தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

221-230

 • 221-230

  221. mullai
  maNi kaNTanna mA n'iRak karuviLai
  oN pUn' tOnRiyoTu taN putal aNiya,
  pon toTarn'tanna takaiya n'an malark
  konRai oL iNar kOTutoRum tUgka,
  5
  vampu virittanna cem pulap puRavil,
  n'Ir aNip peru vazi n'IL iTaip pOza,
  celka-pAka!-n'in ceyvinai n'eTun' tEr:
  virun'tu viruppuRUum perun' tOT kuRumakaL,
  min oLir avir izai n'al n'akar viLagka,
  10
  n'aTai n'AT ceyta n'avilAc cIRaTip
  pUg kaT putalvan uRagkuvayin olki,
  'van'tIka, en'tai!' ennum
  am tIm kiLavi kETkam n'AmE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan pAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

  222. kuRijci
  karug kAl vEgkaic cev vIvAgku cinai
  vaTuk koLap piNitta viTupuri muraRcik
  kai punai ciRu n'eRi vAgki, paiyena,
  vicumpu ATu Ay mayil kaTuppa, yAn inRu,
  5
  pacug kAz alkul paRRuvanan Ukkic
  celavuTan viTukO-tOzi!-palavuTan
  vAzai Ogkiya vazai amai cilampil,
  tujcu piTi marugkin majcu paTa, kANAtu,
  perug kaLiRu piLiRum cOlai avar
  10
  cEN n'eTug kunRam kANiya n'IyE?
  tOzi, talaimakan varavu uNarn'tu, ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

  223. n'eytal
  ivaLtan, kAmam perumaiyin, kAlai ennAL; n'in
  anpu peritu uTaimaiyin, aLittal vENTi,
  pakalum varuti, pal pUg kAnal;
  innIr AkalO initAl enin, ivaL
  5
  alarin arug kaTip paTukuvaL; atanAl
  elli vammO!-mellam pulampa!
  cuRavinam kalitta n'iRai irum parappin
  tuRaiyinum tujcAk kaNNar
  peNTirum uTaittu, iv ampal UrE.
  pakaRkuRi van'tu mILvAnait tOzi iravukkuRi n'ErvAL pOnRu, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

  224. pAlai
  anpinar, mannum periyar; atantalai,
  'pinpani amaiyam varum' ena, munpanik
  kozun'tu mun'tuRIik kuravu arumpinavE;
  'puNarn'tIr puNarminO' enna, iNarmicaic
  5
  ceg kaN irug kuyil etir kural payiRRum
  inpa vEnilum van'tanRu; n'amvayin
  'piriyalam' enRu, teLittOr tEettu,
  ini evan mozikO, yAnE-kayan aRak
  kaN azin'tu ulaRiya pal mara n'eTu n'eRi
  10
  vil mUcu kavalai vilagkiya
  vem munai aruj curam munniyOrkkE?
  tOziyAl pirivu uNarttappaTTa talaimakaL peyarttum col kaTAvappaTTu,'aRivilAtEm ennai colliyum, piriyAr AkArO?' enRu colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  225. kuRijci
  muruku uRaz munpoTu kaTuj cinam cerukkip
  poruta yAnai veN kOTu kaTuppa,
  vAzai InRa vai En'tu kozu mukai,
  mel iyal makaLir Oti anna
  5
  pUvoTu, tuyal varum mAl varai n'ATanai
  iran'tOr uLarkol-tOzi!-tirun'tu izait
  toyyil vana mulai vari vanappu izappap
  payan'tu ezu paruvaral tIra,
  n'ayan'tOrkku utavA n'Ar il mArpE?
  vanpuRai etir azin'tatu; parattai talaimakaTkup pAgkAyina vAyil kETpac colliyatUum Am.-kapilar

  226. pAlai
  maram cA marun'tum koLLAr, mAn'tar;
  uram cAc ceyyAr, uyartavam; vaLam keTap
  ponnum koLLAr, mannar-n'annutal!-
  n'Am tam uNmaiyin uLamE; atanAl
  5
  tAm ceyporuL aLavu aRiyAr; tAm kacin'tu,
  enRUz n'iRuppa, n'IL iTai oziya,
  cenROrmanRa n'am kAtalar; enRum
  inna n'ilaimaittu enpa;
  ennOrum aRipa, iv ulakattAnE.
  piriviTai melin'ta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.-kaNi punkunRanAr

  227. n'eytal
  aRin'tOr 'aRan ilar' enRalin, ciRan'ta
  in uyir kaziyinum n'ani innAtE;
  punnaiam kAnal puNar kuRi vAytta
  pin Ir Oti en tOzikku, annO!
  5
  paTu maNi yAnaip pacumpUT cOzar
  koTi n'uTagku maRukin ArkkATTu AgkaN,
  kaLLuTait taTavil puL olittu OvAt
  tEr vazagku teruvin anna,
  kauvai AkinRatu-aiya!-n'in aruLE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, tOzi talaimakanai varaivu muTukac colliyatu.-tEvanAr

  228. kuRijci
  en enappaTumO-tOzi!-minnu vacipu
  atir kural ezili, mutir kaTan tIra,
  kaN tUrpu virin'ta kanai iruL n'aTu n'AL,
  paNpu il Ar iTai varUum n'am tiRattu
  5
  aruLAnkollO tAnE-kAnavan
  ciRu puRam kaTukkum perug kai vEzam,
  veRi koL cApattu eRi kaNai verIi,
  azun'tupaTa viTarakattu iyampum
  ezun'tu vIz aruviya malai kizavOnE?
  tOzi, ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu.-muTattirumARanAr

  229. pAlai
  'cERum, cERum' enRalin, pala pulan'tu,
  'cenmin' enRal yAn ajcuvalE;
  'cellAtIm' enac ceppin, pallOr
  n'iRattu eRi pun colintiRattu ajcuvalE;
  5
  atanAl, cenmin; cenRu vinai muTimin; cenRAgku,
  avaN n'ITAtal Ompumin; yAmattu,
  izai aNi Akam vaTuk koLa muyagki,
  uzaiyIrAkavum panippOL tamiyE
  kuzaivAn, kaNNiTattu INTit taNNena,
  10
  ATiya iLa mazaip pinRai,
  vATaiyum kaNTirO, van'tu n'inRatuvE?
  talaimakanAl pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai ARRuvittuc cella uTanpaTTatu; celavu azugkuvittatUum Am.

  230. marutam
  muyap piTic ceviyin anna pAcaTai,
  kayak kaNak kokkin anna kUmpu mukai,
  kaNaik kAl, Ampal amiztu n'ARu taN pOtu,
  kuNakkut tOnRu veLLiyin, iruL keTa viriyum
  5
  kayaRkaNam kalitta poykai Ura!
  munivu il parattaiyai eR tuRan'tu aruLAy;
  n'ani pulampu alaitta ellai n'Igka,
  putuvaRamkUrn'ta ceRuvil taNNena
  mali punal parattan'tAagku,
  10
  initE teyya, n'in kANugkAlE.
  tOzi vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:55:35(இந்திய நேரம்)