தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VAzai-vAzai

 • vAzai

  120. marutam
  taTa maruppu erumai maTa n'aTaik kuzavi
  tUN toRum yAtta kANtaku n'al il,
  koTug kuzai peyta cezuj cey pEtai
  ciRu tAz ceRitta mel viral cEppa,
  5
  vALai Irn' taTi vallitin vakaii,
  pukai uNTu amartta kaNNaL, takai peRap
  piRai n'utal poRitta ciRu n'uN pal viyar
  am tukil talaiyil tuTaiyinaL, n'ap pulan'tu,
  aTTilOLE am mA arivai-
  10
  emakkE varukatil virun'tE! civappAL anRu,
  ciRu muL eyiRu tOnRa
  muRuval koNTa mukam kANkammE.
  virun'tu vAyilAkappukka talaivan colliyatu.-mAgkuTi kizAr

  176. kuRijci
  em n'ayan'tu uRaivi Ayin, yAm n'ayan'tu
  n'alkinam viTTatu en? n'alattOn av vayin
  cAlpin aLittal aRiyAtu, 'avaTku avaL
  kAtalaL ennumO?' uraitticin-tOzi!-
  5
  n'iraitta yAnai mukattu vari kaTuppap
  pOtu poti uTain'ta oN ceg kAn'taL
  vAzai am cilampin vampu paTak kuvaii,
  yAz Orttanna in kural ina vaNTu,
  aruvi muzavin pAToTu orAgku,
  10
  menmela icaikkum cAral,
  kunRa vElit tam uRaivin UrE.
  parattai talaiviyin pAgkikkup pAgkAyinAr kETpa, viRalikkuc colliyatu.

  188. kuRijci
  paTu n'Irc cilampil kalitta vAzaik
  koTu maTal InRa kUr vAyk kuvi mukai,
  oL izai makaLir ilagku vaLait toTUum
  mel viral mOcai pOla, kAn'taL
  5
  vaL itaz tOyum vAn tOy veRpa!
  'n'anRi viLaivum tItoTu varum' ena,
  anRu n'aRku aRin'tanaL Ayin, kunRattut
  tEm mutir cilampil taTaiiya
  vEy maruL paNait tOL aziyalaLmannE.
  pakaRkuRi maRuttu varaivu kaTAyatu.

  222. kuRijci
  karug kAl vEgkaic cev vIvAgku cinai
  vaTuk koLap piNitta viTupuri muraRcik
  kai punai ciRu n'eRi vAgki, paiyena,
  vicumpu ATu Ay mayil kaTuppa, yAn inRu,
  5
  pacug kAz alkul paRRuvanan Ukkic
  celavuTan viTukO-tOzi!-palavuTan
  vAzai Ogkiya vazai amai cilampil,
  tujcu piTi marugkin majcu paTa, kANAtu,
  perug kaLiRu piLiRum cOlai avar
  10
  cEN n'eTug kunRam kANiya n'IyE?
  tOzi, talaimakan varavu uNarn'tu, ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

  225. kuRijci
  muruku uRaz munpoTu kaTuj cinam cerukkip
  poruta yAnai veN kOTu kaTuppa,
  vAzai InRa vai En'tu kozu mukai,
  mel iyal makaLir Oti anna
  5
  pUvoTu, tuyal varum mAl varai n'ATanai
  iran'tOr uLarkol-tOzi!-tirun'tu izait
  toyyil vana mulai vari vanappu izappap
  payan'tu ezu paruvaral tIra,
  n'ayan'tOrkku utavA n'Ar il mArpE?
  vanpuRai etir azin'tatu; parattai talaimakaTkup pAgkAyina vAyil kETpac colliyatUum Am.-kapilar

  232. kuRijci
  ciRu kaN yAnaip perug kai Ir-inam
  kuLavit taN kayam kuzaiyat tINTi,
  cOlai vAzai muNaii, ayalatu
  vEral vElic ciRukuTi alaRa,
  5
  ceg kAR palavin tIm pazam micaiyum
  mA malai n'ATa!-kAmam n'alkena
  vENTutum-vAziya! en'tai, vEgkai
  vI uka varin'ta munRil,
  kal kezu pAkkattu alkinai celinE.
  pakal varuvAnai iravu vA enat tOzi colliyatu.-mutuvegkaNNanAr

