தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Talaivan-talaivan

 • talaivan

  3. pAlai
  In parun'tu uyavum vAn poru n'eTuj cinaip
  pori arai vEmpin puLLi n'Izal,
  kaTTaLai anna vaTTu aragku izaittu,
  kallAc ciRAar n'elli vaTTu ATum
  5
  vil Er uzavar vem munaic cIRUrc
  curanmutal van'ta uran mAy mAlai
  uLLinen allenO, yAnE-uLLiya
  vinai muTittanna iniyOL
  manai mAN cuTaroTu paTar pozutu enavE?
  mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan pinnum poruL kaTaik kUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.-iLagkIranAr

  6. kuRijci
  n'Ir vaLar AmpaR tUmpuTaittiraL kAl
  n'Ar urittanna matan il mAmai,
  kuvaLai anna En'tu ezil mazaik kaN,
  titalai alkul, perun' tOL, kuRumakaTku
  5
  eytac cenRu ceppun'arp peRinE,
  'ivar yAr?' enkuvaL allaL; munAatu,
  attak kumizin koTu mUkku viLai kani
  eRi maTa mARku valci Akum
  val vil Ori kAnam n'ARi,
  10
  irum pal olivarum kUn'tal
  perum pEtuRuvaL, yAm van'tanam enavE.
  iravukkuRippARpaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tann'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

  8. kuRijci
  alku paTar uzan'ta ari matar mazaikkaN,
  pal pUm pakait tazai n'uTagkum alkul,
  tiru maNi puraiyum mEni maTavOL
  yAr makaLkol? ivaL tan'tai vAziyar!
  5
  tuyaram uRIiyinaL emmE: akalvayal 5
  arivanar arin'tum taruvanarp peRRum
  taN cERu tAay, matanuTai n'On tAL
  kaN pOl n'eytal pOrvil pUkkum
  tiN tErp poRaiyan toNTi-
  10
  tan tiRam peRuka, ivaL InRa tAyE!
  iyaRkaip puNarcci iRutikkaN talaimakaLai AyattoTum kaNTa talaimakancolliyatu.

  9. pAlai
  azivilar muyalum Arva mAkkaL
  vazipaTu teyvam kaN kaNTAagku,
  alamaral varuttam tIra, yAza n'in
  n'ala men paNait tOL eytinam; Akalin,
  5
  porip pUm punkin azaR takai oN muRi
  cuNagku aNi vana mulai aNagku koLat timiri,
  n'izal kANtORum n'eTiya vaiki,
  maNal kANtORum vaNTal taii,
  varun'tAtu Ekumati-vAl eyiRROyE!
  10
  mA n'anai kozuti makiz kuyil Alum
  n'aRun' taN pozila, kAnam;
  kuRum pal Ura, yAm cellum ARE.
  uTanpOkAn'inRa talaimakan talaimakaTku uraittatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  16. pAlai
  puNarin puNarAtu poruLE; poruLvayiR
  piriyin puNarAtu puNarvE; AyiTaic
  cellinum, cellAy Ayinum, n'allataRku
  uriyai-vAzi, en n'ejcE!-poruLE,
  5
  vATAp pUvin poykai n'AppaN
  OTu mIn vaziyin keTuva; yAnE,
  vizun'Ir viyalakam tUNiAka
  ezu mAN aLakkum vizu n'eti peRinum,
  kanagkuzaikku amartta cEyari mazaik kaN
  10
  amarn'tu initu n'OkkamoTu cekuttanen;
  enaiya Akuka! vAziya poruLE!
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinai n'erugkit talaivan celavu azugkiyatu.-ciRaikkuTi An'taiyAr

  21. mullai
  viraip pari varun'tiya vIgku celal iLaiyar
  araic ceRi kaccai yAppu azittu acaii,
  vENTu amar n'aTaiyar, menmela varuka!
  tINTA vai muL tINTi n'Am celaRku
  5
  Emati, valava, tErE! utuk kAN-
  urukkuRu n'aRu n'ey pAl vitirttanna
  arik kural miTaRRa am n'uN pal poRik
  kAmaru takaiya kAnavAraNam
  peyal n'Ir pOkiya viyal n'eTum puRavil
  10
  pularA Ir maNal malirak keNTi,
  n'AL irai kavara mATTi, tan
  pETai n'Okkiya perun'taku n'ilaiyE!
  vinai muRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

  22. kuRijci
  koTicci kAkkum aTukkaR pain'tinai
  mun'tu viLai perug kural koNTa man'ti
  kallAk kaTuvanoTu n'al varai ERi,
  agkai n'iRaiya jemiTik koNTu, tan
  5
  tirai aNaR koTug kavuL n'iRaiya mukki,
  vAn peyal n'anain'ta puRatta, n'Onpiyar
  kai UN irukkaiyin tOnRum n'ATan
  van'tanan; vAzi-tOzi!-ulakam
  kayam kaN aRRa paitu aRu kAlai,
  10
  pILoTu tiragkiya n'elliRku
  n'aLLen yAmattu mazai pozin'tAgkE.
  varaivu malin'ta tOzi, talaimakaTkuc colliyatu.

  39. kuRijci
  collin col etirkoLLAy, yAza n'in
  tirumukam iRaijci n'ANuti katumena;
  kAmam kaimmikin tAgkutal eLitO?
  koTug kEz irum puRam n'aTugkak kuttip
  5
  puli viLaiyATiya pulavu n'ARu vEzattin
  talai maruppu Eyppa, kaTai maNi civan'ta n'in
  kaNNE katava? alla; n'aNNAr
  araN talai matilarAkavum, muracu koNTu,
  Ompu araN kaTan'ta aTu pOrc ceziyan
  10
  perum peyark kUTal anna n'in
  karumpuTait tOLum uTaiyavAl aNagkE.
  iraNTAm kUTTattu etircciyil talaivan colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

  42. mullai
  maRattaRku aritAl-pAka! pal n'AL
  aRattoTu varun'tiya alku tozil koLIiya
  paza mazai pozin'ta putu n'Ir avala
  n'A n'avil pal kiLai kaRagka, mAN vinai
  5
  maNi oli kELAL, vANutal; atanAl,
  'Ekumin' enRa iLaiyar vallE
  il pukku aRiyun'arAka, mellena
  maNNAk kUn'tal mAcu aRak kazIi,
  cil pOtu koNTu pal kural azuttiya
  10
  an' n'ilai pukutalin, mey varuttuRAa
  aviz pU muTiyinaL kavaiiya
  maTa mA arivai makizn'tu ayar n'ilaiyE.
  vinaimuRRi mILvAn tErppAkaRkuc colliyatu.-kIrattanAr

  44. kuRijci
  poru il AyamOTu aruvi ATi,
  n'Ir alaic civan'ta pEr amar mazaik kaN
  kuRiyA n'OkkamoTu muRuval n'alki,
  manaivayin peyarn'ta kAlai, n'inaiiya
  5
  n'inakkO aRiyun'aL-n'ejcE! punatta
  n'ITu ilai viLai tinaik koTug kAl n'imirak
  kozug kural kOTal kaNNi, cezum pala,
  pal kiLaik kuRavar alku ayar munRil,
  kuTak kAy Acinip paTappai n'ITiya
  10
  pal mara uyar cinai minmini viLakkattu,
  cel mazai iyakkam kANum
  n'al malai n'ATan kAtal makaLE?
  iRceRippinpiRRaijAnRu talaimakan kuRiyiTattu van'tu colliyatu.-perugkaucikanAr

