தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tinai (Enal)-tinai (Enal)

 • tinai (Enal)

  13. kuRijci
  ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
  azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
  Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
  pakazi anna cEyari mazaik kaN,
  5
  n'alla perun' tOLOyE! kollan
  eRi pon pitirin ciRu pala tAay
  vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
  mayil aRipu aRiyAmannO;
  payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.
  iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

  22. kuRijci
  koTicci kAkkum aTukkaR pain'tinai
  mun'tu viLai perug kural koNTa man'ti
  kallAk kaTuvanoTu n'al varai ERi,
  agkai n'iRaiya jemiTik koNTu, tan
  5
  tirai aNaR koTug kavuL n'iRaiya mukki,
  vAn peyal n'anain'ta puRatta, n'Onpiyar
  kai UN irukkaiyin tOnRum n'ATan
  van'tanan; vAzi-tOzi!-ulakam
  kayam kaN aRRa paitu aRu kAlai,
  10
  pILoTu tiragkiya n'elliRku
  n'aLLen yAmattu mazai pozin'tAgkE.
  varaivu malin'ta tOzi, talaimakaTkuc colliyatu.

  25. kuRijci
  av vaLai verin'in arakku Irttanna
  cev vari itaza cEN n'ARu piTavin
  n'aRun' tAtu ATiya tumpi, pacug kEzp
  pon urai kallin, n'al n'iRam peRUum
  5
  vaLa malai n'ATan n'erun'al n'ammoTu
  kiLai mali ciRu tinaik kiLi kaTin'tu acaii,
  colliTam peRAan peyarn'tanan; peyarn'tatu
  allal anRu atu-kAtal am tOzi!-
  tAtu uN vETkaiyin pOtu terin'tu UtA
  10
  vaNTu Oranna avan taNTAk kATci
  kaNTum, kazal toTi valitta en
  paNpu il ceyti n'inaippu AkinRE!
  talaimakaLait tOzi kuRai n'ayappuk kURiyatu.- pEri cAttanAr

  57. kuRijci
  taTagkOTTu AmAn, maTagkal mA n'iraik
  kunRa vEgkaik kanRoTu vatin'tena,
  tujcu patam peRRa tuyt talai man'ti
  kallen cuRRam kai kaviyAk kuRuki,
  5
  vIgku curai jemugka vAgki, tIm pAl
  kallA van paRazk kain' n'iRai piziyum
  mA malai n'ATa! maruTkai uTaittE-
  ceg kOl, koTug kural, ciRu tinai viyan punam
  koy patam kuRukumkAlai, em
  10
  mai Ir Oti mAN n'alam tolaivE!
  ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-potumpil kizAr

  104. kuRijci
  pUm poRi uzuvaip pEz vAy ERRai
  tEm kamaz cilampin kaLiRRoTu porinE,
  tuRukal mImicai, uRukaN ajcAk
  kuRak kuRumAkkaL pukaRciyin eRin'ta
  5
  toNTakac ciRu paRaip pANi ayalatu
  pain' tAL cen'tinaip paTu kiLi Oppum
  Ar kali veRpan mArpu n'ayan'tu uRaiyum
  yAnE anRiyum uLarkol-pAnAL,
  pAmpuTai viTara Ogku malai miLira,
  10
  urumu civan'tu eRiyum pozutoTu, peru n'Ir
  pOkku aRa vilagkiya cAral,
  n'Okku aruj ciRu n'eRi n'inaiyumOrE?
  talaivi ARupArttu uRRa accattAl colliyatu.-pEri cAttanAr

  108. kuRijci
  malai ayaR kalitta mai Ar Enal
  tuNaiyin tIrn'ta kaTugkaN yAnai
  aNaiyak kaNTa am kuTik kuRavar,
  kaNaiyar, kiNaiyar, kai punai kavaNar,
  5
  viLiyar, puRakkuTi Arkkum n'ATa!
  pazakiya pakaiyum pirivu innAtE;
  mukai Er ilagku eyiRRu in n'akai maTan'tai
  cuTar purai tiru n'utal pacappa,
  toTarpu yAgku viTTanai? n'OkO yAnE!
  varaiyAtu n'eTug kAlamvan'tu ozukalARRALAya tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kURi varaivu kaTAyatu.