  251. kuRijci
  n'eTu n'Ir aruviya kaTum pATTu AgkaN,
  piNi mutal araiya perug kal vAzaik
  kozu mutal Ay kani man'ti kavarum
  n'al malai n'ATanai n'ayavA, yAm, avan
  5
  n'ani pEr anpin, n'in kural Oppi,
  n'in puRagkAttalum kANpOy, n'I? en
  taLir Er mEnit tol kavin aziya,
  pali peRu kaTavuT pENi, kali ciRan'tu,
  n'uTagku n'ilaip paRavai uTagku pIL kavarum;
  10
  tOTu iTam kOTAy, kiLarn'tu,
  n'ITinai viLaimO! vAziya, tinaiyE!
  ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturaip perumarutiLa n'AkanAr

  309. kuRijci
  n'ekizn'ta tOLum, vATiya variyum,
  taLir vanappu izan'ta en n'iRanum n'Okki,
  'yAn ceytanRu ivaL tuyar' ena, anpin
  Azal; vAzi!-tOzi!-'vAzaik
  5
  kozu maTal akal ilait taLi talaik kalAvum,
  peru malai n'ATan kENmai n'amakkE
  vizumamAka aRiyun'ar inRu' ena,
  kURuvaimannO, n'IyE;
  tERuvanman yAn, avaruTai n'aTpE.
  'varaivu n'ITa ARRAL' enak kavanRu tAn ARRALAkiya tOziyait talaimakaL ARRuvittatu.-kapilar

  355. kuRijci
  putalvan InRa pUg kaN maTan'tai
  mulai vAy uRukkum kai pOl, kAn'taT
  kulaivAy tOyum kozu maTal vAzai
  am maTal paTTa aruvit tIm n'Ir
  5
  cem muka man'ti Arum n'ATa!
  mun'tai irun'tu n'aTTOr koTuppin,
  n'ajcum uNpar n'ani n'Akarikar;
  am cil Oti en tOzi tOT tuyil
  n'ejcin inpuRAy Ayinum, atu n'I
  10
  en kaN OTi aLimati-
  n'in kaN allatu piRitu yAtum ilaLE!
  tOzi aruku aTuttatu; tOzi talaimakaLatu ARRAmai kaNTu varaivu kaTAyatUum Am.

  399. kuRijci
  aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
  kuruti oppin kamaz pUg kAn'taL
  vari aNi ciRakin vaNTu uNa malarum
  vAzai am cilampil, kEzal keNTiya
  5
  n'ilavarai n'ivan'ta pala uRu tiru maNi
  oLi tikaz viLakkattu, InRa maTap piTi,
  kaLiRu puRagkAppa, kanRoTu vatiyum
  mA malai n'ATan n'ayan'tanan varUum
  perumai uTaiyaL enpatu
  10
  tarumO-tOzi!-n'in tiru n'utal kavinE?
  n'eTugkAlam van'tu ozuka ARRAmai vERupaTa n'inRa talaimakaLait tOzi, 'emperumAn itaRkAya n'allatu puriyum' enRu talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu.'itaRkAya n'allatu puriyum perumAn tiRam vENTum'

  400. marutam
  vAzai men tOTu vArpuuRupu Ukkum
  n'el viLai kazani n'Er kaN ceRuvin,
  arivanar iTTa cUTTu ayal, periya
  iruj cuval vALai piRazum Ura!
  5
  n'ininRu amaikuven Ayin, ivaN n'inRu,
  innA n'OkkamoTu evan pizaippu uNTO?
  maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
  aRam keTa aRiyAtAgku, ciRan'ta
  kENmaiyoTu aLaii, n'IyE
  10
  keTu aRiyAy en n'ejcattAnE.
  parattai talaivanaip pukazn'tatu. munpu n'inRu yAtO pukazn'tavARu enin, 'n'in inRu amaiyAm' enRu connamaiyAn enpatu.-AlagkuTi vagkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:32:24(இந்திய நேரம்)