தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kokku-kokku

 • kokku

  100. marutam
  uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukir
  mArik kokkin kUral anna
  kuNTu n'Ir Ampal taN tuRai Uran
  tEm kamaz aimpAl paRRi, en vayin
  5
  vAn kOl el vaLai vauviya pUcal
  cinaviya mukattu, 'cinavAtu cenRu, n'in
  manaiyOTku uraippal' enRalin, munai Urp
  pal A n'eTu n'irai villin oyyum
  tEr vaN malaiyan mun'tai, pEr icaip
  10
  pulam puri vayiriyar n'alam puri muzavin
  maN Ar kaNNin atirum,
  n'annar ALan n'aTugku ajar n'ilaiyE.
  parattai, talaivikkuppAgkAyinAr kETpa, viRalikku uTampaTaccolliyatu.-paraNar

  258. n'eytal
  pal pUg kAnal pakaRkuRi marIi
  celval-koNka!-ceRittanaL yAyE-
  katir kAl vempak kalkAy jAyiRRut
  tiruvuTai viyal n'akar varu virun'tu ayarmAr,
  5
  poRRoTi makaLir puRagkaTai ukutta
  kokku ukir n'imiral mAn'ti, el paTa,
  akal agkATi acai n'izal kuvitta
  pacciRAk kavarn'ta pacug kaT kAkkai
  tUgkal vagkattuk kUmpil cEkkum
  10
  marugkUrp paTTinattu anna, ivaL
  n'erugku Er elvaLai OTuva kaNTE.
  tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-n'akkIrar

  280. marutam
  'kokkinukku ozin'ta tIm pazam, kokkin
  kUmpu n'ilai anna mukaiya Ampal
  tUgku n'Irk kuTTattu, tuTumena vIzum
  taN tuRai Uran taNTAp parattamai
  5
  pulavAy' enRi-tOzi!-pulavEn-
  pazana yAmaip pAcaTaip puRattu,
  kazani kAvalar curi n'an'tu uTaikkum,
  tonRu mutir vELir, kunRUr anna en
  n'al manai n'ani virun'tu ayarum
  10
  kaitUvu inmaiyin eytAmARE.
  vAyil vENTic cenRa tOzikkut talaimakaL maRuttu mozin'tatu; talaimakanai ERRukkoNTu vazipaTTALaip pukazn'tu pukka tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am.- paraNar

  326. kuRijci
  kozuj cuLaip palavin payam kezu kavAan,
  cezug kOL vAgkiya mAc cinaik kokkinam
  mIn kuTai n'ARRam tAgkalcellAtu,
  tuyt talai man'ti tummum n'ATa!
  5
  n'inakkum uraittal n'ANuval-ivaTkE
  n'uN koTip pIrattu Uz uRu pU enap
  pacalai Urum annO; pal n'AL
  ari amar vanappin em kAnam n'aNNa,
  vaNTu enum uNarAvAki,
  10
  malar ena marIi varUum, ivaL kaNNE.
  tOzi, talaimakanai varaivukaTAyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:48:13(இந்திய நேரம்)