தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAn'taL (kOTal, TOnRi)-kAn'taL (kOTal, TOnRi)

 • kAn'taL (kOTal, tOnRi)

  14. pAlai
  tol kavin tolaiya, tOL n'alamcAaya,
  n'alkAr n'Ittanar Ayinum, n'alkuvar;
  n'aTTanar, vAzi!-tOzi!-kuTTuvan
  akappA aziya n'URi, cempiyan
  5
  pakal tI vETTa jATpinum mikap peritu
  alar ezac cenRanar Ayinum-malar kavizn'tu
  mA maTal avizn'ta kAn'taL am cAral,
  inam cAl vayak kaLiRu pAn'taT paTTena,
  tujcAt tuyarattu ajcu piTip pUcal
  10
  n'eTu varai viTarakattu iyampum
  kaTu mAn pulliya kATu iRan'tOrE.
  iyaRpazitta tOzikkut talaivi iyaRpaTa mozin'tatu.- mAmUlanAr

  17. kuRijci
  n'AL mazai talaiiya n'al n'eTugkunRattu,
  mAl kaTal tiraiyin izitarum aruvi
  akal irug kAnattu alku aNi n'Okki,
  tAgkavum takaivarai n'illA n'Ir cuzalpu
  5
  En'tu ezil mazaik kaN kaluztalin, annai,
  'evan ceytanaiyO? n'in ilagku eyiRu uNku' ena,
  melliya iniya kURalin, val virain'tu,
  uyirinum ciRan'ta n'ANum n'ani maRan'tu,
  uraittal uyn'tananE-tOzi!-cAral,
  10
  kAn'taL Utiya maNi n'iRat tumpi
  tIm toTai n'arampin imirum
  vAn tOy veRpan mArpu aNagku enavE.
  munnilaippuRamoziyAkat talaimakaL tOzikkuccolliyatu.-n'occin'iyamagkizAr

  29. pAlai
  n'inRa vEnil ulan'ta kAn'taL
  azal avir n'IL iTai, n'izaliTam peRAatu,
  InRu kAn maTin'ta piNavup paci kUrn'tena,
  mAnRa mAlai, vazagkun'arc cekIiya,
  5
  puli pArttu uRaiyum pul atarc ciRu n'eRi
  yAgku vallun'aLkoltAnE-yAn, 'tan
  vanain'tu En'tu iLa mulai n'Ovakol!' ena
  n'inain'tu, kain'n'ekizn'ta anaittaRkut tAn tan
  pEr amar mazaik kaN Iriya kaluza,
  10
  veyya uyirkkum cAyal,
  mai Ir Oti, peru maTattakaiyE?
  makaLpOkkiya tAycolliyatu.- pUtanAr

  34. kuRijci
  kaTavuT kaRcunai aTai iRan'tu avizn'ta
  paRiyAk kuvaLai malaroTu kAn'taL
  kuruti oN pU uru kezak kaTTi,
  peru varai aTukkam poRpac cUrmakaL
  5
  aruvi in iyattu ATum n'ATan
  mArpu tara van'ta paTar mali aru n'Oy
  n'in aNagku anmai aRin'tum, aNNAn'tu,
  kAr n'aRug kaTampin kaNNi cUTi,
  vElan vENTa, veRi manai van'tOy!
  10
  kaTavuL Ayinum Aka,
  maTavai manRa, vAziya murukE!
  tOzi teyvattukku uraippALAy veRi vilakkiyatu.-piramacAri

  85. kuRijci
  Ay malar mazaik kaN teN pani uRaippavum,
  vEy maruL paNait tOL viRal izai n'ekizavum,
  ampal mUtUr aravam Ayinum,
  kuRu vari irum puli ajcik kuRu n'aTaik
  5
  kanRuTai vEzam n'inRu kAttu alkum,
  Ar iruL kaTukiya, ajcu varu ciRu n'eRi
  vAraRkatilla-tOzi!-cAral
  kAnavan eyta muLavu mAn kozug kuRai,
  tEm kamaz katuppin koTicci, kizagkoTu
  10
  kAn'taL am ciRukuTip pakukkum
  Ogku malai n'ATan, n'in n'acaiyinAnE!
  talaivan varavu uNarn'ta tOzi talaivikku uraittatu.-n'alviLakkanAr

