தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Punnai-punnai

 • punnai

  4. n'eytal
  kAnal am ciRukuTik kaTal mEm paratavar
  n'Il n'iRa punnaik kozu n'izal acaii,
  taN perum parappin oN patam n'Okki,
  am kaN aril valai uNakkum tuRaivanoTu,
  5
  'alarE annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
  ariya Akum n'amakku' enak kURin,
  koNTum celvarkol-tOzi!-umaNar
  veN kal uppin koLLai cARRi,
  kaNa n'irai kiLarkkum n'eTu n'eRic cakaTam
  10
  maNal maTuttu uraRum Ocai kazanik
  karug kAl veN kuruku verUum
  irug kazic cErppin tam uRaivin UrkkE?
  talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi alar accam tOnRac colli varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

  31. n'eytal
  mA irum parappakam tuNiya n'Okki,
  cEyiRA eRin'ta ciRu veN kAkkai
  pAy irum panik kazi tuzaii, paig kAl
  tAn vIz peTaikkup payiriTUu, curakkum
  5
  ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
  perum pulampu uRRa n'ejcamoTu, pala n'inain'tu,
  yAnum inaiyEn-Ayin, AnAtu
  vERu pal n'ATTil kAl tara van'ta
  pala uRu paNNiyam izitaru n'ilavumaNal
  10
  n'eTuj cinaip punnaik kaTuj cUl veN kuruku
  ulavut tirai Otam verUum
  uravu n'Irc cErppanoTu maNavA UgkE.
  talaivanciRaippuRattAnAka, talaivi vanpuRai etir azin'tatu.-n'akkIranAr

  49. n'eytal
  paTu tirai kozIiya pAl n'iRa ekkart
  toTiyOr maTin'tenat tuRai pulampinRE;
  muTivalai mukan'ta muTagku iRAp paravaip
  paTu puL Oppalin pakal mAyn'tanRE;
  5
  kOTTu mIn eRin'ta uvakaiyar vETTam maTin'tu,
  emarum alkinar; 'EmArn'tanam' enac
  cenRu n'Am aRiyin, evanO-tOzi!
  manRap punnai mAc cinai n'aRu vI
  munRil tAzaiyoTu kamazum
  10
  teN kaTaR cErppan vAz ciRu n'al UrkkE?
  tOzi, talaimakaLai iravukkuRi n'ayappittatu; ciRaippuRamAkat tOzi ARRAmai viyan'tatUum Am.-n'eytal tattanAr

  63. n'eytal
  uravuk kaTal uzan'ta peru valaipparatavar
  miku mIn uNakkiya putu maNal AgkaN,
  kallen cErip pulavaR punnai
  vizavu n'ARu viLagku iNar avizn'tu uTan kamazum
  5
  azugkal UrO aRan inRu; atanAl,
  aRan il annai arug kaTip paTuppa,
  pacalai Aki viLivatukollO-
  puL uRa ocin'ta pU mayagku aLLal
  kazic curam n'ivakkum iruj ciRai ivuLi
  10
  tirai taru puNariyin kazUum
  mali tiraic cErppanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  alar accattAltOzi ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-ulOccanAr

  67. n'eytal
  cEy vicumpu ivarn'ta cezug katir maNTilam
  mAl varai maRaiya, tuRai pulampinRE;
  iRavu arun'ti ezun'ta karug kAl veN kuruku
  veN kOTTu aruj ciRait tAay, karaiya
  5
  karug kOTTup punnai iRaikoNTanavE;
  kaNaik kAl mA malar karappa, malku kazit
  tuNaic cuRA vazagkalum vazagkum; AyiTai,
  el imiz panik kaTal, malku cuTark koLIi,
  emarum vETTam pukkanar; atanAl,
  10
  tagkin evanOteyya-pogku picir
  muzavu icaip puNari ezutarum
  uTai kaTaR paTappai em uRaivin UrkkE?
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu.-pEri cAttanAr

  74. n'eytal
  vaTik katir tiritta val jANperu valai
  iTik kuraR puNarip pauvattu iTumAr,
  n'iRaiyap peyta ampi, kAzOr
  ciRai arug kaLiRRin, paratavar oyyum
  5
  ciRu vI jAzaR perug kaTaR cErppanai,
  'EtilALanum' enpa; pOtu aviz
  putu maNaR kAnal punnai n'uN tAtu,
  koNTal acai vaLi tUkkutoRum, kurukin
  veN puRam mociya vArkkum, teN kaTal
  10
  kaNTal vEliya Ur, 'avan
  peNTu' ena aRin'tanRu; peyarttalO aritE!
  talaivi pANaRku vAyilmaRuttatu.-ulOccanAr

