தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PalA (palavu, Acini)-palA (palavu, Acini)

 • palA (palavu, Acini)

  26. pAlai
  n'OkO yAnE; n'ekizn'tana vaLaiyE-
  cevvi cErn'ta puLLi veL arai
  viNTup puraiyum puNar n'ilai n'eTug kUTTup
  piNTa n'ellin tAy manai oziya,
  5
  cuTar muzutu eRippat tiragkic cezug kAy
  muTa mutir palavin attam, n'ummoTu
  keTu tuNai Akiya tavaRO?-vai eyiRRu,
  pon potin'tanna cuNagkin,
  iruj cUz Oti, perun' tOLATkE.
  talaivi pirivu uNarn'tu vERupaTTamai colli, tOzi celavu azugkuvittatu.-cAttan'taiyAr

  44. kuRijci
  poru il AyamOTu aruvi ATi,
  n'Ir alaic civan'ta pEr amar mazaik kaN
  kuRiyA n'OkkamoTu muRuval n'alki,
  manaivayin peyarn'ta kAlai, n'inaiiya
  5
  n'inakkO aRiyun'aL-n'ejcE! punatta
  n'ITu ilai viLai tinaik koTug kAl n'imirak
  kozug kural kOTal kaNNi, cezum pala,
  pal kiLaik kuRavar alku ayar munRil,
  kuTak kAy Acinip paTappai n'ITiya
  10
  pal mara uyar cinai minmini viLakkattu,
  cel mazai iyakkam kANum
  n'al malai n'ATan kAtal makaLE?
  iRceRippinpiRRaijAnRu talaimakan kuRiyiTattu van'tu colliyatu.-perugkaucikanAr

  51. kuRijci
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi! Ogku kazaik
  kAmpuTai viTar akam cilampa, pAmpu uTanRu
  Ogku varai miLira ATTi, vIgku celal
  kaTug kural ERoTu kanai tuLi talaiip
  5
  peyal AnAtE, vAnam; peyaloTu
  minnu n'imirn'tanna vElan van'tena,
  pinnu viTu mucci aLippu AnAtE;
  perun' taN kuLavi kuzaitta pA aTi,
  iruj cERu ATiya n'utala, kolkaLiRu
  10
  pEtai Acini ocitta
  vI tatar vEgkaiya malai kizavORkE?
  ARRAtu Etam ajci vERupaTTAL, veRiyATaluRRa iTattu, ciRaippuRamAkaccolliyatu.-pErAlavAyar

  77. kuRijci
  malaiyan mA Urn'tu pOki, pulaiyan
  perun' tuTi kaRagkap piRa pulam pukku, avar
  arug kuRumpu erukki, ayA uyirttAagku
  uyttanRumannE-n'ejcE!-cev vErc
  5
  cinaitoRum tUgkum payam kezu palavin
  cuLaiyuTai munRil, manaiyOL kagkul
  oli veL aruvi oliyin tujcum
  URalaj cEric cIRUr, vallOn
  vAL aram poruta kOL n'Er el vaLai
  10
  akan toTi ceRitta munkai, oL n'utal,
  titalai alkul, kuRumakaL
  kuvaLai uNkaN makiz maTa n'OkkE.
  pinninRa talaivann'ejciRku uraittatu.-kapilar

  102. kuRijci
  koTug kuraR kuRaitta cev vAyppaig kiLi!
  ajcal Ompi, Ar patam koNTu,
  n'in kuRai muTitta pinRai, en kuRai
  ceytalvENTumAl; kai tozutu irappal;
  5
  pal kOT palavin cAral avar n'ATTu,
  n'in kiLai marugkin, cERiAyin,
  am malai kizavORku uraimati-im malaik
  kAnak kuRavar maTa makaL
  Enal kAval AyinaL enavE.
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-cempiyanAr

  116. kuRijci
  'tImai kaNTOr tiRattumperiyOr
  tAm aRin'tu uNarka' enpamAtO;
  vazuvap piNTam n'AppaN EmuRRu,
  iru vetir InRa vEl talaik kozu muLai,
  5
  cUl mutir maTap piTi, n'AL mEyal Arum
  malai kezu n'ATan kENmai, palavin
  mAc cinai tuRan'ta kOL mutir perum pazam
  viTar aLai vIzn'tu ukkAagku, toTarpu aRac
  cENum cenRu ukkanRE aRiyAtu
  10
  E kal aTukkattu iruL mukai irun'ta
  kuRijci n'al Urp peNTir
  innum OvAr, en tiRattu alarE!
  varaivu n'ITTippa ARRALAya talaivi tOzikku vanpuRai etirazin'tu colliyatu.-kan'tarattanAr

