tiNi jAlam viLagka, kammiyar
  cempu cori pAnaiyin minni, ev vAyum
  tan tozil vAytta in kural ezili
  5
  tenpula marugkil cenRu aRRAgku,
  n'ejcam avarvayin cenRena, INTu ozin'tu,
  uNTal aLittu en uTampE-viRal pOr
  vej cina vEn'tan pakai alaik kalagki,
  vAzvOr pOkiya pEr Urp
  10
  pAz kAttirun'ta tani makan pOnRE.
  piriviTai melin'ta talaivi colliyatu.-tanimakanAr

  157. pAlai
  irug kaN jAlattu INTu tozil utavip
  perum peyal pozin'ta vazi n'AL amaiyattu,
  pal poRi aravin cel puRam kaTuppa
  yARRu aRal n'uNagkiya n'AT pata vEnil,
  5
  iNar tutai mAatta puNar kuyil viLittoRum,
  n'amvayin n'inaiyum n'ejcamoTu, kaimmikak
  kETToRum kaluzumAl peritE-kATTa
  kuRum poRai ayala n'eTun' tAL vEgkai
  am pUn' tAtu ukkanna
  10
  n'uN pal titti mAayOLE.
  poruLvayiR pirin'ta talaivan paruvam uNarn'ta n'ejciRku uraittatu.-iLa vETTanAr

  162. pAlai
  'manai uRai puRavin ceg kAR pETaik
  kAmar tuNaiyoTu cEval cEra,
  pulampinRu ezutaru punkaN mAlait
  taniyE iruttal ARREn' enRu, n'in
  5
  pani vAr uNkaN paitala kaluza,
  'n'ummoTu varuval' enRi; emmoTu-
  perum peyart tan'tai n'ITu pukaz n'eTu n'akar
  yAyoTu n'ani mika maTavai!-munAatu
  vEnil iRRit tOyA n'eTu vIz,
  10
  vazi n'Ar Ucalin, kOTai tUkkutoRum,
  tujcu piTi varuTum attam
  vallai Akutal ollumO, n'inakkE?
  'uTan pOtuval' enRa talaivikkut talaivan coRRatu.

  164. pAlai
  'uRai tuRan'tirun'ta puRavil, tanAtu
  ceg katirc celvan teRutalin, maN paka,
  ulaku mika varun'ti uyAvuRukAlaic
  cenRanar Ayinum, n'anRu ceytanar' enac
  5
  collin teLippavum, teLital cellAy-
  cegkOl vALik koTu vil ATavar
  vampa mAkkaL uyirt tiRam peyarttena,
  veg kaTaRRu aTai mutal paTu muTai tazIi,
  uRu pacik kuRu n'ari kuRukal cellAtu
  10
  mARu puRakkoTukkum attam,
  URu ilarAkutal uLLAmARE.
  poruL muTittu van'tAn enpatu, vAyilkaLvAyk kETTa tOzi talaivikkuuraittatu.

  166. pAlai
  ponnum maNiyum pOlum, yAza n'in
  n'annar mEniyum n'ARu irug katuppum;
  pOtum paNaiyum pOlum, yAza n'in
  mAtar uNkaNum vanappin tOLum:
  5
  ivai kANtORum akam malin'tu, yAnum
  aRam n'ilaipeRROr anaiyEn; atantalai,
  polan'toTip putalvanum poytal kaRRanan;
  vinaiyum vERu pulattu ilenE; n'inaiyin,
  yAtanin pirikO?-maTan'tai!-
  10
  kAtal tAnum kaTalinum peritE!
  celavuk kuRippinAl vERupaTTa kizattikkut talaivan colliyatu.

  171. pAlai
  n'Ir n'acaikku Ukkiya uyaval yAnai
  vEniR kunRattu vev varaik kavAan
  n'ilam cela, cellAk kayan' talaik kuzavi
  cEri am peNTir n'ejcattu eRiya
  5
  Ur AnkanRoTu pukutum n'ATan
  pan malai aruj curam iRappin, n'am viTTu,
  yAgku vallun'a maRRE-jAgka
  vinaip pUN teN maNi vIzn'tana n'ikarppak
  kazutu kAlkoLLum pozutu koL pAnAL,
  10
  Arva n'ejcamoTu aLaii,
  mArpu uRap paTuttal marIiya kaNNE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTku uraittatu.

  174. pAlai
  'kaRRai In'tin muRRuk kulai anna
  AL il attat tAL am pOn'taik
  kOLuTai n'eTuj cinai AN kural viLippin,
  puli etir vazagkum vaLi vazagku Ar iTaic
  5
  cenRa kAtalar van'tu, initu muyagki,
  piriyAtu oru vazi uRaiyinum, peritu azin'tu
  uyagkinai, maTan'tai!' enRi-tOzi!-
  aRRum Akum, aHtu aRiyAtOrkkE;
  vIzAk koLkai vIzn'ta koNTi
  10
  mallal mArpu maTuttanan
  pullu maRRu evanO anpu ilagkaTaiyE?
  vinai muRRi van'tu eytiya kAlattu, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRIi n'inRATku avaL colliyatu.

  177. pAlai
  paran'tu paTu kUr eri kAnam n'aippa,
  maram tIyuRRa makiz talaiam kATTu
  otukku arum vej curam iRan'tanar maRRavar;
  kuRippin kaNTicin yAnE; n'eRip paTa,
  5
  vElum ilagku ilai tuTaippa; palakaiyum
  pIli cUTTi maNi aNipavvE;
  paNTinum n'ani pala aLippa; iniyE
  van'tanRu pOlum-tOzi!-n'on'tu n'on'tu,
  ezutu ezil uNkaN pAvai
  10
  azitaru veLLam n'In'tum n'ALE.
  celavuk kuRippu aRin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu.

