தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kuruku (n'Arai)-kuruku (n'Arai)

 • kuruku (n'Arai)

  4. n'eytal
  kAnal am ciRukuTik kaTal mEm paratavar
  n'Il n'iRa punnaik kozu n'izal acaii,
  taN perum parappin oN patam n'Okki,
  am kaN aril valai uNakkum tuRaivanoTu,
  5
  'alarE annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
  ariya Akum n'amakku' enak kURin,
  koNTum celvarkol-tOzi!-umaNar
  veN kal uppin koLLai cARRi,
  kaNa n'irai kiLarkkum n'eTu n'eRic cakaTam
  10
  maNal maTuttu uraRum Ocai kazanik
  karug kAl veN kuruku verUum
  irug kazic cErppin tam uRaivin UrkkE?
  talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi alar accam tOnRac colli varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

  27. n'eytal
  n'Iyum yAnum, n'erun'al, pUvin
  n'uN tAtu uRaikkum vaNTinam Oppi,
  ozi tirai varitta veN maNal aTaikaraik
  kazi cUz kAnal ATiyatu anRi,
  5
  karan'tu n'Am ceytatu onRu illai; uNTu enin,
  paran'tu piRar aRin'tanRum ilarE-n'anRum
  evan kuRittanaL kol, annai?-kayan'tORu
  iRa Ar inak kuruku olippa, cuRavam
  kazi cEr marugkin kaNaik kAl n'ITi,
  10
  kaN pOl pUttamai kaNTu, 'n'uN pala
  ciRu pAcaTaiya n'eytal
  kuRumO, cenRu' enak kURAtOLE.
  ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

  31. n'eytal
  mA irum parappakam tuNiya n'Okki,
  cEyiRA eRin'ta ciRu veN kAkkai
  pAy irum panik kazi tuzaii, paig kAl
  tAn vIz peTaikkup payiriTUu, curakkum
  5
  ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
  perum pulampu uRRa n'ejcamoTu, pala n'inain'tu,
  yAnum inaiyEn-Ayin, AnAtu
  vERu pal n'ATTil kAl tara van'ta
  pala uRu paNNiyam izitaru n'ilavumaNal
  10
  n'eTuj cinaip punnaik kaTuj cUl veN kuruku
  ulavut tirai Otam verUum
  uravu n'Irc cErppanoTu maNavA UgkE.
  talaivanciRaippuRattAnAka, talaivi vanpuRai etir azin'tatu.-n'akkIranAr

  35. n'eytal
  pogku tirai poruta vAr maNal aTaikaraip
  pun kAl n'Aval potip puRa irug kani
  kiLai cettu moytta tumpi, pazam cettup
  pal kAl alavan koNTa kOTku acAn'tu,
  5
  koLLA n'arampin imirum pUcal
  irai tEr n'Arai eyti viTukkum
  tuRai kezu mAn'tai anna ivaL n'alam
  paNTum iRRE; kaNTicinteyya;
  uzaiyin pOkAtu aLippinum, ciRiya
  10
  jekizn'ta kavin n'alamkollO?-makizn'tOr
  kaLkaLi cerukkattu anna
  kAmamkol?-ivaL kaN pacan'tatuvE!
  maNa manaippiRRaijAnRu pukka tOzi, 'n'anku ARRuvittAy' enRa talaimakaRkuc colliyatu.-ammUvanAr

  54. n'eytal
  vaLai n'Ir mEyn'tu, kiLai mutalcelIi,
  vAp paRai virumpinaiAyinum, tUc ciRai
  irum pulA arun'tum n'in kiLaiyoTu ciRitu irun'tu-
  karug kAl veN kuruku!-enava kENmati:
  5
  perum pulampinRE, ciRu pun mAlai;
  atu n'I aRiyin, anpumAr uTaiyai;
  n'otumal n'ejcam koLLAtu, en kuRai
  iRRAgku uNara uraimati-tazaiyOr
  koykuzai arumpiya kumari jAzal
  10
  teN tirai maNip puRam taivarum
  kaNTal vEli n'um tuRai kizavORkE!
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-cEn'tag kaNNanAr