  52. pAlai
  mAk koTi atiraR pUvoTu pAtirit
  tUt takaTTu etir malar vEyn'ta kUn'tal
  maNam kamaz n'ARRam marIi, yAm ivaL
  cuNagku aNi Akam aTaiya muyagki,
  5
  vIgku uvark kavavin n'IgkalcellEm;
  n'IyE, ALvinai ciRappa eNNi, n'ALum
  pirin'tu uRai vAzkkai purin'tu amaiyalaiyE;
  anpu ilai; vAzi, en n'ejcE! vem pOr
  mazavar peru makan mA vaL Ori
  10
  kai vaLam iyaivatu Ayinum,
  aitu Eku amma, iyain'tu cey poruLE.
  talaimakan celavu azugkiyatu.-pAlattanAr

  59. mullai
  uTumpu kolIi, vari n'uNal akazn'tu,
  n'eTug kOTTup puRRattu Iyal keNTi,
  ellu muyal eRin'ta vETTuvan cuvala
  pal vERu paNTat toTai maRan'tu, illattu,
  5
  iru maTaik kaLLin in kaLi cerukkum
  van pulak kATTu n'ATTatuvE-anpu kalan'tu
  n'amvayin purin'ta koLkaiyoTu, n'ejcattu
  uLLinaL uRaivOL UrE; mullai
  n'uN mukai avizn'ta puRavin
  10
  poRai talai maNan'tanRu; uyavumAr iniyE.
  vinaimuRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.- kapilar

  62. pAlai
  vEr piNi vetirattuk kAl poru n'aral icai
  kan'tu piNi yAnai ayar uyirttanna
  enRUz n'ITiya vEy payil azuvattu,
  kunRu Ur matiyam n'Okki, n'inRu, n'inain'tu,
  5
  uLLinen allenO yAnE-'muL eyiRRu,
  tilakam taiiya tEm kamaz tiru n'utal,
  ematum uNTu, Or matin'AT tigkaL,
  uraRu kural vev vaLi eTuppa, n'izal tapa
  ulavai Akiya maratta
  10
  kal piRagku uyar malai umparaHtu' enavE?
  mun oru kAlattupporuLvayiR pirin'tu van'ta talaivan, pinnum poruLvalikkappaTTa n'ejciRkuc celavu azugkuvittatu.-iLagkIranAr

  75. kuRijci
  n'ayan inmaiyin, payan itu ennAtu,
  pUm poRip polin'ta, azal umiz akan pai,
  pAmpu uyir aNagkiyAgkum Igku itu
  takAatu-vAziyO, kuRumakaL!-n'akAatu
  5
  uraimati; uTaiyum en uLLam-cAral
  koTu viR kAnavan kOTTumA tolaiccip
  paccUn peyta pakazi pOla,
  cEyari paran'ta mA itaz mazaik kaN
  uRAa n'Okkam uRRa en
  10
  paital n'ejcam uyyumARE.
  cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tOzi kETpaccolliyatu.-mAmUlanAr

  76. pAlai
  varumazai karan'ta vAl n'iRa vicumpin
  n'uN tuLi mARiya ulavai am kATTu
  Ala n'Izal acaivu n'Ikki,
  ajcuvazi ajcAtu, acaivazi acaii,
  5
  varun'tAtu Ekumati-vAl izaik kuRumakaL!-
  immen pEr alar n'um Urp punnai
  vI malar utirn'ta tEn n'ARu pulavin
  kAnal vAr maNal marIi,
  kal uRac civan'ta n'in mel aTi uyaRkE!
  puNarn'tu uTanpOkAn'inRa talaivan iTaic curattut talaivikku uraittatu.-ammUvanAr

  77. kuRijci
  malaiyan mA Urn'tu pOki, pulaiyan
  perun' tuTi kaRagkap piRa pulam pukku, avar
  arug kuRumpu erukki, ayA uyirttAagku
  uyttanRumannE-n'ejcE!-cev vErc
  5
  cinaitoRum tUgkum payam kezu palavin
  cuLaiyuTai munRil, manaiyOL kagkul
  oli veL aruvi oliyin tujcum
  URalaj cEric cIRUr, vallOn
  vAL aram poruta kOL n'Er el vaLai
  10
  akan toTi ceRitta munkai, oL n'utal,
  titalai alkul, kuRumakaL
  kuvaLai uNkaN makiz maTa n'OkkE.
  pinninRa talaivann'ejciRku uraittatu.-kapilar

  79. pAlai
  'ciRai n'AL Igkai uRai n'ani tiraLvI,
  kUrai n'al manaik kuRun' toTi makaLir
  maNal ATu kazagkin, aRai micait tAam
  Er taraluRRa iyakku arug kavalaip
  5
  pirin'tOr van'tu, n'appuNarap puNarn'tOr
  pirital cUztalin, ariyatum uNTO?'
  enRu n'Am kURik kAmam cepputum;
  ceppAtu viTinE, uyiroTum van'tanRu-
  amma! vAzi, tOzi!-
  10
  yAtanin tavirkkuvam, kAtalar celavE?
  pirivu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu.-kaNNakanAr

  80. marutam
  'manRa erumai malar talaik kArAn
  in tIm pARpayam koNmAr, kanRu viTTu,
  Urk kuRumAkkaL mERkoNTu kaziyum
  perum pular viTiyalin virumpip pOttan'tu,
  5
  tazaiyum tArum tan'tanan, ivan' ena,
  izai aNi AyamoTu taku n'AN taTaii,
  taiit tigkaL taN kayam paTiyum
  perun' tOT kuRumakaL allatu,
  marun'tu piRitu illai, yAn uRRa n'OykkE.
  cETpaTukkappaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tan n'ejciRku uraittatu.-pUtantEvanAr

  81. mullai
  iru n'ilam kuRaiyak koTTipparin'tinRu
  Ati pOkiya acaivu il n'On tAL,
  mannar matikkum mAN vinaip puravi
  koym mayir eruttil peym maNi Arppa,
  5
  pUNkatil-pAka!-n'in tErE: pUN tAz
  Aka vana mulaik karaivalam teRippa
  azutanaL uRaiyum am mA arivai
  virun'tu ayar viruppoTu varun'tinaL acaiiya
  muRuval in n'akai kANkam!-
  10
  uRu pakai taNittanan, uravu vAL vEn'tE.
  vinai muRRiya talaivantErppAkaRku uraittatu.-akampanmAlAtanAr

  82. kuRijci
  n'Oyum n'ekizcciyum vITacciRan'ta
  vEy vanappuRRa tOLai n'IyE,
  en uyavu aRitiyO, n'al n'aTaik koTicci!
  muruku puNarn'tu iyanRa vaLLi pOla, n'in
  5
  uruvu kaN eRippa n'Okkal ARRalenE-
  pOkiya n'Akap pOkku arug kavalai,
  ciRu kaT panRip peruj cina oruttal
  cERu ATu irum puRam n'IRoTu civaNa,
  veL vacip paTIiyar, moytta vaLpu azIi,
  10
  kOL n'Ay koNTa koLLaik
  kAnavar peyarkkum ciRukuTiyAnE.
  tOziyiRpuNarccikkaN tannilaik koLIiyatu.-ammUvanAr

  95. kuRijci
  kazai pATu iragka, pal iyam kaRagka,
  ATu makaL n'aTan'ta koTum puri n'On kayiRRu,
  atavat tIm kani anna cem mukat
  tuyt talai man'ti van paRaz tUgka,
  5
  kazaik kaN irum poRai ERi vicaittu ezun'tu,
  kuRak kuRumAkkaL tALam koTTum ak
  kunRakattatuvE, kuzu miLaic cIRUr;
  cIRUrOLE, n'ARu mayirk koTicci;
  koTicci kaiyakattatuvE, piRar
  10
  viTuttaRku AkAtu piNitta en n'ejcE.
  talaimakan pAgkaRku, 'ivviTattu ittanmaittu' ena uraittatu.-kOTTampalavanAr