  99. mullai
  'n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
  tukil virittanna veyil avir uruppin,
  ajcuvarap panikkum vej curam iRan'tOr
  tAm varat teLitta paruvam kANvara
  5
  ituvO?' enRicin-maTan'tai!-mati inRu,
  maRan'tu kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
  poRuttalcellAtu iRutta vaN peyal
  kAr enRu ayarn'ta uLLamoTu, tErvu ila-
  piTavamum, konRaiyum kOTalum-
  10
  maTava Akalin, malarn'tana palavE.
  paruvam kaNTu ARRALAya talaiviyait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRuttiyatu.-iLan'tiraiyanAr

  161. mullai
  iRaiyum, arun' tozil muTittena, poRaiya,
  kaN pOl n'Ilam cunaitoRum malara,
  vI tatar vEgkaiya viyal n'eTum puRavin,
  immen paRavai INTu kiLai iriya,
  5
  n'eTun' teru anna n'Er koL n'eTu vazi,
  iLaiyar Ekuvanar parippa, vaLai enak
  kAn'taL vaL itaz kavikuLampu aRuppa,
  tOL vali yAppa, INTu n'am varavinaip
  puL aRivuRIiyinakollO-teLLitin
  10
  kAtal kezumiya n'alattaL, Etil
  putalvaR kATTip poykkum
  titalai alkul tEm moziyATkE?
  vinai muRRip peyarumtalaivan, tErppAkan kETpa, colliyatu.

  173. kuRijci
  cunaip pUk kuRRum, toTalai taiiyum,
  malaic ceg kAn'taT kaNNi tan'tum,
  tan vazip paTUum n'am n'ayan'taruLi,
  veRi ena uNarn'ta ariya annaiyai,
  5
  kaNNinum kanavinum kATTi, 'in' n'Oy
  enninum vArAtu; maNiyin tOnRum
  am malai kizavOn ceytanan itu' enin,
  paTu vaNTu Arkkum pain' tAr mArpin
  n'eTu vETku Etam uTaittO?-
  10
  toTiyOy! kURumati, vinavuval yAnE.
  tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu; veRi accuRIit tOzi aRattoTu n'ilai payappittatUum Am.

  176. kuRijci
  em n'ayan'tu uRaivi Ayin, yAm n'ayan'tu
  n'alkinam viTTatu en? n'alattOn av vayin
  cAlpin aLittal aRiyAtu, 'avaTku avaL
  kAtalaL ennumO?' uraitticin-tOzi!-
  5
  n'iraitta yAnai mukattu vari kaTuppap
  pOtu poti uTain'ta oN ceg kAn'taL
  vAzai am cilampin vampu paTak kuvaii,
  yAz Orttanna in kural ina vaNTu,
  aruvi muzavin pAToTu orAgku,
  10
  menmela icaikkum cAral,
  kunRa vElit tam uRaivin UrE.
  parattai talaiviyin pAgkikkup pAgkAyinAr kETpa, viRalikkuc colliyatu.

  185. kuRijci
  AnA n'OyOTu azi paTark kalagki,
  kAmam kaimmika, kaiyaRu tuyaram
  kANavum n'alkAy Ayin-pANar
  paricil peRRa viri uLai n'al mAn
  5
  kavi kuLampu poruta kal micaic ciRu n'eRi,
  iravalar meliyAtu ERum, poRaiyan
  urai cAl uyar varaik kollik kuTavayin,
  akal ilaik kAn'taL alagku kulaip pAyn'tu,
  paRavai izaitta pal kaN iRAal
  10
  tEnuTai n'eTu varai, teyvam ezutiya
  vinai mAN pAvai annOL
  kolai cUzn'tanaLAl-n'OkO yAnE.
  pAgkaRkut talaivan colliyatu; cETpaTukkum tOzikkut talaivan colliyatUum Am.

  188. kuRijci
  paTu n'Irc cilampil kalitta vAzaik
  koTu maTal InRa kUr vAyk kuvi mukai,
  oL izai makaLir ilagku vaLait toTUum
  mel viral mOcai pOla, kAn'taL
  5
  vaL itaz tOyum vAn tOy veRpa!
  'n'anRi viLaivum tItoTu varum' ena,
  anRu n'aRku aRin'tanaL Ayin, kunRattut
  tEm mutir cilampil taTaiiya
  vEy maruL paNait tOL aziyalaLmannE.
  pakaRkuRi maRuttu varaivu kaTAyatu.

