தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

101-110

 • 101-110

  101. n'eytal
  muRRA majcaT pacum puRam kaTuppac
  cuRRiya piNara cUz kazi iRavin
  kaNam koL kuppai uNagku tiRan n'Okki,
  punnai am kozu n'izal mun uyttup parappum
  5
  tuRai n'aNi irun'ta pAkkam um uRai n'ani
  inituman; aLitO tAnE-tuni tIrn'tu,
  akanRa alkul aitu amai n'ucuppin,
  mIn eRi paratavar maTa makaL
  mAn amar n'Okkam kANA UgkE.
  pinninRa talaimakan, tOzi kETpac colliyatu.-veLLiyan'tinnanAr

  102. kuRijci
  koTug kuraR kuRaitta cev vAyppaig kiLi!
  ajcal Ompi, Ar patam koNTu,
  n'in kuRai muTitta pinRai, en kuRai
  ceytalvENTumAl; kai tozutu irappal;
  5
  pal kOT palavin cAral avar n'ATTu,
  n'in kiLai marugkin, cERiAyin,
  am malai kizavORku uraimati-im malaik
  kAnak kuRavar maTa makaL
  Enal kAval AyinaL enavE.
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-cempiyanAr

  103. pAlai
  onRu terin'tu uraitticin-n'ejcE! pun kAl
  ciRiyilai vEmpin periya konRu,
  kaTAam cerukkiya kaTuj cina munpin
  kaLiRu n'inRu iRan'ta n'Ir al Irattu,
  5
  pAl avi tOl mulai akaTu n'ilam cErttip
  paci aTa muTagkiya paig kaT cen'n'Ay
  mAyA vETTam pOkiya kaNavan
  poyyA marapin piNavu n'inain'tu iragkum
  virun'tin veg kATTu varun'tutum yAmE;
  10
  ALvinaikku akalvAm eninum,
  mILvAm eninum, n'I tuNin'tatuvE.
  poruLvayiRpirin'ta talaivan iTaiccurattu ARRAtAkiya n'ejcinaikkazaRiyatu.-marutan iLa n'AkanAr

  104. kuRijci
  pUm poRi uzuvaip pEz vAy ERRai
  tEm kamaz cilampin kaLiRRoTu porinE,
  tuRukal mImicai, uRukaN ajcAk
  kuRak kuRumAkkaL pukaRciyin eRin'ta
  5
  toNTakac ciRu paRaip pANi ayalatu
  pain' tAL cen'tinaip paTu kiLi Oppum
  Ar kali veRpan mArpu n'ayan'tu uRaiyum
  yAnE anRiyum uLarkol-pAnAL,
  pAmpuTai viTara Ogku malai miLira,
  10
  urumu civan'tu eRiyum pozutoTu, peru n'Ir
  pOkku aRa vilagkiya cAral,
  n'Okku aruj ciRu n'eRi n'inaiyumOrE?
  talaivi ARupArttu uRRa accattAl colliyatu.-pEri cAttanAr

  105. pAlai
  muLi koTi valan'ta muL arai ilavattu
  oLir cinai atira vIci, viLipaTa
  vev vaLi vazagkum vEy payil marugkil,
  kaTu n'aTai yAnai kanRoTu varun'ta,
  5
  n'eTu n'Ir aRRa n'izal il AgkaN
  aruj curak kavalaiya ennAy; n'eTuj cEN
  paTTanai, vAziya-n'ejcE!-kuTTuvan
  kuTa varaic cunaiya mA itazk kuvaLai
  vaNTu paTu vAn pOtu kamazum
  10
  am cil Oti arum paTar uRavE.
  iTaic curattu mILaluRRa n'ejcinait talaimakan kazaRiyatu.-muTattirumARan

  106. n'eytal
  aRitalum aRitiyO-pAka!-perugkaTal
  eRi tirai kozIiya ekkar veRi koLa,
  ATu vari alavan OTuvayin ARRAtu,
  acaii, uL ozin'ta vacai tIr kuRumakaTku
  5
  uyavinen cenRu, yAn, uL n'Oy uraippa,
  maRumozi peyarttal ARRAL, n'aRu malar
  jAzal am cinait tAz iNar kozuti,
  muRi timirn'tu utirtta kaiyaL,
  aRivu ajar uRuvi Ay maTa n'ilaiyE?
  paruva varavinkaN paNTu n'ikazn'tatOr kuRippu uNarn'ta talaivan, atanaik kaNTu tAgkakillAnAy mILkinRAn, tErppAkaRkuccolliyatu.-toNTaimAn iLan'tiraiyan

  107. pAlai
  uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukirp
  piTi piLan'tiTTa n'Ar il veN kOTTuk
  koTiRu pOl kAya vAl iNarp pAlai,
  cel vaLi tUkkalin, ilai tIr n'eRRam
  5
  kal izi aruviyin ollena olikkum,
  pul ilai Omaiya, puli vazagku attam
  cenRa kAtalarvazi vazippaTTa
  n'ejcE n'alvinaippARRE; INTu ozin'tu,
  AnAk kauvai malain'ta
  10
  yAnE, tOzi! n'OyppAlEnE.
  piriviTai melin'ta talaivi tOzikkuc colliyatu

  108. kuRijci
  malai ayaR kalitta mai Ar Enal
  tuNaiyin tIrn'ta kaTugkaN yAnai
  aNaiyak kaNTa am kuTik kuRavar,
  kaNaiyar, kiNaiyar, kai punai kavaNar,
  5
  viLiyar, puRakkuTi Arkkum n'ATa!
  pazakiya pakaiyum pirivu innAtE;
  mukai Er ilagku eyiRRu in n'akai maTan'tai
  cuTar purai tiru n'utal pacappa,
  toTarpu yAgku viTTanai? n'OkO yAnE!
  varaiyAtu n'eTug kAlamvan'tu ozukalARRALAya tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kURi varaivu kaTAyatu.

  109. pAlai
  'onRutum' enRa tonRu paTu n'aTpin
  kAtalar akanRena, kalagkip pEtuRRu,
  'annavO, in' n'annutal n'ilai?' ena,
  vinaval AnAp punaiyizai! kEL, ini
  5
  uraikkal AkA evvam; immena
  iraikkum vATai iruL kUr pozutil,
  tuLiyuTait tozuvin tuNital aRRattu,
  uccik kaTTiya kUzai Avin
  n'ilai ena, oruvEn Aki
  10
  ulamara, kaziyum, ip pakal maTi pozutE!
  piriviTai ARRALAya talaimaLatu n'ilaikaNTa tOzikkut talaimakaLcolliyatu.-mILip perumpatumanAr

  110. pAlai
  piracam kalan'ta veN cuvait tImpAl
  viri katirp poRkalattu oru kai En'ti,
  puTaippin cuRRum pUn' talaic ciRu kOl,
  'uN' enRu Okkupu pizaippa, teN n'Ir
  5
  muttu arip poRcilampu olippat tattuRRu,
  ari n'araik kUn'taR cem mutu ceviliyar
  pari melin'tu oziya, pan'tar OTi,
  Eval maRukkum ciRu viLaiyATTi
  aRivum ozukkamum yANTu uNarn'tanaLkol?
  10
  koNTa kozun'an kuTi vaRan uRRena,
  koTutta tan'tai kozuj cORu uLLAL,
  ozuku n'Ir n'uNagku aRal pOla,
  pozutu maRuttu uNNum ciRu matukaiyaLE!
  manaimaruTci; makaLn'ilai uraittatUum Am.-pOtanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:54:09(இந்திய நேரம்)