தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

31-40

 • 31-40

  31. n'eytal
  mA irum parappakam tuNiya n'Okki,
  cEyiRA eRin'ta ciRu veN kAkkai
  pAy irum panik kazi tuzaii, paig kAl
  tAn vIz peTaikkup payiriTUu, curakkum
  5
  ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
  perum pulampu uRRa n'ejcamoTu, pala n'inain'tu,
  yAnum inaiyEn-Ayin, AnAtu
  vERu pal n'ATTil kAl tara van'ta
  pala uRu paNNiyam izitaru n'ilavumaNal
  10
  n'eTuj cinaip punnaik kaTuj cUl veN kuruku
  ulavut tirai Otam verUum
  uravu n'Irc cErppanoTu maNavA UgkE.
  talaivanciRaippuRattAnAka, talaivi vanpuRai etir azin'tatu.-n'akkIranAr

  32. kuRijci
  'mAyOn anna mAl varaikkavAan,
  vAliyOn anna vayagku veL aruvi
  am malaikizavOn n'am n'ayan'tu enRum
  varun'tinan' enpatu Or vAyc col tERAy;
  5
  n'Iyum kaNTu, n'umaroTum eNNi,
  aRivu aRin'tu aLaval vENTum; maRutaraRku
  ariya-vAzi, tOzi!-periyOr
  n'ATi n'aTpin allatu,
  n'aTTu n'ATAr, tam oTTiyOr tiRattE.
  talaivikkuk kuRai n'ayappuk kURiyatu.- kapilar

  33. pAlai
  'paTu cuTar aTain'ta paku vAy n'eTu varai,
  murampu cEr ciRukuTi, paran'ta mAlai,
  pulampu kUTTuNNum pullen manRattu,
  kalluTaip paTuvil kaluzi tan'tu,
  5
  n'iRai peyal aRiyAk kuRaittu UN allil,
  tuvarcey ATaic cen' toTai maRavar
  atar pArttu alkum ajcuvaru n'eRiyiTai,
  iRappa eNNuvar avar enin, maRuttal
  valluvamkollO, melliyal! n'Am?' ena
  10
  vimmuRu kiLaviyaL en mukam n'Okki,
  n'al aka vana mulaik karai cErpu
  malku punal paran'ta malar Er kaNNE.
  pirivu uNarttappaTTa talaimakaLatu kuRippu aRin'ta tOzi talaimakaRkuc colliyatu.- iLavETTanAr

  34. kuRijci
  kaTavuT kaRcunai aTai iRan'tu avizn'ta
  paRiyAk kuvaLai malaroTu kAn'taL
  kuruti oN pU uru kezak kaTTi,
  peru varai aTukkam poRpac cUrmakaL
  5
  aruvi in iyattu ATum n'ATan
  mArpu tara van'ta paTar mali aru n'Oy
  n'in aNagku anmai aRin'tum, aNNAn'tu,
  kAr n'aRug kaTampin kaNNi cUTi,
  vElan vENTa, veRi manai van'tOy!
  10
  kaTavuL Ayinum Aka,
  maTavai manRa, vAziya murukE!
  tOzi teyvattukku uraippALAy veRi vilakkiyatu.-piramacAri

  35. n'eytal
  pogku tirai poruta vAr maNal aTaikaraip
  pun kAl n'Aval potip puRa irug kani
  kiLai cettu moytta tumpi, pazam cettup
  pal kAl alavan koNTa kOTku acAn'tu,
  5
  koLLA n'arampin imirum pUcal
  irai tEr n'Arai eyti viTukkum
  tuRai kezu mAn'tai anna ivaL n'alam
  paNTum iRRE; kaNTicinteyya;
  uzaiyin pOkAtu aLippinum, ciRiya
  10
  jekizn'ta kavin n'alamkollO?-makizn'tOr
  kaLkaLi cerukkattu anna
  kAmamkol?-ivaL kaN pacan'tatuvE!
  maNa manaippiRRaijAnRu pukka tOzi, 'n'anku ARRuvittAy' enRa talaimakaRkuc colliyatu.-ammUvanAr

  36. kuRijci
  kuRug kai irum pulik kOL val ERRai,
  pU n'utal irum piTi pulampa, tAkki,
  tAz n'Ir n'anan' talaip peru kaLiRu aTUum
  kallaka veRpan collin tERi,
  5
  yAm em n'alan izan'tanamE; yAmattu,
  alar vAyp peNTir ampaloTu onRi,
  purai il tI mozi payiRRiya urai eTuttu,
  AnAk kauvaittuAka,
  tAn en izan'tatu, iv azugkal UrE?
  iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.- cIttalaiccAttanAr

  37. pAlai
  piNagku aril vATiya paza viRaln'anan' talai,
  uNagkuUN Ayattu Or An teL maNi
  paipaya icaikkum attam, vai eyiRRu
  ivaLoTum celinO n'anRE; kuvaLai
  5
  n'Ir cUz mA malar anna kaN aza,
  kalai ozi piNaiyin kalagki, mARi
  anpilir akaRir Ayin, en param
  Akuvatu anRu, ivaL avalam-n'Akattu
  aNagkuTai arun' talai uTali, valan Erpu,
  10
  Arkali n'al ERu tiritarum
  kAr cey mAlai varUum pOztE.
  varaiviTai vaittuppirivinkaN tOzi colliyatu.-pEri cAttanAr

  38. n'eytal
  vETTam poyyAtu valaivaLamciRappa,
  pATTam poyyAtu paratavar pakara,
  irum panan' tIm pizi uNpOr makizum
  Ar kali yANarttuAyinum, tEr kezu
  5
  mellam pulampan piriyin, pullenap
  pulampu AkinRE-tOzi! kalagku n'Irk
  kazi cUz paTappaik kANTavAyil,
  oli kAvOlai muL miTai vEli,
  peNNai ivarum AgkaN
  10
  veN maNaR paTappai, em azugkal UrE.
  talaivi vanpuRai etir azin'tu colliyatu.-ulOccanAr

  39. kuRijci
  collin col etirkoLLAy, yAza n'in
  tirumukam iRaijci n'ANuti katumena;
  kAmam kaimmikin tAgkutal eLitO?
  koTug kEz irum puRam n'aTugkak kuttip
  5
  puli viLaiyATiya pulavu n'ARu vEzattin
  talai maruppu Eyppa, kaTai maNi civan'ta n'in
  kaNNE katava? alla; n'aNNAr
  araN talai matilarAkavum, muracu koNTu,
  Ompu araN kaTan'ta aTu pOrc ceziyan
  10
  perum peyark kUTal anna n'in
  karumpuTait tOLum uTaiyavAl aNagkE.
  iraNTAm kUTTattu etircciyil talaivan colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

  40. marutam
  n'eTu n'A oL maNi kaTi manai iraTTa,
  kurai ilaip pOkiya viravu maNaR pan'tar,
  perumpAN kAval pUNTena, oru cAr,
  tirun'tuizai makaLir viricci n'iRpa,
  5
  veRi uRa virin'ta aRuvai mel aNaip
  puniRu n'ARu ceviliyoTu putalvan tujca,
  aiyavi aNin'ta n'eyyATTu IraNip
  pacu n'ey kUrn'ta menmai yAkkaic
  cIrkezu maTan'tai Ir-imai porun'ta,
  10
  n'aLLen kagkul, kaLvan pOla,
  akan tuRai Uranum van'tanan-
  ciRan'tOn peyaran piRan'tamARE.
  talaimakaTkup pAgku AyinAr kETpap parattai colliyatu.-kONmA n'eTugkOTTanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:53:19(இந்திய நேரம்)