தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

261-270

 • 261-270

  261. kuRijci
  aruLilarvAzi-tOzi!-minnu vacipu
  iruL tUgku vicumpin atirum ERoTu
  vej cuTar karan'ta kamaj cUl vAnam,
  n'eTum pal kunRattuk kuRum pala maRuki,
  5
  tA il perum peyal talaiiya yAmattu,
  kaLiRu akappaTutta peruj cina mAcuNam
  veLiRu il kAz maram piNittu n'ani miLirkkum
  cAn'tam pOkiya tEm kamaz viTar mukai,
  eruvai n'aRum pU n'ITiya
  10
  peru varaic ciRu n'eRi varutalAnE.
  ciRaippuRamAkat tOzi iravukkuRi vilakki varaivu kaTAyatu;talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatUum Am.-cEn'tan pUtanAr

  262. pAlai
  taN punak karuviLaik kaN pOl mA malar,
  ATu mayiR pIliyin vATaiyoTu tuyalvara,
  uRai mayakkuRRa Ur tujcu yAmattu,
  n'aTugku piNi n'aliya n'al ezil cAay,
  5
  tuni kUr manattaL, muni paTar uzakkum
  paNait tOL, arumpiya cuNagkin, kaNaik kAl,
  kuvaLai n'ARum kUn'tal, tEmozi
  ivaLin tIrn'tum, ALvinai valippa,
  'pirival' n'ejcu, ennum Ayin,
  10
  aritu manRamma, inmaiyatu iLivE.
  talaimakaL ARRAk kuRippu aRin'tu, piriviTai vilakkiyatu.-perun'talaic cAttanAr

  263. n'eytal
  piRai vanappu izan'ta n'utalum, yAza n'in
  iRai varai n'illA vaLaiyum, maRaiyAtu
  Ur alar tURRum kauvaiyum, n'AN viTTu
  urai avaRku uraiyAm Ayinum, irai vETTu,
  5
  kaTuj cUl vayavoTu kAnal eytAtu,
  kazani ozin'ta koTu vAyp pETaikku,
  muTa mutir n'Arai kaTal mIn oyyum
  mellam pulampaR kaNTu, n'ilaicellAk
  karappavum karappavum kaimmikku,
  10
  uraitta-tOzi!-uNkaN n'IrE.
  ciRaippuRamAkat tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-iLaveyinanAr

  264. pAlai
  pAmpu aLaic ceRiya muzagki, valan Erpu,
  vAn taLi pozin'ta kANpu in kAlai,
  aNi kiLar kalAvam aitu virittu iyalum
  maNi purai eruttin majjai pOla, n'in
  5
  vI pey kUn'tal vIcu vaLi uLara
  Ekuti-maTan'tai!-ellinRu pozutE:
  vEy payil iRumpil kOvalar yAtta
  A pUN teN maNi iyampum,
  IkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakan, talaimakaLai vaRpuRIiyatu; uTanpOy maRuttarA n'inRAn UrkATTi, vaRpuRIiyatum Am.-AvUrk kAvitikaL cAtEvanAr

  265. kuRijci
  iRuku punam mEyn'ta aRu kOTTu muRRal
  aLLal ATiya puLLi varik kalai
  vILai ampin villOr perumakan,
  pUn' tOL yAppin mijili, kAkkum
  5
  pArattu anna-Ara mArpin
  ciRu kOR cenni ArERRanna-
  mAri vaN makiz Ori kollik
  kali mayil kalAvattu anna, ivaL
  oli men kUn'tal n'am vayinAnE.
  pinninRa talaimakan n'ejciRku uraittatu.- paraNar

  266. mullai
  kollaik kOvalar kuRumpunam cErn'ta
  kuRug kAR kuravin kuvi iNar vAn pU
  ATuTai iTaimakan cUTap pUkkum
  akaluL AgkaN cIRUrEmE;
  5
  atuvE cAlum kAmam; anRiyum,
  em viTTu akaRir Ayin, kon onRu
  kURuval-vAziyar, aiya!-vERupaTTu
  irIiya kAlai iriyin,
  periya allavO, periyavar n'ilaiyE?
  talaimakanaic celavuTanpaTTatu; kaTin'akar varaippil kaNTu makizn'ta talaimakaRkut tOzi 'n'ummAlE AyiRRu' enRu colliyatUum Am.-kaccippETTu iLan'taccanAr

  267. n'eytal
  'n'occi mA arumpu anna kaNNa
  ekkar jeNTin irug kiLait tozuti,
  ilagku eyiRRu Eer in n'akai makaLir
  uNagku tinai tuzavum kai pOl, jAzal
  5
  maNam kamaz n'aRu vI varikkum tuRaivan-
  tannoTu puNartta in amar kAnal,
  taniyE varutal n'ani pulampu uTaittu' ena,
  vArEnman yAn, van'tanen teyya;
  ciRu n'A oN maNit teL icai kaTuppa,
  10
  ina mIn Arkai INTu puL olikkural,
  'ivai makan' ennA aLavai,
  vaya mAn tOnRal van'tu n'inRananE.
  tOzi kAppuk kaimikkuk kAmam perukiya kAlattuc ciRaippuRamAkac colliyatu;varaivu kaTAyatUum Am.-kapilar

  268. kuRijci
  cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
  mAl peyal talaiiya man n'eTug kunRattu,
  karug kAR kuRijci matan il vAn pU,
  Ovuk kaNTanna ilvarai izaitta
  5
  n'ARu koL piracam URu n'ATaRkuk
  kAtal ceytavum kAtalanmai
  yAtaniRkollO?- tOzi!- vinavukam,
  peym maNal muRRam kaTi koNTu
  meym mali kazagkin vElaR tan'tE.
  talaimakaTkuc colliyatu; talaimakan van'tozukavum vERupATu kaNTAL, 'avan varuvAnAkavum n'I vERupaTTAy, veRi eTuttuk koLLum vakaiyAn' enRatUum Am.-veRi pATiya kAmakkaNNiyAr

  269. pAlai
  kurumpai maNip pUN peruj ceg kiNkiNip
  pAl Ar tuvar vAyp paim pUT putalvan,
  mAlaik kaTTil, mArpu Urpu iziya,
  av eyiRu ozukiya av vAy mAN n'akaic
  5
  ceyir tIr koLkai n'am uyir veg kAtali
  tirumukattu alamarum kaN iNain'tu alkalum,
  peruma! vaLLiyin piNikkum ennAr,
  ciRu pal kunRam iRappOr;
  aRivAr yAr, avar munniyavvE?
  tOzi vAyil maRuttatu; celavu azugkuvittatUum Am.- eyinan'tai makan iLagkIranAr.

  270. n'eytal
  taTan' tAL tAzaik kuTampai, n'OnAt
  taNTalai kamazum vaNTu paTu n'ARRattu
  iruL purai kUn'tal pogku tukaL ATi,
  uruL poRi pOla em munai varutal,
  5
  aNit takai allatu piNittal tERRAp
  perun' tOT celvattu ivaLinum-ellA!-
  eR peritu aLittanai, n'IyE; poRpuTai
  viri uLaip polin'ta pariyuTai n'an mAn
  vEn'tar OTTiya En'tu vEl n'annan
  10
  kUn'tal muraRciyin koTitE;
  maRappal mAtO, n'in viRal takaimaiyE.
  tOzi vAyil n'ErkinRAL talaimakanai n'erugkic colli, vAyil etirkoNTatu,uTanilaik kiLavi vakaiyAl.-paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:56:03(இந்திய நேரம்)