  179. pAlai
  il ezu vayalai IRRu A tinRena,
  pan'tu n'ilattu eRin'tu, pAvai n'Ikki,
  av vayiRu alaitta en cey vinaik kuRumakaL
  mAn amarppanna maiyal n'OkkamoTu,
  5
  yAnum tAyum maTuppa, tEnoTu
  tIm pAl uNNAL vIgkuvanaL vimmi,
  n'erun'alum anaiyaLmannE; inRE,
  mai aNaR kALai poy pukalAka,
  aruj curam iRan'tanaL enpa-tan
  10
  murun'tu Er veN pal mukiz n'akai tiRan'tE.
  manai maruTci

  184. pAlai
  oru makaL uTaiyEn mannE; avaLum
  ceru miku moympin kUrvER kALaiyoTu
  peru malai aruj curam n'erun'al cenRanaL;
  'iniyE, tAgku n'in avalam' enRir; atu maRRu
  5
  yAgganam ollumO? aRivuTaiyIrE!
  uLLin uLLam vEmE-uNkaN
  maNi vAz pAvai n'aTai kaRRanna en
  aNi iyaR kuRumakaL ATiya
  maNi Er n'occiyum teRRiyum kaNTE.
  manai maruTci

  186. pAlai
  kal URRu INTala kayan aRa, vAgki,
  irum piNart taTak kai n'ITTi, n'Ir n'oNTu,
  perug kai yAnai piTi etir OTum
  kAnam vempiya vaRam kUr kaTattiTai,
  5
  vEnil Oti n'iRam peyar mutu pOttu,
  pAN yAz kaTaiya, vAgki, pAgkar
  n'eTu n'ilai yAam ERum tozila-
  piRarkku ena muyalum pEr aruL n'ejcamoTu
  kAmar poruT piNi pOkiya
  10
  n'Am veg kAtalar cenRa ARE.
  piriviTai melin'ta tOzikkut talaivi colliyatu.

  189. pAlai
  tam alatu illA n'am n'ayan'tu aruLi
  innum vArAr; Ayinum, cenniyar,
  teRal arug kaTavuL munnar, cIRiyAz
  n'arampu icaittanna in kuraR kurukin
  5
  kagkai vagkam pOkuvarkollO-
  ev vinai ceyvarkol tAmE?-vev vinaik
  kolai val vETTuvan valai parin'tu pOkiya
  kAnap puRavin cEval vAy n'Ul
  cilampi am cinai verUum,
  10
  alagkal ulavai am kATu iRan'tOrE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.

  193. pAlai
  aTTarakku uruvin vaTTu mukai Igkait
  tuyt talaip putu malart tuLi talaik kalAva,
  n'iRai n'Irp puniRRup pulam tuzaii, AnAy,
  irum puRam tazUum perun' taN vATai!
  5
  n'inakkut tItu aRin'tanRO ilamE;
  paNait tOL el vaLai jekiztta em kAtalar
  aruj ceyal poruT piNip pirin'tanarAka,
  yArum il oru ciRai irun'tu,
  pEr ajar uRuviyai varuttAtImE!
  piriviTai ARRALAkiya talaimakaL colliyatu.

  197. pAlai
  'tOLE toTi n'ekizn'tanavE; n'utalE
  pIr ivar malarin pacappu Urn'tanRE;
  kaNNum taN pani vaikina; annO!
  teLin'tanam manRa; tEyar en uyir' ena,
  5
  Azal, vAzi-tOzi!-n'I; n'in
  tAzn'tu oli katuppin vIzn'ta kAloTu,
  vaNTu paTu putu malar uNtuRait tarIiya,
  peru maTa makaLir munkaic ciRu kOl
  polan' toTi pOla minni, kaNag koL
  10
  in icai muracin iragki, mannar
  eyil Ur pal tOl pOlac
  cel mazai tavazum, avar n'al malai n'ATTE.
  varaivu n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-n'akkIrar

  198. pAlai
  cEyin varUum matavali! yA uyarn'tu
  Omai n'ITiya kAn iTai attam,
  munn'AL umpark kazin'ta en makaL
  kaNpaTa, n'Ir Azn'tanRE; tan'tai
  5
  tan Ur iTavayin tozuvEn; n'uN pal
  kOTu En'tu alkul arumpiya titalai,
  vArn'tu ilagku vAl eyiRRu, polin'ta tAar,
  cil vaLai, pal kUn'talaLE, avaLE;
  mai aNal eruttin munpin taTak kai
  10
  val vil ampin eyyA vaN makizt
  tan'taitan Ur ituvE;
  InREn yAnE; polika, n'um peyarE!
  pin cenRa cevili iTaic curattuk kaNTArkkuc colliyatu.-kayamanAr

  202. pAlai
  puli porac civan'ta pulAl am ceg kOTTu
  oli pal muttam Arppa, vali ciRan'tu,
  van cuval parArai murukki, kanRoTu
  maTap piTi tazIiya taTak kai vEzam,
  5
  tEn cey perug kiLai iriya, vEgkaip
  pon purai kavaLam puRan'tarupu UTTum
  mA malai viTarakam kavaii, kANvara,
  kaNTicin-vAziyO, kuRumakaL!-n'un'tai,
  aRumIn payan'ta aRam cey tigkaL
  10
  cel cuTar n'eTug koTi pOla,
  pal pUg kOgkam aNin'ta kATE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakan talaimakaTkuc colliyatu.-pAlai pATiya perug kaTugkO

