தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

381-390

 • 381-390

  381. mullai
  'arun' tuyar uzattalin uNmai cAnm' enap
  perumpiRitu inmaiyin ilEnum allEn;
  karai porutu izitarum kAn yARRu ikukarai
  vEr kiLar marAattu am taLir pOla,
  5
  n'aTugkal AnA n'ejcamoTu, iTumpai
  yAgkanam tAgkuven maRRE?-Ogku celal
  kaTum pakaTTu yAnai n'eTu mAn ajci,
  Ira n'ejcamOTu icai cEN viLagka,
  tEr vIcu irukkai pOla,
  10
  mAri irIi mAnRanRAl mazaiyE.
  piriviTai ARRALAkiya talaimakaL paruva varavinkaN colliyatu.-auvaiyAr

  382. n'eytal
  kAnal mAlaik kazi n'Ir malka,
  n'Il n'iRa n'eytal n'irai itaz porun'ta,
  AnAtu alaikkum kaTalE; mIn arun'ti,
  puLLinam kuTampai uTan cErpu uLLAr
  5
  tuRan'tOr tEettu irun'tu, n'ani varun'ti,
  Ar uyir azivatuAyinum-n'Erizai!-
  karattal vENTumAl maRRE, parappu n'Irt
  taNNam tuRaivan n'ANa,
  n'aNNAr tURRum pazitAn uNTE.
  oruvazit taNan'ta kAlattup pozutupaTa ARRALAki n'inRa talaimakaLait tOzi ARRuvikkallAL AyinATkut talaimakaL colliyatu.- n'ikaNTan kalaikkOTTut taNTanAra

  383. kuRijci
  kal ayaR kalitta karug kAl vEgkai
  alagkal am toTalai anna kuruLai
  vayap puniRRu irum piNap pacittena, vayap puli
  pukar mukam citaiyat tAkki, kaLiRu aTTu,
  5
  urum icai uraRum, uTkuvaru n'aTu n'AL,
  aruLinai pOlinum, aruLAy anRE-
  kanai iruL putaitta ajcuvarum iyavil
  pAmpu uTanRu irikkum urumOTu,
  Ogku varai n'ATa! n'I varutalAnE.
  tOzi ARu pArttuRRuc colliyatu.-kOLiyUrkizAr makanAr ceziyanAr

  384. pAlai
  paim puRap puRavin ceg kAR cEval
  kaLari Ogkiya kavai muTak kaLLi
  muLari am kuTampai InRu, iLaippaTTa
  uyavu n'aTaip pETai uNIiya, mannar
  5
  munai kavar mutu pAz uku n'eR peRUum
  araN il cEy n'ATTu atar iTai, malarn'ta
  n'al n'AL vEgkaip pon maruL putup pUp
  paran'tana n'aTakka, yAm kaNTanam mAtO:
  kAN ini vAzi-en n'ejcE!-n'AN viTTu
  10
  arun' tuyar uzan'ta kAlai
  marun'tu enappaTUum maTavOLaiyE.
  uTan pOkAn'inRAn malin'tu tan n'ejciRkuc colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  385. n'eytal
  ellai cenRapin, malarum kUmpina;
  pulavu n'Ir aTaikarai yAmaip pArppOTu
  alavanum aLaivayiR ceRin'tana; koTug kazi
  irai n'acai varuttam vITa, maramicaip
  5
  puLLum piLLaiyoTu vatin'tana; atanAl,
  pozutanRuAtalin, tamiyai varuti:
  ezutu ezil mazaikka..............

  386. kuRijci
  ciRu kaT panRip peruj cina oruttal,
  tuRukaT kaNNik kAnavar uzuta
  kulavuk kural Enal mAn'ti, jAgkar,
  viTar aLaip paLLi vEgkai ajcAtu,
  5
  kazai vaLar cAral tujcum n'ATan.
  'aNagkuTai aruj cUL tarukuven' ena n'I,
  'n'ummOr annOr tunnAr ivai' ena,
  terin'tu atu viyan'tanen-tOzi!-paNin'tu n'am
  kal kezu ciRukuTip poliya,
  10
  vatuvai enRu avar van'ta jAnRE.
  parattaiyin maRuttan'ta talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukampukuval ena muRpaTTAL, talaimakaL mATTu n'inRa poRAmai n'IgkAmai aRin'tu, piRitu onRanmEl vaittu, 'pAviyEn inRu pEtaimai ceyt

  387. pAlai
  n'eRi irug katuppum, n'INTa tOLum,
  amma! n'ALum tol n'alam citaiya,
  ollAc cen' toTai orIiya kaNNik
  kallA mazavar villiTai vilagkiya
  5
  tun arug kavalai aruj curam iRan'tOr
  varuvar vAzi-tOzi!-ceru iRan'tu
  AlagkAnattu ajcuvara iRutta
  vEl kezu tAnaic ceziyan pAcaRai
  uRai kazi vALin minni, utukkAN,
  10
  n'eTum perug kunRam muRRi,
  kaTum peyal poziyum, kali kezu vAnE.
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRIiyatu.- potumpil kizAr makanAr

  388. n'eytal
  amma vAzi, tOzi!-n'annutaRku
  yAgku AkinRukol pacappE-n'On purik
  kayiRu kaTai yAtta kaTu n'aTai eRi uLit
  tiN timil paratavar oN cuTark koLIi,
  5
  n'aTu n'AL vETTam pOki, vaikaRaik
  kaTal mIn tan'tu, kAnaR kuvaii,
  Ogku irum punnai vari n'izal irun'tu,
  tEm kamaz tERal kiLaiyoTu mAn'ti,
  periya makizum tuRaivan em
  10
  ciRiya n'ejcattu akalvu aRiyAnE?
  varaivu n'ITa ARRALAkiya tOzikkut talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu;'manaiyuL vERupaTAtu ARRinAy' enRARkut talaimakaL colliyatUum Am.-maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

  389. kuRijci
  vEgkaiyum puli InRana; aruviyum
  tEm paTu n'eTu varai maNiyin mAnum;
  annaiyum amarn'tu n'OkkinaLE, ennaiyum-
  kaLiRRu mukam tiRan'ta kallA vizut toTai
  5
  Eval iLaiyaroTu mA vazippaTTena,
  'ciRu kiLi muraNiya perug kural Enal
  kAval n'I' enROLE; cEvaloTu
  cilampin pOkiya citar kAl vAraNam
  mutaic cuval kiLaitta pUzi, mikap pala
  10
  n'an pon imaikkum n'ATanoTu
  anpuRu kAmam amaika n'am toTarpE.
  pakaRkuRi van'tu ozukAn'inRa kAlattut talaimakan kETpac colliyatu.-kAvirip pUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

  390. marutam
  vALai vALin piRaza, n'ALum
  poykai n'Irn'Ay vaikutuyil ERkum
  kai vaN kiLLi veNNi cUzn'ta
  vayal veL Ampal uruva n'eRit tazai
  5
  aitu akal alkul aNi peRat taii,
  vizavin celIiyar vENTummannO;
  yANar Uran kANun'an Ayin,
  varaiyAmaiO aritE; varaiyin,
  varaipOl yAnai, vAymozi muTiyan
  10
  varai vEy puraiyum n'al tOL
  aLiya-tOzi!-tolaiyun'a palavE.
  pAgku Ayina vAyil kETpa, n'erugkic colliyatu; talaimakaL tOzikku uraip pALAy, vAyilAkap pukkAr kETpa, colliyatUum Am.-auvaiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:57:29(இந்திய நேரம்)