  76. pAlai
  varumazai karan'ta vAl n'iRa vicumpin
  n'uN tuLi mARiya ulavai am kATTu
  Ala n'Izal acaivu n'Ikki,
  ajcuvazi ajcAtu, acaivazi acaii,
  5
  varun'tAtu Ekumati-vAl izaik kuRumakaL!-
  immen pEr alar n'um Urp punnai
  vI malar utirn'ta tEn n'ARu pulavin
  kAnal vAr maNal marIi,
  kal uRac civan'ta n'in mel aTi uyaRkE!
  puNarn'tu uTanpOkAn'inRa talaivan iTaic curattut talaivikku uraittatu.-ammUvanAr

  78. n'eytal
  kOT cuRA vazagkum vAL kEz irug kazi
  maNi Er n'eytal mA malar n'iRaiya,
  pon n'Er n'uN tAtu punnai tUum,
  vIz tAz tAzaip pUk kamaz kAnal,
  5
  paTar van'tu n'aliyum cuTar cel mAlai,
  n'Oy mali paruvaral n'Am ivaN uykam;
  kETTicin-vAzi, tOzi!-teN kazi
  vaL vAy Azi uL vAy tOyinum,
  puLLu n'imirn'tanna polam paTaik kali mA
  10
  valavan kOl uRa aRiyA,
  uravu n'Irc cErppan, tErmaNik kuralE!
  varaivu malin'tatu.-kIragkIranAr

  87. n'eytal
  uL Ur mA atta muL eyiRRu vAval
  Ogkal am cinait tUgku tuyil pozutin,
  vel pOrc cOzar aziciam perug kATTu
  n'elli am puLic cuvaik kanaviyAagku,
  5
  atu kazin'tanRE-tOzi!-avar n'ATTup
  pani arumpu uTain'ta perun' tAT punnai
  tuRai mEy ippi Irm puRattu uRaikkum
  ciRukuTip paratavar makizcciyum,
  perun' taN kAnalum, n'inain'ta ap pakalE.
  varaiviTai vaittuppiriya ARRALAya talaivi kanAk kaNTu, tOzikku uraittatu.-n'akkaNNaiyAr

  91. n'eytal
  n'I uNarn'tanaiyE-tOzi!-vI ukap
  punnai pUtta in n'izal uyar karaip
  pATu imiz panik kaTal tuzaii, peTaiyOTu
  uTagku irai tErum taTan' tAL n'Arai
  5
  aiya ciRu kaN ceg kaTaic ciRu mIn,
  mEkku uyar cinaiyin mImicaik kuTampai,
  tAyp payir piLLai vAyp paTac coriyum
  kAnal am paTappai AnA vaN makizp
  peru n'al Ikai n'am ciRu kuTip poliya,
  10
  puL uyirk koTpin vaL uyir maNit tArk
  kaTu mAp pUNTa n'eTun' tEr
  n'eTu n'Irc cErppan pakal ivaN varavE?
  tOzi, talaimakaTku varaivu malin'tu uraittatu.-picirAn'taiyAr

  94. n'eytal
  n'Oy alaik kalagkiya matan azi pozutil,
  kAmam ceppal ANmakaRku amaiyum;
  yAnE, peNmai taTpa n'uNNitin tAgki-
  kai val kammiyan kavin peRak kazAa
  5
  maNNAp pacu muttu Eyppa, kuvi iNarp
  punnai arumpiya pulavu n'Irc cErppan
  enna makankol-tOzi!-tanvayin
  Arvam uTaiyar Aki,
  mArpu aNagkuRun'arai aRiyAtOnE!
  talaimakanciRaippuRamAka, talaivi, tOzikku uraippALAyccolliyatu.-iLan'tiraiyanAr

  101. n'eytal
  muRRA majcaT pacum puRam kaTuppac
  cuRRiya piNara cUz kazi iRavin
  kaNam koL kuppai uNagku tiRan n'Okki,
  punnai am kozu n'izal mun uyttup parappum
  5
  tuRai n'aNi irun'ta pAkkam um uRai n'ani
  inituman; aLitO tAnE-tuni tIrn'tu,
  akanRa alkul aitu amai n'ucuppin,
  mIn eRi paratavar maTa makaL
  mAn amar n'Okkam kANA UgkE.
  pinninRa talaimakan, tOzi kETpac colliyatu.-veLLiyan'tinnanAr

