தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

301-310

 • 301-310

  301. kuRijci
  'n'IL malaik kalitta perug kOR kuRijci
  n'ALmalar puraiyum mEni, peruj cunai
  malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
  mayil Oranna cAyal, cen' tArk
  5
  kiLi Oranna kiLavi, paNait tOL,
  pAvai anna vanappinaL ivaL' ena,
  kAmar n'ejcamoTu pala pArATTi,
  yAy maRappu aRiyA maTan'tai-
  tEm maRappu aRiyAk kamaz kUn'talaLE.
  cETpaTuttu, 'pirivinkaN anpin iyaRkaiyil takuvakaiyatOr ARRAmaiyi nAn' enRu, tOzi tannuLLE colliyatu.-pANTiyan mARan vazuti

  302. pAlai
  izai aNi makaLirin vizaitakap pUtta
  n'ITu curi iNara cuTar vIk konRaik
  kATu kavin pUttaAyinum, n'anRum
  varu mazaikku etiriya maNi n'iRa irum putal
  5
  n'arai n'iRam paTutta n'al iNart teRuz vI
  tAam tEralarkollO-cEy n'ATTu,
  kaLiRu utaittu ATiya kaviz kaN iTu n'IRu
  veLiRu il kAza vElam n'ITiya
  pazagkaN mutu n'eRi maRaikkum,
  10
  vazagku arug kAnam iRan'ticinOrE?
  paruvam kazin'tatu kaNTu talaimakaL colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  303. n'eytal
  oli avin'tu aTagki, yAmam
  n'aLLena,
  kali kezu pAkkam tuyil maTin'tanRE;
  tonRu uRai kaTavuL cErn'ta parArai
  5
  manRap peNNai vAgku maTaR kuTampait
  tuNai puNar anRil uyavuk kural kETToRum,
  'tujcAk kaNNaL, tuyar aTac cAay,
  n'amvayin varun'tum, n'annutal' enpatu
  uNTukol?-vAzi, tOzi!-teN kaTal
  10
  van kaip paratavar iTTa ceg kOl
  koTu muTi av valai pariyap pOkki,
  kaTu muraN eRi cuRA vazagkum
  n'eTun'Irc cErppantan n'ejcattAnE.
  vETkai tAgkakillALAyt tOzikkut talaimakaL colliyatu;ciRaippuRattAn enpatu malin'tatUum Am.-maturai Arulaviyan'ATTu AlampEri cAttanAr

  304. kuRijci
  vAral men tinaip pularvuk kural mAn'ti,
  cAral varaiya kiLaiuTan kuzIi,
  vaLi eRi vayirin kiLi viLi payiRRum
  n'aLi iruj cilampin n'al malai n'ATan
  5
  puNarin, puNarumAr ezilE; piriyin,
  maNi miTai ponnin mAmai cAya, en
  aNi n'alam citaikkumAr pacalai; atanAl,
  acuNam kolpavar kai pOl, n'anRum,
  inpamum tunpamum uTaittE,
  10
  taN kamaz n'aRun' tAr viRalOn mArpE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir mozin'tatu.- mAROkkattu n'appacalaiyAr

  305. pAlai
  vari aNi pan'tum, vATiya vayalaiyum,
  mayil aTi anna mAk kural n'occiyum,
  kaTiyuTai viyal n'akar kAN varat tOnRa,
  tamiyE kaNTa taNTalaiyum teRuvara,
  5
  n'Oy AkinRE-makaLai!-n'in tOzi,
  eri cinam taNin'ta ilai il am cinai
  varip puRap puRavin pulampu koL teL viLi,
  uruppu avir amaiyattu, amarppanaL n'Okki,
  ilagku ilai veL vEl viTalaiyai
  10
  vilagku malai Ar iTai n'aliyumkol enavE.
  n'aRRAy, tOzikkuc colliyatu; manai maruTciyum Am.-kayamanAr