  205. pAlai
  aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
  ALi n'an mAn, vETTu ezu kOL ukirp
  pUm poRi uzuvai tolaicciya, vain' n'uti
  En'tu veN kOTTu, vayak kaLiRu izukkum
  5
  tun arug kAnam ennAy, n'IyE
  kuvaLai uNkaN ivaL INTu oziya,
  ALvinaikku akaRiAyin, inRoTu
  pOyinRukollO tAnE-paTappaik
  koTu muL Igkai n'eTu mA am taLir
  10
  n'Ir mali kataz peyal talaiiya
  Ay n'iRam puraiyum ivaL mAmaik kavinE!
  talaimakan tan n'ejciRkuc colli, celavu azugkiyatu. tOzi celavu azugkac colliyatUum Am.-iLan'AkanAr

  208. pAlai
  viRal cAl viLagku izai n'ekiza, vimmi,
  aRal pOl teL maNi iTai mulai n'anaippa,
  viLivu ila kaluzum kaNNoTu, peritu azin'tu,
  evan inaipu vATuti?-cuTar n'utaR kuRumakaL!-
  5
  celvAr allar n'am kAtalar; celinum,
  n'OnmAr allar, n'OyE; maRRu avar
  konnum n'ampug kuraiyar tAmE;
  ciRan'ta anpinar; cAyalum uriyar;
  pirin'ta n'amminum iragki, arum poruL
  10
  muTiyAtuAyinum varuvar; atantalai,
  in tuNaip pirin'tOr n'ATit
  taruvatu pOlum, ip peru mazaik kuralE?
  celavuRRAratu kuRippu aRin'tu ARRALAya talaimakaL uraippa,tOzi colliyatu.-n'occi n'iyamag kizAr

  212. pAlai
  pArvai vETTuvan paTu valai verIi,
  n'eTug kAl kaNan'tuL am pulampu koL teL viLi
  curam cel kOTiyar katumena icaikkum
  n'arampoTu koLLum attattu AgkaN
  5
  kaTug kuraR pampaik kata n'Ay vaTukar
  n'eTum perug kunRam n'In'ti, n'am vayin
  van'tanar; vAzi-tOzi!-kaiyatai
  cem pon kazaltoTi n'Okki, mA makan
  kavavuk koL in kural kETToRum,
  10
  avavuk koL manattEm Akiya n'amakkE.
  poruL muTittut talaimakanOTu van'ta vAyilkaLvAy varavu kETTa tOzi talai makaTkuc colliyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

  224. pAlai
  anpinar, mannum periyar; atantalai,
  'pinpani amaiyam varum' ena, munpanik
  kozun'tu mun'tuRIik kuravu arumpinavE;
  'puNarn'tIr puNarminO' enna, iNarmicaic
  5
  ceg kaN irug kuyil etir kural payiRRum
  inpa vEnilum van'tanRu; n'amvayin
  'piriyalam' enRu, teLittOr tEettu,
  ini evan mozikO, yAnE-kayan aRak
  kaN azin'tu ulaRiya pal mara n'eTu n'eRi
  10
  vil mUcu kavalai vilagkiya
  vem munai aruj curam munniyOrkkE?
  tOziyAl pirivu uNarttappaTTa talaimakaL peyarttum col kaTAvappaTTu,'aRivilAtEm ennai colliyum, piriyAr AkArO?' enRu colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  226. pAlai
  maram cA marun'tum koLLAr, mAn'tar;
  uram cAc ceyyAr, uyartavam; vaLam keTap
  ponnum koLLAr, mannar-n'annutal!-
  n'Am tam uNmaiyin uLamE; atanAl
  5
  tAm ceyporuL aLavu aRiyAr; tAm kacin'tu,
  enRUz n'iRuppa, n'IL iTai oziya,
  cenROrmanRa n'am kAtalar; enRum
  inna n'ilaimaittu enpa;
  ennOrum aRipa, iv ulakattAnE.
  piriviTai melin'ta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.-kaNi punkunRanAr

  229. pAlai
  'cERum, cERum' enRalin, pala pulan'tu,
  'cenmin' enRal yAn ajcuvalE;
  'cellAtIm' enac ceppin, pallOr
  n'iRattu eRi pun colintiRattu ajcuvalE;
  5
  atanAl, cenmin; cenRu vinai muTimin; cenRAgku,
  avaN n'ITAtal Ompumin; yAmattu,
  izai aNi Akam vaTuk koLa muyagki,
  uzaiyIrAkavum panippOL tamiyE
  kuzaivAn, kaNNiTattu INTit taNNena,
  10
  ATiya iLa mazaip pinRai,
  vATaiyum kaNTirO, van'tu n'inRatuvE?
  talaimakanAl pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai ARRuvittuc cella uTanpaTTatu; celavu azugkuvittatUum Am.

