தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Omai

 • Omai

  84. pAlai
  kaNNum, tOLum, taN n'aRugkatuppum,
  titalai alkulum pala pArATTi,
  n'erun'alum ivaNar mannE! inRE,
  peru n'Ir oppin pEey veN tEr
  5
  maran il n'IL iTai mAn n'acaiyuRUum,
  cuTumaN tacumpin mattam tinRa
  piRavA veNNey uruppu iTan'tanna
  uvar ezu kaLari Omai am kATTu,
  veyil vIRRirun'ta vempu alai aruj curam
  10
  Ekuvar enpa, tAmE-tamvayin
  iran'tOr mARRal ARRA
  illin vAzkkai vallAtOrE.
  piriviTai ARRALAya talaivi tOzikkuc colliyatu.

  107. pAlai
  uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukirp
  piTi piLan'tiTTa n'Ar il veN kOTTuk
  koTiRu pOl kAya vAl iNarp pAlai,
  cel vaLi tUkkalin, ilai tIr n'eRRam
  5
  kal izi aruviyin ollena olikkum,
  pul ilai Omaiya, puli vazagku attam
  cenRa kAtalarvazi vazippaTTa
  n'ejcE n'alvinaippARRE; INTu ozin'tu,
  AnAk kauvai malain'ta
  10
  yAnE, tOzi! n'OyppAlEnE.
  piriviTai melin'ta talaivi tOzikkuc colliyatu

  137. pAlai
  taNNiya kamazum tAz irug kUn'tal,
  taTa men paNait tOL, maTa n'allOLvayin
  piriyac cUzn'tanai Ayin, ariyatu onRu
  eytinai, vAziya-n'ejcE!-cev varai
  5
  aruvi AnRa n'Ir il n'IL iTai,
  kayan' talai maTap piTi uyagku paci kaLaiiyar,
  perug kaLiRu tolaitta muTat tAL Omai
  aruj curam celvOrkku alkun'izal' Akum
  kunRa vaippin kAnam
  10
  cenRu, cEN akaRal valliya n'IyE!
  talaivan celavu azugkiyatu.-perugkaNNanAr

  198. pAlai
  cEyin varUum matavali! yA uyarn'tu
  Omai n'ITiya kAn iTai attam,
  munn'AL umpark kazin'ta en makaL
  kaNpaTa, n'Ir Azn'tanRE; tan'tai
  5
  tan Ur iTavayin tozuvEn; n'uN pal
  kOTu En'tu alkul arumpiya titalai,
  vArn'tu ilagku vAl eyiRRu, polin'ta tAar,
  cil vaLai, pal kUn'talaLE, avaLE;
  mai aNal eruttin munpin taTak kai
  10
  val vil ampin eyyA vaN makizt
  tan'taitan Ur ituvE;
  InREn yAnE; polika, n'um peyarE!
  pin cenRa cevili iTaic curattuk kaNTArkkuc colliyatu.-kayamanAr

  252. pAlai
  'ulavai Omai olku n'ilai oTugki,
  ciLvITu kaRagkum cEy n'ATTu attam,
  tiRam puri koLkaiyoTu iRan'tu ceyina allatu,
  arum poruT kUTTam irun'tOrkku il' ena,
  5
  valiyA n'ejcam valippa, cUzn'ta
  vinai iTai vilagkala pOlum-punai cuvarp
  pAvai anna pazitIr kATci,
  aitu Eyn'tu akanRa alkul, mai kUrn'tu
  malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
  10
  muyal vETTu ezun'ta muTuku vicaik kata n'Ay
  n'al n'Ap puraiyum cIRaTi,
  pommal Oti, punaiizai kuNanE!
  'poruLvayiR piriyum' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ammeyyan n'AkanAr

  279. pAlai
  vEmpin oN pazam muNaii, iruppait
  tEm pAl ceRRa tIm pazam n'acaii,
  vaiku pani uzan'ta vAval, cinaitoRum,
  n'ey tOy tiriyin taN citar uRaippa,
  5
  n'AT curam uzan'ta vAL kEz ERRaiyoTu
  poruta yAnaip puT tAL Eyppa,
  pacip piTi utaitta Omaic cev varai
  veyil kAy amaiyattu imaikkum attattu,
  atar uzan'tu acaiyinakollO-tatarvAyc
  10
  cilampu kazIiya celvam
  piRaruzaik kazin'ta en Ayizai aTiyE?
  makaT pOkkiya tAy colliyatu.-kayamanAr

  318. pAlai
  n'inaittalum n'inaitirO-aiya! anRu n'Am
  paNait tAL Omaip paTu cinai payan'ta
  porun'tAp pukar n'izal irun'tanemAka,
  n'aTukkam ceyyAtu, n'aNNuvazit tOnRi,
  5
  oTittu micaik koNTa Ogku maruppu yAnai
  poRi paTu taTakkai curukki, piRitu Or
  ARu iTaiyiTTa aLavaikku, vERu uNarn'tu,
  enRUz viTar akam cilampa,
  pun talai maTap piTi pulampiya kuralE?
  pirivu uNarttappaTTa talaimakanait tOzi colliyatu.- pAlai pATiya perug kaTugkO

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:29:16(இந்திய நேரம்)