  119. kuRijci
  tinai uN kEzal iriya, punavan
  ciRu poRi mATTiya perug kal aTAar,
  oN kEz vayap puli paTUum n'ATan
  Ar tara van'tanan Ayinum, paTappai
  5
  in mucup perug kalai n'an mEyal Arum
  pal malark kAn yARRu umpar, karug kalai
  kaTumpu ATTu varuTaiyoTu tAvana ukaLum
  peru varai n'Izal varukuvan, kuLaviyoTu
  kUtaLam tatain'ta kaNNiyan; yAvatum
  10
  muyagkal peRukuvan allan;
  pulavi koLIiyar, tan malaiyinum peritE.
  ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-perugkunRUrkizAr

  122. kuRijci
  irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
  karug kAl cen'tinai kaTiyumuNTena;
  kallaka varaippil kAn kezu ciRukuTi
  mel aval marugkin mauvalum arumpina;
  5
  'n'arai urum uraRum n'Ama n'aL iruL
  varaiyaka n'ATan varUum enpatu
  uNTukol? anRukol? yAtukol maRRu?' ena
  n'inRu, mati val uLLamoTu maRain'tavai ATi,
  annaiyum amarA mukattinaL; n'innoTu
  10
  n'IyE cUztal vENTum-
  pU vEy kaNNi!-atu porun'tumARE.
  ciRaippuRamAkattOzi talaivikku uraippALAyt talaivan kETpaccolliyatu.-cegkaNNanAr

  128. kuRijci
  'pakal eri cuTarin mEni cAyavum,
  pAmpu Ur matiyin n'utal oLi karappavum
  enakku n'I uraiyAyAyinai; n'inakku yAn
  uyir pakuttanna mANpinEn Akalin,
  5
  atu kaNTicinAl yAnE' enRu, n'ani
  azutal AnRicin-Ayizai!-oli kural
  Enal kAvaliniTai uRRu oruvan,
  kaNNiyan, kazalan, tAran, taNNenac
  ciRu puRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
  10
  aHtE n'inain'ta n'ejcamoTu
  iHtu AkinRu, yAn uRRa n'OyE.
  kuRai n'Ern'ta tOzi talaivi kuRai n'ayappak kURiyatu. tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatUum Am.- n'aRcEn'tanA

  134. kuRijci
  'initin initu talaippaTum' enpatu
  itukol?-vAzi, tOzi!-kAtalar
  varu kuRi ceyta varaiyakac ciRu tinaic
  cev vAyp pAcinam kaTIiyar, 'koTicci!
  5
  av vAyt taTTaiyoTu avaNai Aka!' ena,
  EyaLman yAyum; n'un'tai, 'vAziyar,
  am mA mEni n'irai toTik kuRumakaL!
  cellAyO; n'in muL eyiRu uNku' ena,
  melliya iniya kURalin, yAn aHtu
  10
  ollEn pOla uraiyATuvalE!
  'iRceRippAr' ena ARRALAya talaiviyai, aHtu ilar enpatu paTa, tOzi colliyatu.