  101. n'eytal
  muRRA majcaT pacum puRam kaTuppac
  cuRRiya piNara cUz kazi iRavin
  kaNam koL kuppai uNagku tiRan n'Okki,
  punnai am kozu n'izal mun uyttup parappum
  5
  tuRai n'aNi irun'ta pAkkam um uRai n'ani
  inituman; aLitO tAnE-tuni tIrn'tu,
  akanRa alkul aitu amai n'ucuppin,
  mIn eRi paratavar maTa makaL
  mAn amar n'Okkam kANA UgkE.
  pinninRa talaimakan, tOzi kETpac colliyatu.-veLLiyan'tinnanAr

  103. pAlai
  onRu terin'tu uraitticin-n'ejcE! pun kAl
  ciRiyilai vEmpin periya konRu,
  kaTAam cerukkiya kaTuj cina munpin
  kaLiRu n'inRu iRan'ta n'Ir al Irattu,
  5
  pAl avi tOl mulai akaTu n'ilam cErttip
  paci aTa muTagkiya paig kaT cen'n'Ay
  mAyA vETTam pOkiya kaNavan
  poyyA marapin piNavu n'inain'tu iragkum
  virun'tin veg kATTu varun'tutum yAmE;
  10
  ALvinaikku akalvAm eninum,
  mILvAm eninum, n'I tuNin'tatuvE.
  poruLvayiRpirin'ta talaivan iTaiccurattu ARRAtAkiya n'ejcinaikkazaRiyatu.-marutan iLa n'AkanAr

  105. pAlai
  muLi koTi valan'ta muL arai ilavattu
  oLir cinai atira vIci, viLipaTa
  vev vaLi vazagkum vEy payil marugkil,
  kaTu n'aTai yAnai kanRoTu varun'ta,
  5
  n'eTu n'Ir aRRa n'izal il AgkaN
  aruj curak kavalaiya ennAy; n'eTuj cEN
  paTTanai, vAziya-n'ejcE!-kuTTuvan
  kuTa varaic cunaiya mA itazk kuvaLai
  vaNTu paTu vAn pOtu kamazum
  10
  am cil Oti arum paTar uRavE.
  iTaic curattu mILaluRRa n'ejcinait talaimakan kazaRiyatu.-muTattirumARan

  106. n'eytal
  aRitalum aRitiyO-pAka!-perugkaTal
  eRi tirai kozIiya ekkar veRi koLa,
  ATu vari alavan OTuvayin ARRAtu,
  acaii, uL ozin'ta vacai tIr kuRumakaTku
  5
  uyavinen cenRu, yAn, uL n'Oy uraippa,
  maRumozi peyarttal ARRAL, n'aRu malar
  jAzal am cinait tAz iNar kozuti,
  muRi timirn'tu utirtta kaiyaL,
  aRivu ajar uRuvi Ay maTa n'ilaiyE?
  paruva varavinkaN paNTu n'ikazn'tatOr kuRippu uNarn'ta talaivan, atanaik kaNTu tAgkakillAnAy mILkinRAn, tErppAkaRkuccolliyatu.-toNTaimAn iLan'tiraiyan

  113. pAlai
  uzai aNan'tu uNTa iRai vAgku uyarcinaip
  pul arai irattip potip puRap pacug kAy
  kal cEr ciRu n'eRi malkat tAam
  perug kATu iRan'tum, eyta van'tanavAl-
  5
  'aruj ceyal poruT piNi munni, yAmE
  cERum, maTan'tai!' enRalin, tAn tan
  n'eytal uNkaN paital kUra,
  pin irug kUn'talin maRaiyinaL, peritu azin'tu,
  utiyan maNTiya oli talai jATpin
  10
  immen perug kaLattu iyavar Utum
  Ampal am kuzalin Egki,
  kalagku ajar uRuvOL pulampu koL n'OkkE!
  iTaic curattu ARRAnAya talaivan colliyatu.-iLagkIranAr

  120. marutam
  taTa maruppu erumai maTa n'aTaik kuzavi
  tUN toRum yAtta kANtaku n'al il,
  koTug kuzai peyta cezuj cey pEtai
  ciRu tAz ceRitta mel viral cEppa,
  5
  vALai Irn' taTi vallitin vakaii,
  pukai uNTu amartta kaNNaL, takai peRap
  piRai n'utal poRitta ciRu n'uN pal viyar
  am tukil talaiyil tuTaiyinaL, n'ap pulan'tu,
  aTTilOLE am mA arivai-
  10
  emakkE varukatil virun'tE! civappAL anRu,
  ciRu muL eyiRu tOnRa
  muRuval koNTa mukam kANkammE.
  virun'tu vAyilAkappukka talaivan colliyatu.-mAgkuTi kizAr

  126. pAlai
  paig kAy n'al iTam orIiya cegkAyk
  karug kaLi In'tin veN puRak kaLari
  iTu n'IRu ATiya kaTu n'aTai oruttal
  AL peRal n'acaii, n'AL curam vilagki,
  5
  tunaitarum vampalark kANAtu, ac cinam
  panaik kAnRu ARum pAz n'ATTu attam,
  iRan'tu cey poruLum inpam tarum enin,
  iLamaiyin ciRan'ta vaLamaiyum illai;
  iLamai kazin'ta pinRai, vaLamai
  10
  kAmam tarutalum inRE; atanAl,
  n'illAp poruT piNic cERi;
  vallE-n'ejcam!-vAykka n'in vinaiyE!
  poruL valitta n'ejcinait talaivan n'erugkic celavu azugkiyatu.

  137. pAlai
  taNNiya kamazum tAz irug kUn'tal,
  taTa men paNait tOL, maTa n'allOLvayin
  piriyac cUzn'tanai Ayin, ariyatu onRu
  eytinai, vAziya-n'ejcE!-cev varai
  5
  aruvi AnRa n'Ir il n'IL iTai,
  kayan' talai maTap piTi uyagku paci kaLaiiyar,
  perug kaLiRu tolaitta muTat tAL Omai
  aruj curam celvOrkku alkun'izal' Akum
  kunRa vaippin kAnam
  10
  cenRu, cEN akaRal valliya n'IyE!
  talaivan celavu azugkiyatu.-perugkaNNanAr

  139. mullai
  ulakiRku ANiyAkap palar toza,
  pala vayin n'ilaiiya kunRin kOTutORu
  Eyinai, uraiiyarO!-perug kali ezili!
  paTumalai n'inRa n'al yAz vaTi n'arampu
  5
  ezIiyanna uRaiyinai! muzavin
  maN Ar kaNNin immena imirum-
  vaNarn'tu oli kUn'tal mAayOLoTu
  puNarn'tu initu n'ukarn'ta cAral n'al Ur,
  viravu malar utira vIci-
  10
  iravup peyal pozin'ta utaviyOyE!
  talaivan vinaimuRRi van'tu paLLiyiTattAnAka, peyta mazaiyai vAzttiyatu.-perugkaucikanAr