  67. n'eytal
  cEy vicumpu ivarn'ta cezug katir maNTilam
  mAl varai maRaiya, tuRai pulampinRE;
  iRavu arun'ti ezun'ta karug kAl veN kuruku
  veN kOTTu aruj ciRait tAay, karaiya
  5
  karug kOTTup punnai iRaikoNTanavE;
  kaNaik kAl mA malar karappa, malku kazit
  tuNaic cuRA vazagkalum vazagkum; AyiTai,
  el imiz panik kaTal, malku cuTark koLIi,
  emarum vETTam pukkanar; atanAl,
  10
  tagkin evanOteyya-pogku picir
  muzavu icaip puNari ezutarum
  uTai kaTaR paTappai em uRaivin UrkkE?
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu.-pEri cAttanAr

  70. marutam
  ciRu veLLAgkurukE! ciRu veLLAgkurukE!
  tuRai pOku aRuvait tU maTi anna
  n'iRam kiLar tUvic ciRu veLLAgkurukE!
  em Ur van'tu, em uNtuRait tuzaii,
  5
  cinaik keLiRRu Arkaiyai avar Urp peyarti,
  anaiya anpinaiyO, peru maRaviyaiyO-
  AgkaN tIm punal IgkaN parakkum
  kazani n'al Ur makizn'arkku en
  izai n'ekiz paruvaral ceppAtOyE!
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-veLLi vItiyAr

  74. n'eytal
  vaTik katir tiritta val jANperu valai
  iTik kuraR puNarip pauvattu iTumAr,
  n'iRaiyap peyta ampi, kAzOr
  ciRai arug kaLiRRin, paratavar oyyum
  5
  ciRu vI jAzaR perug kaTaR cErppanai,
  'EtilALanum' enpa; pOtu aviz
  putu maNaR kAnal punnai n'uN tAtu,
  koNTal acai vaLi tUkkutoRum, kurukin
  veN puRam mociya vArkkum, teN kaTal
  10
  kaNTal vEliya Ur, 'avan
  peNTu' ena aRin'tanRu; peyarttalO aritE!
  talaivi pANaRku vAyilmaRuttatu.-ulOccanAr

  91. n'eytal
  n'I uNarn'tanaiyE-tOzi!-vI ukap
  punnai pUtta in n'izal uyar karaip
  pATu imiz panik kaTal tuzaii, peTaiyOTu
  uTagku irai tErum taTan' tAL n'Arai
  5
  aiya ciRu kaN ceg kaTaic ciRu mIn,
  mEkku uyar cinaiyin mImicaik kuTampai,
  tAyp payir piLLai vAyp paTac coriyum
  kAnal am paTappai AnA vaN makizp
  peru n'al Ikai n'am ciRu kuTip poliya,
  10
  puL uyirk koTpin vaL uyir maNit tArk
  kaTu mAp pUNTa n'eTun' tEr
  n'eTu n'Irc cErppan pakal ivaN varavE?
  tOzi, talaimakaTku varaivu malin'tu uraittatu.-picirAn'taiyAr

  123. n'eytal
  uraiyAy-vAzi, tOzi!-irug kazi
  irai Ar kurukin n'irai paRait tozuti
  vAgku maTaR kuTampai, tUgku iruL tuvanRum
  peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai,
  5
  kAnal AyamoTu kAlaik kuRRa
  kaL kamaz alara taN n'aRug kAvi
  am pakai n'eRit tazai aNipeRat taii,
  vari punai ciRRil pari ciRan'tu OTi,
  pulavut tirai utaitta koTun' tAT kaNTal
  10
  cErppu Er Ir aLai alavan pArkkum
  ciRu viLaiyATalum azugki,
  n'inaikkuRu perun' tuyaram Akiya n'OyE.
  talaivanciRaippuRattAnAka, tOzi talaivikku uraippALAyccolliyatu.- kAjcip pulavanAr

  127. n'eytal
  irug kazi tuzaiiya Irm puRa n'Arai
  iRa eRi tivalaiyin panikkum pAkkattu,
  uvan varin, evanO?-pANa!-pEtai
  kozu mIn Arkaic cezu n'akar n'iRain'ta
  5
  kallAk katavar tan aiyar Akavum,
  vaNTal AyamoTu paNTu tAn ATiya
  InAp pAvai talaiyiTTu Orum,
  'mellam pulampan anRiyum,
  celvAm' ennum, 'kAnalAnE'.
  pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-cIttalaic cAttanAr

