தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PiTavam-piTavam

 • piTavam

  25. kuRijci
  av vaLai verin'in arakku Irttanna
  cev vari itaza cEN n'ARu piTavin
  n'aRun' tAtu ATiya tumpi, pacug kEzp
  pon urai kallin, n'al n'iRam peRUum
  5
  vaLa malai n'ATan n'erun'al n'ammoTu
  kiLai mali ciRu tinaik kiLi kaTin'tu acaii,
  colliTam peRAan peyarn'tanan; peyarn'tatu
  allal anRu atu-kAtal am tOzi!-
  tAtu uN vETkaiyin pOtu terin'tu UtA
  10
  vaNTu Oranna avan taNTAk kATci
  kaNTum, kazal toTi valitta en
  paNpu il ceyti n'inaippu AkinRE!
  talaimakaLait tOzi kuRai n'ayappuk kURiyatu.- pEri cAttanAr

  99. mullai
  'n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
  tukil virittanna veyil avir uruppin,
  ajcuvarap panikkum vej curam iRan'tOr
  tAm varat teLitta paruvam kANvara
  5
  ituvO?' enRicin-maTan'tai!-mati inRu,
  maRan'tu kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
  poRuttalcellAtu iRutta vaN peyal
  kAr enRu ayarn'ta uLLamoTu, tErvu ila-
  piTavamum, konRaiyum kOTalum-
  10
  maTava Akalin, malarn'tana palavE.
  paruvam kaNTu ARRALAya talaiviyait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRuttiyatu.-iLan'tiraiyanAr

  238. mullai
  vaRam kola vIn'ta kAnattu, kuRum pUg
  kOtai makaLir kuzUu n'irai kaTuppa,
  vaNTu vAy tiRappa viNTa piTavam,
  mAlai an'ti, mAl atar n'aNNiya
  5
  paruvam ceyta karuvi mA mazai!
  'avar n'ilai aRiyumO, Igku' ena varutal
  cAnROrp puraivatO anRE; mAnRu uTan
  ura urum uraRum n'Irin, paran'ta
  pAmpu pai mazugkal anRiyum, mANTa
  10
  kaniyA n'ejcattAnum,
  iniya alla, n'in iTi n'avil kuralE.
  talaimakaL paruvam kaNTu azin'tatu.-kan'tarattanAr

  242. mullai
  ilai ila piTavam Ir malar arumpa,
  putal ivar taLavam pUg koTi aviza,
  pon enak konRai malara, maNi enap
  pal malar kAyAg kuRuj cinai kajala,
  5
  kAr toTagkinRE kAlai; val virain'tu
  celka-pAka!-n'in tErE: uvakkAN-
  kazip peyar kaLaril pOkiya maTa mAn
  vizik kaT pEtaiyoTu inan irin'tu OTa,
  kAmar n'ejcamoTu akalA,
  10
  tETUu n'inRa iralai ERE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan kAr kaNTu pAkaRkuc colliyatu.-vizikkaTpEtaip perugkaNNanAr

  246. pAlai
  iTUu UgkaN iniya paTUum;
  n'eTuj cuvarp palliyum pAgkil tERRum;
  manai mA n'occi mImicai mAc cinai,
  vinai mAN irug kuyil payiRRalum payiRRum;
  5
  uram puri uLLamoTu curam pala n'In'ti,
  ceyporuTku akanRanarAyinum poyyalar,
  varuvar vAzi-tOzi!-puRavin
  pon vIk konRaiyoTu piTavut taLai aviza,
  in icai vAnam iragkum; avar,
  10
  'varutum' enRa paruvamO ituvE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-kAppiyaj cEn'tanAr

  256. pAlai
  n'IyE, pATal cAnRa pazi tapu cIRaTi,
  alku peru n'alattu, amartta kaNNai;
  kATE, n'izal kavin izan'ta azal kavar maratta,
  pulampu vIRRirun'tu n'alam citain'tanavE;
  5
  in' n'ilai tavirn'tanam celavE: vain' n'utik
  kaLavuTan kamaza, piTavut taLai aviza,
  kAr peyal ceyta kAmar kAlai,
  maTap piNai tazIiya mA eruttu iralai
  kAz koL vElattu Az cinai payan'ta
  10
  kaN kavar vari n'izal vatiyum
  taN paTu kAnamum tavirn'tanam celavE.
  'poruLvayiR pirin'tAn' enRu ARRALAkiya talaimakaLait talaimakan ARRiyatu. -pAlai pATiya perugkaTugkO

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:38:55(இந்திய நேரம்)