  237. pAlai
  n'ani mikap pacan'tu, tOLum cAay,
  pani mali kaNNum paNTu pOlA;
  in uyir anna pirivu arug kAtalar
  n'Ittu n'ITinar ennum pulavi
  5
  uTkoNTu UTinRum ilaiyO?-maTan'tai!-
  uvakkAN tOnRuva, Ogki-viyappuTai
  iravalar varUum aLavai, aNTiran
  puravu etirn'tu tokutta yAnai pOla,
  ulakam uvappa, Otu arum
  10
  vERu pal uruvin, Ertarum mazaiyE!
  tOzi urai mARupaTTatu.-kArikkaNNanAr

  240. pAlai
  aitE kamma, iv ulaku paTaittOnE-
  vai Er vAl eyiRRu oL n'utaR kuRumakaL
  kai kavar muyakkam mey uRat tiruki,
  Egku uyirppaTTa vIgku mulai Akam
  5
  tuyil iTaippaTUum tanmaiyatuAyinum,
  veyil veytuRRa paral aval otukkil,
  kaNicciyil kuzitta kUval n'aNNi,
  An vazip paTun'ar tONTiya pattal
  yAnai ina n'irai vauvum
  10
  kAnam tiNNiya malai pOnRicinE.
  piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu; n'ejcinAl poruL valikkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatUum Am.-n'appAlattanAr

  241. pAlai
  uLLArkollO-tOzi!-koTuj ciRaip
  puL aTi poRitta variyuTait talaiya
  n'Ir azi marugkin Ir ayir tOnRa,
  vaLarA vATai uLarpu n'ani tINTalin,
  5
  vEza veN pU virivana palavuTan,
  vEn'tu vIcu kavariyin, pUm putal aNiya,
  mazai kazi vicumpin mARi jAyiRu
  vizittu imaippatu pOl viLagkupu maRaiya,
  ellai pOkiya pozutin el uRa,
  10
  panikkAl koNTa paiyuL yAmattu,
  pal itaz uNkaN kaluza,
  n'illAp poruTpiNip pirin'ticinOrE?
  talaimakaL vanpuRai etir azin'tatu.-maturaip perumarutanAr

  243. pAlai
  tEm paTu cilampil teL aRal tazIiya
  tuRukal ayala tU maNal aTaikarai,
  alagku cinai potuLiya n'aRu vaTi mAattup
  potumputORu alkum pUg kaN irug kuyil,
  5
  'kavaRu peyarttanna n'illA vAzkkai iTTu
  akaRal Ompumin, aRivuTaiyIr!' ena,
  kaiyaRat tuRappOrk kazaRuva pOla,
  mey uRa irun'tu mEvara n'uvala,
  innAtu Akiya kAlai, poruLvayiR
  10
  piriyal ATavarkku iyalpu enin,
  aritu manRamma, aRattinum poruLE?
  piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.-kAmakkaNip pacalaiyAr

  246. pAlai
  iTUu UgkaN iniya paTUum;
  n'eTuj cuvarp palliyum pAgkil tERRum;
  manai mA n'occi mImicai mAc cinai,
  vinai mAN irug kuyil payiRRalum payiRRum;
  5
  uram puri uLLamoTu curam pala n'In'ti,
  ceyporuTku akanRanarAyinum poyyalar,
  varuvar vAzi-tOzi!-puRavin
  pon vIk konRaiyoTu piTavut taLai aviza,
  in icai vAnam iragkum; avar,
  10
  'varutum' enRa paruvamO ituvE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-kAppiyaj cEn'tanAr

  252. pAlai
  'ulavai Omai olku n'ilai oTugki,
  ciLvITu kaRagkum cEy n'ATTu attam,
  tiRam puri koLkaiyoTu iRan'tu ceyina allatu,
  arum poruT kUTTam irun'tOrkku il' ena,
  5
  valiyA n'ejcam valippa, cUzn'ta
  vinai iTai vilagkala pOlum-punai cuvarp
  pAvai anna pazitIr kATci,
  aitu Eyn'tu akanRa alkul, mai kUrn'tu
  malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
  10
  muyal vETTu ezun'ta muTuku vicaik kata n'Ay
  n'al n'Ap puraiyum cIRaTi,
  pommal Oti, punaiizai kuNanE!
  'poruLvayiR piriyum' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ammeyyan n'AkanAr

  256. pAlai
  n'IyE, pATal cAnRa pazi tapu cIRaTi,
  alku peru n'alattu, amartta kaNNai;
  kATE, n'izal kavin izan'ta azal kavar maratta,
  pulampu vIRRirun'tu n'alam citain'tanavE;
  5
  in' n'ilai tavirn'tanam celavE: vain' n'utik
  kaLavuTan kamaza, piTavut taLai aviza,
  kAr peyal ceyta kAmar kAlai,
  maTap piNai tazIiya mA eruttu iralai
  kAz koL vElattu Az cinai payan'ta
  10
  kaN kavar vari n'izal vatiyum
  taN paTu kAnamum tavirn'tanam celavE.
  'poruLvayiR pirin'tAn' enRu ARRALAkiya talaimakaLait talaimakan ARRiyatu. -pAlai pATiya perugkaTugkO

  262. pAlai
  taN punak karuviLaik kaN pOl mA malar,
  ATu mayiR pIliyin vATaiyoTu tuyalvara,
  uRai mayakkuRRa Ur tujcu yAmattu,
  n'aTugku piNi n'aliya n'al ezil cAay,
  5
  tuni kUr manattaL, muni paTar uzakkum
  paNait tOL, arumpiya cuNagkin, kaNaik kAl,
  kuvaLai n'ARum kUn'tal, tEmozi
  ivaLin tIrn'tum, ALvinai valippa,
  'pirival' n'ejcu, ennum Ayin,
  10
  aritu manRamma, inmaiyatu iLivE.
  talaimakaL ARRAk kuRippu aRin'tu, piriviTai vilakkiyatu.-perun'talaic cAttanAr

