தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Puli (uzuvai, VayamAn)-puli (uzuvai, VayamAn)

 • puli (uzuvai, vayamAn)

  29. pAlai
  n'inRa vEnil ulan'ta kAn'taL
  azal avir n'IL iTai, n'izaliTam peRAatu,
  InRu kAn maTin'ta piNavup paci kUrn'tena,
  mAnRa mAlai, vazagkun'arc cekIiya,
  5
  puli pArttu uRaiyum pul atarc ciRu n'eRi
  yAgku vallun'aLkoltAnE-yAn, 'tan
  vanain'tu En'tu iLa mulai n'Ovakol!' ena
  n'inain'tu, kain'n'ekizn'ta anaittaRkut tAn tan
  pEr amar mazaik kaN Iriya kaluza,
  10
  veyya uyirkkum cAyal,
  mai Ir Oti, peru maTattakaiyE?
  makaLpOkkiya tAycolliyatu.- pUtanAr

  36. kuRijci
  kuRug kai irum pulik kOL val ERRai,
  pU n'utal irum piTi pulampa, tAkki,
  tAz n'Ir n'anan' talaip peru kaLiRu aTUum
  kallaka veRpan collin tERi,
  5
  yAm em n'alan izan'tanamE; yAmattu,
  alar vAyp peNTir ampaloTu onRi,
  purai il tI mozi payiRRiya urai eTuttu,
  AnAk kauvaittuAka,
  tAn en izan'tatu, iv azugkal UrE?
  iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.- cIttalaiccAttanAr

  39. kuRijci
  collin col etirkoLLAy, yAza n'in
  tirumukam iRaijci n'ANuti katumena;
  kAmam kaimmikin tAgkutal eLitO?
  koTug kEz irum puRam n'aTugkak kuttip
  5
  puli viLaiyATiya pulavu n'ARu vEzattin
  talai maruppu Eyppa, kaTai maNi civan'ta n'in
  kaNNE katava? alla; n'aNNAr
  araN talai matilarAkavum, muracu koNTu,
  Ompu araN kaTan'ta aTu pOrc ceziyan
  10
  perum peyark kUTal anna n'in
  karumpuTait tOLum uTaiyavAl aNagkE.
  iraNTAm kUTTattu etircciyil talaivan colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

  47. kuRijci
  perug kaLiRu uzuvai aTTena, irum piTi
  uyagkupiNi varuttamoTu iyagkal cellAtu,
  n'eytaR pAcaTai puraiyum am cevip
  paital am kuzavi tazIi, oyyena
  5
  arum puN uRun'arin varun'ti vaikum
  kAnaka n'ATaRku, 'itu ena' yAn atu
  kURin evanO-tOzi! vERu uNarn'tu,
  aNagku aRi kazagkin kOTTam kATTi,
  veRi ena uNarn'ta uLLamoTu maRi aRuttu,
  10
  annai ayarum muruku n'in
  pon n'Er pacalaikku utavAmARE?
  ciRaippuRamAkattOzi talaimakaLukku uraippALAyccolliyatu.-n'alveLLiyAr

  65. kuRijci
  amutam uNka, n'am ayal ilATTi!-
  kiTagkil anna iTTuk karaik kAn yARRuk
  kalagkum pAci n'Ir alaik kalAva,
  oLiRu veL aruvi oN tuRai maTuttu,
  5
  puliyoTu poruta puN kUr yAnai
  n'aR kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
  viR cuzippaTTa n'Amap pUcal
  urumiTaik kaTi iTi karaiyum
  peru malai n'ATanai 'varUum' enROLE.
  viricci peRRuppukanRa tOzi talaimakaTkuc colliyatu.-kapilar