  145. n'eytal
  irug kazi poruta Ira veN maNal
  mAk koTi aTumpin mA itaz alari
  kUn'tal makaLir kOtaik kUTTum
  kAmar koNkan, n'Am veg kENmai
  5
  aitu Eyn'tillA Ugkum, n'ammoTu
  puNarn'tanan pOla uNarak kURi,
  'tAn yAgku?' ennum aRan il annai;
  yAn ezil aRitalum uriyaL n'Iyum; n'am
  parAraip punnaic cEri, mella,
  10
  n'aLLen kagkulum, varumarO-
  amma vAzi!-tOzi avar tEr maNik kuralE!
  iravukkuRi van'tu talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi varaivukaTAyatu.-n'ampi kuTTuvan

  159. n'eytal
  maNi tuNin'tanna mA irum parappin
  uravut tirai kozIiya pU mali perun' tuRai,
  n'ilavuk kuvittanna mOTTu maNal iTikarai,
  kOTu tuNarn'tanna kuruku ozukku eNNi,
  5
  ellai kazippinam Ayin, mella
  vaLi cIttu varitta punnai munRil,
  kozu mIn Arkaic cezu n'akarc celIiya,
  'ezu' enin, avaLum ollAL; yAmum,
  'ozi' ena allam Ayinam; yAmattu,
  10
  uTaitirai oliyin tujcum mali kaTaR
  cil kuTip pAkkam kallena
  alkuvatAka, n'I amarn'ta tErE!
  talaiviyin ARRAmaiyum ulakiyalum kURi, varaivu kaTAyatu.-kaNNampullanAr

  163. n'eytal
  uyirttanavAkuka, aLiya, n'ALum-
  ayirt tukaL mukan'ta AnA UtaiyoTu
  elliyum iravum ennAtu, kallenak
  kaRagku icai ina maNi kaipuNarn'tu olippa,
  5
  n'ilavut tavaz maNaR kOTu ERic celavara,
  inRu en n'ejcam pOla, tonRu, n'ani
  varun'tuman; aLiya tAmE: perug kaTal
  n'Il n'iRap punnait tami oN kaitai,
  vAnam mUzkiya vayagku oLi n'eTuj cuTark
  10
  katir kAyn'tu ezun'tu akam kanali jAyiRRu
  vaikuRu vanappin, tOnRum
  kaitaiam kAnal tuRaivan mAvE!
  varaivu malin'tu colliyatu.

  167. n'eytal
  karug kOTTup punnaik kuTakku vAgku peruj cinai
  virun'tin veN kuruku Arppin, Aay
  vaN makiz n'ALavaip paricil peRRa
  paN amai n'eTun' tErp pANiyin, olikkum
  5
  taNNam tuRaivan tUtoTum van'ta
  payan teri panuvaR pai tIr pANa!
  n'in vAyp paNi mozi kaLaiyA-pal mAN
  putu vI jAzaloTu punnai tAam
  maNam kamaz kAnal, mAN n'alam izan'ta
  10
  iRai Er el vaLaik kuRumakaL
  piRai Er tiru n'utal pAaya pacappE.
  tOzi pANaRku vAyil maRuttatu; tUtoTu van'ta pANaRkuc colliyatUum Am.

  172. n'eytal
  viLaiyATu AyamoTu veN maNal azutti,
  maRan'tanam tuRan'ta kAz muLai akaiya,
  'n'ey pey tIm pAl peytu initu vaLarppa;
  n'umminum ciRan'tatu; n'uvvai Akum' enRu,
  5
  annai kURinaL, punnaiyatu n'alanE-
  amma! n'ANutum, n'ummoTu n'akaiyE;
  virun'tin pANar viLar icai kaTuppa,
  valampuri vAn kOTu n'aralum ilagku n'Irt
  tuRai kezu koNka!-n'I n'alkin,
  10
  iRaipaTu n'Izal piRavumAr uLavE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kuRipeyarttITum Am.

