தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

51-60

 • 51-60

  51. kuRijci
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi! Ogku kazaik
  kAmpuTai viTar akam cilampa, pAmpu uTanRu
  Ogku varai miLira ATTi, vIgku celal
  kaTug kural ERoTu kanai tuLi talaiip
  5
  peyal AnAtE, vAnam; peyaloTu
  minnu n'imirn'tanna vElan van'tena,
  pinnu viTu mucci aLippu AnAtE;
  perun' taN kuLavi kuzaitta pA aTi,
  iruj cERu ATiya n'utala, kolkaLiRu
  10
  pEtai Acini ocitta
  vI tatar vEgkaiya malai kizavORkE?
  ARRAtu Etam ajci vERupaTTAL, veRiyATaluRRa iTattu, ciRaippuRamAkaccolliyatu.-pErAlavAyar

  52. pAlai
  mAk koTi atiraR pUvoTu pAtirit
  tUt takaTTu etir malar vEyn'ta kUn'tal
  maNam kamaz n'ARRam marIi, yAm ivaL
  cuNagku aNi Akam aTaiya muyagki,
  5
  vIgku uvark kavavin n'IgkalcellEm;
  n'IyE, ALvinai ciRappa eNNi, n'ALum
  pirin'tu uRai vAzkkai purin'tu amaiyalaiyE;
  anpu ilai; vAzi, en n'ejcE! vem pOr
  mazavar peru makan mA vaL Ori
  10
  kai vaLam iyaivatu Ayinum,
  aitu Eku amma, iyain'tu cey poruLE.
  talaimakan celavu azugkiyatu.-pAlattanAr

  53. kuRijci
  yAn aHtu ajcinen karappavum, tAn aHtu
  aRin'tanaLkollO? aruLinaLkollO?
  evankol, tOzi! annai kaNNiyatu?-
  'vAn uRa n'ivan'ta peru malaik kavAan,
  5
  Ar kali vAnam talaii, n'aTu n'AL
  kanai peyal pozin'tena, kAnak kal yARRu
  muLi ilai kazittana mukiz iNaroTu varum
  virun'tin tIm n'Ir marun'tum Akum;
  taNNena uNTu, kaNNin n'Okki,
  10
  muniyAtu ATap peRin, ivaL
  paniyum tIrkuvaL, celka!' enROLE!
  varaivu n'ITTippa, tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.-n'alvETTanAr

  54. n'eytal
  vaLai n'Ir mEyn'tu, kiLai mutalcelIi,
  vAp paRai virumpinaiAyinum, tUc ciRai
  irum pulA arun'tum n'in kiLaiyoTu ciRitu irun'tu-
  karug kAl veN kuruku!-enava kENmati:
  5
  perum pulampinRE, ciRu pun mAlai;
  atu n'I aRiyin, anpumAr uTaiyai;
  n'otumal n'ejcam koLLAtu, en kuRai
  iRRAgku uNara uraimati-tazaiyOr
  koykuzai arumpiya kumari jAzal
  10
  teN tirai maNip puRam taivarum
  kaNTal vEli n'um tuRai kizavORkE!
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-cEn'tag kaNNanAr

  55. kuRijci
  Ogku malai n'ATa! ozika, n'in vAymai
  kAmpu talaimaNan'ta kal atarc ciRu n'eRi,
  uRu pakai pENAtu, iravin van'tu, ivaL
  poRi kiLar Akam pulla, tOL cErpu
  5
  aRukAR paRavai aLavu ila moyttalin,
  kaN kOL Aka n'Okki, 'paNTum
  inaiyaiyO?' ena vinavinaL, yAyE;
  atan etir collALAki, allAn'tu,
  en mukam n'OkkiyOLE: 'annAy!-
  10
  yAgku uNarn'tu uykuvaLkol? ena, maTutta
  cAn'ta jekizi kATTi-
  Igku AyinavAl' enRicin yAnE.
  varaiviTai melivu ARRuvikkum tOzi talaivaRkuc colliyatu.-peruvazuti