  140. kuRijci
  koNTal mA mazai kuTakku Erpu kuzaitta
  ciRu kOl iNara perun' taN cAn'tam
  vakai cEr aimpAl takai peRa vAri,
  pularviTattu utirtta tukaL paTu kUzaip
  5
  perug kaN Ayam uvappa, tan'tai
  n'eTun' tEr vazagkum n'ilavu maNal muRRattu,
  pan'toTu peyarum parivilATTi
  aruLinum, aruLAL Ayinum, peritu azin'tu
  pinnilai muniyalmA n'ejcE!-ennatUum
  10
  arun' tuyar avalam tIrkkum
  marun'tu piRitu illai, yAn uRRa n'OykkE.
  kuRai maRukkappaTTa talaivan tan n'ejcinai n'erugkiyatu.-pUtagkaNNanAr

  141. pAlai
  iruj cERu ATiya koTug kavuL, kaya vAy,
  mAri yAnaiyin marugkul tINTi,
  pori arai jemirn'ta puzaR kAyk konRai,
  n'ITiya caTaiyOTu ATA mEnik
  5
  kunRu uRai tavaciyar pOla, pala uTan
  enRUz n'IL iTaip poRpat tOnRum
  aruj curam eLiyaman, n'inakkE; parun'tu paTa,
  pANTiloTu poruta pal piNart taTak kai
  En'tu kOTTu yAnai icai veg kiLLi
  10
  vampu aNi uyar koTi ampar cUzn'ta
  aricil am taN aRal anna, ivaL
  viri oli kUn'tal viTTu amaikalanE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaivan collic celavu azugkiyatu.-calliyagkumaranAr

  142. mullai
  vAn ikupu corin'ta vayagku peyaRkaTai n'AL,
  pANi koNTa pal kAl mel uRi
  jeli kOl kalap pai ataLoTu curukki,
  paRip puRattu iTTa pAl n'oTai iTaiyan
  5
  n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
  taNTu kAl vaitta oTugku n'ilai maTi viLi
  ciRu talait tozuti EmArttu alkum
  puRavinatuvE-poyyA yANar,
  allil Ayinum virun'tu varin uvakkum,
  10
  mullai cAnRa kaRpin,
  mel iyaR kuRumakaL uRaivin, UrE.
  vinai muRRi mILumtalaimakan, tErppAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

  146. kuRijci
  villAp pUvin kaNNi cUTi,
  'n'al EmuRuval' ena, pal Ur tiritaru
  n'eTu mAp peNNai maTal mAnOyE!-
  kaTan aRi mannar kuTai n'izaR pOlap
  5
  perun' taNNenRa mara n'izal ciRitu izin'tu,
  irun'tanai cenmO-'vazagkuka cuTar!' ena,
  aruLik kUTum Arva mAkkaL
  n'allEm ennum kiLavi vallOn
  ezuti anna kAN taku vanappin
  10
  aiyaL, mAyOL, aNagkiya
  maiyal n'ejcam en mozik koLinE!
  pinninRa talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-kan'tarattanAr

  152. n'eytal
  maTalE kAmam tan'tatu; alarE
  miTai pU erukkin alar tan'tanRE;
  ilagku katir mazugki, el vicumpu paTara,
  pulampu tan'tanRE, pukanRu cey maNTilam;
  5
  ellAm tan'tatantalaiyum paiyena
  vaTan'tai tuvalai tUva, kuTampaip
  peTai puNar anRil uyagku kural aLaii,
  kagkulum kaiyaRavu tan'tanRu;
  yAgku Akuvenkol; aLiyen yAnE?
  maTal valitta talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-AlampEri cAttanAr

  155. n'eytal
  'oL izai makaLiroTu Oraiyum ATAy,
  vaL itaz n'eytaR toTalaiyum punaiyAy,
  viri pUg kAnal oru ciRai n'inROy!
  yAraiyO? n'iR tozutanem vinavutum:
  5
  kaNTOr taNTA n'alattai-teN tiraip
  perug kaTal parappin amarn'tu uRai aNagkO?
  irug kazi marugku n'ilaipeRRanaiyO?
  col, ini, maTan'tai!' enRanen: atan etir
  muL eyiRRu muRuval tiRan'tana;
  10
  pal itaz uNkaNum paran'tavAl, paniyE.
  iraNTAm kUTTattuttalaiviyai etirppaTTut talaivan colliyatu; uNarppu vayin vArA UTaRkaN talaivan coRRatUum Am.-parAyanAr

  157. pAlai
  irug kaN jAlattu INTu tozil utavip
  perum peyal pozin'ta vazi n'AL amaiyattu,
  pal poRi aravin cel puRam kaTuppa
  yARRu aRal n'uNagkiya n'AT pata vEnil,
  5
  iNar tutai mAatta puNar kuyil viLittoRum,
  n'amvayin n'inaiyum n'ejcamoTu, kaimmikak
  kETToRum kaluzumAl peritE-kATTa
  kuRum poRai ayala n'eTun' tAL vEgkai
  am pUn' tAtu ukkanna
  10
  n'uN pal titti mAayOLE.
  poruLvayiR pirin'ta talaivan paruvam uNarn'ta n'ejciRku uraittatu.-iLa vETTanAr

  160. kuRijci
  n'ayanum, n'aNpum, n'ANu n'anku uTaimaiyum,
  payanum, paNpum, pATu aRin'tu ozukalum,
  n'umminum aRikuvenmannE-kammena
  etirtta titti, Er iLa vana mulai
  5
  vitirttu viTTanna an' n'uN cuNagkin,
  aim pAl vakutta kUn'tal, cem poRi
  tiru n'utal polin'ta tEm pAy Oti,
  mutu n'Ir ilajcip pUtta kuvaLai
  etir malarp piNaiyal anna ivaL
  10
  ari matar mazaik kaN kANA UgkE.
  kazaRRu etirmaRai.

  161. mullai
  iRaiyum, arun' tozil muTittena, poRaiya,
  kaN pOl n'Ilam cunaitoRum malara,
  vI tatar vEgkaiya viyal n'eTum puRavin,
  immen paRavai INTu kiLai iriya,
  5
  n'eTun' teru anna n'Er koL n'eTu vazi,
  iLaiyar Ekuvanar parippa, vaLai enak
  kAn'taL vaL itaz kavikuLampu aRuppa,
  tOL vali yAppa, INTu n'am varavinaip
  puL aRivuRIiyinakollO-teLLitin
  10
  kAtal kezumiya n'alattaL, Etil
  putalvaR kATTip poykkum
  titalai alkul tEm moziyATkE?
  vinai muRRip peyarumtalaivan, tErppAkan kETpa, colliyatu.

  162. pAlai
  'manai uRai puRavin ceg kAR pETaik
  kAmar tuNaiyoTu cEval cEra,
  pulampinRu ezutaru punkaN mAlait
  taniyE iruttal ARREn' enRu, n'in
  5
  pani vAr uNkaN paitala kaluza,
  'n'ummoTu varuval' enRi; emmoTu-
  perum peyart tan'tai n'ITu pukaz n'eTu n'akar
  yAyoTu n'ani mika maTavai!-munAatu
  vEnil iRRit tOyA n'eTu vIz,
  10
  vazi n'Ar Ucalin, kOTai tUkkutoRum,
  tujcu piTi varuTum attam
  vallai Akutal ollumO, n'inakkE?
  'uTan pOtuval' enRa talaivikkut talaivan coRRatu.

  166. pAlai
  ponnum maNiyum pOlum, yAza n'in
  n'annar mEniyum n'ARu irug katuppum;
  pOtum paNaiyum pOlum, yAza n'in
  mAtar uNkaNum vanappin tOLum:
  5
  ivai kANtORum akam malin'tu, yAnum
  aRam n'ilaipeRROr anaiyEn; atantalai,
  polan'toTip putalvanum poytal kaRRanan;
  vinaiyum vERu pulattu ilenE; n'inaiyin,
  yAtanin pirikO?-maTan'tai!-
  10
  kAtal tAnum kaTalinum peritE!
  celavuk kuRippinAl vERupaTTa kizattikkut talaivan colliyatu.