  175. n'eytal
  n'eTug kaTal alaitta koTun' timiR paratavar
  kozu mIn koLLai azi maNal kuvaii,
  mIn n'ey aTTik kiLijcil pottiya
  ciRu tI viLakkil tujcum, n'aRu malarp
  5
  punnai Ogkiya, tuRaivanoTu annai
  tAn aRin'tanRO ilaLE; pAnAL
  cEriam peNTir ciRu col n'ampi,
  cuTuvAn pOla n'Okkum,
  aTu pAl anna en pacalai meyyE.
  tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.

  227. n'eytal
  aRin'tOr 'aRan ilar' enRalin, ciRan'ta
  in uyir kaziyinum n'ani innAtE;
  punnaiam kAnal puNar kuRi vAytta
  pin Ir Oti en tOzikku, annO!
  5
  paTu maNi yAnaip pacumpUT cOzar
  koTi n'uTagku maRukin ArkkATTu AgkaN,
  kaLLuTait taTavil puL olittu OvAt
  tEr vazagku teruvin anna,
  kauvai AkinRatu-aiya!-n'in aruLE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, tOzi talaimakanai varaivu muTukac colliyatu.-tEvanAr

  231. n'eytal
  mai aRa viLagkiya maNi n'iRa vicumpil
  kaitozum marapin ezu mIn pOla,
  perug kaTaR parappin irum puRam tOya,
  ciRu veN kAkkai palavuTan ATum
  5
  tuRai pulampu uTaittE-tOzi!-paNTum,
  uL Urk kurIik karu uTaittanna,
  perum pOtu avizn'ta karun' tAT punnaik
  kAnal am koNkan tan'ta
  kAtal n'ammoTu n'IgkAmARE.
  ciRaippuRamAkat tOzi colli, varaivu kaTAyatu.-iLan'AkanAr

  249. n'eytal
  irumpin anna karug kOTTup punnai
  n'Ilattu anna pAcilai akamtoRum,
  veLLi anna viLagku iNar n'AppaN
  ponnin anna n'aRun' tAtu utira,
  5
  pulip poRik koNTa pU n'ARu kurUuc cuval
  vari vaNTu Utalin, puli cettu verIi,
  pariyuTai vayagku tAL pan'tin tAvat
  tAgkavum takai varai n'illA AgkaN,
  mallal am cEri kallenat tOnRi,
  10
  ampal mUtUr alar eza,
  cenRatu anRO, koNkan tErE?
  varaiviTai melin'tatu.-ulOccanAr

  278. n'eytal
  paTu kAz n'ARiya parAaraip punnai,
  aTu maral mokkuLin, arumpu vAy aviza,
  ponnin anna tAtu paTu pal malar
  cUTun'ar toTutta miccil kOTutoRum
  5
  n'ey kani pacug kAy tUgkum tuRaivanai
  ini, aRin'ticinE koNkan Akutal-
  kazic cERu ATiya kaNaik kAl attiri
  kuLampinum cEyiRA oTugkina;
  kOtaiyum ellAm Utai veN maNalE.
  tOzi talaimakaTku varaivu malin'tatu.- ulOccanAr

  307. n'eytal
  kavar pari n'eTun' tEr maNiyum icaikkum;
  peyar paTa iyagkiya iLaiyarum olippar;
  kaTal ATu viyal iTaip pEr aNip polin'ta
  titalai alkul n'alam pArATTiya
  5
  varumE-tOzi!-vAr maNaR cErppan:
  iRai paTa vAgkiya muzavumutaR punnai
  mA arai maRaikam vammati-pAnAL,
  pU viri kAnal, puNar kuRi van'tu, n'am
  mel iNar n'aRum pozil kANA
  10
  allal arum paTar kANkam n'Am, ciRitE.
  kuRi n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.-ammUvanAr

  311. n'eytal
  peyinE, viTu mAn uLaiyin veRuppat tOnRi,
  irug katir n'ellin yANaraHtE:
  vaRappin, mA n'Ir muNTakam tAayc cERu pularn'tu,
  irug kazic ceRuvin veL uppu viLaiyum,
  5
  aziyA marapin n'am mUtUr n'anRE-
  kozu mIn cuTu pukai maRukinuL mayagki,
  ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
  onRE- tOzi!-n'am kAnalatu paziyE:
  karug kOTTup punnai malart tAtu arun'ti,
  10
  irug kaLip piracam Uta, avar
  n'eTun' tEr in oli kETTalO aritE.
  alar kURappaTTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-ulOccanAr