  147. kuRijci
  yAgku AkuvamO-'aNi n'utaR kuRumakaL!
  tEm paTu cAraR ciRu tinaip perug kural
  cev vAyp paig kiLi kavara, n'I maRRu
  ev vAyc cenRanai, avaN?' enak kURi,
  5
  annai AnAL kazaRa, mun n'inRu,
  'aruvi Arkkum peru varai n'ATanai
  aRiyalum aRiyEn; kANTalum ilanE;
  vetir punai taTTaiyEn malar pUk koytu,
  cunai pAyn'tu ATiRRum ilan' ena n'inaivilai
  10
  poyyal, an'tO! vAyttanai? atu kETTu,
  talai iRaijcinaLE annai;
  celavu ozin'tanaiyAl, aLiyai n'I, punattE?
  ciRaippuRamAkattOzi colliyatu.-koLLampakkanAr

  194. kuRijci
  amma vAzi, tOzi! kaimmARu
  yAtu ceyvAgkol n'AmE-kaya vAyk
  kanRuTai marugkin piTi puNarn'tu iyalum,
  valan uyar maruppin, n'ilam Irt taTak kai,
  5
  aNNal yAnaikku anRiyum, kal micait
  tani n'ilai itaNam pulampap pOki,
  man'tiyum aRiyA maram payil oru ciRai,
  kunRa veRpanoTu n'Am viLaiyATa,
  irumpu kavarkoNTa EnaR
  10
  perug kural koLLAc ciRu pacug kiLikkE?
  ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  209. kuRijci
  malai iTampaTuttuk kOTTiya kollait
  taLi patam peRRa kAn uzu kuRavar
  cila vittu akala iTTena, pala viLain'tu,
  iRagkukural piRagkiya Enal uLLAL,
  5
  mazalai am kuRumakaL, mizalaiam tIm kural
  kiLiyum tAm aRipavvE; enakkE
  paTumkAl paiyuL tIrum; paTAatu
  tavirumkAlaiAyin, en
  uyirOTu ellAm uTan vAgkummE!
  kuRai maRukkappaTTup pinninRa talaimakan ARRAnAy, n'ejciRkuc colluvAnAyc colliyatu; tOzi kETTuk kuRai muTippatu payan.-n'occi n'iyamagkizAr

  213. kuRijci
  aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
  'kanRu kAlyAtta manRap palavin
  vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
  kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
  5
  vEy payil iRumpin Am aRal parukum
  perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
  collavum collIr; Ayin, kallena
  karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
  ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
  10
  koy punam kAvalum n'umatO?-
  kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!
  mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

  288. kuRijci
  aruvi Arkkum aNagkuTai n'eTug kOTTu
  jAgkar, iLa veyil uNIiya, Ogku cinaip
  pIli majjai peTaiyOTu Alum
  kunRa n'ATan pirivin cenRu,
  5
  n'al n'utal paran'ta pacalai kaNTu, annai
  cem mutu peNTiroTu n'el mun n'iRIi,
  kaTTin kETkum Ayin, veRpil
  EnaR cen' tinaip pAl Ar kozug kuraR
  ciRu kiLi kaTikam cenRum, 'in'
  10
  n'eTu vEL aNagkiRRu' ennumkol atuvE?
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, veRi aRivuRIi varaivu kaTA yatu.-kuLampanAr

  304. kuRijci
  vAral men tinaip pularvuk kural mAn'ti,
  cAral varaiya kiLaiuTan kuzIi,
  vaLi eRi vayirin kiLi viLi payiRRum
  n'aLi iruj cilampin n'al malai n'ATan
  5
  puNarin, puNarumAr ezilE; piriyin,
  maNi miTai ponnin mAmai cAya, en
  aNi n'alam citaikkumAr pacalai; atanAl,
  acuNam kolpavar kai pOl, n'anRum,
  inpamum tunpamum uTaittE,
  10
  taN kamaz n'aRun' tAr viRalOn mArpE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir mozin'tatu.- mAROkkattu n'appacalaiyAr