  85. kuRijci
  Ay malar mazaik kaN teN pani uRaippavum,
  vEy maruL paNait tOL viRal izai n'ekizavum,
  ampal mUtUr aravam Ayinum,
  kuRu vari irum puli ajcik kuRu n'aTaik
  5
  kanRuTai vEzam n'inRu kAttu alkum,
  Ar iruL kaTukiya, ajcu varu ciRu n'eRi
  vAraRkatilla-tOzi!-cAral
  kAnavan eyta muLavu mAn kozug kuRai,
  tEm kamaz katuppin koTicci, kizagkoTu
  10
  kAn'taL am ciRukuTip pakukkum
  Ogku malai n'ATan, n'in n'acaiyinAnE!
  talaivan varavu uNarn'ta tOzi talaivikku uraittatu.-n'alviLakkanAr

  104. kuRijci
  pUm poRi uzuvaip pEz vAy ERRai
  tEm kamaz cilampin kaLiRRoTu porinE,
  tuRukal mImicai, uRukaN ajcAk
  kuRak kuRumAkkaL pukaRciyin eRin'ta
  5
  toNTakac ciRu paRaip pANi ayalatu
  pain' tAL cen'tinaip paTu kiLi Oppum
  Ar kali veRpan mArpu n'ayan'tu uRaiyum
  yAnE anRiyum uLarkol-pAnAL,
  pAmpuTai viTara Ogku malai miLira,
  10
  urumu civan'tu eRiyum pozutoTu, peru n'Ir
  pOkku aRa vilagkiya cAral,
  n'Okku aruj ciRu n'eRi n'inaiyumOrE?
  talaivi ARupArttu uRRa accattAl colliyatu.-pEri cAttanAr

  107. pAlai
  uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukirp
  piTi piLan'tiTTa n'Ar il veN kOTTuk
  koTiRu pOl kAya vAl iNarp pAlai,
  cel vaLi tUkkalin, ilai tIr n'eRRam
  5
  kal izi aruviyin ollena olikkum,
  pul ilai Omaiya, puli vazagku attam
  cenRa kAtalarvazi vazippaTTa
  n'ejcE n'alvinaippARRE; INTu ozin'tu,
  AnAk kauvai malain'ta
  10
  yAnE, tOzi! n'OyppAlEnE.
  piriviTai melin'ta talaivi tOzikkuc colliyatu

  119. kuRijci
  tinai uN kEzal iriya, punavan
  ciRu poRi mATTiya perug kal aTAar,
  oN kEz vayap puli paTUum n'ATan
  Ar tara van'tanan Ayinum, paTappai
  5
  in mucup perug kalai n'an mEyal Arum
  pal malark kAn yARRu umpar, karug kalai
  kaTumpu ATTu varuTaiyoTu tAvana ukaLum
  peru varai n'Izal varukuvan, kuLaviyoTu
  kUtaLam tatain'ta kaNNiyan; yAvatum
  10
  muyagkal peRukuvan allan;
  pulavi koLIiyar, tan malaiyinum peritE.
  ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-perugkunRUrkizAr

  144. kuRijci
  perug kaLiRu uzuvai tAkkalin, irum piTi
  karuvi mA mazaiyin aravam ajcupu,
  pOtu Er uN kaN kaluzavum, Etil
  pEtai n'ejcam kavalai kavaRRa
  5
  Igku AkinRAl-tOzi!-pakuvAyp
  piNavup puli vazagkum aNagku arug kavalai,
  avir aRal ozukum virai celal kAn yARRuk
  karai arug kuTTam tamiyar n'In'ti,
  viravu malar poRitta tOLar
  10
  iravin varutal aRiyAtERkE.
  ARRatu EtattiRkukkavanRu ciRaippuRamAkat talaivi colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

  148. pAlai
  vaNNam n'Okkiyum, men mozi kURiyum,
  'n'I avaN varutal ARRAy' enat tAm
  toTagki ALvinaip pirin'tOr, inRE,
  n'eTug kayam purin'ta n'Ir il n'IL iTai,
  5
  ceg kAl marAattu am puTaip porun'ti,
  vAgku cilai maRavar vIgku n'ilai ajcAtu,
  kal aLaic ceRin'ta vaL ukirp piNavin
  in puniRRu iTumpai tIra, cinam ciRan'tu,
  ceg kaN irum pulik kOL val ERRai
  10
  uyar maruppu oruttal pukar mukam pAyum
  aruj curam iRappa enpa;
  varun'tEn-tOzi!-vAykka, avar celavE!
  pirivuNarn'tu vERupaTTa talaiviyait tOzi vaRpuRIiyatu.-kaLLampALanAr