  131. n'eytal
  ATiya tozilum, alkiya pozilum,
  uLLal AkA uyavu n'ejcamoTu
  UTalum uTaiyamO-uyar maNaR cErppa!
  tirai mutir araiya taTan' tAL tAzaic
  5
  cuRavu maruppu anna muT tOTu ociya,
  iRavu Ar inak kuruku iRaikoLa irukkum,
  n'aRavu makiz irukkai n'al tErp periyan,
  kaL kamaz, poRaiyARu anna en
  n'al tOL n'ekiza maRattal, n'umakkE?
  maNamanaiyil piRRai jAnRu pukka tOziyait talaivan, 'vERupaTAmai ARRuvittAy; periyai kAN' enRARkut tOzi colliyatu.-ulOccanAr

  138. n'eytal
  uvar viLai uppin kunRu pOlkuppai
  malai uyttup pakarum, n'ilaiyA vAzkkai,
  kaNam koL umaNar uyagkuvayin ozitta
  paN azi pazam pAr veN kuruku Inum
  5
  taNNam tuRaivan, mun n'AL, n'ammoTu
  pAcaTaik kalitta kaNaik kAl n'eytal
  pUvuTan n'eRitaru toTalai taii,
  kaN aRivuTaimai allatu, n'uN vinai
  izai aNi alkul vizavu ATu makaLir
  10
  muzagku tirai in cIr tUgkum
  azugkal mUtUr aRin'tanRO inRE.
  'alar AyiRRu' ena ARRALAya talaimakaTkut talaivan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-ammUvanAr

  167. n'eytal
  karug kOTTup punnaik kuTakku vAgku peruj cinai
  virun'tin veN kuruku Arppin, Aay
  vaN makiz n'ALavaip paricil peRRa
  paN amai n'eTun' tErp pANiyin, olikkum
  5
  taNNam tuRaivan tUtoTum van'ta
  payan teri panuvaR pai tIr pANa!
  n'in vAyp paNi mozi kaLaiyA-pal mAN
  putu vI jAzaloTu punnai tAam
  maNam kamaz kAnal, mAN n'alam izan'ta
  10
  iRai Er el vaLaik kuRumakaL
  piRai Er tiru n'utal pAaya pacappE.
  tOzi pANaRku vAyil maRuttatu; tUtoTu van'ta pANaRkuc colliyatUum Am.

  178. n'eytal
  ATu amai Akkam aitu picain'tanna
  tOTu amai tUvit taTan' tAL n'Arai
  n'alan uNappaTTa n'alkUr pETai
  kazi peyar marugkil ciRu mIn uNNAtu,
  5
  kaitai am paTu cinaip pulampoTu vatiyum
  taNNam tuRaivan tErE kaNNin
  kANavum iyain'tanRu mannE; n'ANi
  n'aLLen yAmattum kaN paTai peREen;
  puL oli maNi cettu Orppa,
  10
  viLin'tanRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.
  ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.

  180. marutam
  pazanap pAkal muyiRu mUcu kuTampai
  kazani n'Arai uraittalin, cen'n'el
  viravu veLLariciyin tAam Uran
  palarp peRal n'acaii, n'am il vAralanE;
  5
  mAyOL, n'alattai n'ampi viTal ollALE
  anniyum periyan; avaninum vizumiya
  iru peru vEn'tar, poru kaLattu ozitta
  punnai vizumam pOla,
  ennoTu kaziyum-iv iruvaratu ikalE.
  talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLiTattup poRAmai kaNTu colliyatu.

  183. n'eytal
  tam n'ATTu viLain'ta veNNel tan'tu,
  piRa n'ATTu uppin koLLai cARRi,
  n'eTu n'eRi ozukai n'ilavu maNal n'In'ti,
  avaN uRai munin'ta okkaloTu pulam peyarn'tu,
  5
  umaNar pOkalum innAtAkum-
  maTavai manRa-koNka!-vayintORu
  innAtu alaikkum UtaiyoTu Orum
  n'um il pulampin mAlaiyum uTaittE;
  ina mIn Arn'ta veN kuruku mititta
  10
  vaRu n'Ir n'eytal pOla,
  vAzAL Atal cUzAtOyE.
  varaiviTai vaittup piriyum talaivaRkut tOzi colliyatu.