  56. pAlai
  kuRu n'ilaik kuravin ciRu n'anai n'aRu vI
  vaNTu taru n'ARRam vaLi kalan'tu Iya,
  kaN kaLi peRUum kavin peRu kAlai,
  el vaLai jekizttOrkku allal uRIic
  5
  cenRa n'ejcam ceyvinaikku acAvA,
  orugku varal n'acaiyoTu, varun'tumkollO
  aruLAn Atalin, azin'tu ivaN van'tu,
  tol n'alan izan'ta en pon n'iRam n'Okki,
  'EtilATTi ivaL' enap
  10
  pOyinRu kollO, n'Oy talaimaNan'tE
  varaiviTai melivu ARRuvikkum tOzikkut talaivi colliyatu.-peruvazuti

  57. kuRijci
  taTagkOTTu AmAn, maTagkal mA n'iraik
  kunRa vEgkaik kanRoTu vatin'tena,
  tujcu patam peRRa tuyt talai man'ti
  kallen cuRRam kai kaviyAk kuRuki,
  5
  vIgku curai jemugka vAgki, tIm pAl
  kallA van paRazk kain' n'iRai piziyum
  mA malai n'ATa! maruTkai uTaittE-
  ceg kOl, koTug kural, ciRu tinai viyan punam
  koy patam kuRukumkAlai, em
  10
  mai Ir Oti mAN n'alam tolaivE!
  ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-potumpil kizAr

  58. n'eytal
  peru mutu celvar ponnuTaipputalvar
  ciRu tOT kOtta cev arippaRaiyin
  kaNNakattu ezutiya kurIip pOla,
  kOl koNTu alaippap paTIiyarmAtO-
  5
  vIrai vENmAn veLiyan tittan
  muracu mutal koLIiya mAlai viLakkin
  veN kOTu iyampa, n'uN pani arumpa,
  kaiyaRa van'ta pozutoTu mey cOrn'tu,
  avala n'ejcinam peyara, uyar tirai
  10
  n'ITu n'Irp panit tuRaic cErppan
  OTu tEr n'uN n'ukam n'uzain'ta mAvE!
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakan pOkku n'Okki, tOzi mAvinmElvaittuc colliyatu.- mutukURRanAr

  59. mullai
  uTumpu kolIi, vari n'uNal akazn'tu,
  n'eTug kOTTup puRRattu Iyal keNTi,
  ellu muyal eRin'ta vETTuvan cuvala
  pal vERu paNTat toTai maRan'tu, illattu,
  5
  iru maTaik kaLLin in kaLi cerukkum
  van pulak kATTu n'ATTatuvE-anpu kalan'tu
  n'amvayin purin'ta koLkaiyoTu, n'ejcattu
  uLLinaL uRaivOL UrE; mullai
  n'uN mukai avizn'ta puRavin
  10
  poRai talai maNan'tanRu; uyavumAr iniyE.
  vinaimuRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.- kapilar

  60. marutam
  malai kaNTanna n'ilai puNarn'ivappin
  peru n'eR pal kUTTu erumai uzava!
  kaNpaTai peRAatu, taN pular viTiyal,
  karug kaN varAal perun' taTi miLirvaiyoTu
  5
  pukarvai aricip pommaR peruj cORu
  kavar paTu kaiyai kazuma mAn'ti,
  n'Ir uRu ceRuvin n'ARu muTi azutta, n'in
  n'aTun'aroTu cERiAyin, avaN
  cAyum n'eytalum Ompumati; emmil
  10
  mA irug kUn'tal maTan'tai
  Ay vaLai kUTTum aNiyumAr avaiyE.
  ciRaippuRamAka uzavarkkuc colluvALAyt tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-tUgkalOriyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:53:34(இந்திய நேரம்)