தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAkkai-kAkkai

 • kAkkai

  31. n'eytal
  mA irum parappakam tuNiya n'Okki,
  cEyiRA eRin'ta ciRu veN kAkkai
  pAy irum panik kazi tuzaii, paig kAl
  tAn vIz peTaikkup payiriTUu, curakkum
  5
  ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
  perum pulampu uRRa n'ejcamoTu, pala n'inain'tu,
  yAnum inaiyEn-Ayin, AnAtu
  vERu pal n'ATTil kAl tara van'ta
  pala uRu paNNiyam izitaru n'ilavumaNal
  10
  n'eTuj cinaip punnaik kaTuj cUl veN kuruku
  ulavut tirai Otam verUum
  uravu n'Irc cErppanoTu maNavA UgkE.
  talaivanciRaippuRattAnAka, talaivi vanpuRai etir azin'tatu.-n'akkIranAr

  231. n'eytal
  mai aRa viLagkiya maNi n'iRa vicumpil
  kaitozum marapin ezu mIn pOla,
  perug kaTaR parappin irum puRam tOya,
  ciRu veN kAkkai palavuTan ATum
  5
  tuRai pulampu uTaittE-tOzi!-paNTum,
  uL Urk kurIik karu uTaittanna,
  perum pOtu avizn'ta karun' tAT punnaik
  kAnal am koNkan tan'ta
  kAtal n'ammoTu n'IgkAmARE.
  ciRaippuRamAkat tOzi colli, varaivu kaTAyatu.-iLan'AkanAr

  258. n'eytal
  pal pUg kAnal pakaRkuRi marIi
  celval-koNka!-ceRittanaL yAyE-
  katir kAl vempak kalkAy jAyiRRut
  tiruvuTai viyal n'akar varu virun'tu ayarmAr,
  5
  poRRoTi makaLir puRagkaTai ukutta
  kokku ukir n'imiral mAn'ti, el paTa,
  akal agkATi acai n'izal kuvitta
  pacciRAk kavarn'ta pacug kaT kAkkai
  tUgkal vagkattuk kUmpil cEkkum
  10
  marugkUrp paTTinattu anna, ivaL
  n'erugku Er elvaLai OTuva kaNTE.
  tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-n'akkIrar

  272. n'eytal
  kaTal am kAkkaic cev vAyc cEval,
  paTiva makaLir koTi koytu azitta
  pommal aTumpin veN maNal oru ciRai,
  kaTuj cUl vatin'ta kAmar pETaikku,
  5
  iruj cERRu ayirai tEriya, teN kazip
  pUuTaik kuTTam tuzavum tuRaivan
  n'alkAmaiyin, n'acai pazutAka,
  perug kaiyaRRa en ciRumai, palar vAy
  ampal mUtUr alarn'tu,
  10
  n'Oy AkinRu; atu n'Oyinum peritE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka ARRALAya talaimakaL colliyatu; tOzi talaimakaLukkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am.-mukkal AcAn n'alveLLaiyAr

  281. pAlai
  mAcu il maratta pali uN kAkkai
  vaLi poru n'eTuj cinai taLiyoTu tUgki,
  vel pOrc cOzar kazAark koLLum
  n'al vakai miku palik koTaiyOTu ukukkum
  5
  aTagkAc conRi, am pal yANar
  viTakkuTaip peruj cORu, uLLuvana iruppa,
  mazai amain'tu uRRa mAl iruL n'aTu n'AL,
  tAm n'am uzaiyarAkavum, n'Am n'am
  panik kaTumaiyin, n'ani peritu azugki,
  10
  tujcAm Akalum aRivOr
  anpilar-tOzi!-n'am kAtalOrE.
  vanpoRai etir azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu; 'ARRAL' enak kavanRa tOzi talaimakaTku uraittatUum Am.- kazArk kIran eyiRRiyAr

  343. pAlai
  mullai tAya kal atarc ciRu n'eRi
  aTaiyAtu irun'ta am kuTic cIRUrt
  tAtu eru maRukin, A puRam tINTum
  n'eTu vIz iTTa kaTavuL Alattu,
  5
  uku pali arun'tiya toku viraR kAkkai
  punkaN an'tik kiLaivayin ceRiya,
  paTaiyoTu van'ta paiyuL mAlai
  illaikol vAzi-tOzi!-n'attuRan'tu
  arum poruT kUTTam vENTip
  10
  pirin'tu uRai kAtalar cenRa n'ATTE?
  talaimakaL piriviTai ARRALAyc colliyatu.-karuvUrk katappiLLaic cAttanAr

  345. n'eytal
  kAnaR kaNTal kazanRu uku paig kAy
  n'Il n'iRa irug kazi uTpaTa vIzn'tena,
  uRu kAl tUkka, tUgki Ampal,
  ciRu veN kAkkai Avittanna,
  5
  veLiya viriyum tuRaiva! enRum,
  aLiya periya kENmai n'um pOl,
  cAlpu etirkoNTa cemmaiyOrum
  tERA n'ejcam kaiyaRupu vATa,
  n'ITinRu virumpAr Ayin,
  10
  vAztal maRRu evanO? tEykamA teLivE!
  teLiviTai vilagkiyatu.-n'ampi kuTTuvanAr

  358. n'eytal
  'perun' tOL n'ekiza, av vari vATa,
  ciRu mel Akam perum pacappu Ura,
  innEm Aka, eR kaNTu n'ANi,
  n'innoTu teLittanar Ayinum, ennatUum,
  5
  aNagkal Ompumati, vAziya n'I!' ena,
  kaNam kezu kaTavuTku uyar pali tUuy,
  paravinam varukam cenmO-tOzi!-
  peruj cEyiRavin tuyt talai muTagkal
  ciRu veN kAkkai n'AL irai peRUum
  10
  pacum pUN vazuti marugkai anna, en
  arum peRal Ay kavin tolaiya,
  pirin'tu ANTu uRaital valliyOrE.
  paTTapinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'ta kAlattu, tOzi, 'ivaL ARRA LAyinAL; ivaLai izan'tEn' enak kavanRAL vaRpuRuttatu; ak kAlattu ARRA LAy n'inRa talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.- n'akkIrar

  367. mullai
  koTug kaN kAkkaik kUr vAyp pETai
  n'aTugku ciRaip piLLai tazIi, kiLai payirn'tu,
  karug kaN karunaic cen'n'el veN cORu
  cUruTaip paliyoTu kavariya, kuRug kAl
  5
  kUzuTai n'al manaik kuzuvina irukkum
  mUtil aruman pEr icaic ciRukuTi
  mel iyal arivai! n'in pal irug katuppin
  kuvaLaiyoTu toTutta n'aRu vI mullait
  taLai aviz alarit taN n'aRug kOtai
  10
  iLaiyarum cUTi van'tanar: n'amarum
  viri uLai n'an mAk kaTaii,
  pariyAtu varuvar, ip pani paTu n'ALE.
  varavu malin'tatu-n'akkIrar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:47:22(இந்திய நேரம்)