  151. kuRijci
  n'al n'utal pacappinum, perun' tOL n'ekizinum,
  kol muraN irum puli arum puzait tAkkic
  cem maRuk koNTa veN kOTTu yAnai
  kal micai aruviyin kazUuj cAral
  5
  vAraRkatilla-tOzi!-kaTuvan,
  muRi Ar perug kiLai aRital ajci,
  kaRi vaLar aTukkattu, kaLavinil puNarn'ta
  cem muka man'ti ceykuRi, karug kAl
  pon iNar vEgkaip pUj cinaic celIiyar,
  10
  kuNTu n'Ir n'eTuj cunai n'Okkik kavizn'tu, tan
  pun talaip pARu mayir tiruttum
  kunRa n'ATan iravinAnE!
  iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-iLan'AkanAr

  154. kuRijci
  kAnamum kammenRanRE; vAnamum
  varai kizippanna mai iruL parappi,
  pal kural ezili pATu OvAtE;
  majcu tavaz iRumpil kaLiRu valam paTutta
  5
  vej cina uzuvaip pEz vAy ERRai
  ajcutaka uraRum; Ocai kELAtu
  tujcutiyO-ila, tUvilATTi!-
  pEr ajar poruta pukar paTu n'ejcam
  n'Ir aTu n'eruppin taNiya, inRu avar
  10
  vArAr AyinO n'anRE; cAral
  vilagku malai Ar ARu uLLutoRum,
  n'ilam paran'tu ozukum, en n'iRai il n'ejcE?
  iravukkuRit talaivanciRaippuRamAka varaivu kaTAyatu.- n'allAvUr kizAr

  158. kuRijci
  amma vAzi, tOzi! n'amvayin,
  yAnO kANEn-atutAn karan'tE,
  kal atar mannum kAl kollummE;
  kanai iruL mannum kaN kollummE-
  5
  viTar mukaic ceRin'ta vej cina irum puli
  pukar muka vEzam pulampat tAkki,
  kuruti parukiya kozug kavuT kaya vAy
  vEgkai mutaloTu tuTaikkum
  Ogku malai n'ATan varUum ARE.
  ARu pArttu uRRa accattAl ciRaippuRamAkac colliyatu.-veLLaikkuTi n'AkanAr

  174. pAlai
  'kaRRai In'tin muRRuk kulai anna
  AL il attat tAL am pOn'taik
  kOLuTai n'eTuj cinai AN kural viLippin,
  puli etir vazagkum vaLi vazagku Ar iTaic
  5
  cenRa kAtalar van'tu, initu muyagki,
  piriyAtu oru vazi uRaiyinum, peritu azin'tu
  uyagkinai, maTan'tai!' enRi-tOzi!-
  aRRum Akum, aHtu aRiyAtOrkkE;
  vIzAk koLkai vIzn'ta koNTi
  10
  mallal mArpu maTuttanan
  pullu maRRu evanO anpu ilagkaTaiyE?
  vinai muRRi van'tu eytiya kAlattu, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRIi n'inRATku avaL colliyatu.

  192. kuRijci
  'kuruti vETkai uru kezu vaya mAn
  vali miku munpin maza kaLiRu pArkkum
  maram payil cOlai maliya, pUziyar
  uruvat turuvin, n'AL mEyal Arum
  5
  mAri eNkin malaic cura n'IL iTai,
  n'I n'ayan'tu varutal evan?' enap pala pulan'tu,
  azutanai uRaiyum am mA arivai!
  payam kezu palavin kollik kuTa varaip
  pUtam puNartta putitu iyal pAvai
  10
  viri katir iLa veyil tOnRi anna, n'in
  Ay n'alam uLLi varin, emakku
  Emam Akum, malaimutal ARE.
  iravukkuRi maRukkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatu.