  264. pAlai
  pAmpu aLaic ceRiya muzagki, valan Erpu,
  vAn taLi pozin'ta kANpu in kAlai,
  aNi kiLar kalAvam aitu virittu iyalum
  maNi purai eruttin majjai pOla, n'in
  5
  vI pey kUn'tal vIcu vaLi uLara
  Ekuti-maTan'tai!-ellinRu pozutE:
  vEy payil iRumpil kOvalar yAtta
  A pUN teN maNi iyampum,
  IkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakan, talaimakaLai vaRpuRIiyatu; uTanpOy maRuttarA n'inRAn UrkATTi, vaRpuRIiyatum Am.-AvUrk kAvitikaL cAtEvanAr

  269. pAlai
  kurumpai maNip pUN peruj ceg kiNkiNip
  pAl Ar tuvar vAyp paim pUT putalvan,
  mAlaik kaTTil, mArpu Urpu iziya,
  av eyiRu ozukiya av vAy mAN n'akaic
  5
  ceyir tIr koLkai n'am uyir veg kAtali
  tirumukattu alamarum kaN iNain'tu alkalum,
  peruma! vaLLiyin piNikkum ennAr,
  ciRu pal kunRam iRappOr;
  aRivAr yAr, avar munniyavvE?
  tOzi vAyil maRuttatu; celavu azugkuvittatUum Am.- eyinan'tai makan iLagkIranAr.

  271. pAlai
  irum puniRRu erumaip peruj cevik kuzavi
  pain' tAtu eruvin vaiku tuyil maTiyum
  cezun' taN manaiyOTu em ivaN oziya,
  cel perug kALai poym maruNTu, cEy n'ATTuc
  5
  cuvaik kAy n'ellip pOkku arum pogkar
  vIz kaTait tiraL kAy orugkuTan tinRu,
  vI cunaic ciRu n'Ir kuTiyinaL, kazin'ta
  kuvaLai uNkaN en makaL Oranna,
  cey pOz veTTiya poytal Ayam,
  10
  mAlai viri n'ilavil peyarpu puRagkANTaRku,
  mA irun' tAzi kavippa,
  tA inRu kazika, eR koLLAk kURRE.
  manai maruNTu colliyatu.

  274. pAlai
  n'eTu vAn minni, kuRun' tuLi talaii,
  paTu mazai pozin'ta pakuvAyk kunRattu,
  uzai paTu mAn piNai tINTalin, izai makaL
  pon cey kAcin, oN pazam tAam
  5
  kumiz talaimayagkiya kuRum pal attam,
  'emmoTu varutiyO, pommal Oti?' enak
  kURinRum uTaiyarO maRRE-vERupaTTu
  irum puli vazagkum cOlai,
  perug kal vaippin curan iRan'tOrE?
  tOzi paruvam mARupaTTatu.-kAvan mullaip pUtanAr

  277. pAlai
  koTiyai; vAzi-tumpi!- in' n'Oy
  paTukatil amma, yAn n'inakku uraittena;
  meyyE karumai anRiyum, cevvan
  aRivum karitO-aRanilOy!-n'inakkE?
  5
  manai uRak kAkkum mAN perug kiTakkai
  n'uN muL vElit tAtoTu potuLiya
  tARu paTu pIram Uti, vERupaTa
  n'ARRam inmaiyin, pacalai UtAy:
  ciRu kuRum paRavaikku OTi, viraivuTan
  10
  n'ejcu n'ekiz ceytatan payanO? anpu ilar,
  vem malai aruj curam iRan'tOrkku
  en n'ilai uraiyAy, cenRu, avaN varavE.
  paTTa pinRai varaiyAtu, kizavOn n'eTTiTaik kazin'tu poruLvayiR piriya,ARRaLAkiya talaimakaL tumpikkuc colliyatu.-tumpi cEr kIranAr

  279. pAlai
  vEmpin oN pazam muNaii, iruppait
  tEm pAl ceRRa tIm pazam n'acaii,
  vaiku pani uzan'ta vAval, cinaitoRum,
  n'ey tOy tiriyin taN citar uRaippa,
  5
  n'AT curam uzan'ta vAL kEz ERRaiyoTu
  poruta yAnaip puT tAL Eyppa,
  pacip piTi utaitta Omaic cev varai
  veyil kAy amaiyattu imaikkum attattu,
  atar uzan'tu acaiyinakollO-tatarvAyc
  10
  cilampu kazIiya celvam
  piRaruzaik kazin'ta en Ayizai aTiyE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu.-kayamanAr

  281. pAlai
  mAcu il maratta pali uN kAkkai
  vaLi poru n'eTuj cinai taLiyoTu tUgki,
  vel pOrc cOzar kazAark koLLum
  n'al vakai miku palik koTaiyOTu ukukkum
  5
  aTagkAc conRi, am pal yANar
  viTakkuTaip peruj cORu, uLLuvana iruppa,
  mazai amain'tu uRRa mAl iruL n'aTu n'AL,
  tAm n'am uzaiyarAkavum, n'Am n'am
  panik kaTumaiyin, n'ani peritu azugki,
  10
  tujcAm Akalum aRivOr
  anpilar-tOzi!-n'am kAtalOrE.
  vanpoRai etir azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu; 'ARRAL' enak kavanRa tOzi talaimakaTku uraittatUum Am.- kazArk kIran eyiRRiyAr

