தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mullai (taLavam, Mauval)-mullai (taLavam, Mauval)

 • mullai (taLavam, mauval)

  59. mullai
  uTumpu kolIi, vari n'uNal akazn'tu,
  n'eTug kOTTup puRRattu Iyal keNTi,
  ellu muyal eRin'ta vETTuvan cuvala
  pal vERu paNTat toTai maRan'tu, illattu,
  5
  iru maTaik kaLLin in kaLi cerukkum
  van pulak kATTu n'ATTatuvE-anpu kalan'tu
  n'amvayin purin'ta koLkaiyoTu, n'ejcattu
  uLLinaL uRaivOL UrE; mullai
  n'uN mukai avizn'ta puRavin
  10
  poRai talai maNan'tanRu; uyavumAr iniyE.
  vinaimuRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.- kapilar

  61. kuRijci
  kELAy, ella tOzi! alkal
  vENavA n'aliya, veyya uyirA,
  E mAn piNaiyin varun'tinenAka,
  tuyar marugku aRin'tanaL pOla, annai,
  5
  'tujcAyO, en kuRumakaL?' enRalin,
  col veLippaTAmai mella en n'ejcil,
  'paTu mazai pozin'ta pARai marugkil
  ciral vAy uRRa taLavin, paral aval,
  kAn kezu n'ATaR paTarn'tOrkkuk
  10
  kaNNum paTumO?' enRicin, yAnE.
  talaivan varavu uNarn'tu, talaivikkuc colluvALAyt tOzi colliyatu.-ciRumOlikanAr

  69. mullai
  pal katir maNTilam pakal ceytu ARRi,
  cEy uyar peru varaic cenRu, avaN maRaiya,
  paRavai pArppuvayin aTaiya, puRavil
  mA eruttu iralai maTap piNai tazuva,
  5
  mullai mukai vAy tiRappa, pal vayin
  tOnRi tOnRupu putal viLakku uRAa,
  matarvai n'al An mAcu il teN maNi,
  koTug kOl kOvalar kuzalOTu onRi,
  aitu van'tu icaikkum aruL il mAlai,
  10
  ALvinaikku akanROr cenRa n'ATTum
  inaiyavAkit tOnRin,
  vinai valittu amaital ARRalarmannE!
  vinaivayiR pirital ARRALAya talaivi colliyatu.-cEkampUtanAr

  115. mullai
  malarn'ta poykaip pUk kuRRu azugka
  ayarn'ta Ayam kaN initu paTIiyar,
  annaiyum ciRitu taNin'tu uyirinaL; 'in n'Irt
  taTag kaTal vAyil uNTu, cil n'Ir' ena,
  5
  mayil aTi ilaiya mAk kural n'occi
  manai n'aTu mauvaloTu Uz mukai aviza,
  kAr etirn'tanRAl, kAlai; kAtalar
  tavac cEy n'ATTar Ayinum, mikap pEr
  anpinar-vAzi, tOzi!-n'an pukaz
  10
  ulappu inRu peRinum taviralar;
  kETTicin allenO, vicumpin takavE?
  piriviTai ARRALAya talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttiyatu.

  169. mullai
  'munniyatu muTittanam Ayin, n'annutal!
  varuvam' ennum paruvaral tIra,
  paTumkol, vAzi, n'eTuj cuvarp palli-
  paraR talai pOkiya ciraR talaik kaLLi
  5
  mImicaik kalitta vI n'aRu mullai
  ATu talait turuvin tOTu talaippeyarkkum
  van kai iTaiyan ellip parIi,
  veN pOz taiiya alagkal am toTalai
  maRukuTan kamazum mAlai,
  10
  ciRukuTip pAkkattu em peru n'akarAnE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRAn n'ejciRku uraittatu.

  248. mullai
  'ciRu vI mullait tEm kamaz pacu vI,
  poRi vari n'al mAn pukar mukam kaTuppa,
  taN putal aNipeRa malara, vaN peyal
  kAr varu paruvam' enRanarman-ini,
  5
  pEr ajar uLLam n'aTugkal kANiyar,
  anpu inmaiyin paNpu ila payiRRum
  poy iTi atir kural vAy cettu Alum
  ina mayil maTak kaNam pOla,
  n'inai maruLvEnO? vAziyar, mazaiyE!
  paruvam kaNTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi mazai mEl vaittup paruvam maRuttatu.-kAcipan kIranAr

  361. mullai
  ciRu vI mullaip peritu kamaz alari
  tAnum cUTinan; iLaijarum malain'tanar;
  vicumpu kaTappanna polam paTaik kali mA,
  paTu mazai pozin'ta taN n'aRum puRavil,
  5
  n'eTu n'A oN maNi pATu ciRan'tu icaippa,
  mAlai mAnRa maNam mali viyal n'akart
  tan'tana n'eTun'takai tErE; enRum
  arum paTar akala n'Ikki,
  virun'tu ayar viruppinaL, tirun'tuizaiyOLE.
  vAyilkaLOTu tOzi uRazn'tu colliyatu.-maturaip pErAlavAyar

  366. pAlai
  aravuk kiLarn'tanna viravuRu pal kAz
  vITuRu n'uN tukil UTu van'tu imaikkum
  tirun'tuizai alkul, perun' tOT kuRumakaL
  maNi Er aimpAl mAcu aRak kazIi,
  5
  kUtir mullaik kuRug kAl alari
  mAtar vaNToTu curumpu paTa muTitta
  irum pal mel aNai oziya, karumpin
  vEl pOl veN mukai viriyat tINTi,
  mutuk kuRaik kurIi muyanRu cey kuTampai
  10
  mUgkil am kazait tUgka, oRRum
  vaTa pula vATaikkup pirivOr
  maTavar vAzi, iv ulakattAnE!
  ulakiyal kURip poruLvayiR piriya valitta n'ejciRkut talaimakan colliyatu.-maturai Izattup pUtan tEvanAr

  367. mullai
  koTug kaN kAkkaik kUr vAyp pETai
  n'aTugku ciRaip piLLai tazIi, kiLai payirn'tu,
  karug kaN karunaic cen'n'el veN cORu
  cUruTaip paliyoTu kavariya, kuRug kAl
  5
  kUzuTai n'al manaik kuzuvina irukkum
  mUtil aruman pEr icaic ciRukuTi
  mel iyal arivai! n'in pal irug katuppin
  kuvaLaiyoTu toTutta n'aRu vI mullait
  taLai aviz alarit taN n'aRug kOtai
  10
  iLaiyarum cUTi van'tanar: n'amarum
  viri uLai n'an mAk kaTaii,
  pariyAtu varuvar, ip pani paTu n'ALE.
  varavu malin'tatu-n'akkIrar

  369. n'eytal
  cuTar cinam taNin'tu kunRam cEra,
  n'iRai paRaik kurukinam vicumpu ukan'tu ozuka,
  ellai paipayak kazippi, mullai
  arumpu vAy avizum perum pun mAlai
  5
  inRum varuvatu Ayin, n'anRum
  aRiyEn vAzi-tOzi!-aRiyEn,
  jemai Ogku uyar varai imaiyattu ucci,
  vAan izitarum vayagku veL aruvik
  kagkaiam pEr yARRuk karai iRan'tu izitarum
  10
  ciRai aTu kaTum punal anna, en
  n'iRai aTu kAmam n'In'tumARE.
  paTTa pinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'tu, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir azin'tatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:39:37(இந்திய நேரம்)