தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

351-360

 • 351-360

  351. kuRijci
  'iLamai tIrn'tanaL ivaL' ena vaLa manai
  arugkaTip paTuttanai; Ayinum, ciRan'tu ivaL
  pacan'tanaL enpatu uNarAy; pal n'AL
  evva n'ejcamoTu teyvam pENi
  5
  varun'tal vAzi-vENTu, annai!-karun' tAL
  vEgkaiam kavaTTiTaic cAn'tin ceyta
  kaLiRRut tuppu ajcAp puli ataL itaNattu,
  ciRu tinai viyan punam kAppin,
  peRukuvaLmannO en tOzi tan n'alanE.
  tOzi aruku aTuttatu.-maturaik kaNNattanAr

  352. pAlai
  ilai mAN pakazic cilai mAN irIiya
  anpu il ATavar alaittalin, palaruTan
  vampalar tolain'ta ajcuvaru kavalai,
  azal pOl ceviya cEval ATTi,
  5
  n'izaloTu katikkum n'iNam puri mutu n'ari
  paccUn koLLai mAn'ti, veytuRRu,
  tEr tikaz vaRum pulam tuzaii, n'Ir n'ayan'tu,
  patukkai n'Izal otukku iTam peRAa
  aruj curak kavalai varutalin, varun'tiya
  10
  n'amakkum ariya Ayina: amait tOL
  mANpuTaik kuRumakaL n'Igki,
  yAgku van'tanaLkol? aLiyaL tAnE!
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan iTaic curattukkaN ARRAnAyt tannuLLE colliyatu.-maturaip paLLimarutagkizAr makanAr cokuttanAr

  353. kuRijci
  AL il peNTir tALin ceyta
  n'uNagku n'uN panuval pOla, kaNam koLa,
  ATu mazai tavazum kOTu uyar n'eTu varai,
  muTa mutir palavin kuTam maruL perum pazam
  5
  kal kezu kuRavar kAtal maTamakaL
  karu viral man'tikku varu virun'tu ayarum,
  vAn tOy veRpa! cAnROy allai-em
  kAmam kanivatuAyinum, yAmattu
  irum puli tolaitta perug kai yAnai
  10
  vej cina urumin uraRum
  ajcuvaru ciRu n'eRi varutalAnE.
  tOzi ARRatu arumai ajci, tAn ARRALAyc colliyatu.- kapilar

  354. n'eytal
  tAn atu poRuttal yAvatu-kAnal
  ATu arai ozitta n'ITu irum peNNai
  vIz kAvOlaic cUz ciRai yAtta
  kAnal n'aNNiya vAr maNal munRil,
  5
  elli anna iruL n'iRap punnai
  n'al arai muzumutal av vayin toTutta
  tUgkal ampit tUval am cErppin,
  kaTu veyil kotitta kal viLai uppu
  n'eTu n'eRi ozukai n'irai celap pArppOr
  10
  aLam pOku Akulam kaTuppa,
  kauvai AkinRatu, aiya! n'in n'aTpE?
  tOziyAl ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; manaivayin tOziyait talaimakan pukazn'tARku maRuttuc colliyatUum Am.- ulOccanAr

  355. kuRijci
  putalvan InRa pUg kaN maTan'tai
  mulai vAy uRukkum kai pOl, kAn'taT
  kulaivAy tOyum kozu maTal vAzai
  am maTal paTTa aruvit tIm n'Ir
  5
  cem muka man'ti Arum n'ATa!
  mun'tai irun'tu n'aTTOr koTuppin,
  n'ajcum uNpar n'ani n'Akarikar;
  am cil Oti en tOzi tOT tuyil
  n'ejcin inpuRAy Ayinum, atu n'I
  10
  en kaN OTi aLimati-
  n'in kaN allatu piRitu yAtum ilaLE!
  tOzi aruku aTuttatu; tOzi talaimakaLatu ARRAmai kaNTu varaivu kaTAyatUum Am.