  284. pAlai
  'puRam tAzpu iruNTa kUn'tal, pOtin
  n'iRam peRum Ir itazp polin'ta uNkaN,
  uLLam piNikkoNTOLvayin', n'ejcam,
  'cellal tIrkam; celvAm' ennum:
  5
  'ceyvinai muTiyAtu evvam ceytal
  eyyAmaiyOTu iLivu talaittarum' ena,
  uRuti tUkkAt tUgki, aRivE,
  'ciRitu n'ani viraiyal' ennum: AyiTai,
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu mARu paRRiya
  10
  tEypurip pazag kayiRu pOla,
  vIvatukol en varun'tiya uTampE?
  poruL muTiyAn'inRa talaimakan ARRAnAkic colliyatu.- tEypurip pazagkayiRRinAr

  286. pAlai
  'Ucal oN kuzai uTai vAyttanna,
  attak kumizin Ay itaz alari
  kal aRai varikkum pullen kunRam
  cenROrmanRa; celIiyar en uyir' ena,
  5
  punai izai n'ekiza vimmi, n'on'tu n'on'tu
  inaital AnRicin-Ayizai!-n'inaiyin
  n'aTTOr Akkam vENTiyum, oTTiya
  n'in tOL aNi peRa varaRkum
  anRO-tOzi!-avar cenRa tiRamE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-tuRaikkuRumAviR pAlag koRRanAr

  293. pAlai
  maNik kural n'occit teriyal cUTi,
  palik kaL Ar kaip pAr mutu kuyavan
  iTu pali n'uvalum akantalai manRattu,
  vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUrp
  5
  pUg kaN Ayam kANtoRum, empOl,
  peru vituppuRukamAtO-em iR
  pommal Otiyait tan mozik koLIi,
  koNTu uTan pOka valitta
  vankaN kALaiyai InRa tAyE.
  tAy manai maruNTu colliyatu; avariTattAraik kaNTu colliyatUum Am.- kayamanAr

  296. pAlai
  en Avatukol? tOzi!-mannar
  vinai val yAnaip pukar mukattu aNin'ta
  pon cey OTaip punai n'alam kaTuppa,
  puzaR kAyk konRaik kOTu aNi koTi iNar
  5
  E kal mImicai mEtaka malarum,
  pirin'tOr iragkum arum peRal kAlaiyum,
  vinaiyE n'inain'ta uLLamoTu tunaiic
  celpa enpa, kAtalar:
  ozitum enpa n'Am, varun'tu paTar uzan'tE.
  tOziyAl pirivu uNarttappaTTa talaimakaL colliyatu.- kutirait taRiyanAr

  298. pAlai
  vampa mAkkaL varu tiRam n'Okki,
  ceg kaNai toTutta ceyir n'Okku ATavar
  maTi vAyt taNNumait tazagku kural kETTa
  eruvaic cEval kiLaivayiR peyarum
  5
  aruj curak kavalai, ajcuvaru n'anan'talaip
  perum pal kunRam uLLiyum, maRRu-ivaL
  karumpuTaip paNait tOL n'Okkiyum, oru tiRam
  paRRAy-vAzi, em n'ejcE!-n'al tArp
  poRRErc ceziyan kUTal AgkaN,
  10
  orumai ceppiya arumai, vAn mukai
  irum pOtu kamazum kUn'tal,
  peru malai tazIiyum, n'Okku iyaiyumOmaRRE?
  tOziyAl poruL valippittut talaimakaLai eyti ARRAtAya n'ejcinai n'erug kic colli, talaimakan celavu azugkiyatu.- viRRURRu vaNNakkan tattanAr

  302. pAlai
  izai aNi makaLirin vizaitakap pUtta
  n'ITu curi iNara cuTar vIk konRaik
  kATu kavin pUttaAyinum, n'anRum
  varu mazaikku etiriya maNi n'iRa irum putal
  5
  n'arai n'iRam paTutta n'al iNart teRuz vI
  tAam tEralarkollO-cEy n'ATTu,
  kaLiRu utaittu ATiya kaviz kaN iTu n'IRu
  veLiRu il kAza vElam n'ITiya
  pazagkaN mutu n'eRi maRaikkum,
  10
  vazagku arug kAnam iRan'ticinOrE?
  paruvam kazin'tatu kaNTu talaimakaL colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  305. pAlai
  vari aNi pan'tum, vATiya vayalaiyum,
  mayil aTi anna mAk kural n'occiyum,
  kaTiyuTai viyal n'akar kAN varat tOnRa,
  tamiyE kaNTa taNTalaiyum teRuvara,
  5
  n'Oy AkinRE-makaLai!-n'in tOzi,
  eri cinam taNin'ta ilai il am cinai
  varip puRap puRavin pulampu koL teL viLi,
  uruppu avir amaiyattu, amarppanaL n'Okki,
  ilagku ilai veL vEl viTalaiyai
  10
  vilagku malai Ar iTai n'aliyumkol enavE.
  n'aRRAy, tOzikkuc colliyatu; manai maruTciyum Am.-kayamanAr

