தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VaNTu (tumpi, Curumpu)-vaNTu (tumpi, Curumpu)

 • vaNTu (tumpi, curumpu)

  17. kuRijci
  n'AL mazai talaiiya n'al n'eTugkunRattu,
  mAl kaTal tiraiyin izitarum aruvi
  akal irug kAnattu alku aNi n'Okki,
  tAgkavum takaivarai n'illA n'Ir cuzalpu
  5
  En'tu ezil mazaik kaN kaluztalin, annai,
  'evan ceytanaiyO? n'in ilagku eyiRu uNku' ena,
  melliya iniya kURalin, val virain'tu,
  uyirinum ciRan'ta n'ANum n'ani maRan'tu,
  uraittal uyn'tananE-tOzi!-cAral,
  10
  kAn'taL Utiya maNi n'iRat tumpi
  tIm toTai n'arampin imirum
  vAn tOy veRpan mArpu aNagku enavE.
  munnilaippuRamoziyAkat talaimakaL tOzikkuccolliyatu.-n'occin'iyamagkizAr

  25. kuRijci
  av vaLai verin'in arakku Irttanna
  cev vari itaza cEN n'ARu piTavin
  n'aRun' tAtu ATiya tumpi, pacug kEzp
  pon urai kallin, n'al n'iRam peRUum
  5
  vaLa malai n'ATan n'erun'al n'ammoTu
  kiLai mali ciRu tinaik kiLi kaTin'tu acaii,
  colliTam peRAan peyarn'tanan; peyarn'tatu
  allal anRu atu-kAtal am tOzi!-
  tAtu uN vETkaiyin pOtu terin'tu UtA
  10
  vaNTu Oranna avan taNTAk kATci
  kaNTum, kazal toTi valitta en
  paNpu il ceyti n'inaippu AkinRE!
  talaimakaLait tOzi kuRai n'ayappuk kURiyatu.- pEri cAttanAr

  27. n'eytal
  n'Iyum yAnum, n'erun'al, pUvin
  n'uN tAtu uRaikkum vaNTinam Oppi,
  ozi tirai varitta veN maNal aTaikaraik
  kazi cUz kAnal ATiyatu anRi,
  5
  karan'tu n'Am ceytatu onRu illai; uNTu enin,
  paran'tu piRar aRin'tanRum ilarE-n'anRum
  evan kuRittanaL kol, annai?-kayan'tORu
  iRa Ar inak kuruku olippa, cuRavam
  kazi cEr marugkin kaNaik kAl n'ITi,
  10
  kaN pOl pUttamai kaNTu, 'n'uN pala
  ciRu pAcaTaiya n'eytal
  kuRumO, cenRu' enak kURAtOLE.
  ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

  30. marutam
  kaNTanen-makizn'a!-kaNTu evanceykO?-
  pANan kaiyatu paNpuTaic cIRiyAz
  yANar vaNTin immena imirum,
  Ertaru teruvin, etircci n'Okki, n'in
  5
  mArpu talaikkoNTa mANizai makaLir
  kaval EmuRRa veytu vIz arip pani-
  kAl EmuRRa paitaru kAlai,
  kaTalmaram kavizn'tenak kalagki, uTan vIzpu,
  palar koL palakai pOla-
  10
  vAgkavAgka n'inRu Ugku ajar n'ilaiyE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaivan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut tOzi colliyatu.-koRRanAr

  35. n'eytal
  pogku tirai poruta vAr maNal aTaikaraip
  pun kAl n'Aval potip puRa irug kani
  kiLai cettu moytta tumpi, pazam cettup
  pal kAl alavan koNTa kOTku acAn'tu,
  5
  koLLA n'arampin imirum pUcal
  irai tEr n'Arai eyti viTukkum
  tuRai kezu mAn'tai anna ivaL n'alam
  paNTum iRRE; kaNTicinteyya;
  uzaiyin pOkAtu aLippinum, ciRiya
  10
  jekizn'ta kavin n'alamkollO?-makizn'tOr
  kaLkaLi cerukkattu anna
  kAmamkol?-ivaL kaN pacan'tatuvE!
  maNa manaippiRRaijAnRu pukka tOzi, 'n'anku ARRuvittAy' enRa talaimakaRkuc colliyatu.-ammUvanAr

  56. pAlai
  kuRu n'ilaik kuravin ciRu n'anai n'aRu vI
  vaNTu taru n'ARRam vaLi kalan'tu Iya,
  kaN kaLi peRUum kavin peRu kAlai,
  el vaLai jekizttOrkku allal uRIic
  5
  cenRa n'ejcam ceyvinaikku acAvA,
  orugku varal n'acaiyoTu, varun'tumkollO
  aruLAn Atalin, azin'tu ivaN van'tu,
  tol n'alan izan'ta en pon n'iRam n'Okki,
  'EtilATTi ivaL' enap
  10
  pOyinRu kollO, n'Oy talaimaNan'tE
  varaiviTai melivu ARRuvikkum tOzikkut talaivi colliyatu.-peruvazuti