  221. mullai
  maNi kaNTanna mA n'iRak karuviLai
  oN pUn' tOnRiyoTu taN putal aNiya,
  pon toTarn'tanna takaiya n'an malark
  konRai oL iNar kOTutoRum tUgka,
  5
  vampu virittanna cem pulap puRavil,
  n'Ir aNip peru vazi n'IL iTaip pOza,
  celka-pAka!-n'in ceyvinai n'eTun' tEr:
  virun'tu viruppuRUum perun' tOT kuRumakaL,
  min oLir avir izai n'al n'akar viLagka,
  10
  n'aTai n'AT ceyta n'avilAc cIRaTip
  pUg kaT putalvan uRagkuvayin olki,
  'van'tIka, en'tai!' ennum
  am tIm kiLavi kETkam n'AmE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan pAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

  294. kuRijci
  tIyum vaLiyum vicumpu payan'tAgku,
  n'Oyum inpamum AkinRumAtO;
  mAyam anRu-tOzi!-vEy payinRu,
  eruvai n'ITiya peru varaiakamtoRum,
  5
  tonRu uRai tuppoTu muraN mikac cinaiik
  konRa yAnaik kOTu kaNTanna,
  cem puTaik kozu mukai avizn'ta kAn'taL
  cilampuTan kamazum cAral
  ilagku malai n'ATan malarn'ta mArpE!
  maNamanaiyuL pukka tOzi talaimakaLatu kavin kaNTu colliyatu.- putukkayattu vaNNakkan kampUr kizAn

  313. kuRijci
  karug kAl vEgkai n'AL uRu putup pU,
  pon cey kammiyan kaivinai kaTuppa,
  takai vanappuRRa, kaNNazi kaTTazittu,
  oli pal kUn'tal aNi peRap punaii,
  5
  kANTaR kAtal kaimmika kaTIiyARku
  yAgku Akuvamkol?-tOzi!-kAn'taL
  kamaz kulai avizn'ta n'ayavaruj cAral
  kUtaLa n'aRum pozil pulampa, Urvayin
  mILkuvam pOlat tOnRum-tOTu pularn'tu
  10
  aruviyin olittal AnA,
  koypatam koLLum, n'Am kUum tinaiyE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, punam azivu uraittu,ceRippu aRivuRIiyatu.-tagkAl poRkollan veNNAkanAr

  355. kuRijci
  putalvan InRa pUg kaN maTan'tai
  mulai vAy uRukkum kai pOl, kAn'taT
  kulaivAy tOyum kozu maTal vAzai
  am maTal paTTa aruvit tIm n'Ir
  5
  cem muka man'ti Arum n'ATa!
  mun'tai irun'tu n'aTTOr koTuppin,
  n'ajcum uNpar n'ani n'Akarikar;
  am cil Oti en tOzi tOT tuyil
  n'ejcin inpuRAy Ayinum, atu n'I
  10
  en kaN OTi aLimati-
  n'in kaN allatu piRitu yAtum ilaLE!
  tOzi aruku aTuttatu; tOzi talaimakaLatu ARRAmai kaNTu varaivu kaTAyatUum Am.

  399. kuRijci
  aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
  kuruti oppin kamaz pUg kAn'taL
  vari aNi ciRakin vaNTu uNa malarum
  vAzai am cilampil, kEzal keNTiya
  5
  n'ilavarai n'ivan'ta pala uRu tiru maNi
  oLi tikaz viLakkattu, InRa maTap piTi,
  kaLiRu puRagkAppa, kanRoTu vatiyum
  mA malai n'ATan n'ayan'tanan varUum
  perumai uTaiyaL enpatu
  10
  tarumO-tOzi!-n'in tiru n'utal kavinE?
  n'eTugkAlam van'tu ozuka ARRAmai vERupaTa n'inRa talaimakaLait tOzi, 'emperumAn itaRkAya n'allatu puriyum' enRu talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu.'itaRkAya n'allatu puriyum perumAn tiRam vENTum'

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:37:02(இந்திய நேரம்)