  308. pAlai
  cela viraivuRRa aravam pORRi,
  malar Er uNkaN pani vara, Ayizai-
  yAm taR karaiyavum, n'ANinaL varuvOL,
  vENTAmaiyin menmela van'tu,
  5
  vinavalum takaittalum cellAL Aki,
  veRi kamaz tuRu muTi tayagka, n'al vinaip
  poRi azi pAvaiyin kalagki, n'eTitu n'inain'tu,
  Akam aTaitan'tOLE: atu kaNTu,
  Ir maN ceykai n'Ir paTu pacug kalam
  10
  peru mazaip peyaRku ERRAgku, em
  poruL mali n'ejcam puNarn'tu uvan'tanRE.
  n'ejcinAl poruL valikkappaTTa talaimakan, talaimakaLai eyti ARRAnAy, n'ejcinaic collic celavu azugkiyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

  312. pAlai
  n'OkO yAnE, n'Om en n'ejcE-
  'panip putal Igkai am kuzai varuTa,
  ciRai kuvin'tirun'ta paital veN kuruku,
  pArvai vETTuvan, kAz kaLain'taruLa,
  5
  mAri n'inRa, maiyal aRciram-
  yAm tan uzaiyam Akavum, tAnE,
  etirtta titti muRRA mulaiyaL,
  kOTait tigkaLum panippOL-
  vATaip perum panikku ennaLkol?' enavE.
  poruL valitta talaimakan n'ejcinai n'erugkic colliyatu.-kazArk kIran eyiRRiyAr

  314. pAlai
  'mutirn'tOr iLamai azin'tum eytAr;
  vAz n'AL vakai aLavu aRijarum illai;
  mArip pittikattu Ir itaz alari
  n'aRug kAz AramoTu miTain'ta mArpil,
  5
  kuRum poRik koNTa kommai am pukarppin
  karug kaN vem mulai jemugkap pullik
  kazivatAka, kagkul' enRu
  tAm mozi vanmaiyin poyttanar, vAziya-
  n'oTi viTuvanna kAy viTu kaLLi
  10
  alagkal am pAvai ERi, pulampu koL
  pun puRA vIz peTaip payirum
  enRUz n'ILiTaic cenRicinOrE!
  piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.- muppEr n'AkanAr

  316. mullai
  maTavatu amma, maNi n'iRa ezili-
  'malarin mauval n'alam varak kATTi,
  kayal Er uNkaN kanagkuzai! ivai n'in
  eyiRu Er pozutin EytaruvEm' ena,
  5
  kaN akan vicumpin mati ena uNarn'ta n'in
  n'al n'utal n'Ivic cenROr, tam n'acai
  vAyttu varal vArA aLavai, attak
  kal micai aTukkam putaiyak kAl vIzttu,
  taLi taru taN kAr talaii,
  10
  viLi icaittanRAl, viyal iTattAnE.
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-iTaikkATanAr

  318. pAlai
  n'inaittalum n'inaitirO-aiya! anRu n'Am
  paNait tAL Omaip paTu cinai payan'ta
  porun'tAp pukar n'izal irun'tanemAka,
  n'aTukkam ceyyAtu, n'aNNuvazit tOnRi,
  5
  oTittu micaik koNTa Ogku maruppu yAnai
  poRi paTu taTakkai curukki, piRitu Or
  ARu iTaiyiTTa aLavaikku, vERu uNarn'tu,
  enRUz viTar akam cilampa,
  pun talai maTap piTi pulampiya kuralE?
  pirivu uNarttappaTTa talaimakanait tOzi colliyatu.- pAlai pATiya perug kaTugkO

  329. pAlai
  varaiyA n'ayavinar n'iraiyam pENAr,
  konRu ARRut tuRan'ta mAkkaLin aTu piNan
  iTu muTai marugkil, toTum iTam peRAatu,
  puniRRu n'irai katitta, poRiya mutu pARu
  5
  iRaku puTaittu iRRa paRaip pun tUvi
  ceg kaNaic ceRitta vankaN ATavar
  ATu koL n'ejcamOTu atar pArttu alkum,
  attam iRan'tanar Ayinum, n'at tuRan'tu
  alkalar vAzi-tOzi!-utuk kAN:
  10
  iru vicumpu atira minni,
  karuvi mA mazai kaTal mukan'tanavE!
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttatu.-maturai marutagkizAr makanAr cokuttanAr

  333. pAlai
  mazai tozil ulan'tu, mA vicumpu ukan'tena,
  kazai kavin azin'ta kal atarc ciRu n'eRip
  paral aval URal ciRu n'Ir marugkin,
  pU n'utal yAnaiyoTu puli porutu uNNum
  5
  curan iRan'tu, ariya ennAr, uran azin'tu,
  uL mali n'ejcamoTu vaNmai vENTi,
  arum poruTku akanRa kAtalar muyakku etirn'tu,
  tirun'tizaip paNait tOL peRun'ar pOlum;
  n'IgkukamAtO n'in avalam-Ogkumicai,
  10
  uyar pukaz n'al il oN cuvarp porun'ti
  n'ayavaru kurala palli,
  n'aLLen yAmattu, uLLutoRum paTumE.
  poruLvayiR pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-kaLLik kuTip pUtam pullanAr

  343. pAlai
  mullai tAya kal atarc ciRu n'eRi
  aTaiyAtu irun'ta am kuTic cIRUrt
  tAtu eru maRukin, A puRam tINTum
  n'eTu vIz iTTa kaTavuL Alattu,
  5
  uku pali arun'tiya toku viraR kAkkai
  punkaN an'tik kiLaivayin ceRiya,
  paTaiyoTu van'ta paiyuL mAlai
  illaikol vAzi-tOzi!-n'attuRan'tu
  arum poruT kUTTam vENTip
  10
  pirin'tu uRai kAtalar cenRa n'ATTE?
  talaimakaL piriviTai ARRALAyc colliyatu.-karuvUrk katappiLLaic cAttanAr