  97. mullai
  azun'tu paTu vizup puN vazumpu vAypularA
  evva n'ejcattu eHku eRin'tAgku,
  pirivila pulampi n'uvalum kuyilinum,
  tERu n'Ir kezIiya yARu n'ani koTitE;
  5
  ataninum koTiyaL tAnE, 'matanin
  tuyt talai itaza paig kurukkattiyoTu
  pittikai viravu malar koLLIrO?' ena
  vaNTu cUz vaTTiyaL tiritarum
  taNTalai uzavar tani maTa makaLE.
  paruvam kaNTu ARRALAya talaivi tOzikku uraittatu.-mARan vazuti

  105. pAlai
  muLi koTi valan'ta muL arai ilavattu
  oLir cinai atira vIci, viLipaTa
  vev vaLi vazagkum vEy payil marugkil,
  kaTu n'aTai yAnai kanRoTu varun'ta,
  5
  n'eTu n'Ir aRRa n'izal il AgkaN
  aruj curak kavalaiya ennAy; n'eTuj cEN
  paTTanai, vAziya-n'ejcE!-kuTTuvan
  kuTa varaic cunaiya mA itazk kuvaLai
  vaNTu paTu vAn pOtu kamazum
  10
  am cil Oti arum paTar uRavE.
  iTaic curattu mILaluRRa n'ejcinait talaimakan kazaRiyatu.-muTattirumARan

  118. pAlai
  aTaikarai mAattu alagku cinai poliyat
  taLir kavin eytiya taN n'aRum potumpil,
  cEvaloTu kezIiya ceg kaN irug kuyil
  pukanRu etir Alum pU mali kAlaiyum,
  5
  'akanROrmanRa n'am maRan'ticinOr' ena,
  iNar uRupu, uTaivatantalaiyum puNarvinai
  Ova mAkkaL oL arakku UTTiya
  tukilikai anna, tuyt talaip pAtiri
  vAl itaz alari vaNTu paTa En'ti,
  10
  putu malar teruvutoRu n'uvalum
  n'otumalATTikku n'Om, en n'ejcE!
  paruvam kaNTu ARRALAya talaivi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  168. kuRijci
  curumpu uNa virin'ta karug kAl vEgkaip
  peruj cinait toTutta kozug kaN iRAal,
  puLLuRRuk kacin'ta tIm tEn kal aLaik
  kuRak kuRumAkkaL uNTa miccilaip
  5
  pun talai man'ti van paRaz n'akkum
  n'an malai n'ATa! paNpu enap paTumO-
  n'in n'ayan'tu uRaivi in uyir uLLAy,
  aNagkuTai aravin Ar iruL n'aTu n'AL,
  mai paTu ciRu n'eRi eHku tuNai Aka
  10
  Aram kamazum mArpinai,
  cAraR ciRukuTi Igku n'I varalE?
  tOzi iravukkuRi maRuttatu.

  176. kuRijci
  em n'ayan'tu uRaivi Ayin, yAm n'ayan'tu
  n'alkinam viTTatu en? n'alattOn av vayin
  cAlpin aLittal aRiyAtu, 'avaTku avaL
  kAtalaL ennumO?' uraitticin-tOzi!-
  5
  n'iraitta yAnai mukattu vari kaTuppap
  pOtu poti uTain'ta oN ceg kAn'taL
  vAzai am cilampin vampu paTak kuvaii,
  yAz Orttanna in kural ina vaNTu,
  aruvi muzavin pAToTu orAgku,
  10
  menmela icaikkum cAral,
  kunRa vElit tam uRaivin UrE.
  parattai talaiviyin pAgkikkup pAgkAyinAr kETpa, viRalikkuc colliyatu.

  187. n'eytal
  n'eytal kUmpa, n'izal kuNakku ozuka,
  kal cEr maNTilam civan'tu n'ilam taNiya,
  pal pUg kAnalum alkinRanRE;
  ina maNi olippa, pozutu paTap pUTTi,
  5
  meym mali kAmattu yAm tozutu oziya,
  tErum cel puRam maRaiyum; UroTu
  yAgku Avatukol tAnE-tEm paTa
  Utu vaNTu imirum kOtai mArpin,
  min ivar koTum pUN, koNkanoTu
  10
  in n'akai mEvi, n'Am ATiya pozilE?
  talaimakan pakaRkuRi van'tu mILvAnatu celavu n'Okki, talaimakaL tannuLLE colluvALAyc colliyatu.-auvaiyAr