  202. pAlai
  puli porac civan'ta pulAl am ceg kOTTu
  oli pal muttam Arppa, vali ciRan'tu,
  van cuval parArai murukki, kanRoTu
  maTap piTi tazIiya taTak kai vEzam,
  5
  tEn cey perug kiLai iriya, vEgkaip
  pon purai kavaLam puRan'tarupu UTTum
  mA malai viTarakam kavaii, kANvara,
  kaNTicin-vAziyO, kuRumakaL!-n'un'tai,
  aRumIn payan'ta aRam cey tigkaL
  10
  cel cuTar n'eTug koTi pOla,
  pal pUg kOgkam aNin'ta kATE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakan talaimakaTkuc colliyatu.-pAlai pATiya perug kaTugkO

  205. pAlai
  aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
  ALi n'an mAn, vETTu ezu kOL ukirp
  pUm poRi uzuvai tolaicciya, vain' n'uti
  En'tu veN kOTTu, vayak kaLiRu izukkum
  5
  tun arug kAnam ennAy, n'IyE
  kuvaLai uNkaN ivaL INTu oziya,
  ALvinaikku akaRiAyin, inRoTu
  pOyinRukollO tAnE-paTappaik
  koTu muL Igkai n'eTu mA am taLir
  10
  n'Ir mali kataz peyal talaiiya
  Ay n'iRam puraiyum ivaL mAmaik kavinE!
  talaimakan tan n'ejciRkuc colli, celavu azugkiyatu. tOzi celavu azugkac colliyatUum Am.-iLan'AkanAr

  217. kuRijci
  icai paTa vAzpavar celvam pOlak
  kAN toRum poliyum, kataz vAy vEzam,
  irug kEz vayap puli verIi, ayalatu
  karug kAl vEgkai URupaTa maRali,
  5
  peruj cinam taNiyum kunRan'ATan
  n'ani peritu iniyanAyinum, tuni paTarn'tu
  UTal uRuvEn-tOzi!-n'ITu
  pulampu cEN akala n'Ikki,
  pulavi uNarttal vanmaiyAnE.
  talaimakaL vAyil maRuttatu.-kapilar.

  255. kuRijci
  kazutu kAl kiLara Ur maTin'tanRE;
  uru kezu marapin kuRijci pATi,
  kaTiyuTai viyal n'akark kAnavar tujcAr;
  vayak kaLiRu poruta vAL vari uzuvai
  5
  kal mukaic cilampil kuzumum; annO!-
  men tOL n'ekizn'tu n'Am varun'tinum, inRu avar
  vArAr AyinO n'anRumantilla-
  uyar varai aTukkattu oLiRupu minnip
  peyal kAlmayagkiya pozutu kazi pAnAL,
  10
  tirumaNi aravut tErn'tu uzala,
  urumuc civan'tu eRiyum Ogku varai ARE!
  ARu pArttu uRRatu.-AlampEri cAttanAr

  322. kuRijci
  Agkanam taNikuvatuAyin, yAgkum
  itanin koTiyatu piRitu onRu illai;
  vAykol vAzi-tOzi! vEy uyarn'tu,
  eRin'tu ceRittanna piNagku aril viTar mukai,
  5
  Un tin piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
  AL iyagku arum puzai oRRi, vAL varik
  kaTug kaN vayap puli oTugkum n'ATan
  taN kamaz viyal mArpu uritinin peRAtu,
  n'al n'utal pacan'ta paTar mali aru n'Oy
  10
  aNagku ena uNarak kURi, vElan
  in iyam kaRagkap pATi,
  pal malar citaRip paravuRu palikkE.
  tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakaL, pAgkikku uraittatUum Am.-maturaip pAlAciriyan cEn'tan koRRanAr

