தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

161-170

 • 161-170

  161. mullai
  iRaiyum, arun' tozil muTittena, poRaiya,
  kaN pOl n'Ilam cunaitoRum malara,
  vI tatar vEgkaiya viyal n'eTum puRavin,
  immen paRavai INTu kiLai iriya,
  5
  n'eTun' teru anna n'Er koL n'eTu vazi,
  iLaiyar Ekuvanar parippa, vaLai enak
  kAn'taL vaL itaz kavikuLampu aRuppa,
  tOL vali yAppa, INTu n'am varavinaip
  puL aRivuRIiyinakollO-teLLitin
  10
  kAtal kezumiya n'alattaL, Etil
  putalvaR kATTip poykkum
  titalai alkul tEm moziyATkE?
  vinai muRRip peyarumtalaivan, tErppAkan kETpa, colliyatu.

  162. pAlai
  'manai uRai puRavin ceg kAR pETaik
  kAmar tuNaiyoTu cEval cEra,
  pulampinRu ezutaru punkaN mAlait
  taniyE iruttal ARREn' enRu, n'in
  5
  pani vAr uNkaN paitala kaluza,
  'n'ummoTu varuval' enRi; emmoTu-
  perum peyart tan'tai n'ITu pukaz n'eTu n'akar
  yAyoTu n'ani mika maTavai!-munAatu
  vEnil iRRit tOyA n'eTu vIz,
  10
  vazi n'Ar Ucalin, kOTai tUkkutoRum,
  tujcu piTi varuTum attam
  vallai Akutal ollumO, n'inakkE?
  'uTan pOtuval' enRa talaivikkut talaivan coRRatu.

  163. n'eytal
  uyirttanavAkuka, aLiya, n'ALum-
  ayirt tukaL mukan'ta AnA UtaiyoTu
  elliyum iravum ennAtu, kallenak
  kaRagku icai ina maNi kaipuNarn'tu olippa,
  5
  n'ilavut tavaz maNaR kOTu ERic celavara,
  inRu en n'ejcam pOla, tonRu, n'ani
  varun'tuman; aLiya tAmE: perug kaTal
  n'Il n'iRap punnait tami oN kaitai,
  vAnam mUzkiya vayagku oLi n'eTuj cuTark
  10
  katir kAyn'tu ezun'tu akam kanali jAyiRRu
  vaikuRu vanappin, tOnRum
  kaitaiam kAnal tuRaivan mAvE!
  varaivu malin'tu colliyatu.

  164. pAlai
  'uRai tuRan'tirun'ta puRavil, tanAtu
  ceg katirc celvan teRutalin, maN paka,
  ulaku mika varun'ti uyAvuRukAlaic
  cenRanar Ayinum, n'anRu ceytanar' enac
  5
  collin teLippavum, teLital cellAy-
  cegkOl vALik koTu vil ATavar
  vampa mAkkaL uyirt tiRam peyarttena,
  veg kaTaRRu aTai mutal paTu muTai tazIi,
  uRu pacik kuRu n'ari kuRukal cellAtu
  10
  mARu puRakkoTukkum attam,
  URu ilarAkutal uLLAmARE.
  poruL muTittu van'tAn enpatu, vAyilkaLvAyk kETTa tOzi talaivikkuuraittatu.

  165. kuRijci
  amark kaN AmAn aru n'iRam muLkAtu
  paNaitta pakazip pOkku n'inain'tu, kAnavan,
  'aNagkoTu n'inRatu malai, vAn koLka' enak
  kaTavuL Ogku varai pENmAr, vETTu ezun'tu,
  5
  kiLaiyoTu makizum kunRa n'ATan
  aTaitarumtORum, arumai tanakku uraippa,
  'n'ap puNarvu illA n'ayan ilOr n'aTpu
  anna Akuka' ennAn;
  olkAtu ozi; mikap palkina tUtE.
  n'otumalar varaiyum paruvattu, tOzi talaivikku aRattoTu n'ilai payappac colliyatu; varaivu malin'tatUum Am.

  166. pAlai
  ponnum maNiyum pOlum, yAza n'in
  n'annar mEniyum n'ARu irug katuppum;
  pOtum paNaiyum pOlum, yAza n'in
  mAtar uNkaNum vanappin tOLum:
  5
  ivai kANtORum akam malin'tu, yAnum
  aRam n'ilaipeRROr anaiyEn; atantalai,
  polan'toTip putalvanum poytal kaRRanan;
  vinaiyum vERu pulattu ilenE; n'inaiyin,
  yAtanin pirikO?-maTan'tai!-
  10
  kAtal tAnum kaTalinum peritE!
  celavuk kuRippinAl vERupaTTa kizattikkut talaivan colliyatu.

  167. n'eytal
  karug kOTTup punnaik kuTakku vAgku peruj cinai
  virun'tin veN kuruku Arppin, Aay
  vaN makiz n'ALavaip paricil peRRa
  paN amai n'eTun' tErp pANiyin, olikkum
  5
  taNNam tuRaivan tUtoTum van'ta
  payan teri panuvaR pai tIr pANa!
  n'in vAyp paNi mozi kaLaiyA-pal mAN
  putu vI jAzaloTu punnai tAam
  maNam kamaz kAnal, mAN n'alam izan'ta
  10
  iRai Er el vaLaik kuRumakaL
  piRai Er tiru n'utal pAaya pacappE.
  tOzi pANaRku vAyil maRuttatu; tUtoTu van'ta pANaRkuc colliyatUum Am.

  168. kuRijci
  curumpu uNa virin'ta karug kAl vEgkaip
  peruj cinait toTutta kozug kaN iRAal,
  puLLuRRuk kacin'ta tIm tEn kal aLaik
  kuRak kuRumAkkaL uNTa miccilaip
  5
  pun talai man'ti van paRaz n'akkum
  n'an malai n'ATa! paNpu enap paTumO-
  n'in n'ayan'tu uRaivi in uyir uLLAy,
  aNagkuTai aravin Ar iruL n'aTu n'AL,
  mai paTu ciRu n'eRi eHku tuNai Aka
  10
  Aram kamazum mArpinai,
  cAraR ciRukuTi Igku n'I varalE?
  tOzi iravukkuRi maRuttatu.

  169. mullai
  'munniyatu muTittanam Ayin, n'annutal!
  varuvam' ennum paruvaral tIra,
  paTumkol, vAzi, n'eTuj cuvarp palli-
  paraR talai pOkiya ciraR talaik kaLLi
  5
  mImicaik kalitta vI n'aRu mullai
  ATu talait turuvin tOTu talaippeyarkkum
  van kai iTaiyan ellip parIi,
  veN pOz taiiya alagkal am toTalai
  maRukuTan kamazum mAlai,
  10
  ciRukuTip pAkkattu em peru n'akarAnE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRAn n'ejciRku uraittatu.

  170. marutam
  maTak kaN, takarak kUn'tal, paNait tOL,
  vArn'ta vAl eyiRRu, cErn'tu ceRi kuRagkin,
  piNaiyal am tazai taii, tuNaiyilaL
  vizavuk kaLam poliya van'tu n'inRanaLE;
  5
  ezuminO ezumin, em kozun'aR kAkkam;
  Ariyar tuvanRiya pEr icai muLLUr,
  palar uTan kazitta oL vAL malaiyanatu
  oru vERku OTiyAgku, n'am
  panmaiyatu evanO, ivaL vanmai talaippaTinE?
  tOzi viRalikku vAyil maRuttatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:54:52(இந்திய நேரம்)