தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

171-180

 • 171-180

  171. pAlai
  n'Ir n'acaikku Ukkiya uyaval yAnai
  vEniR kunRattu vev varaik kavAan
  n'ilam cela, cellAk kayan' talaik kuzavi
  cEri am peNTir n'ejcattu eRiya
  5
  Ur AnkanRoTu pukutum n'ATan
  pan malai aruj curam iRappin, n'am viTTu,
  yAgku vallun'a maRRE-jAgka
  vinaip pUN teN maNi vIzn'tana n'ikarppak
  kazutu kAlkoLLum pozutu koL pAnAL,
  10
  Arva n'ejcamoTu aLaii,
  mArpu uRap paTuttal marIiya kaNNE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTku uraittatu.

  172. n'eytal
  viLaiyATu AyamoTu veN maNal azutti,
  maRan'tanam tuRan'ta kAz muLai akaiya,
  'n'ey pey tIm pAl peytu initu vaLarppa;
  n'umminum ciRan'tatu; n'uvvai Akum' enRu,
  5
  annai kURinaL, punnaiyatu n'alanE-
  amma! n'ANutum, n'ummoTu n'akaiyE;
  virun'tin pANar viLar icai kaTuppa,
  valampuri vAn kOTu n'aralum ilagku n'Irt
  tuRai kezu koNka!-n'I n'alkin,
  10
  iRaipaTu n'Izal piRavumAr uLavE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kuRipeyarttITum Am.

  173. kuRijci
  cunaip pUk kuRRum, toTalai taiiyum,
  malaic ceg kAn'taT kaNNi tan'tum,
  tan vazip paTUum n'am n'ayan'taruLi,
  veRi ena uNarn'ta ariya annaiyai,
  5
  kaNNinum kanavinum kATTi, 'in' n'Oy
  enninum vArAtu; maNiyin tOnRum
  am malai kizavOn ceytanan itu' enin,
  paTu vaNTu Arkkum pain' tAr mArpin
  n'eTu vETku Etam uTaittO?-
  10
  toTiyOy! kURumati, vinavuval yAnE.
  tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu; veRi accuRIit tOzi aRattoTu n'ilai payappittatUum Am.

  174. pAlai
  'kaRRai In'tin muRRuk kulai anna
  AL il attat tAL am pOn'taik
  kOLuTai n'eTuj cinai AN kural viLippin,
  puli etir vazagkum vaLi vazagku Ar iTaic
  5
  cenRa kAtalar van'tu, initu muyagki,
  piriyAtu oru vazi uRaiyinum, peritu azin'tu
  uyagkinai, maTan'tai!' enRi-tOzi!-
  aRRum Akum, aHtu aRiyAtOrkkE;
  vIzAk koLkai vIzn'ta koNTi
  10
  mallal mArpu maTuttanan
  pullu maRRu evanO anpu ilagkaTaiyE?
  vinai muRRi van'tu eytiya kAlattu, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRIi n'inRATku avaL colliyatu.

  175. n'eytal
  n'eTug kaTal alaitta koTun' timiR paratavar
  kozu mIn koLLai azi maNal kuvaii,
  mIn n'ey aTTik kiLijcil pottiya
  ciRu tI viLakkil tujcum, n'aRu malarp
  5
  punnai Ogkiya, tuRaivanoTu annai
  tAn aRin'tanRO ilaLE; pAnAL
  cEriam peNTir ciRu col n'ampi,
  cuTuvAn pOla n'Okkum,
  aTu pAl anna en pacalai meyyE.
  tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.

  176. kuRijci
  em n'ayan'tu uRaivi Ayin, yAm n'ayan'tu
  n'alkinam viTTatu en? n'alattOn av vayin
  cAlpin aLittal aRiyAtu, 'avaTku avaL
  kAtalaL ennumO?' uraitticin-tOzi!-
  5
  n'iraitta yAnai mukattu vari kaTuppap
  pOtu poti uTain'ta oN ceg kAn'taL
  vAzai am cilampin vampu paTak kuvaii,
  yAz Orttanna in kural ina vaNTu,
  aruvi muzavin pAToTu orAgku,
  10
  menmela icaikkum cAral,
  kunRa vElit tam uRaivin UrE.
  parattai talaiviyin pAgkikkup pAgkAyinAr kETpa, viRalikkuc colliyatu.

  177. pAlai
  paran'tu paTu kUr eri kAnam n'aippa,
  maram tIyuRRa makiz talaiam kATTu
  otukku arum vej curam iRan'tanar maRRavar;
  kuRippin kaNTicin yAnE; n'eRip paTa,
  5
  vElum ilagku ilai tuTaippa; palakaiyum
  pIli cUTTi maNi aNipavvE;
  paNTinum n'ani pala aLippa; iniyE
  van'tanRu pOlum-tOzi!-n'on'tu n'on'tu,
  ezutu ezil uNkaN pAvai
  10
  azitaru veLLam n'In'tum n'ALE.
  celavuk kuRippu aRin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu.

  178. n'eytal
  ATu amai Akkam aitu picain'tanna
  tOTu amai tUvit taTan' tAL n'Arai
  n'alan uNappaTTa n'alkUr pETai
  kazi peyar marugkil ciRu mIn uNNAtu,
  5
  kaitai am paTu cinaip pulampoTu vatiyum
  taNNam tuRaivan tErE kaNNin
  kANavum iyain'tanRu mannE; n'ANi
  n'aLLen yAmattum kaN paTai peREen;
  puL oli maNi cettu Orppa,
  10
  viLin'tanRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.
  ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.

  179. pAlai
  il ezu vayalai IRRu A tinRena,
  pan'tu n'ilattu eRin'tu, pAvai n'Ikki,
  av vayiRu alaitta en cey vinaik kuRumakaL
  mAn amarppanna maiyal n'OkkamoTu,
  5
  yAnum tAyum maTuppa, tEnoTu
  tIm pAl uNNAL vIgkuvanaL vimmi,
  n'erun'alum anaiyaLmannE; inRE,
  mai aNaR kALai poy pukalAka,
  aruj curam iRan'tanaL enpa-tan
  10
  murun'tu Er veN pal mukiz n'akai tiRan'tE.
  manai maruTci

  180. marutam
  pazanap pAkal muyiRu mUcu kuTampai
  kazani n'Arai uraittalin, cen'n'el
  viravu veLLariciyin tAam Uran
  palarp peRal n'acaii, n'am il vAralanE;
  5
  mAyOL, n'alattai n'ampi viTal ollALE
  anniyum periyan; avaninum vizumiya
  iru peru vEn'tar, poru kaLattu ozitta
  punnai vizumam pOla,
  ennoTu kaziyum-iv iruvaratu ikalE.
  talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLiTattup poRAmai kaNTu colliyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:54:59(இந்திய நேரம்)