  169. mullai
  'munniyatu muTittanam Ayin, n'annutal!
  varuvam' ennum paruvaral tIra,
  paTumkol, vAzi, n'eTuj cuvarp palli-
  paraR talai pOkiya ciraR talaik kaLLi
  5
  mImicaik kalitta vI n'aRu mullai
  ATu talait turuvin tOTu talaippeyarkkum
  van kai iTaiyan ellip parIi,
  veN pOz taiiya alagkal am toTalai
  maRukuTan kamazum mAlai,
  10
  ciRukuTip pAkkattu em peru n'akarAnE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRAn n'ejciRku uraittatu.

  185. kuRijci
  AnA n'OyOTu azi paTark kalagki,
  kAmam kaimmika, kaiyaRu tuyaram
  kANavum n'alkAy Ayin-pANar
  paricil peRRa viri uLai n'al mAn
  5
  kavi kuLampu poruta kal micaic ciRu n'eRi,
  iravalar meliyAtu ERum, poRaiyan
  urai cAl uyar varaik kollik kuTavayin,
  akal ilaik kAn'taL alagku kulaip pAyn'tu,
  paRavai izaitta pal kaN iRAal
  10
  tEnuTai n'eTu varai, teyvam ezutiya
  vinai mAN pAvai annOL
  kolai cUzn'tanaLAl-n'OkO yAnE.
  pAgkaRkut talaivan colliyatu; cETpaTukkum tOzikkut talaivan colliyatUum Am.

  186. pAlai
  kal URRu INTala kayan aRa, vAgki,
  irum piNart taTak kai n'ITTi, n'Ir n'oNTu,
  perug kai yAnai piTi etir OTum
  kAnam vempiya vaRam kUr kaTattiTai,
  5
  vEnil Oti n'iRam peyar mutu pOttu,
  pAN yAz kaTaiya, vAgki, pAgkar
  n'eTu n'ilai yAam ERum tozila-
  piRarkku ena muyalum pEr aruL n'ejcamoTu
  kAmar poruT piNi pOkiya
  10
  n'Am veg kAtalar cenRa ARE.
  piriviTai melin'ta tOzikkut talaivi colliyatu.

  190. kuRijci
  n'O, ini; vAziya-n'ejcE! mEvAr
  Ar araN kaTan'ta mAri vaN makizt
  titalai eHkin cEn'tan tan'tai,
  tEm kamaz viri tAr iyal tEr azici,
  5
  vaNTu mUcu n'eytal n'elliTai malarum
  ariyal am kazani ArkkATu anna
  kAmar paNait tOL n'alam vIRu eytiya,
  valai mAn mazaik kaN, kuRumakaL
  cil mozit tuvar vAy n'akaikku makizn'tOyE!
  pinninRa talaimakan ARRAnAki n'ejciRkuc colliyatu; allakuRippaTTu mILvAn n'ejciRkuc colliyatUum Am; iTaic curattuc cenRu talaimakaL n'alam uLLi mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatUum Am.

  192. kuRijci
  'kuruti vETkai uru kezu vaya mAn
  vali miku munpin maza kaLiRu pArkkum
  maram payil cOlai maliya, pUziyar
  uruvat turuvin, n'AL mEyal Arum
  5
  mAri eNkin malaic cura n'IL iTai,
  n'I n'ayan'tu varutal evan?' enap pala pulan'tu,
  azutanai uRaiyum am mA arivai!
  payam kezu palavin kollik kuTa varaip
  pUtam puNartta putitu iyal pAvai
  10
  viri katir iLa veyil tOnRi anna, n'in
  Ay n'alam uLLi varin, emakku
  Emam Akum, malaimutal ARE.
  iravukkuRi maRukkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatu.

  201.kuRijci
  'malai uRai kuRavan kAtal maTa makaL,
  peRal arugkuraiyaL, arug kaTik kAppinaL;
  col etir koLLAL; iLaiyaL; anaiyOL
  uLLal kUTAtu' enROy! maRRum,
  5
  cev vErp palavin payam kezu kollit
  teyvam kAkkum tItu tIr n'eTug kOTTu,
  av veL aruvik kuTa varaiyakattu,
  kAl porutu iTippinum, kataz uRai kaTukinum,
  urum uTanRu eRiyinum, URu pala tOnRinum,
  10
  peru n'ilam kiLarinum, tiru n'ala uruvin
  mAyA iyaRkaip pAvaiyin,
  pOtal ollAL en n'ejcattAnE.
  kazaRiya pAgkaRkut talaimakan colliyatu.-paraNar

  202. pAlai
  puli porac civan'ta pulAl am ceg kOTTu
  oli pal muttam Arppa, vali ciRan'tu,
  van cuval parArai murukki, kanRoTu
  maTap piTi tazIiya taTak kai vEzam,
  5
  tEn cey perug kiLai iriya, vEgkaip
  pon purai kavaLam puRan'tarupu UTTum
  mA malai viTarakam kavaii, kANvara,
  kaNTicin-vAziyO, kuRumakaL!-n'un'tai,
  aRumIn payan'ta aRam cey tigkaL
  10
  cel cuTar n'eTug koTi pOla,
  pal pUg kOgkam aNin'ta kATE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakan talaimakaTkuc colliyatu.-pAlai pATiya perug kaTugkO

  204. kuRijci
  'taLir cEr taN tazai taii, n'un'tai
  kuLir vAy viyan punattu el paTa varukO?
  kuRuj cunaik kuvaLai aTaicci, n'Am puNariya
  n'aRun' taN cAral ATukam varukO?
  5
  in col mEvalaippaTTa en n'ejcu uNak
  kURu ini; maTan'tai! n'in kUr eyiRu uNku' ena,
  yAn tan mozitalin, mozi etir van'tu,
  tAn cey kuRi n'ilai iniya kURi,
  ERu piri maTap piNai kaTuppa vERupaTTu,
  10
  uRu kazai n'ivappin ciRukuTip peyarum
  koTicci celpuRam n'Okki,
  viTutta n'ejcam! viTal ollAtE?
  pinninRa talaimakan ARRAnAy, tOzi kETpat tan n'ejciRkuc colliyatu.-maLLanAr

  205. pAlai
  aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
  ALi n'an mAn, vETTu ezu kOL ukirp
  pUm poRi uzuvai tolaicciya, vain' n'uti
  En'tu veN kOTTu, vayak kaLiRu izukkum
  5
  tun arug kAnam ennAy, n'IyE
  kuvaLai uNkaN ivaL INTu oziya,
  ALvinaikku akaRiAyin, inRoTu
  pOyinRukollO tAnE-paTappaik
  koTu muL Igkai n'eTu mA am taLir
  10
  n'Ir mali kataz peyal talaiiya
  Ay n'iRam puraiyum ivaL mAmaik kavinE!
  talaimakan tan n'ejciRkuc colli, celavu azugkiyatu. tOzi celavu azugkac colliyatUum Am.-iLan'AkanAr

