தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

81-90

 • 81-90

  81. mullai
  iru n'ilam kuRaiyak koTTipparin'tinRu
  Ati pOkiya acaivu il n'On tAL,
  mannar matikkum mAN vinaip puravi
  koym mayir eruttil peym maNi Arppa,
  5
  pUNkatil-pAka!-n'in tErE: pUN tAz
  Aka vana mulaik karaivalam teRippa
  azutanaL uRaiyum am mA arivai
  virun'tu ayar viruppoTu varun'tinaL acaiiya
  muRuval in n'akai kANkam!-
  10
  uRu pakai taNittanan, uravu vAL vEn'tE.
  vinai muRRiya talaivantErppAkaRku uraittatu.-akampanmAlAtanAr

  82. kuRijci
  n'Oyum n'ekizcciyum vITacciRan'ta
  vEy vanappuRRa tOLai n'IyE,
  en uyavu aRitiyO, n'al n'aTaik koTicci!
  muruku puNarn'tu iyanRa vaLLi pOla, n'in
  5
  uruvu kaN eRippa n'Okkal ARRalenE-
  pOkiya n'Akap pOkku arug kavalai,
  ciRu kaT panRip peruj cina oruttal
  cERu ATu irum puRam n'IRoTu civaNa,
  veL vacip paTIiyar, moytta vaLpu azIi,
  10
  kOL n'Ay koNTa koLLaik
  kAnavar peyarkkum ciRukuTiyAnE.
  tOziyiRpuNarccikkaN tannilaik koLIiyatu.-ammUvanAr

  83. kuRijci
  em Ur vAyil uNtuRait taTaiiya
  kaTavuL mutu marattu, uTan uRai pazakiya,
  tEyA vaLai vAy, teN kaN, kUr ukir,
  vAyp paRai acAam, vali mun'tu kUkai!
  5
  mai Un terin'ta n'ey veN puzukkal,
  eli vAn cUTToTu, maliyap pENutum;
  ejcAk koLkai em kAtalar varal n'acaiit
  tujcAtu alamaru pozutin,
  ajcu varak kaTug kural payiRRAtImE.
  iravukkuRi van'ta talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi colliyatu.-perun'tEvanAr

  84. pAlai
  kaNNum, tOLum, taN n'aRugkatuppum,
  titalai alkulum pala pArATTi,
  n'erun'alum ivaNar mannE! inRE,
  peru n'Ir oppin pEey veN tEr
  5
  maran il n'IL iTai mAn n'acaiyuRUum,
  cuTumaN tacumpin mattam tinRa
  piRavA veNNey uruppu iTan'tanna
  uvar ezu kaLari Omai am kATTu,
  veyil vIRRirun'ta vempu alai aruj curam
  10
  Ekuvar enpa, tAmE-tamvayin
  iran'tOr mARRal ARRA
  illin vAzkkai vallAtOrE.
  piriviTai ARRALAya talaivi tOzikkuc colliyatu.

  85. kuRijci
  Ay malar mazaik kaN teN pani uRaippavum,
  vEy maruL paNait tOL viRal izai n'ekizavum,
  ampal mUtUr aravam Ayinum,
  kuRu vari irum puli ajcik kuRu n'aTaik
  5
  kanRuTai vEzam n'inRu kAttu alkum,
  Ar iruL kaTukiya, ajcu varu ciRu n'eRi
  vAraRkatilla-tOzi!-cAral
  kAnavan eyta muLavu mAn kozug kuRai,
  tEm kamaz katuppin koTicci, kizagkoTu
  10
  kAn'taL am ciRukuTip pakukkum
  Ogku malai n'ATan, n'in n'acaiyinAnE!
  talaivan varavu uNarn'ta tOzi talaivikku uraittatu.-n'alviLakkanAr

  86. pAlai
  aRavar, vAzi-tOzi! maRavar
  vEl ena virin'ta katuppin tOla
  pANTil oppin pakanRai malarum
  kaTum pani aRciram, n'aTugka, kANtakak
  5
  kai val vinaivan taiyupu corin'ta
  curitaka uruvina Akip periya
  kOgkam kuvi mukai aviza, Igkai
  n'al taLir n'ayavara n'uTagkum
  muRRA vEnil munni van'tOrE!
  kuRitta paruvattinvinaimuTittu van'tamai kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-n'akkIrar

  87. n'eytal
  uL Ur mA atta muL eyiRRu vAval
  Ogkal am cinait tUgku tuyil pozutin,
  vel pOrc cOzar aziciam perug kATTu
  n'elli am puLic cuvaik kanaviyAagku,
  5
  atu kazin'tanRE-tOzi!-avar n'ATTup
  pani arumpu uTain'ta perun' tAT punnai
  tuRai mEy ippi Irm puRattu uRaikkum
  ciRukuTip paratavar makizcciyum,
  perun' taN kAnalum, n'inain'ta ap pakalE.
  varaiviTai vaittuppiriya ARRALAya talaivi kanAk kaNTu, tOzikku uraittatu.-n'akkaNNaiyAr

  88. kuRijci
  yAm cey tol vinaikku evanpEtuRRanai?
  varun'tal; vAzi!-tOzi!-yAm cenRu
  uraittanam varukam; ezumati; puNartiraik
  kaTal viLai amutam peyaRku ERRAagku
  5
  uruki ukutal ajcuval; utukkAN-
  tammOn koTumai n'am vayin eRRi,
  n'ayam peritu uTaimaiyin tAgkal cellAtu,
  kaNNIr aruviyAka
  azumE, tOzi! avar pazam mutir kunRE.
  ciRaippuRamAkattOzi, talaivikku uraippALAyccolliyatu.-n'allan'tuvanAr

  89. mullai
  koNTal ARRi viNtalaicceRIiyar,
  tiraip pitir kaTuppa mukaTu ukan'tu ERi,
  n'iraittu n'iRai koNTa kamaj cUl mA mazai
  azi tuLi kazippiya vazi peyaR kaTai n'AL,
  5
  irum panip paruvatta mayirk kAy uzun'tin
  akal ilai akala vIci, akalAtu
  alkalum alaikkum n'alkA vATai,
  paruma yAnai ayA uyirttAagku,
  innum varumE-tOzi!-vArA
  10
  vankaNALarOTu iyain'ta
  punkaN mAlaiyum pulampum mun'tuRuttE!
  'poruL muRRi maRuttan'tAn' enak kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-iLam pullUrk kAviti

  90. marutam
  ATu iyal vizavin azugkal mUtUr,
  uTaiyOr panmaiyin perug kai tUvA,
  vaRan il pulaitti ellit tOytta
  pukAp pukar koNTa pun pUg kaligkamoTu
  5
  vATA mAlai tuyalvara, OTi,
  perug kayiRu n'Alum irum panam piNaiyal
  pUg kaN Ayam Ukka, UgkAL,
  azutanaL peyarum am cil Oti,
  n'alkUr peNTin, cil vaLaik kuRumakaL
  10
  Ucal uRu tozil pUcal kUTTA
  n'ayan il mAkkaLoTu kezIi,
  payan inRu amma, iv vEn'tuTai avaiyE!
  tOzi, talaimakaLukku uraippALAy, pANanai n'erugki vAyilmaRuttatu.-ajcil ajciyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:53:55(இந்திய நேரம்)