  306. kuRijci
  tan'tai vittiya men tinai paipayac
  ciRu kiLi kaTital piRakku yAvaNatO-
  'kuLir paTu kaiyaL koTicci celka' ena,
  n'alla iniya kURi, mellak
  5
  koyal toTagkinarE kAnavar; koTug kural
  cUR poRai iRutta kOl talai iruvi
  vizavu ozi viyan kaLam kaTuppat teRuvara,
  paital oru n'ilai kANa vaikal
  yAgku varuvatukollO-tIm col
  10
  ceRi tOTTu el vaLaik kuRumakaL
  ciRu punattu alkiya perum puRa n'ilaiyE?
  punam maTivu uraittuc ceRippu aRivuRIiyatu; ciRaippuRamum Am.- urOTOkattuk kan'tarattanAr

  317. kuRijci
  n'ITu iruj cilampin piTiyoTu puNarn'ta
  pUm poRi oruttal En'tu kai kaTuppa,
  tOTu talai vAgkiya n'ITu kuraR pain' tinai,
  pavaLac cev vAyp paig kiLi kavarum
  5
  uyar varai n'ATa! n'I n'ayan'tOL kENmai
  annai aRikuvaL Ayin, pani kalan'tu
  en AkuvakoltAnE-en'tai
  Ogku varaic cAral tIm cunai ATi,
  AyamoTu kuRRa kuvaLai
  10
  mA itaz mA malar puraiiya kaNNE?
  tOzi, talaimakanai varaivu kaTAyatu.-maturaip pUvaNTa n'Akan vETTanAr

  328. kuRijci
  kizagku kIz vIzn'tu, tEn mEl tUgki,
  ciRcila vittip paRpala viLain'tu,
  tinai kiLi kaTiyum perug kal n'ATan
  piRappu Oranmai aRin'tanam: atanAl,
  5
  atu ini vAzi-tOzi!-oru n'AL,
  ciRu pal karuvittu Aki, valan Erpu,
  perum peyal talaika, punanE!-iniyE,
  eN pizi n'eyyoTu veN kizi vENTAtu
  cAn'tu talaikkoNTa Ogku peruj cAral,
  10
  vilagku malai aTukkattAnum,
  kalam peRu viRali ATum iv UrE.
  tOzi varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai vaRpuRuttatu.-tol kapilar

  344. kuRijci
  aNi varai marugkin aitu vaLarn'tiTTa
  maNi Er tOTTa mai Ar Enal
  irum piTit taTak kaiyin taTaiiya perum punam
  kAval kaNNinam Ayin-Ayizai!-
  5
  n'am n'ilai iTai terin'tu uNarAn, tan malai
  Aram n'Iviya aNi kiLar Akam
  cAral n'IL iTaic cAla vaNTu Arppa,
  celvan cellumkol tAnE-uyar varaip
  perug kal viTarakam cilampa, irum puli
  10
  kaLiRu tolaittu uraRum kaTi iTi mazai cettu,
  cen' tinai uNagkal tokukkum,
  in kal yANart tam uRaivin UrkkE?
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakan kETpac colliyatu.-maturai aRuvai vANi kan iLavETTanAr

  376. kuRijci
  muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
  iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
  varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
  kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
  5
  kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
  illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
  cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
  n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
  n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
  10
  aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
  vaRum punam kAval viTAmai
  aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?
  tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

  389. kuRijci
  vEgkaiyum puli InRana; aruviyum
  tEm paTu n'eTu varai maNiyin mAnum;
  annaiyum amarn'tu n'OkkinaLE, ennaiyum-
  kaLiRRu mukam tiRan'ta kallA vizut toTai
  5
  Eval iLaiyaroTu mA vazippaTTena,
  'ciRu kiLi muraNiya perug kural Enal
  kAval n'I' enROLE; cEvaloTu
  cilampin pOkiya citar kAl vAraNam
  mutaic cuval kiLaitta pUzi, mikap pala
  10
  n'an pon imaikkum n'ATanoTu
  anpuRu kAmam amaika n'am toTarpE.
  pakaRkuRi van'tu ozukAn'inRa kAlattut talaimakan kETpac colliyatu.-kAvirip pUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:40:33(இந்திய நேரம்)