  209. kuRijci
  malai iTampaTuttuk kOTTiya kollait
  taLi patam peRRa kAn uzu kuRavar
  cila vittu akala iTTena, pala viLain'tu,
  iRagkukural piRagkiya Enal uLLAL,
  5
  mazalai am kuRumakaL, mizalaiam tIm kural
  kiLiyum tAm aRipavvE; enakkE
  paTumkAl paiyuL tIrum; paTAatu
  tavirumkAlaiAyin, en
  uyirOTu ellAm uTan vAgkummE!
  kuRai maRukkappaTTup pinninRa talaimakan ARRAnAy, n'ejciRkuc colluvAnAyc colliyatu; tOzi kETTuk kuRai muTippatu payan.-n'occi n'iyamagkizAr

  213. kuRijci
  aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
  'kanRu kAlyAtta manRap palavin
  vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
  kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
  5
  vEy payil iRumpin Am aRal parukum
  perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
  collavum collIr; Ayin, kallena
  karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
  ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
  10
  koy punam kAvalum n'umatO?-
  kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!
  mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

  221. mullai
  maNi kaNTanna mA n'iRak karuviLai
  oN pUn' tOnRiyoTu taN putal aNiya,
  pon toTarn'tanna takaiya n'an malark
  konRai oL iNar kOTutoRum tUgka,
  5
  vampu virittanna cem pulap puRavil,
  n'Ir aNip peru vazi n'IL iTaip pOza,
  celka-pAka!-n'in ceyvinai n'eTun' tEr:
  virun'tu viruppuRUum perun' tOT kuRumakaL,
  min oLir avir izai n'al n'akar viLagka,
  10
  n'aTai n'AT ceyta n'avilAc cIRaTip
  pUg kaT putalvan uRagkuvayin olki,
  'van'tIka, en'tai!' ennum
  am tIm kiLavi kETkam n'AmE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan pAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

  242. mullai
  ilai ila piTavam Ir malar arumpa,
  putal ivar taLavam pUg koTi aviza,
  pon enak konRai malara, maNi enap
  pal malar kAyAg kuRuj cinai kajala,
  5
  kAr toTagkinRE kAlai; val virain'tu
  celka-pAka!-n'in tErE: uvakkAN-
  kazip peyar kaLaril pOkiya maTa mAn
  vizik kaT pEtaiyoTu inan irin'tu OTa,
  kAmar n'ejcamoTu akalA,
  10
  tETUu n'inRa iralai ERE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan kAr kaNTu pAkaRkuc colliyatu.-vizikkaTpEtaip perugkaNNanAr

  250. marutam
  n'akukam vArAy-pANa!-pakuvAy
  ari pey kiNkiNi Arppa, teruvil
  tEr n'aTaipayiRRum tEmozip putalvan
  pU n'ARu cev vAy citaitta cAn'tamoTu
  5
  kAmar n'ejcam turappa, yAm tan
  muyagkal viruppoTu kuRukinEmAka,
  piRai vanappu uRRa mAcu aRu tiru n'utal
  n'ARu irug katuppin em kAtali vERu uNarn'tu,
  verUum mAn piNaiyin orIi,
  10
  'yAraiyO?' enRu ikan'tu n'inRatuvE!
  putalvanoTu pukka talaimakan ARRAnAyp pANaRku uraittatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

  256. pAlai
  n'IyE, pATal cAnRa pazi tapu cIRaTi,
  alku peru n'alattu, amartta kaNNai;
  kATE, n'izal kavin izan'ta azal kavar maratta,
  pulampu vIRRirun'tu n'alam citain'tanavE;
  5
  in' n'ilai tavirn'tanam celavE: vain' n'utik
  kaLavuTan kamaza, piTavut taLai aviza,
  kAr peyal ceyta kAmar kAlai,
  maTap piNai tazIiya mA eruttu iralai
  kAz koL vElattu Az cinai payan'ta
  10
  kaN kavar vari n'izal vatiyum
  taN paTu kAnamum tavirn'tanam celavE.
  'poruLvayiR pirin'tAn' enRu ARRALAkiya talaimakaLait talaimakan ARRiyatu. -pAlai pATiya perugkaTugkO

  262. pAlai
  taN punak karuviLaik kaN pOl mA malar,
  ATu mayiR pIliyin vATaiyoTu tuyalvara,
  uRai mayakkuRRa Ur tujcu yAmattu,
  n'aTugku piNi n'aliya n'al ezil cAay,
  5
  tuni kUr manattaL, muni paTar uzakkum
  paNait tOL, arumpiya cuNagkin, kaNaik kAl,
  kuvaLai n'ARum kUn'tal, tEmozi
  ivaLin tIrn'tum, ALvinai valippa,
  'pirival' n'ejcu, ennum Ayin,
  10
  aritu manRamma, inmaiyatu iLivE.
  talaimakaL ARRAk kuRippu aRin'tu, piriviTai vilakkiyatu.-perun'talaic cAttanAr

  264. pAlai
  pAmpu aLaic ceRiya muzagki, valan Erpu,
  vAn taLi pozin'ta kANpu in kAlai,
  aNi kiLar kalAvam aitu virittu iyalum
  maNi purai eruttin majjai pOla, n'in
  5
  vI pey kUn'tal vIcu vaLi uLara
  Ekuti-maTan'tai!-ellinRu pozutE:
  vEy payil iRumpil kOvalar yAtta
  A pUN teN maNi iyampum,
  IkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakan, talaimakaLai vaRpuRIiyatu; uTanpOy maRuttarA n'inRAn UrkATTi, vaRpuRIiyatum Am.-AvUrk kAvitikaL cAtEvanAr

  265. kuRijci
  iRuku punam mEyn'ta aRu kOTTu muRRal
  aLLal ATiya puLLi varik kalai
  vILai ampin villOr perumakan,
  pUn' tOL yAppin mijili, kAkkum
  5
  pArattu anna-Ara mArpin
  ciRu kOR cenni ArERRanna-
  mAri vaN makiz Ori kollik
  kali mayil kalAvattu anna, ivaL
  oli men kUn'tal n'am vayinAnE.
  pinninRa talaimakan n'ejciRku uraittatu.- paraNar

  284. pAlai
  'puRam tAzpu iruNTa kUn'tal, pOtin
  n'iRam peRum Ir itazp polin'ta uNkaN,
  uLLam piNikkoNTOLvayin', n'ejcam,
  'cellal tIrkam; celvAm' ennum:
  5
  'ceyvinai muTiyAtu evvam ceytal
  eyyAmaiyOTu iLivu talaittarum' ena,
  uRuti tUkkAt tUgki, aRivE,
  'ciRitu n'ani viraiyal' ennum: AyiTai,
  oLiRu En'tu maruppin kaLiRu mARu paRRiya
  10
  tEypurip pazag kayiRu pOla,
  vIvatukol en varun'tiya uTampE?
  poruL muTiyAn'inRa talaimakan ARRAnAkic colliyatu.- tEypurip pazagkayiRRinAr

  298. pAlai
  vampa mAkkaL varu tiRam n'Okki,
  ceg kaNai toTutta ceyir n'Okku ATavar
  maTi vAyt taNNumait tazagku kural kETTa
  eruvaic cEval kiLaivayiR peyarum
  5
  aruj curak kavalai, ajcuvaru n'anan'talaip
  perum pal kunRam uLLiyum, maRRu-ivaL
  karumpuTaip paNait tOL n'Okkiyum, oru tiRam
  paRRAy-vAzi, em n'ejcE!-n'al tArp
  poRRErc ceziyan kUTal AgkaN,
  10
  orumai ceppiya arumai, vAn mukai
  irum pOtu kamazum kUn'tal,
  peru malai tazIiyum, n'Okku iyaiyumOmaRRE?
  tOziyAl poruL valippittut talaimakaLai eyti ARRAtAya n'ejcinai n'erug kic colli, talaimakan celavu azugkiyatu.- viRRURRu vaNNakkan tattanAr