  192. kuRijci
  'kuruti vETkai uru kezu vaya mAn
  vali miku munpin maza kaLiRu pArkkum
  maram payil cOlai maliya, pUziyar
  uruvat turuvin, n'AL mEyal Arum
  5
  mAri eNkin malaic cura n'IL iTai,
  n'I n'ayan'tu varutal evan?' enap pala pulan'tu,
  azutanai uRaiyum am mA arivai!
  payam kezu palavin kollik kuTa varaip
  pUtam puNartta putitu iyal pAvai
  10
  viri katir iLa veyil tOnRi anna, n'in
  Ay n'alam uLLi varin, emakku
  Emam Akum, malaimutal ARE.
  iravukkuRi maRukkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatu.

  213. kuRijci
  aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
  'kanRu kAlyAtta manRap palavin
  vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
  kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
  5
  vEy payil iRumpin Am aRal parukum
  perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
  collavum collIr; Ayin, kallena
  karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
  ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
  10
  koy punam kAvalum n'umatO?-
  kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!
  mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

  222. kuRijci
  karug kAl vEgkaic cev vIvAgku cinai
  vaTuk koLap piNitta viTupuri muraRcik
  kai punai ciRu n'eRi vAgki, paiyena,
  vicumpu ATu Ay mayil kaTuppa, yAn inRu,
  5
  pacug kAz alkul paRRuvanan Ukkic
  celavuTan viTukO-tOzi!-palavuTan
  vAzai Ogkiya vazai amai cilampil,
  tujcu piTi marugkin majcu paTa, kANAtu,
  perug kaLiRu piLiRum cOlai avar
  10
  cEN n'eTug kunRam kANiya n'IyE?
  tOzi, talaimakan varavu uNarn'tu, ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

  232. kuRijci
  ciRu kaN yAnaip perug kai Ir-inam
  kuLavit taN kayam kuzaiyat tINTi,
  cOlai vAzai muNaii, ayalatu
  vEral vElic ciRukuTi alaRa,
  5
  ceg kAR palavin tIm pazam micaiyum
  mA malai n'ATa!-kAmam n'alkena
  vENTutum-vAziya! en'tai, vEgkai
  vI uka varin'ta munRil,
  kal kezu pAkkattu alkinai celinE.
  pakal varuvAnai iravu vA enat tOzi colliyatu.-mutuvegkaNNanAr

  326. kuRijci
  kozuj cuLaip palavin payam kezu kavAan,
  cezug kOL vAgkiya mAc cinaik kokkinam
  mIn kuTai n'ARRam tAgkalcellAtu,
  tuyt talai man'ti tummum n'ATa!
  5
  n'inakkum uraittal n'ANuval-ivaTkE
  n'uN koTip pIrattu Uz uRu pU enap
  pacalai Urum annO; pal n'AL
  ari amar vanappin em kAnam n'aNNa,
  vaNTu enum uNarAvAki,
  10
  malar ena marIi varUum, ivaL kaNNE.
  tOzi, talaimakanai varaivukaTAyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  353. kuRijci
  AL il peNTir tALin ceyta
  n'uNagku n'uN panuval pOla, kaNam koLa,
  ATu mazai tavazum kOTu uyar n'eTu varai,
  muTa mutir palavin kuTam maruL perum pazam
  5
  kal kezu kuRavar kAtal maTamakaL
  karu viral man'tikku varu virun'tu ayarum,
  vAn tOy veRpa! cAnROy allai-em
  kAmam kanivatuAyinum, yAmattu
  irum puli tolaitta perug kai yAnai
  10
  vej cina urumin uraRum
  ajcuvaru ciRu n'eRi varutalAnE.
  tOzi ARRatu arumai ajci, tAn ARRALAyc colliyatu.- kapilar

  373. kuRijci
  munRiR palavin paTu cuLai marIi,
  pun talai man'ti tUrppa, tan'tai
  mai paTu mAl varai pATinaL koTicci,
  aivana veNNel kuRUum n'ATanoTu
  5
  cUruTaic cilampin aruvi ATi,
  kAr arumpu avizn'ta kaNi vAy vEgkaip
  pA amai itaNam ERi, pAcinam
  vaNar kuraR ciRu tinai kaTiya,
  puNarvatukollO, n'ALaiyum n'amakkE?
  ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:31:04(இந்திய நேரம்)