தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PuRA-puRA

 • puRA

  66. pAlai
  miLaku peytanaiya cuvaiya pun kAy
  ulaRu talai ukAayc citar citarn'tu uNTa
  pulampu koL n'eTuj cinai ERi, n'inain'tu, tan
  poRi kiLar eruttam veRi paTa maRuki,
  5
  pun puRA uyavum ven' tukaL iyavin,
  n'ayan'ta kAtalaR puNarn'tanaL Ayinum,
  civan'tu oLi mazugki amarttanakollO-
  kOtai mayagkinum, kuRun' toTi n'ekizinum,
  kAz peyal alkul kAcu muRai tiriyinum,
  10
  mAN n'alam kaiyaRak kaluzum en
  mAyak kuRumakaL malar Er kaNNE?
  manai maruTci.-inican'ta n'AkanAr

  71. pAlai
  mannAp poruT piNi munni, 'innatai
  vaLai aNi munkai n'in ikuLaikku uNarttu' enap
  pal mAN irattir Ayin, 'cenm' ena,
  viTun'aL Atalum uriyaL; viTinE,
  5
  kaNNum n'utalum n'Ivi, mun n'inRu,
  pirital vallirO-aiya! celvar
  vakai amar n'al il aka iRai uRaiyum
  vaNNap puRavin ceg kAR cEval
  vIz tuNaip payirum kaiyaRu mural kural
  10
  n'um ilaL pulampak kETToRum
  pommal Oti peru vituppuRavE?
  talaivanait tOzi celavu azugkuvittatu.-vaNNappuRak kan'tarattanAr

  162. pAlai
  'manai uRai puRavin ceg kAR pETaik
  kAmar tuNaiyoTu cEval cEra,
  pulampinRu ezutaru punkaN mAlait
  taniyE iruttal ARREn' enRu, n'in
  5
  pani vAr uNkaN paitala kaluza,
  'n'ummoTu varuval' enRi; emmoTu-
  perum peyart tan'tai n'ITu pukaz n'eTu n'akar
  yAyoTu n'ani mika maTavai!-munAatu
  vEnil iRRit tOyA n'eTu vIz,
  10
  vazi n'Ar Ucalin, kOTai tUkkutoRum,
  tujcu piTi varuTum attam
  vallai Akutal ollumO, n'inakkE?
  'uTan pOtuval' enRa talaivikkut talaivan coRRatu.

  189. pAlai
  tam alatu illA n'am n'ayan'tu aruLi
  innum vArAr; Ayinum, cenniyar,
  teRal arug kaTavuL munnar, cIRiyAz
  n'arampu icaittanna in kuraR kurukin
  5
  kagkai vagkam pOkuvarkollO-
  ev vinai ceyvarkol tAmE?-vev vinaik
  kolai val vETTuvan valai parin'tu pOkiya
  kAnap puRavin cEval vAy n'Ul
  cilampi am cinai verUum,
  10
  alagkal ulavai am kATu iRan'tOrE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.

  305. pAlai
  vari aNi pan'tum, vATiya vayalaiyum,
  mayil aTi anna mAk kural n'occiyum,
  kaTiyuTai viyal n'akar kAN varat tOnRa,
  tamiyE kaNTa taNTalaiyum teRuvara,
  5
  n'Oy AkinRE-makaLai!-n'in tOzi,
  eri cinam taNin'ta ilai il am cinai
  varip puRap puRavin pulampu koL teL viLi,
  uruppu avir amaiyattu, amarppanaL n'Okki,
  ilagku ilai veL vEl viTalaiyai
  10
  vilagku malai Ar iTai n'aliyumkol enavE.
  n'aRRAy, tOzikkuc colliyatu; manai maruTciyum Am.-kayamanAr

  314. pAlai
  'mutirn'tOr iLamai azin'tum eytAr;
  vAz n'AL vakai aLavu aRijarum illai;
  mArip pittikattu Ir itaz alari
  n'aRug kAz AramoTu miTain'ta mArpil,
  5
  kuRum poRik koNTa kommai am pukarppin
  karug kaN vem mulai jemugkap pullik
  kazivatAka, kagkul' enRu
  tAm mozi vanmaiyin poyttanar, vAziya-
  n'oTi viTuvanna kAy viTu kaLLi
  10
  alagkal am pAvai ERi, pulampu koL
  pun puRA vIz peTaip payirum
  enRUz n'ILiTaic cenRicinOrE!
  piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.- muppEr n'AkanAr

  384. pAlai
  paim puRap puRavin ceg kAR cEval
  kaLari Ogkiya kavai muTak kaLLi
  muLari am kuTampai InRu, iLaippaTTa
  uyavu n'aTaip pETai uNIiya, mannar
  5
  munai kavar mutu pAz uku n'eR peRUum
  araN il cEy n'ATTu atar iTai, malarn'ta
  n'al n'AL vEgkaip pon maruL putup pUp
  paran'tana n'aTakka, yAm kaNTanam mAtO:
  kAN ini vAzi-en n'ejcE!-n'AN viTTu
  10
  arun' tuyar uzan'ta kAlai
  marun'tu enappaTUum maTavOLaiyE.
  uTan pOkAn'inRAn malin'tu tan n'ejciRkuc colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:48:41(இந்திய நேரம்)