தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

71-80

 • 71-80

  71. pAlai
  mannAp poruT piNi munni, 'innatai
  vaLai aNi munkai n'in ikuLaikku uNarttu' enap
  pal mAN irattir Ayin, 'cenm' ena,
  viTun'aL Atalum uriyaL; viTinE,
  5
  kaNNum n'utalum n'Ivi, mun n'inRu,
  pirital vallirO-aiya! celvar
  vakai amar n'al il aka iRai uRaiyum
  vaNNap puRavin ceg kAR cEval
  vIz tuNaip payirum kaiyaRu mural kural
  10
  n'um ilaL pulampak kETToRum
  pommal Oti peru vituppuRavE?
  talaivanait tOzi celavu azugkuvittatu.-vaNNappuRak kan'tarattanAr

  72. n'eytal
  'pENupa pENAr periyOr' enpatu
  n'ANu takkanRu atu kANugkAlai;
  uyir Oranna ceyir tIr n'aTpin
  n'inakku yAn maRaittal yAvatu? mikap peritu
  5
  azitakkanRAl tAnE; koNkan,
  'yAn yAy ajcuval' eninum, tAn eR
  pirital cUzAnmannE; iniyE
  kAnal Ayam aRiyinum, 'AnAtu,
  alar van'tanRukol?' ennum; atanAl,
  10
  'pularvatukol, avan n'aTpu!' enA
  ajcuval-tOzi!-en n'ejcattAnE!
  tOzi ciRaippuRamAkat talaivikku uraippALAyccolliyatu.-iLampOtiyAr

  73. pAlai
  vEnil murukkin viLai tuNar anna
  mANA virala val vAyp pEey
  mallal mUtUr malarp pali uNIiya,
  manRam pOzum punkaN mAlai,
  5
  tammoTum ajcum n'am ivaN oziyac
  celpa enpa tAmE-cev ari
  mayir n'iraittanna vAr kOl vAgku katirc
  cen'n'el am ceRuvin annam tujcum
  pUk kezu paTappaic cAykkATTu anna en
  10
  n'utaR kavin azikkum pacalaiyum,
  ayalOr tURRum ampalum aLittE.
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaivi colliyatu.-mUlagkIranAr

  74. n'eytal
  vaTik katir tiritta val jANperu valai
  iTik kuraR puNarip pauvattu iTumAr,
  n'iRaiyap peyta ampi, kAzOr
  ciRai arug kaLiRRin, paratavar oyyum
  5
  ciRu vI jAzaR perug kaTaR cErppanai,
  'EtilALanum' enpa; pOtu aviz
  putu maNaR kAnal punnai n'uN tAtu,
  koNTal acai vaLi tUkkutoRum, kurukin
  veN puRam mociya vArkkum, teN kaTal
  10
  kaNTal vEliya Ur, 'avan
  peNTu' ena aRin'tanRu; peyarttalO aritE!
  talaivi pANaRku vAyilmaRuttatu.-ulOccanAr

  75. kuRijci
  n'ayan inmaiyin, payan itu ennAtu,
  pUm poRip polin'ta, azal umiz akan pai,
  pAmpu uyir aNagkiyAgkum Igku itu
  takAatu-vAziyO, kuRumakaL!-n'akAatu
  5
  uraimati; uTaiyum en uLLam-cAral
  koTu viR kAnavan kOTTumA tolaiccip
  paccUn peyta pakazi pOla,
  cEyari paran'ta mA itaz mazaik kaN
  uRAa n'Okkam uRRa en
  10
  paital n'ejcam uyyumARE.
  cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tOzi kETpaccolliyatu.-mAmUlanAr

  76. pAlai
  varumazai karan'ta vAl n'iRa vicumpin
  n'uN tuLi mARiya ulavai am kATTu
  Ala n'Izal acaivu n'Ikki,
  ajcuvazi ajcAtu, acaivazi acaii,
  5
  varun'tAtu Ekumati-vAl izaik kuRumakaL!-
  immen pEr alar n'um Urp punnai
  vI malar utirn'ta tEn n'ARu pulavin
  kAnal vAr maNal marIi,
  kal uRac civan'ta n'in mel aTi uyaRkE!
  puNarn'tu uTanpOkAn'inRa talaivan iTaic curattut talaivikku uraittatu.-ammUvanAr

  77. kuRijci
  malaiyan mA Urn'tu pOki, pulaiyan
  perun' tuTi kaRagkap piRa pulam pukku, avar
  arug kuRumpu erukki, ayA uyirttAagku
  uyttanRumannE-n'ejcE!-cev vErc
  5
  cinaitoRum tUgkum payam kezu palavin
  cuLaiyuTai munRil, manaiyOL kagkul
  oli veL aruvi oliyin tujcum
  URalaj cEric cIRUr, vallOn
  vAL aram poruta kOL n'Er el vaLai
  10
  akan toTi ceRitta munkai, oL n'utal,
  titalai alkul, kuRumakaL
  kuvaLai uNkaN makiz maTa n'OkkE.
  pinninRa talaivann'ejciRku uraittatu.-kapilar

  78. n'eytal
  kOT cuRA vazagkum vAL kEz irug kazi
  maNi Er n'eytal mA malar n'iRaiya,
  pon n'Er n'uN tAtu punnai tUum,
  vIz tAz tAzaip pUk kamaz kAnal,
  5
  paTar van'tu n'aliyum cuTar cel mAlai,
  n'Oy mali paruvaral n'Am ivaN uykam;
  kETTicin-vAzi, tOzi!-teN kazi
  vaL vAy Azi uL vAy tOyinum,
  puLLu n'imirn'tanna polam paTaik kali mA
  10
  valavan kOl uRa aRiyA,
  uravu n'Irc cErppan, tErmaNik kuralE!
  varaivu malin'tatu.-kIragkIranAr

  79. pAlai
  'ciRai n'AL Igkai uRai n'ani tiraLvI,
  kUrai n'al manaik kuRun' toTi makaLir
  maNal ATu kazagkin, aRai micait tAam
  Er taraluRRa iyakku arug kavalaip
  5
  pirin'tOr van'tu, n'appuNarap puNarn'tOr
  pirital cUztalin, ariyatum uNTO?'
  enRu n'Am kURik kAmam cepputum;
  ceppAtu viTinE, uyiroTum van'tanRu-
  amma! vAzi, tOzi!-
  10
  yAtanin tavirkkuvam, kAtalar celavE?
  pirivu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu.-kaNNakanAr

  80. marutam
  'manRa erumai malar talaik kArAn
  in tIm pARpayam koNmAr, kanRu viTTu,
  Urk kuRumAkkaL mERkoNTu kaziyum
  perum pular viTiyalin virumpip pOttan'tu,
  5
  tazaiyum tArum tan'tanan, ivan' ena,
  izai aNi AyamoTu taku n'AN taTaii,
  taiit tigkaL taN kayam paTiyum
  perun' tOT kuRumakaL allatu,
  marun'tu piRitu illai, yAn uRRa n'OykkE.
  cETpaTukkappaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tan n'ejciRku uraittatu.-pUtantEvanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:53:48(இந்திய நேரம்)