  323. n'eytal
  Ogkit tOnRum, tIm kaL peNNai
  n'aTuvaNatuvEteyya-maTavaral
  Ayamum yAnum aRiyAtu avaNam
  Aya n'aTpin mAN n'alam ozin'tu, n'in
  5
  kiLaimai koNTa vaLai Ar munkai
  n'allOL tan'tai ciRukuTip pAkkam:
  puli varipu ekkarp punnai utirtta
  mali tAtu Utum tEnOTu onRi,
  vaNTu imir in icai kaRagka, tiN tErt
  10
  teri maNi kETTalum aritE;
  varum ARu Itu; avaN maRavAtImE.
  tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  332. kuRijci
  ikuLai tOzi! iHtu en enappaTumO-
  'kuvaLai kuRun'ar n'Ir vETTAgku,
  n'ALumn'AL uTan kavavavum, tOLE
  tol n'ilai vazIiya n'in toTi' enap pal mAN
  5
  uraittal AnRicin, n'IyE: viTar mukai,
  In piNavu oTukkiya irug kEz vayap puli
  irai n'acaiip parikkum malaimutal ciRu n'eRi,
  talain'AL anna pENalan, pala n'AL,
  Ar iruL varutal kANpERku,
  10
  yAgku AkummE, ilagku izai ceRippE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi kaLavuk kAlattu vaRpuRuppa,talaivi kURiyatu; vanpuRai etirmaRuttatUum Am.-kunRUrkizAr makan kaNNattanAr

  333. pAlai
  mazai tozil ulan'tu, mA vicumpu ukan'tena,
  kazai kavin azin'ta kal atarc ciRu n'eRip
  paral aval URal ciRu n'Ir marugkin,
  pU n'utal yAnaiyoTu puli porutu uNNum
  5
  curan iRan'tu, ariya ennAr, uran azin'tu,
  uL mali n'ejcamoTu vaNmai vENTi,
  arum poruTku akanRa kAtalar muyakku etirn'tu,
  tirun'tizaip paNait tOL peRun'ar pOlum;
  n'IgkukamAtO n'in avalam-Ogkumicai,
  10
  uyar pukaz n'al il oN cuvarp porun'ti
  n'ayavaru kurala palli,
  n'aLLen yAmattu, uLLutoRum paTumE.
  poruLvayiR pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-kaLLik kuTip pUtam pullanAr

  336. kuRijci
  piNarc cuvaR panRi tOlmulaip piNavoTu
  kaNaik kAl Enal kaimmikak kavartalin,
  kal atar arum puzai alki, kAnavan,
  villin tan'ta veN kOTTu ERRai,
  5
  punai irug katuppin manaiyOL keNTi,
  kuTi muRai pakukkum n'eTu malai n'ATa!
  uravuc cina vEzam uRu puli pArkkum
  iravin ajcAy; ajcuval-aravin
  Ir aLaip puRRam, kAr ena muRRi,
  10
  irai tEr eNkinam akazum
  varai cEr ciRu n'eRi vArAtImE!
  ARu pArttuRRuccolliyatu.-kapilar

  389. kuRijci
  vEgkaiyum puli InRana; aruviyum
  tEm paTu n'eTu varai maNiyin mAnum;
  annaiyum amarn'tu n'OkkinaLE, ennaiyum-
  kaLiRRu mukam tiRan'ta kallA vizut toTai
  5
  Eval iLaiyaroTu mA vazippaTTena,
  'ciRu kiLi muraNiya perug kural Enal
  kAval n'I' enROLE; cEvaloTu
  cilampin pOkiya citar kAl vAraNam
  mutaic cuval kiLaitta pUzi, mikap pala
  10
  n'an pon imaikkum n'ATanoTu
  anpuRu kAmam amaika n'am toTarpE.
  pakaRkuRi van'tu ozukAn'inRa kAlattut talaimakan kETpac colliyatu.-kAvirip pUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:45:37(இந்திய நேரம்)