  189. pAlai
  tam alatu illA n'am n'ayan'tu aruLi
  innum vArAr; Ayinum, cenniyar,
  teRal arug kaTavuL munnar, cIRiyAz
  n'arampu icaittanna in kuraR kurukin
  5
  kagkai vagkam pOkuvarkollO-
  ev vinai ceyvarkol tAmE?-vev vinaik
  kolai val vETTuvan valai parin'tu pOkiya
  kAnap puRavin cEval vAy n'Ul
  cilampi am cinai verUum,
  10
  alagkal ulavai am kATu iRan'tOrE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.

  199. n'eytal
  Ogku maNal uTutta n'eTu mAp peNNai
  vIgku maTal kuTampaip paital veN kuruku,
  n'aLLen yAmattu, uyavutORu uruki,
  aLLal anna en uLLamoTu uL uTain'tu,
  5
  uLenE-vAzi, tOzi! vaLai n'Irk
  kaTuj cuRA eRin'ta koTun' timiR paratavar
  vAgku vicait tUNTil UgkuUgku Aki,
  vaLi porak kaRRai tAay, n'aLi cuTar,
  n'Il n'iRa vicumpin mInoTu puraiya,
  10
  paipaya imaikkum tuRaivan
  mey tOy muyakkam kANA UgkE!
  vanpuRai etirazin'tatu.-pEri cAttanAr

  211. n'eytal
  yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-Ur kaTal
  Otam cenRa uppuTaic ceRuvil,
  koTug kazi marugkin, irai vETTu ezun'ta
  karug kAl kurukin kOL uyn'tu pOkiya
  5
  muTagku puRa iRavin mOvAy ERRai,
  eRi tirai tokutta ekkar n'eTug kOTTut
  tuRu kaTaR talaiya tOTu poti tAzai
  vaNTu paTu vAn pOtu verUum
  tuRai kezu koNkan tuRan'tanan enavE?
  varaivu n'ITa orutalai ARRALAm enRa tOzi ciRaippuRamAkat tannuLLE colliyatu.-kOTTiyUr n'allan'taiyAr

  216. marutam
  tuni tIr kUTTamoTu tunnAr Ayinum,
  initE, kANun'ark kANpuzi vAztal;
  kaNNuRu vizumam kai pOl utavi,
  n'am uRu tuyaram kaLaiyAr Ayinum,
  5
  innAtuanRE, avar il UrE;
  eri maruL vEgkaik kaTavuL kAkkum
  kuruku Ar kazaniyin itaNattu AgkaN,
  EtilALan kavalai kavaRRa,
  oru mulai aRutta tirumAvuNNik
  10
  kETTOr anaiyarAyinum,
  vETTOr allatu, piRar innArE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpat talaimakan talain'inRu ozukap paTAn'inRa parattai, pANaRkuAyinum viRalikkuAyinum colluvALAy, n'erugkic colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  263. n'eytal
  piRai vanappu izan'ta n'utalum, yAza n'in
  iRai varai n'illA vaLaiyum, maRaiyAtu
  Ur alar tURRum kauvaiyum, n'AN viTTu
  urai avaRku uraiyAm Ayinum, irai vETTu,
  5
  kaTuj cUl vayavoTu kAnal eytAtu,
  kazani ozin'ta koTu vAyp pETaikku,
  muTa mutir n'Arai kaTal mIn oyyum
  mellam pulampaR kaNTu, n'ilaicellAk
  karappavum karappavum kaimmikku,
  10
  uraitta-tOzi!-uNkaN n'IrE.
  ciRaippuRamAkat tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-iLaveyinanAr

  291. n'eytal
  n'Ir peyarn'tu mARiya ceRi cERRu aLLal
  n'eyt talaik kozu mIn arun'ta, inak kuruku
  kuppai veN maNal ERi, araicar
  oN paTait tokutiyin ilagkit tOnRum,
  5
  taN perum pauva n'Irt tuRaivaRku, n'Iyum,
  kaNTAgku uraiyAy; koNmO-pANa!-
  mA iru muLLUr mannan mA Urn'tu,
  ellit tarIiya ina n'iraip
  pal An kizavarin azin'ta ivaL n'alanE?
  vAyilAkap pukka pANaRkut tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, n'erugkic colli yatu.- kapilar