  346. pAlai
  kuNa kaTal mukan'tu, kuTakku Erpu iruLi,
  taN kAr talaiiya n'ilam taNi kAlai,
  aracu pakai n'uvalum aru munai iyavin,
  azin'ta vEli am kuTic cIRUr
  5
  AL il manRattu, alku vaLi ATTa,
  tAL vali Akiya vankaN irukkai,
  inRu, n'akkanaiman pOlA-enRum
  n'iRaiyuRu matiyin ilagkum poRaiyan
  perun' taN kollic ciRu pacug kuLavik
  10
  kaTi patam kamazum kUn'tal
  maTa mA arivai taTa men tOLE?
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan ARRAnAyt tan n'ejciRkuc colliyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

  352. pAlai
  ilai mAN pakazic cilai mAN irIiya
  anpu il ATavar alaittalin, palaruTan
  vampalar tolain'ta ajcuvaru kavalai,
  azal pOl ceviya cEval ATTi,
  5
  n'izaloTu katikkum n'iNam puri mutu n'ari
  paccUn koLLai mAn'ti, veytuRRu,
  tEr tikaz vaRum pulam tuzaii, n'Ir n'ayan'tu,
  patukkai n'Izal otukku iTam peRAa
  aruj curak kavalai varutalin, varun'tiya
  10
  n'amakkum ariya Ayina: amait tOL
  mANpuTaik kuRumakaL n'Igki,
  yAgku van'tanaLkol? aLiyaL tAnE!
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan iTaic curattukkaN ARRAnAyt tannuLLE colliyatu.-maturaip paLLimarutagkizAr makanAr cokuttanAr

  362. pAlai
  vinai amai pAvaiyin iyali, n'un'tai
  manai varai iRan'tu van'tanai; Ayin,
  talai n'ATku etiriya taN pata ezili
  aNi miku kAnattu akan puRam paran'ta
  5
  kaTuj cemmUtAy kaNTum, koNTum,
  n'I viLaiyATuka ciRitE; yAnE,
  maza kaLiRu urijciya parArai vEgkai
  maNal iTu marugkin irum puRam porun'ti,
  amar varin, ajcEn, peyarkkuven;
  10
  n'umar varin, maRaikuven-mAayOLE!
  uTanpOkAn'inRa talaimakan, talaimakaTkuc colliyatu.-maturai marutan iLa n'AkanAr

  366. pAlai
  aravuk kiLarn'tanna viravuRu pal kAz
  vITuRu n'uN tukil UTu van'tu imaikkum
  tirun'tuizai alkul, perun' tOT kuRumakaL
  maNi Er aimpAl mAcu aRak kazIi,
  5
  kUtir mullaik kuRug kAl alari
  mAtar vaNToTu curumpu paTa muTitta
  irum pal mel aNai oziya, karumpin
  vEl pOl veN mukai viriyat tINTi,
  mutuk kuRaik kurIi muyanRu cey kuTampai
  10
  mUgkil am kazait tUgka, oRRum
  vaTa pula vATaikkup pirivOr
  maTavar vAzi, iv ulakattAnE!
  ulakiyal kURip poruLvayiR piriya valitta n'ejciRkut talaimakan colliyatu.-maturai Izattup pUtan tEvanAr

  387. pAlai
  n'eRi irug katuppum, n'INTa tOLum,
  amma! n'ALum tol n'alam citaiya,
  ollAc cen' toTai orIiya kaNNik
  kallA mazavar villiTai vilagkiya
  5
  tun arug kavalai aruj curam iRan'tOr
  varuvar vAzi-tOzi!-ceru iRan'tu
  AlagkAnattu ajcuvara iRutta
  vEl kezu tAnaic ceziyan pAcaRai
  uRai kazi vALin minni, utukkAN,
  10
  n'eTum perug kunRam muRRi,
  kaTum peyal poziyum, kali kezu vAnE.
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRIiyatu.- potumpil kizAr makanAr

  391. pAlai
  Azal, maTan'tai! azugkuvar celavE-
  pulip poRi anna puLLi am potumpin
  panip pavar mEyn'ta mA iru maruppin
  malar talaik kArAn akaRRiya taN n'aTai
  5
  oN toTi makaLir izai aNik kUTTum,
  pon paTu, koNkAna n'annan n'al n'ATTu
  EziRkunRam peRinum, poruLvayin
  yArO pirikiRpavarE-kuvaLai
  n'Ir vAr n'ikar malar anna, n'in
  10
  pEr amar mazaik kaN teN pani koLavE?
  pirivu uNarttappaTTu ARRALAya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu; varaivu uNarttiyatUum Am.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  397. pAlai
  tOLum aziyum, n'ALum cenRena;
  n'IL iTai attam n'Okki, vAL aRRuk
  kaNNum kATci tauvina; en n'Ittu
  aRivum mayagki, piRitu AkinRE;
  5
  n'Oyum perukum; mAlaiyum van'tanRu;
  yAgku Akuvenkol yAnE? IgkO
  cAtal ajcEn; ajcuval, 'cAvin
  piRappup piRitu AkuvatuAyin,
  maRakkuvEnkol, en kAtalan' enavE.
  piriviTai ARRALAki n'inRa talaimakaLai vaRpuRAn'inRa tOzikku 'ARRuval' enpatu paTac colliyatu.-ammUvanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:31:38(இந்திய நேரம்)