  197. pAlai
  'tOLE toTi n'ekizn'tanavE; n'utalE
  pIr ivar malarin pacappu Urn'tanRE;
  kaNNum taN pani vaikina; annO!
  teLin'tanam manRa; tEyar en uyir' ena,
  5
  Azal, vAzi-tOzi!-n'I; n'in
  tAzn'tu oli katuppin vIzn'ta kAloTu,
  vaNTu paTu putu malar uNtuRait tarIiya,
  peru maTa makaLir munkaic ciRu kOl
  polan' toTi pOla minni, kaNag koL
  10
  in icai muracin iragki, mannar
  eyil Ur pal tOl pOlac
  cel mazai tavazum, avar n'al malai n'ATTE.
  varaivu n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-n'akkIrar

  235. n'eytal
  uravut tirai poruta piNar paTu taTavu mutal,
  aravu vAL vAya muL ilait tAzai
  pon n'Er tAtin punnaiyoTu kamazum
  pal pUg kAnal pakaRkuRi van'tu, n'am
  5
  mey kavin citaiyap peyarn'tananAyinum,
  kunRin tOnRum kuvavu maNal ERi,
  kaNTanam varukam cenmO-tOzi!-
  taN tAr akalam vaNTu imirpu Uta,
  paTu maNik kali mAk kaTaii,
  10
  n'eTu n'Irc cErppan varUum ARE.
  varaivu n'ITa ARRALAg kAlattut tOzi varaivu malin'tatu.

  238. mullai
  vaRam kola vIn'ta kAnattu, kuRum pUg
  kOtai makaLir kuzUu n'irai kaTuppa,
  vaNTu vAy tiRappa viNTa piTavam,
  mAlai an'ti, mAl atar n'aNNiya
  5
  paruvam ceyta karuvi mA mazai!
  'avar n'ilai aRiyumO, Igku' ena varutal
  cAnROrp puraivatO anRE; mAnRu uTan
  ura urum uraRum n'Irin, paran'ta
  pAmpu pai mazugkal anRiyum, mANTa
  10
  kaniyA n'ejcattAnum,
  iniya alla, n'in iTi n'avil kuralE.
  talaimakaL paruvam kaNTu azin'tatu.-kan'tarattanAr

  245. n'eytal
  n'akaiyAkinRE-tOzi!-'takaiya
  aNi malar muNTakattu Ay pUgkOtai
  maNi maruL aimpAl vaNTu paTat taii,
  tuNi n'Irp pauvam tuNaiyOTu ATi,
  5
  ozuku n'uN n'ucuppin, akanRa alkul,
  teLi tIm kiLavi! yAraiyO, en
  aritu puNar in uyir vavviya n'I?' ena,
  pUN mali n'eTun' tErp puravi tAgki,
  tAn n'am aNagkutal aRiyAn, n'ammin
  10
  tAn aNagkuRRamai kURi, kAnal
  curumpu imir cuTar n'utal n'Okki,
  perug kaTaR cErppan tozutu n'inRatuvE
  kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu.-allagkIranAr

  249. n'eytal
  irumpin anna karug kOTTup punnai
  n'Ilattu anna pAcilai akamtoRum,
  veLLi anna viLagku iNar n'AppaN
  ponnin anna n'aRun' tAtu utira,
  5
  pulip poRik koNTa pU n'ARu kurUuc cuval
  vari vaNTu Utalin, puli cettu verIi,
  pariyuTai vayagku tAL pan'tin tAvat
  tAgkavum takai varai n'illA AgkaN,
  mallal am cEri kallenat tOnRi,
  10
  ampal mUtUr alar eza,
  cenRatu anRO, koNkan tErE?
  varaiviTai melin'tatu.-ulOccanAr

  270. n'eytal
  taTan' tAL tAzaik kuTampai, n'OnAt
  taNTalai kamazum vaNTu paTu n'ARRattu
  iruL purai kUn'tal pogku tukaL ATi,
  uruL poRi pOla em munai varutal,
  5
  aNit takai allatu piNittal tERRAp
  perun' tOT celvattu ivaLinum-ellA!-
  eR peritu aLittanai, n'IyE; poRpuTai
  viri uLaip polin'ta pariyuTai n'an mAn
  vEn'tar OTTiya En'tu vEl n'annan
  10
  kUn'tal muraRciyin koTitE;
  maRappal mAtO, n'in viRal takaimaiyE.
  tOzi vAyil n'ErkinRAL talaimakanai n'erugkic colli, vAyil etirkoNTatu,uTanilaik kiLavi vakaiyAl.-paraNar

