தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PAmpu (n'Akam, ArA, Aravu)-pAmpu (n'Akam, ArA, Aravu)

 • pAmpu (n'Akam, arA, aravu)

  37. pAlai
  piNagku aril vATiya paza viRaln'anan' talai,
  uNagkuUN Ayattu Or An teL maNi
  paipaya icaikkum attam, vai eyiRRu
  ivaLoTum celinO n'anRE; kuvaLai
  5
  n'Ir cUz mA malar anna kaN aza,
  kalai ozi piNaiyin kalagki, mARi
  anpilir akaRir Ayin, en param
  Akuvatu anRu, ivaL avalam-n'Akattu
  aNagkuTai arun' talai uTali, valan Erpu,
  10
  Arkali n'al ERu tiritarum
  kAr cey mAlai varUum pOztE.
  varaiviTai vaittuppirivinkaN tOzi colliyatu.-pEri cAttanAr

  51. kuRijci
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi! Ogku kazaik
  kAmpuTai viTar akam cilampa, pAmpu uTanRu
  Ogku varai miLira ATTi, vIgku celal
  kaTug kural ERoTu kanai tuLi talaiip
  5
  peyal AnAtE, vAnam; peyaloTu
  minnu n'imirn'tanna vElan van'tena,
  pinnu viTu mucci aLippu AnAtE;
  perun' taN kuLavi kuzaitta pA aTi,
  iruj cERu ATiya n'utala, kolkaLiRu
  10
  pEtai Acini ocitta
  vI tatar vEgkaiya malai kizavORkE?
  ARRAtu Etam ajci vERupaTTAL, veRiyATaluRRa iTattu, ciRaippuRamAkaccolliyatu.-pErAlavAyar

  75. kuRijci
  n'ayan inmaiyin, payan itu ennAtu,
  pUm poRip polin'ta, azal umiz akan pai,
  pAmpu uyir aNagkiyAgkum Igku itu
  takAatu-vAziyO, kuRumakaL!-n'akAatu
  5
  uraimati; uTaiyum en uLLam-cAral
  koTu viR kAnavan kOTTumA tolaiccip
  paccUn peyta pakazi pOla,
  cEyari paran'ta mA itaz mazaik kaN
  uRAa n'Okkam uRRa en
  10
  paital n'ejcam uyyumARE.
  cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tOzi kETpaccolliyatu.-mAmUlanAr

  104. kuRijci
  pUm poRi uzuvaip pEz vAy ERRai
  tEm kamaz cilampin kaLiRRoTu porinE,
  tuRukal mImicai, uRukaN ajcAk
  kuRak kuRumAkkaL pukaRciyin eRin'ta
  5
  toNTakac ciRu paRaip pANi ayalatu
  pain' tAL cen'tinaip paTu kiLi Oppum
  Ar kali veRpan mArpu n'ayan'tu uRaiyum
  yAnE anRiyum uLarkol-pAnAL,
  pAmpuTai viTara Ogku malai miLira,
  10
  urumu civan'tu eRiyum pozutoTu, peru n'Ir
  pOkku aRa vilagkiya cAral,
  n'Okku aruj ciRu n'eRi n'inaiyumOrE?
  talaivi ARupArttu uRRa accattAl colliyatu.-pEri cAttanAr

  114. kuRijci
  veN kOTu koNTu viyal aRai vaippavum,
  paccUn keNTi vaL ukir muNakkavum,
  maRukutoRu pulAvum ciRukuTi aravam
  vaikik kETTup paiyAn'ticinE;
  5
  aLitO tAnE-tOzi!-alkal
  van'tOnmanRa kunRa n'ATan;
  tuLi peyal poRitta puLLit tol karai
  poru tirai n'ivappin varum yARu ajcuval;
  Irg kural urumin Ar kali n'al ERu
  10
  pAmpu kavin azikkum Ogku varai potti,
  maiyal maTap piTi inaiya,
  kai UnRupu izitaru kaLiRu eRin'tanRE.
  ARu pArttu uRRa accattAl tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu.- tolkapilar

  125.kuRijci
  'irai tEr eNkin paku vAy ERRai
  koTu varip puRRam vAyppa vAgki,
  n'al arA n'aTugka uraRi, kollan
  Utu ulaik kurukin uL uyirttu, akazum
  5
  n'aTu n'AL varutal ajcutum yAm' ena,
  varain'tu varal irakkuvam Ayin, n'am malai
  n'al n'AL vatuvai kUTi, n'ITu inRu
  n'ammoTu celvarman-tOzi!-mella
  vEgkaik kaNNiyar erutu eRi kaLamar
  10
  n'ilam kaNTanna akan kaN pAcaRai,
  men tinai n'eTum pOr purimAr
  tujcu kaLiRu eTuppum tam perug kal n'ATTE.
  varaivu n'ITTippa, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.