  308. pAlai
  cela viraivuRRa aravam pORRi,
  malar Er uNkaN pani vara, Ayizai-
  yAm taR karaiyavum, n'ANinaL varuvOL,
  vENTAmaiyin menmela van'tu,
  5
  vinavalum takaittalum cellAL Aki,
  veRi kamaz tuRu muTi tayagka, n'al vinaip
  poRi azi pAvaiyin kalagki, n'eTitu n'inain'tu,
  Akam aTaitan'tOLE: atu kaNTu,
  Ir maN ceykai n'Ir paTu pacug kalam
  10
  peru mazaip peyaRku ERRAgku, em
  poruL mali n'ejcam puNarn'tu uvan'tanRE.
  n'ejcinAl poruL valikkappaTTa talaimakan, talaimakaLai eyti ARRAnAy, n'ejcinaic collic celavu azugkiyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

  312. pAlai
  n'OkO yAnE, n'Om en n'ejcE-
  'panip putal Igkai am kuzai varuTa,
  ciRai kuvin'tirun'ta paital veN kuruku,
  pArvai vETTuvan, kAz kaLain'taruLa,
  5
  mAri n'inRa, maiyal aRciram-
  yAm tan uzaiyam Akavum, tAnE,
  etirtta titti muRRA mulaiyaL,
  kOTait tigkaLum panippOL-
  vATaip perum panikku ennaLkol?' enavE.
  poruL valitta talaimakan n'ejcinai n'erugkic colliyatu.-kazArk kIran eyiRRiyAr

  319. n'eytal
  Otamum oli OvinRE; Utaiyum
  tAtu uLar kAnal tavvenRanRE;
  maNal mali mUtUr akal n'eTun' teruvil,
  kUkaic cEval kurAlOTu ERi,
  5
  Ar iruj catukkattu ajcuvarak kuzaRum,
  aNagku kAl kiLarum, mayagku iruL n'aTu n'AL;
  pAvai anna palar Ay vanappin,
  taTa men paNait tOL, maTam miku kuRumakaL
  cuNagku aNi vana mulai muyagkal uLLi,
  10
  mIn kaN tujcum pozutum,
  yAn kaN tujcEn; yAtukol n'ilaiyE?
  kAppu mikutikkaN ARRAnAkiya talaimakan, talaimakaLai n'inain'tu tannuLLE colli yatu.- vinaittozil cOkIranAr

  321. mullai
  cen' n'ilap puRavin pun mayirp puruvai
  pATu in teL maNit tOTu talaippeyara,
  kAna mullaik kaya vAy alari
  pArppana makaLir cAraR puRattu aNiya,
  5
  kal cuTar cErum katir mAy mAlai,
  pullen vaRu manai n'Okki, mella
  varun'tumkollO, tirun'tuizai arivai?
  vallaik kaTavumati tErE; cenRika,
  kurun'tu aviz kuRumpoRai payiRRa,
  10
  perug kali mUtUr maram tOnRummE.
  vinai muRRi mILvAn tErppAkaRkuc colliyatu.-maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  322. kuRijci
  Agkanam taNikuvatuAyin, yAgkum
  itanin koTiyatu piRitu onRu illai;
  vAykol vAzi-tOzi! vEy uyarn'tu,
  eRin'tu ceRittanna piNagku aril viTar mukai,
  5
  Un tin piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
  AL iyagku arum puzai oRRi, vAL varik
  kaTug kaN vayap puli oTugkum n'ATan
  taN kamaz viyal mArpu uritinin peRAtu,
  n'al n'utal pacan'ta paTar mali aru n'Oy
  10
  aNagku ena uNarak kURi, vElan
  in iyam kaRagkap pATi,
  pal malar citaRip paravuRu palikkE.
  tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakaL, pAgkikku uraittatUum Am.-maturaip pAlAciriyan cEn'tan koRRanAr

  324. kuRijci
  an'tO! tAnE aLiyaL tAyE;
  n'on'tu azi avalamoTu en AkuvaLkol,
  pon pOl mEnit tan makaL n'ayan'tOL?-
  kOTu muRRu yAnai kATuTan n'iRaitara,
  5
  n'ey paTTanna n'On kAz eHkin
  celvat tan'tai iTanuTai varaippin,
  ATu pan'tu uruTTun'aL pOla OTi,
  am cil Oti ivaL uRum
  pajci mel aTi n'aTaipayiRRummE!
  talaimakan, pAgkaRkuc colliyatu; iTaic curattuk kaNTOr colliyatUum Am.- kayamanAr

  341. kuRijci
  vagkA varip paRaic ciRu pATu muNaiyin,
  cem poRi arakkin vaTTu n'A vaTikkum
  viLaiyATu in n'akai azugkA, pAl maTuttu,
  alaiyA, ulavai Occi, cila kiLaiyAk
  5
  kunRak kuRavanoTu kuRu n'oTi payiRRum
  tuNai n'anku uTaiyaL, maTan'tai: yAmE
  vem pakai aru munait taN peyal pozin'tena,
  n'Ir iragku arai n'AL mayagki, kUtiroTu
  vERu pula vATai alaippa,
  10
  tuNai ilEm, tamiyEm, pAcaRaiyEmE.
  vinaivayiR pirin'tu ARRAnAkiya talaimakan colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  346. pAlai
  kuNa kaTal mukan'tu, kuTakku Erpu iruLi,
  taN kAr talaiiya n'ilam taNi kAlai,
  aracu pakai n'uvalum aru munai iyavin,
  azin'ta vEli am kuTic cIRUr
  5
  AL il manRattu, alku vaLi ATTa,
  tAL vali Akiya vankaN irukkai,
  inRu, n'akkanaiman pOlA-enRum
  n'iRaiyuRu matiyin ilagkum poRaiyan
  perun' taN kollic ciRu pacug kuLavik
  10
  kaTi patam kamazum kUn'tal
  maTa mA arivai taTa men tOLE?
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan ARRAnAyt tan n'ejciRkuc colliyatu.-eyinan'tai makan iLagkIranAr

  349. n'eytal
  kaTun' tEr ERiyum, kAlin cenRum,
  koTug kazi marugkin aTumpu malar koytum,
  kaitai tUkkiyum, n'eytal kuRRum,
  puNarn'tAm pOla, uNarn'ta n'ejcamoTu
  5
  vaikalum inaiyam Akavum, cey tArp
  pacum pUN vEn'tar azin'ta pAcaRai,
  oLiRu vEl azuvattuk kaLiRu paTap poruta
  perum puNNuRun'arkkup pEey pOla,
  pinnilai muniyA n'amvayin,
  10
  en ena n'inaiyumkol, paratavar makaLE?
  talaimakan, tOzi kETpat tannuLLE colliyatu.- miLai kizAn n'alvETTanAr

  352. pAlai
  ilai mAN pakazic cilai mAN irIiya
  anpu il ATavar alaittalin, palaruTan
  vampalar tolain'ta ajcuvaru kavalai,
  azal pOl ceviya cEval ATTi,
  5
  n'izaloTu katikkum n'iNam puri mutu n'ari
  paccUn koLLai mAn'ti, veytuRRu,
  tEr tikaz vaRum pulam tuzaii, n'Ir n'ayan'tu,
  patukkai n'Izal otukku iTam peRAa
  aruj curak kavalai varutalin, varun'tiya
  10
  n'amakkum ariya Ayina: amait tOL
  mANpuTaik kuRumakaL n'Igki,
  yAgku van'tanaLkol? aLiyaL tAnE!
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan iTaic curattukkaN ARRAnAyt tannuLLE colliyatu.-maturaip paLLimarutagkizAr makanAr cokuttanAr