  277. pAlai
  koTiyai; vAzi-tumpi!- in' n'Oy
  paTukatil amma, yAn n'inakku uraittena;
  meyyE karumai anRiyum, cevvan
  aRivum karitO-aRanilOy!-n'inakkE?
  5
  manai uRak kAkkum mAN perug kiTakkai
  n'uN muL vElit tAtoTu potuLiya
  tARu paTu pIram Uti, vERupaTa
  n'ARRam inmaiyin, pacalai UtAy:
  ciRu kuRum paRavaikku OTi, viraivuTan
  10
  n'ejcu n'ekiz ceytatan payanO? anpu ilar,
  vem malai aruj curam iRan'tOrkku
  en n'ilai uraiyAy, cenRu, avaN varavE.
  paTTa pinRai varaiyAtu, kizavOn n'eTTiTaik kazin'tu poruLvayiR piriya,ARRaLAkiya talaimakaL tumpikkuc colliyatu.-tumpi cEr kIranAr

  290. marutam
  vayal veL Ampal cUTu taru putup pUk
  kanRuTaip puniRRA tinRa miccil
  Oyn'aTai mutu pakaTu Arum Uran
  toTarpu n'I veHkinai Ayin, en col
  5
  koLLalmAtO, muL eyiRROyE!
  n'IyE peru n'alattaiyE; avanE,
  'n'eTu n'Irp poykai n'aTu n'AL eyti,
  taN kamaz putu malar Utum
  vaNTu' ena mozipa; 'makan' ennArE.
  parattai viRalimEl vaittut talaimakaLai n'erugkic colliyatu; parattaiyiRpiriya, vAyilAyp pukka pANan kETpa, tOzi colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

  323. n'eytal
  Ogkit tOnRum, tIm kaL peNNai
  n'aTuvaNatuvEteyya-maTavaral
  Ayamum yAnum aRiyAtu avaNam
  Aya n'aTpin mAN n'alam ozin'tu, n'in
  5
  kiLaimai koNTa vaLai Ar munkai
  n'allOL tan'tai ciRukuTip pAkkam:
  puli varipu ekkarp punnai utirtta
  mali tAtu Utum tEnOTu onRi,
  vaNTu imir in icai kaRagka, tiN tErt
  10
  teri maNi kETTalum aritE;
  varum ARu Itu; avaN maRavAtImE.
  tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  342. n'eytal
  'mA ena matittu maTal Urn'tu, Agku
  matil ena matittu veN tEr ERi,
  en vAy n'in mozi mATTEn, n'in vayin
  cEri cErA varuvOrkku, enRum
  5
  aruLal vENTum, anpu uTaiyOy!' ena,
  kaN initAkak kOTTiyum tEralaL:
  yAnE-elvaLai!-yAtta kAnal
  vaNTu uN n'aRu vI n'uNNitin varitta
  cennic cEvaTi cErttin,
  10
  'en enap paTumO?' enRalum uNTE.
  kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukampukka tan col kELAtu viTalin, iRappa ARRAn AyinAn ena uNarn'tu, ARRALAyt tannuLLE colliyatu; talaimaka nukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukam pukkalaLAy,

  348. n'eytal
  n'ilavE, n'Il n'iRa vicumpil pal katir parappi,
  pAl mali kaTalin, paran'tu paTTanRE;
  UrE, oli varum cummaiyoTu malipu tokupu INTi,
  kali kezu maRukin, vizavu ayarummE;
  5
  kAnE, pU malar kajaliya pozil akamtORum
  tAm amar tuNaiyoTu vaNTu imirummE;
  yAnE, punai izai jekiztta pulampu koL avalamoTu
  kanai irug kagkulum kaNpaTai ilenE:
  atanAl, ennoTu porumkol, iv ulakam?
  10
  ulakamoTu porumkol, en avalam uRu n'ejcE?
  vETkai perukat tAgkalaLAy, ARRAmai mItUrkinRAL colliyatu.-veLLi vItiyAr

  399. kuRijci
  aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
  kuruti oppin kamaz pUg kAn'taL
  vari aNi ciRakin vaNTu uNa malarum
  vAzai am cilampil, kEzal keNTiya
  5
  n'ilavarai n'ivan'ta pala uRu tiru maNi
  oLi tikaz viLakkattu, InRa maTap piTi,
  kaLiRu puRagkAppa, kanRoTu vatiyum
  mA malai n'ATan n'ayan'tanan varUum
  perumai uTaiyaL enpatu
  10
  tarumO-tOzi!-n'in tiru n'utal kavinE?
  n'eTugkAlam van'tu ozuka ARRAmai vERupaTa n'inRa talaimakaLait tOzi, 'emperumAn itaRkAya n'allatu puriyum' enRu talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu.'itaRkAya n'allatu puriyum perumAn tiRam vENTum'

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:49:03(இந்திய நேரம்)