  356. kuRijci
  n'ilam tAz marugkin teN kaTal mEyn'ta
  vilagku men tUvic ceg kAl annam,
  pon paTu n'eTug kOTTu imayattu ucci
  vAn aramakaLirkku mEval Akum
  5
  vaLarAp pArppiRku alku irai oyyum
  acaivu il n'On paRai pOla, cela vara
  varun'tinai-vAzi, en uLLam!-oru n'AL
  kAtali uzaiyaLAka,
  kuNakkut tOnRu veLLiyin, emakkumAr varumE?
  varaivu maRukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- paraNar

  357. kuRijci
  n'in kuRippu evanO?-tOzi!-en kuRippu
  ennoTu n'ilaiyAtuAyinum, enRum
  n'ejcu vaTuppaTuttuk keTa aRiyAtE-
  cEN uRat tOnRum kunRattuk kavAan,
  5
  peyal uzan'tu ulaRiya maNip poRik kuTumip
  pIli majjai Alum cOlai,
  am kaN aRaiya akal vAyp paij cunai
  uNkaN oppin n'Ilam aTaicci,
  n'Ir alaik kalaiiya kaNNic
  10
  cAral n'ATanoTu ATiya n'ALE.
  talaimakan varaivu n'ITiya iTattu, 'ARRuval' enpatu paTac colliyatu; 'manai maruNTu vERupATAyinAy' enRa tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am.-kuRamakaL kuRiyeyini

  358. n'eytal
  'perun' tOL n'ekiza, av vari vATa,
  ciRu mel Akam perum pacappu Ura,
  innEm Aka, eR kaNTu n'ANi,
  n'innoTu teLittanar Ayinum, ennatUum,
  5
  aNagkal Ompumati, vAziya n'I!' ena,
  kaNam kezu kaTavuTku uyar pali tUuy,
  paravinam varukam cenmO-tOzi!-
  peruj cEyiRavin tuyt talai muTagkal
  ciRu veN kAkkai n'AL irai peRUum
  10
  pacum pUN vazuti marugkai anna, en
  arum peRal Ay kavin tolaiya,
  pirin'tu ANTu uRaital valliyOrE.
  paTTapinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'ta kAlattu, tOzi, 'ivaL ARRA LAyinAL; ivaLai izan'tEn' enak kavanRAL vaRpuRuttatu; ak kAlattu ARRA LAy n'inRa talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.- n'akkIrar

  359. kuRijci
  cilampin mEyn'ta ciRu kOTTuc cEtA
  alagku kulaik kAn'taL tINTi, tAtu uka,
  kanRu tAy maruLum kunRa n'ATan
  uTukkum tazai tan'tananE; yAm aHtu
  5
  uTuppin, yAy ajcutumE; koTuppin,
  kELuTaik kETu ajcutumE; AyiTai
  vATalakollO tAmE-avan malaip
  pOruTai varuTaiyum pAyA,
  cUruTai aTukkatta koyaRku arun' tazaiyE?
  tOzi tazaiyERRuk koNTu n'inRu talaimakan kuRippin OTiyatu-kapilar

  360. marutam
  muzavu mukam pularn'tu muRaiyin ATiya
  vizavu ozi kaLatta pAvai pOla,
  n'erun'aip puNarn'tOr putu n'alam vauvi,
  inRu taru makaLir men tOL peRIiyar,
  5
  cenRI-peruma!-ciRakka, n'in parattai!
  pallOr pazittal n'ANi, vallE
  kAzin kuttik kacin'tavar alaippa,
  kaiiTai vaittatu meyyiTait timirum
  muniyuTaik kavaLam pOla, n'ani peritu
  10
  uRRa n'in vizumam uvappen;
  maRRum kUTum, manai maTi tuyilE.
  parattaiyiR pirin'ta talaimakanait tOzi, talaimakaL kuRippaRin'tu, vAyil maRuttatu; talaimakaL UTic colliyatUum Am.-OrampOkiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:57:08(இந்திய நேரம்)