தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaNTal-kaNTal

 • kaNTal

  54. n'eytal
  vaLai n'Ir mEyn'tu, kiLai mutalcelIi,
  vAp paRai virumpinaiAyinum, tUc ciRai
  irum pulA arun'tum n'in kiLaiyoTu ciRitu irun'tu-
  karug kAl veN kuruku!-enava kENmati:
  5
  perum pulampinRE, ciRu pun mAlai;
  atu n'I aRiyin, anpumAr uTaiyai;
  n'otumal n'ejcam koLLAtu, en kuRai
  iRRAgku uNara uraimati-tazaiyOr
  koykuzai arumpiya kumari jAzal
  10
  teN tirai maNip puRam taivarum
  kaNTal vEli n'um tuRai kizavORkE!
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-cEn'tag kaNNanAr

  74. n'eytal
  vaTik katir tiritta val jANperu valai
  iTik kuraR puNarip pauvattu iTumAr,
  n'iRaiyap peyta ampi, kAzOr
  ciRai arug kaLiRRin, paratavar oyyum
  5
  ciRu vI jAzaR perug kaTaR cErppanai,
  'EtilALanum' enpa; pOtu aviz
  putu maNaR kAnal punnai n'uN tAtu,
  koNTal acai vaLi tUkkutoRum, kurukin
  veN puRam mociya vArkkum, teN kaTal
  10
  kaNTal vEliya Ur, 'avan
  peNTu' ena aRin'tanRu; peyarttalO aritE!
  talaivi pANaRku vAyilmaRuttatu.-ulOccanAr

  123. n'eytal
  uraiyAy-vAzi, tOzi!-irug kazi
  irai Ar kurukin n'irai paRait tozuti
  vAgku maTaR kuTampai, tUgku iruL tuvanRum
  peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai,
  5
  kAnal AyamoTu kAlaik kuRRa
  kaL kamaz alara taN n'aRug kAvi
  am pakai n'eRit tazai aNipeRat taii,
  vari punai ciRRil pari ciRan'tu OTi,
  pulavut tirai utaitta koTun' tAT kaNTal
  10
  cErppu Er Ir aLai alavan pArkkum
  ciRu viLaiyATalum azugki,
  n'inaikkuRu perun' tuyaram Akiya n'OyE.
  talaivanciRaippuRattAnAka, tOzi talaivikku uraippALAyccolliyatu.- kAjcip pulavanAr

  191. n'eytal
  'ciRu vI jAzal tEn tOy oL iNar
  n'Er izai makaLir vAr maNal izaitta
  vaNTaR pAvai vana mulai muRRattu,
  oN poRic cuNagkin aitu paTat tAam
  5
  kaNTal vElik kAmar ciRukuTi,
  elli van'tanRO tEr?' enac colli,
  alar ezun'tanRu iv UrE; palaruLum
  en n'OkkinaLE annai; n'ALai
  maNip pU muNTakam koyyEn Ayin,
  10
  aNik kavin uNmaiyO aritE; maNik kazi
  n'aRum pUg kAnal van'tu, avar
  vaRun' tEr pOtal ataninum aritE.
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAka, ceRippu aRivuRuppAn vENTic colliyatu.-ulOccanAr

  207. n'eytal
  kaNTal vElik kazi cUz paTappai
  muNTakam vEyn'ta kuRiyiRaik kurampaik
  kozu mIn koLpavar pAkkam kallena,
  n'eTun' tEr paNNi varal AnAtE;
  5
  kunRattu anna kuvavu maNal n'In'ti
  van'tanar, peyarvarkol tAmE? alkal,
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
  kOT cuRA eRin'tena, curugkiya n'arampin
  muTi mutir paratavar maTa mozik kuRumakaL,
  10
  valaiyum tUNTilum paRRi, perug kAl
  tirai ezu pauvam munniya
  kolai vej ciRAar pARpaTTanaLE.
  n'otumalar varaivuzi, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRatu.

  345. n'eytal
  kAnaR kaNTal kazanRu uku paig kAy
  n'Il n'iRa irug kazi uTpaTa vIzn'tena,
  uRu kAl tUkka, tUgki Ampal,
  ciRu veN kAkkai Avittanna,
  5
  veLiya viriyum tuRaiva! enRum,
  aLiya periya kENmai n'um pOl,
  cAlpu etirkoNTa cemmaiyOrum
  tERA n'ejcam kaiyaRupu vATa,
  n'ITinRu virumpAr Ayin,
  10
  vAztal maRRu evanO? tEykamA teLivE!
  teLiviTai vilagkiyatu.-n'ampi kuTTuvanAr

  372. n'eytal
  azitakkanRE-tOzi!-kazi cErpu
  kAnaR peNNait tEnuTai azi pazam,
  vaL itaz n'eytal varun'ta, mUkku iRupu,
  aLLal iruj cERRu Azap paTTena,
  5
  kiLaik kuruku iriyum tuRaivan vaLaik kOTTu
  anna veN maNaRRu akavayin, vETTa
  aNNal uLLamoTu amarn'tu, initu n'Okki,
  annai tan'ta alagkal vAn kOTu
  ulain'tAgku n'Otal ajci, 'aTain'tataRku
  10
  inaiyal ennum' enpa-manai irun'tu,
  irug kazi tuzavum panit talaip paratavar
  tiN timil viLakkam eNNum
  kaNTal vElik kazi n'al UrE.
  mEl iRceRippAn aRin'tu ARRALAki n'inRa talaimakaL ARRa vENTi, ulakiyal mEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRiyAr enac colliyatu.-ulOccanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:29:30(இந்திய நேரம்)