தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

121-130

 • 121-130

  121. mullai
  vitaiyar konRa mutaiyal pUzi,
  iTu muRai n'irappiya Ir ilai varakin
  kavaik katir kaRitta kAmar maTap piNai,
  aralai am kATTu iralaiyoTu, vatiyum
  5
  puRaviRRu amma, n'I n'ayan'tOL UrE:
  'elli viTTanRu, vEn'tu' enac collupu
  pariyal; vAzka, n'in kaNNi!-kAN vara
  viri uLaip polin'ta vIgku celal kali mA
  vaN pari tayagka ezIi, taN peyaR
  10
  kAn yARRu ikumaNaR karai piRakku oziya,
  el virun'tu ayarum manaivi
  mel iRaip paNait tOL tuyil amarvOyE!
  vinai muRRi maRuttarumtalaimakaRkut tErppAkan colliyatu.-oru ciRaipperiyanAr

  122. kuRijci
  irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
  karug kAl cen'tinai kaTiyumuNTena;
  kallaka varaippil kAn kezu ciRukuTi
  mel aval marugkin mauvalum arumpina;
  5
  'n'arai urum uraRum n'Ama n'aL iruL
  varaiyaka n'ATan varUum enpatu
  uNTukol? anRukol? yAtukol maRRu?' ena
  n'inRu, mati val uLLamoTu maRain'tavai ATi,
  annaiyum amarA mukattinaL; n'innoTu
  10
  n'IyE cUztal vENTum-
  pU vEy kaNNi!-atu porun'tumARE.
  ciRaippuRamAkattOzi talaivikku uraippALAyt talaivan kETpaccolliyatu.-cegkaNNanAr

  123. n'eytal
  uraiyAy-vAzi, tOzi!-irug kazi
  irai Ar kurukin n'irai paRait tozuti
  vAgku maTaR kuTampai, tUgku iruL tuvanRum
  peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai,
  5
  kAnal AyamoTu kAlaik kuRRa
  kaL kamaz alara taN n'aRug kAvi
  am pakai n'eRit tazai aNipeRat taii,
  vari punai ciRRil pari ciRan'tu OTi,
  pulavut tirai utaitta koTun' tAT kaNTal
  10
  cErppu Er Ir aLai alavan pArkkum
  ciRu viLaiyATalum azugki,
  n'inaikkuRu perun' tuyaram Akiya n'OyE.
  talaivanciRaippuRattAnAka, tOzi talaivikku uraippALAyccolliyatu.- kAjcip pulavanAr

  124. n'eytal
  onRu il kAlai anRil pOlap
  pulampu koNTu uRaiyum punkaN vAzkkai
  yAnum ARREn; atutAnum van'tanRu-
  n'Igkal; vAziyar; aiya!-Igkai
  5
  mukai vI atiral mOTTu maNal ekkar,
  n'avvi n'On kuLampu azun'tena, veLLi
  urukkuRu koLkalam kaTuppa, viruppuRat
  teN n'Irk kumizi izitarum
  taNNIr tataii n'inRa pozutE.
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivaRku uraittatu.-mOci kaNNattanAr

  125.kuRijci
  'irai tEr eNkin paku vAy ERRai
  koTu varip puRRam vAyppa vAgki,
  n'al arA n'aTugka uraRi, kollan
  Utu ulaik kurukin uL uyirttu, akazum
  5
  n'aTu n'AL varutal ajcutum yAm' ena,
  varain'tu varal irakkuvam Ayin, n'am malai
  n'al n'AL vatuvai kUTi, n'ITu inRu
  n'ammoTu celvarman-tOzi!-mella
  vEgkaik kaNNiyar erutu eRi kaLamar
  10
  n'ilam kaNTanna akan kaN pAcaRai,
  men tinai n'eTum pOr purimAr
  tujcu kaLiRu eTuppum tam perug kal n'ATTE.
  varaivu n'ITTippa, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.

  126. pAlai
  paig kAy n'al iTam orIiya cegkAyk
  karug kaLi In'tin veN puRak kaLari
  iTu n'IRu ATiya kaTu n'aTai oruttal
  AL peRal n'acaii, n'AL curam vilagki,
  5
  tunaitarum vampalark kANAtu, ac cinam
  panaik kAnRu ARum pAz n'ATTu attam,
  iRan'tu cey poruLum inpam tarum enin,
  iLamaiyin ciRan'ta vaLamaiyum illai;
  iLamai kazin'ta pinRai, vaLamai
  10
  kAmam tarutalum inRE; atanAl,
  n'illAp poruT piNic cERi;
  vallE-n'ejcam!-vAykka n'in vinaiyE!
  poruL valitta n'ejcinait talaivan n'erugkic celavu azugkiyatu.

  127. n'eytal
  irug kazi tuzaiiya Irm puRa n'Arai
  iRa eRi tivalaiyin panikkum pAkkattu,
  uvan varin, evanO?-pANa!-pEtai
  kozu mIn Arkaic cezu n'akar n'iRain'ta
  5
  kallAk katavar tan aiyar Akavum,
  vaNTal AyamoTu paNTu tAn ATiya
  InAp pAvai talaiyiTTu Orum,
  'mellam pulampan anRiyum,
  celvAm' ennum, 'kAnalAnE'.
  pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-cIttalaic cAttanAr

  128. kuRijci
  'pakal eri cuTarin mEni cAyavum,
  pAmpu Ur matiyin n'utal oLi karappavum
  enakku n'I uraiyAyAyinai; n'inakku yAn
  uyir pakuttanna mANpinEn Akalin,
  5
  atu kaNTicinAl yAnE' enRu, n'ani
  azutal AnRicin-Ayizai!-oli kural
  Enal kAvaliniTai uRRu oruvan,
  kaNNiyan, kazalan, tAran, taNNenac
  ciRu puRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
  10
  aHtE n'inain'ta n'ejcamoTu
  iHtu AkinRu, yAn uRRa n'OyE.
  kuRai n'Ern'ta tOzi talaivi kuRai n'ayappak kURiyatu. tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatUum Am.- n'aRcEn'tanA

  129. kuRijci
  peru n'akai kELAy, tOzi! kAtalar
  oru n'AL kaziyinum uyir vERupaTUum
  pommal Oti! n'am ivaN oziyac
  celpa enpa, tAmE; cenRu,
  5
  tam vinai muRRi varUum varai, n'am manai
  vAztum enpa, n'AmE, atantalai-
  kEz kiLar utti aravut talai panippa,
  paTu mazai urumin uraRRu kural
  n'aTu n'AL yAmattum tamiyam kETTE.
  pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai mukam pukkatu.-auvaiyAr

  130. n'eytal
  vaTu inRu n'iRain'ta mAn tErtteN kaN
  maTivAyt taNNumai n'aTuvaN Arppa,
  kOlin eRin'tu kAlait tOnRiya
  cen' n'Irp potu vinaic cemmal mUtUrt
  5
  tamatu cey vAzkkaiyin iniyatu uNTO?
  enai viruppuTaiyar Ayinum, n'inaivilar;
  n'Ern'ta n'ejcum n'ekizn'ta tOLum
  vATiya variyum n'Okki, n'ITAtu,
  'evan ceytanaL, ip pEr ajar uRuvi?' enRu
  10
  oru n'AL kURinRumilarE; virin'Ir
  vaiyaka varaiyaLavu iRan'ta,
  evva n'Oy; piRitu uyavut tuNai inRE.
  piriviTai melin'ta talaivi vanpuRai etirazin'tu colliyatu.- n'eytaltattanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:54:24(இந்திய நேரம்)