  312. pAlai
  n'OkO yAnE, n'Om en n'ejcE-
  'panip putal Igkai am kuzai varuTa,
  ciRai kuvin'tirun'ta paital veN kuruku,
  pArvai vETTuvan, kAz kaLain'taruLa,
  5
  mAri n'inRa, maiyal aRciram-
  yAm tan uzaiyam Akavum, tAnE,
  etirtta titti muRRA mulaiyaL,
  kOTait tigkaLum panippOL-
  vATaip perum panikku ennaLkol?' enavE.
  poruL valitta talaimakan n'ejcinai n'erugkic colliyatu.-kazArk kIran eyiRRiyAr

  330. marutam
  taTa maruppu erumaip piNarc cuval irum pOttu,
  maTa n'aTai n'Araip pal inam iriya,
  n'eTu n'Irt taN kayam tuTumenap pAyn'tu,
  n'AT tozil varuttam vITa, cEN cinai
  5
  iruL punai marutin in n'izal vatiyum
  yANar Ura! n'in mAN izai makaLirai
  em manait tan'tu n'I tazIiyinum, avartam
  pun manattu uNmaiyO aritE: avarum,
  pain' toTi makaLiroTu ciRuvarp payan'tu,
  10
  n'anRi cAnRa kaRpoTu
  em pATu Atal ataninum aritE.
  tOzi, talaimakanai vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

  338. n'eytal
  kaTug katir jAyiRu malai maRain'tanRE;
  aTumpu koTi tumiya Azi pOzn'tu, avar
  n'eTun' tEr in oli iravum tOnRA;
  iRappa evvam n'aliyum, n'in n'ilai;
  5
  'n'iRuttal vENTum' enRi; n'ilaippa
  yAgganam viTumO maRRE!-mAl koLa
  viyal irum parappin irai ezun'tu arun'tupu,
  pulavu n'ARu ciRukuTi manRattu Ogkiya
  ATu araip peNNait tOTu maTal ERi,
  10
  koTu vAyp pETaik kuTampaic cEriya,
  uyir celak kaTaiip puNar tuNaip
  payirtal AnA, paital am kurukE?
  oruvazit taNan'ta kAlai ARRAta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.-maturai Arulaviya n'ATTu AlampEri cAttanAr

  369. n'eytal
  cuTar cinam taNin'tu kunRam cEra,
  n'iRai paRaik kurukinam vicumpu ukan'tu ozuka,
  ellai paipayak kazippi, mullai
  arumpu vAy avizum perum pun mAlai
  5
  inRum varuvatu Ayin, n'anRum
  aRiyEn vAzi-tOzi!-aRiyEn,
  jemai Ogku uyar varai imaiyattu ucci,
  vAan izitarum vayagku veL aruvik
  kagkaiam pEr yARRuk karai iRan'tu izitarum
  10
  ciRai aTu kaTum punal anna, en
  n'iRai aTu kAmam n'In'tumARE.
  paTTa pinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'tu, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir azin'tatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

  372. n'eytal
  azitakkanRE-tOzi!-kazi cErpu
  kAnaR peNNait tEnuTai azi pazam,
  vaL itaz n'eytal varun'ta, mUkku iRupu,
  aLLal iruj cERRu Azap paTTena,
  5
  kiLaik kuruku iriyum tuRaivan vaLaik kOTTu
  anna veN maNaRRu akavayin, vETTa
  aNNal uLLamoTu amarn'tu, initu n'Okki,
  annai tan'ta alagkal vAn kOTu
  ulain'tAgku n'Otal ajci, 'aTain'tataRku
  10
  inaiyal ennum' enpa-manai irun'tu,
  irug kazi tuzavum panit talaip paratavar
  tiN timil viLakkam eNNum
  kaNTal vElik kazi n'al UrE.
  mEl iRceRippAn aRin'tu ARRALAki n'inRa talaimakaL ARRa vENTi, ulakiyal mEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRiyAr enac colliyatu.-ulOccanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:47:52(இந்திய நேரம்)