  238. mullai
  vaRam kola vIn'ta kAnattu, kuRum pUg
  kOtai makaLir kuzUu n'irai kaTuppa,
  vaNTu vAy tiRappa viNTa piTavam,
  mAlai an'ti, mAl atar n'aNNiya
  5
  paruvam ceyta karuvi mA mazai!
  'avar n'ilai aRiyumO, Igku' ena varutal
  cAnROrp puraivatO anRE; mAnRu uTan
  ura urum uraRum n'Irin, paran'ta
  pAmpu pai mazugkal anRiyum, mANTa
  10
  kaniyA n'ejcattAnum,
  iniya alla, n'in iTi n'avil kuralE.
  talaimakaL paruvam kaNTu azin'tatu.-kan'tarattanAr

  255. kuRijci
  kazutu kAl kiLara Ur maTin'tanRE;
  uru kezu marapin kuRijci pATi,
  kaTiyuTai viyal n'akark kAnavar tujcAr;
  vayak kaLiRu poruta vAL vari uzuvai
  5
  kal mukaic cilampil kuzumum; annO!-
  men tOL n'ekizn'tu n'Am varun'tinum, inRu avar
  vArAr AyinO n'anRumantilla-
  uyar varai aTukkattu oLiRupu minnip
  peyal kAlmayagkiya pozutu kazi pAnAL,
  10
  tirumaNi aravut tErn'tu uzala,
  urumuc civan'tu eRiyum Ogku varai ARE!
  ARu pArttu uRRatu.-AlampEri cAttanAr

  261. kuRijci
  aruLilarvAzi-tOzi!-minnu vacipu
  iruL tUgku vicumpin atirum ERoTu
  vej cuTar karan'ta kamaj cUl vAnam,
  n'eTum pal kunRattuk kuRum pala maRuki,
  5
  tA il perum peyal talaiiya yAmattu,
  kaLiRu akappaTutta peruj cina mAcuNam
  veLiRu il kAz maram piNittu n'ani miLirkkum
  cAn'tam pOkiya tEm kamaz viTar mukai,
  eruvai n'aRum pU n'ITiya
  10
  peru varaic ciRu n'eRi varutalAnE.
  ciRaippuRamAkat tOzi iravukkuRi vilakki varaivu kaTAyatu;talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatUum Am.-cEn'tan pUtanAr

  264. pAlai
  pAmpu aLaic ceRiya muzagki, valan Erpu,
  vAn taLi pozin'ta kANpu in kAlai,
  aNi kiLar kalAvam aitu virittu iyalum
  maNi purai eruttin majjai pOla, n'in
  5
  vI pey kUn'tal vIcu vaLi uLara
  Ekuti-maTan'tai!-ellinRu pozutE:
  vEy payil iRumpil kOvalar yAtta
  A pUN teN maNi iyampum,
  IkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakan, talaimakaLai vaRpuRIiyatu; uTanpOy maRuttarA n'inRAn UrkATTi, vaRpuRIiyatum Am.-AvUrk kAvitikaL cAtEvanAr

  285. kuRijci
  aravu irai tErum Ar iruL n'aTu n'AL
  iravin varutal anRiyum-uravuk kaNai
  van kaik kAnavan vej cilai vaNakki,
  uLamicait tavirtta muLavumAn ERRaiyoTu,
  5
  manaivAy jamali orugku puTai ATa,
  vETTu valam paTutta uvakaiyan, kATTa
  n'aTu kAR kurampait tan kuTivayiR peyarum
  kunRa n'ATan kENmai n'amakkE
  n'anRAl vAzi-tOzi!-enRum,
  10
  ayalOr ampalin akalAn,
  pakalin varUum, eRi punattAnE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpa, 'ampa lum alarum AyiRRu' enRu colliyatu.- maturaik kollan veNNAkanAr

  336. kuRijci
  piNarc cuvaR panRi tOlmulaip piNavoTu
  kaNaik kAl Enal kaimmikak kavartalin,
  kal atar arum puzai alki, kAnavan,
  villin tan'ta veN kOTTu ERRai,
  5
  punai irug katuppin manaiyOL keNTi,
  kuTi muRai pakukkum n'eTu malai n'ATa!
  uravuc cina vEzam uRu puli pArkkum
  iravin ajcAy; ajcuval-aravin
  Ir aLaip puRRam, kAr ena muRRi,
  10
  irai tEr eNkinam akazum
  varai cEr ciRu n'eRi vArAtImE!
  ARu pArttuRRuccolliyatu.-kapilar

  383. kuRijci
  kal ayaR kalitta karug kAl vEgkai
  alagkal am toTalai anna kuruLai
  vayap puniRRu irum piNap pacittena, vayap puli
  pukar mukam citaiyat tAkki, kaLiRu aTTu,
  5
  urum icai uraRum, uTkuvaru n'aTu n'AL,
  aruLinai pOlinum, aruLAy anRE-
  kanai iruL putaitta ajcuvarum iyavil
  pAmpu uTanRu irikkum urumOTu,
  Ogku varai n'ATa! n'I varutalAnE.
  tOzi ARu pArttuRRuc colliyatu.-kOLiyUrkizAr makanAr ceziyanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:45:29(இந்திய நேரம்)