  315. n'eytal
  INTu perun' teyvattu-yANTu pala kazin'tena,
  pArt tuRaip puNari alaittalin, puTai koNTu,
  mUttu, vinai pOkiya muri vAy ampi,
  n'al erutu n'aTai vaLam vaittena, uzavar
  5
  pulluTaik kAvil tozil viTTAgku,
  n'aRu virai n'an pukai koTAar, ciRu vI
  jAzaloTu kezIiya punnai am kozu n'izal
  muzavu mutaR piNikkum tuRaiva! n'anRum
  vizumitin koNTa kENmai n'ovvitin
  10
  tavaRum; n'anku aRiyAy Ayin, em pOl,
  jekiz tOL, kaluzn'ta kaNNar,
  malar tIyn'tanaiyar, n'in n'ayan'tOrE.
  talaimakanaip parattai n'on'tu colliyatu.- ammUvanAr

  323. n'eytal
  Ogkit tOnRum, tIm kaL peNNai
  n'aTuvaNatuvEteyya-maTavaral
  Ayamum yAnum aRiyAtu avaNam
  Aya n'aTpin mAN n'alam ozin'tu, n'in
  5
  kiLaimai koNTa vaLai Ar munkai
  n'allOL tan'tai ciRukuTip pAkkam:
  puli varipu ekkarp punnai utirtta
  mali tAtu Utum tEnOTu onRi,
  vaNTu imir in icai kaRagka, tiN tErt
  10
  teri maNi kETTalum aritE;
  varum ARu Itu; avaN maRavAtImE.
  tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  327. n'eytal
  n'ATal cAnROr n'amputal pazi enin,
  pATu ila kaluzum kaNNoTu cAayc
  cAtalum initE-kAtal am tOzi!-
  an' n'ilai allaAyinum, 'cAnROr
  5
  kaTan n'ilai kunRalum ilar' enRu, uTan amarn'tu,
  ulakam kURuvatu uNTu ena, n'ilaiiya
  tAyam Akalum urittE-pOtu aviz
  punnai Ogkiya kAnaR
  taNNam tuRaivan cAyal mArpE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAya talaimakaL vanpuRai etir azin' tatu.-ammUvanAr

  354. n'eytal
  tAn atu poRuttal yAvatu-kAnal
  ATu arai ozitta n'ITu irum peNNai
  vIz kAvOlaic cUz ciRai yAtta
  kAnal n'aNNiya vAr maNal munRil,
  5
  elli anna iruL n'iRap punnai
  n'al arai muzumutal av vayin toTutta
  tUgkal ampit tUval am cErppin,
  kaTu veyil kotitta kal viLai uppu
  n'eTu n'eRi ozukai n'irai celap pArppOr
  10
  aLam pOku Akulam kaTuppa,
  kauvai AkinRatu, aiya! n'in n'aTpE?
  tOziyAl ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; manaivayin tOziyait talaimakan pukazn'tARku maRuttuc colliyatUum Am.- ulOccanAr

  375. n'eytal
  n'ITu cinaip punnai n'aRun' tAtu utira,
  kOTu punai kurukin tOTu talaip peyarum
  pal pUg kAnal malku n'Irc cErppa!
  anpu ilai; Atalin, tan pulan n'ayan'ta
  5
  ennum n'ANum n'annutal uvappa,
  varuvaiAyinO n'anRE-perug kaTal
  iravut talai maNTilam peyarn'tena, uravut tirai
  eRivana pOla varUum
  uyar maNal paTappai em uRaivin UrE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, talaimakaLatu n'ilai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu-potumpil kizAr makan veNkaNNi

  388. n'eytal
  amma vAzi, tOzi!-n'annutaRku
  yAgku AkinRukol pacappE-n'On purik
  kayiRu kaTai yAtta kaTu n'aTai eRi uLit
  tiN timil paratavar oN cuTark koLIi,
  5
  n'aTu n'AL vETTam pOki, vaikaRaik
  kaTal mIn tan'tu, kAnaR kuvaii,
  Ogku irum punnai vari n'izal irun'tu,
  tEm kamaz tERal kiLaiyoTu mAn'ti,
  periya makizum tuRaivan em
  10
  ciRiya n'ejcattu akalvu aRiyAnE?
  varaivu n'ITa ARRALAkiya tOzikkut talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu;'manaiyuL vERupaTAtu ARRinAy' enRARkut talaimakaL colliyatUum Am.-maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:31:48(இந்திய நேரம்)