  306. kuRijci
  tan'tai vittiya men tinai paipayac
  ciRu kiLi kaTital piRakku yAvaNatO-
  'kuLir paTu kaiyaL koTicci celka' ena,
  n'alla iniya kURi, mellak
  5
  koyal toTagkinarE kAnavar; koTug kural
  cUR poRai iRutta kOl talai iruvi
  vizavu ozi viyan kaLam kaTuppat teRuvara,
  paital oru n'ilai kANa vaikal
  yAgku varuvatukollO-tIm col
  10
  ceRi tOTTu el vaLaik kuRumakaL
  ciRu punattu alkiya perum puRa n'ilaiyE?
  punam maTivu uraittuc ceRippu aRivuRIiyatu; ciRaippuRamum Am.- urOTOkattuk kan'tarattanAr

  307. n'eytal
  kavar pari n'eTun' tEr maNiyum icaikkum;
  peyar paTa iyagkiya iLaiyarum olippar;
  kaTal ATu viyal iTaip pEr aNip polin'ta
  titalai alkul n'alam pArATTiya
  5
  varumE-tOzi!-vAr maNaR cErppan:
  iRai paTa vAgkiya muzavumutaR punnai
  mA arai maRaikam vammati-pAnAL,
  pU viri kAnal, puNar kuRi van'tu, n'am
  mel iNar n'aRum pozil kANA
  10
  allal arum paTar kANkam n'Am, ciRitE.
  kuRi n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.-ammUvanAr

  308. pAlai
  cela viraivuRRa aravam pORRi,
  malar Er uNkaN pani vara, Ayizai-
  yAm taR karaiyavum, n'ANinaL varuvOL,
  vENTAmaiyin menmela van'tu,
  5
  vinavalum takaittalum cellAL Aki,
  veRi kamaz tuRu muTi tayagka, n'al vinaip
  poRi azi pAvaiyin kalagki, n'eTitu n'inain'tu,
  Akam aTaitan'tOLE: atu kaNTu,
  Ir maN ceykai n'Ir paTu pacug kalam
  10
  peru mazaip peyaRku ERRAgku, em
  poruL mali n'ejcam puNarn'tu uvan'tanRE.
  n'ejcinAl poruL valikkappaTTa talaimakan, talaimakaLai eyti ARRAnAy, n'ejcinaic collic celavu azugkiyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

  309. kuRijci
  n'ekizn'ta tOLum, vATiya variyum,
  taLir vanappu izan'ta en n'iRanum n'Okki,
  'yAn ceytanRu ivaL tuyar' ena, anpin
  Azal; vAzi!-tOzi!-'vAzaik
  5
  kozu maTal akal ilait taLi talaik kalAvum,
  peru malai n'ATan kENmai n'amakkE
  vizumamAka aRiyun'ar inRu' ena,
  kURuvaimannO, n'IyE;
  tERuvanman yAn, avaruTai n'aTpE.
  'varaivu n'ITa ARRAL' enak kavanRu tAn ARRALAkiya tOziyait talaimakaL ARRuvittatu.-kapilar

  310. marutam
  viLakkin anna cuTar viTu tAmarai,
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai tayagka,
  uNtuRai makaLir iriya, kuNTu n'Ir
  vALai piRazum UraRku, n'ALai
  5
  makaT koTai etirn'ta maTam kezu peNTE!
  tolain'ta n'Avin ulain'ta kuRu mozi
  uTanpaTTu, OrAt tAyaroTu ozipuTan
  collalaikollO n'IyE-vallai,
  kaLiRu peRu valcip pANan kaiyatai
  10
  vaL uyirt taNNumai pOla,
  uL yAtum illatu Or pOrvaiam collE?
  vAyilAkap pukka viRaliyait tOzi colliyatu; viRaliyai etirppaTTa parattai colliyatUum Am.-paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:56:32(இந்திய நேரம்)