  356. kuRijci
  n'ilam tAz marugkin teN kaTal mEyn'ta
  vilagku men tUvic ceg kAl annam,
  pon paTu n'eTug kOTTu imayattu ucci
  vAn aramakaLirkku mEval Akum
  5
  vaLarAp pArppiRku alku irai oyyum
  acaivu il n'On paRai pOla, cela vara
  varun'tinai-vAzi, en uLLam!-oru n'AL
  kAtali uzaiyaLAka,
  kuNakkut tOnRu veLLiyin, emakkumAr varumE?
  varaivu maRukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- paraNar

  357. kuRijci
  n'in kuRippu evanO?-tOzi!-en kuRippu
  ennoTu n'ilaiyAtuAyinum, enRum
  n'ejcu vaTuppaTuttuk keTa aRiyAtE-
  cEN uRat tOnRum kunRattuk kavAan,
  5
  peyal uzan'tu ulaRiya maNip poRik kuTumip
  pIli majjai Alum cOlai,
  am kaN aRaiya akal vAyp paij cunai
  uNkaN oppin n'Ilam aTaicci,
  n'Ir alaik kalaiiya kaNNic
  10
  cAral n'ATanoTu ATiya n'ALE.
  talaimakan varaivu n'ITiya iTattu, 'ARRuval' enpatu paTac colliyatu; 'manai maruNTu vERupATAyinAy' enRa tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am.-kuRamakaL kuRiyeyini

  362. pAlai
  vinai amai pAvaiyin iyali, n'un'tai
  manai varai iRan'tu van'tanai; Ayin,
  talai n'ATku etiriya taN pata ezili
  aNi miku kAnattu akan puRam paran'ta
  5
  kaTuj cemmUtAy kaNTum, koNTum,
  n'I viLaiyATuka ciRitE; yAnE,
  maza kaLiRu urijciya parArai vEgkai
  maNal iTu marugkin irum puRam porun'ti,
  amar varin, ajcEn, peyarkkuven;
  10
  n'umar varin, maRaikuven-mAayOLE!
  uTanpOkAn'inRa talaimakan, talaimakaTkuc colliyatu.-maturai marutan iLa n'AkanAr

  366. pAlai
  aravuk kiLarn'tanna viravuRu pal kAz
  vITuRu n'uN tukil UTu van'tu imaikkum
  tirun'tuizai alkul, perun' tOT kuRumakaL
  maNi Er aimpAl mAcu aRak kazIi,
  5
  kUtir mullaik kuRug kAl alari
  mAtar vaNToTu curumpu paTa muTitta
  irum pal mel aNai oziya, karumpin
  vEl pOl veN mukai viriyat tINTi,
  mutuk kuRaik kurIi muyanRu cey kuTampai
  10
  mUgkil am kazait tUgka, oRRum
  vaTa pula vATaikkup pirivOr
  maTavar vAzi, iv ulakattAnE!
  ulakiyal kURip poruLvayiR piriya valitta n'ejciRkut talaimakan colliyatu.-maturai Izattup pUtan tEvanAr

  370. marutam
  vArAy, pANa! n'akukam-n'Erizai
  kaTumpuTaik kaTuj cUl n'am kuTikku utavi,
  n'eyyOTu imaikkum aiyavit tiraL kAz
  viLagku n'akar viLagkak kiTan'tOT kuRuki,
  5
  'putalvan InRenap peyar peyarttu, av varit
  titalai alkul mutu peNTu Aki,
  tujcutiyO, mel am cil Oti?' ena,
  pal mAN akaTTil kuvaLai oRRi,
  uLLinen uRaiyum eR kaNTu, mella,
  10
  mukai n'AN muRuval tORRi,
  takai malar uNkaN kai putaittatuvE.
  UTal n'ITa ARRAnAy n'inRAn pANarkkuc colliyatu; mun n'ikazn'tatanaip pANarkkuc colliyatUum Am.- uRaiyUrk katuvAyc cAttanAr

  371. mullai
  kAyAg kunRattuk konRai pOla,
  mA malai viTar akam viLagka minni,
  mAyOL irun'ta tEem n'Okki,
  viyal iru vicumpu akam putaiyap pAay,
  5
  peyal toTagkinavE, peyyA vAnam:
  n'izal tikaz cuTart toTi jekiza Egki,
  azal toTagkinaLE Ayizai; atan etir,
  kuzal toTagkinarE kOvalar-
  tazagku kural urumin kagkulAnE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRAn pAkaRkuc colliyatu.-auvaiyAr

  374. mullai
  murampu talai maNan'ta n'irampA iyavin
  Ogkit tOnRum umaN poli ciRukuTik
  kaLarip puLiyin kAy paci peyarppa,
  uccik koNTa Ogku kuTai vampalIr!
  5
  muRRaiyum uTaiyamO maRRE-piRRai
  vIz mA maNiya punai n'eTug kUn'tal,
  n'Ir vAr puLLi Akam n'anaippa,
  virun'tu ayar viruppinaL varun'tum
  tirun'tuizai, arivait tEmozi n'ilaiyE?
  vinai muRRi mILvAn iTaic curattuk kaNTArkkuc colliyatu.-van paraNar

  377. kuRijci
  maTal mA Urn'tu, mAlai cUTi,
  kaN akan vaippin n'ATum Urum
  oL n'utal arivai n'alam pArATTi,
  paNNal mEvalamAki, aritu uRRu,
  5
  atu piNi Aka, viLiyalamkollO-
  akal iru vicumpin aravuk kuRaipaTutta
  pacug katir matiyattu akal n'ilAp pOla,
  aLakam cErn'ta tirun'utal
  kazaRupu melikkum n'Oy AkinRE?
  cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan, tOzi kETpa, tannuLLE colliyatu.-maTal pATiya mAtagkIranAr

  384. pAlai
  paim puRap puRavin ceg kAR cEval
  kaLari Ogkiya kavai muTak kaLLi
  muLari am kuTampai InRu, iLaippaTTa
  uyavu n'aTaip pETai uNIiya, mannar
  5
  munai kavar mutu pAz uku n'eR peRUum
  araN il cEy n'ATTu atar iTai, malarn'ta
  n'al n'AL vEgkaip pon maruL putup pUp
  paran'tana n'aTakka, yAm kaNTanam mAtO:
  kAN ini vAzi-en n'ejcE!-n'AN viTTu
  10
  arun' tuyar uzan'ta kAlai
  marun'tu enappaTUum maTavOLaiyE.
  uTan pOkAn'inRAn malin'tu tan n'ejciRkuc colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  388. n'eytal
  amma vAzi, tOzi!-n'annutaRku
  yAgku AkinRukol pacappE-n'On purik
  kayiRu kaTai yAtta kaTu n'aTai eRi uLit
  tiN timil paratavar oN cuTark koLIi,
  5
  n'aTu n'AL vETTam pOki, vaikaRaik
  kaTal mIn tan'tu, kAnaR kuvaii,
  Ogku irum punnai vari n'izal irun'tu,
  tEm kamaz tERal kiLaiyoTu mAn'ti,
  periya makizum tuRaivan em
  10
  ciRiya n'ejcattu akalvu aRiyAnE?
  varaivu n'ITa ARRALAkiya tOzikkut talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu;'manaiyuL vERupaTAtu ARRinAy' enRARkut talaimakaL colliyatUum Am.-maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:32:12(இந்திய நேரம்)